Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


20. Změna pracovního poměru

 • samotný pracovněprávní vztah existuje nadále, ale mění se některý jeho prvek (tzn. mění se subjekt, objekt nebo obsah)
 • změna subjektu - je možná jen na straně zam-tele (při převodu zam-tele nebo jeho části dochází ex lege k přechodu práv a povinností)
 • změna objektu - objektem je výkon závislé práce a o ten musí jít vždy, jeho změna tedy není možná
 • změna obsahu - nejčastěji, zákon tu klade nejmenší překážky (projev flexibility v prac. právu)

Převedení na jinou práci

 • změna druhu práce činěná z iniciativy zam-tele
 • institut zajišťující zam-nci pokračování prac. poměru i v případě, kdy dočasně nebo trvale není schopen konat práci, která odpovídá jeho pracovní smlouvě
 • zam-tel má v těchto případech povinnost/možnost uložit zam-nci jinou práci
 • mohou nastat 3 situace:
  1. zam-tel musí zam-nce převést (ukládá mu to zákon) - § 41/1 ZPr (bez souhlasu zam-nce)
  2. zam-tel může zam-nce převést (na základě vlastního rozhodnutí) - § 41/2,4,5 ZPr (bez souhlasu zam-nce)
  3. zam-tel zam-nce převádí s jeho souhlasem - § 41/5 ZPr

Povinnost převést zaměstnance na jinou práci

 • v případech, kdy není možné připustit další výkon práce ze strany zam-nce
 • důvody spočívají ve zdravotním stavu zam-nce nebo v pravomocném rozhodnutí soudu o zákazu činnosti
 • pozbyl-li zam-nec vzhledem ke svému zdravotnímu stavu podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb nebo rozhodnutí příslušného správního orgánu, který lékařský posudek přezkoumává, dlouhodobě způsobilosti konat dále dosavadní práci (§ 41/1a))
 • nesmí-li podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb nebo rozhodnutí příslušného správního orgánu, který lékařský posudek přezkoumává, dále konat dosavadní práci pro pracovní úraz, onemocnění nemocí z povolání nebo pro ohrožení touto nemocí, anebo dosáhl-li na pracovišti určeném rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví nejvyšší přípustné expozice (§ 41/1b))
 • koná-li těhotná zam-nkyně, zam-nkyně, která kojí, nebo zam-nkyně-matka do konce devátého měsíce po porodu práci, kterou nesmějí být tyto zam-nkyně zaměstnávány nebo která podle lékařského posudku ohrožuje její těhotenství nebo mateřství (§ 41/1c))
 • jestliže je to nutné podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb nebo rozhodnutí příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví v zájmu ochrany zdraví jiných fyzických osob před infekčním nemocněním (§ 41/1d))
 • jestliže je toho třeba podle pravomocného rozhodnutí soudu nebo správního úřadu, jiného státního orgánu nebo orgánu územního samosprávného celku (§ 41/1e))
 • je-li zam-nec pracující v noci na základě lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb uznán nezpůsobilým pro noční práci (§ 41/1f))
 • požádá-li o to těhotná zam-nkyně, zam-nkyně, která kojí, nebo zam-nkyně-matka do konce devátého měsíce po porodu, která pracuje v noci (§ 41/1g))

Možnost převést zaměstnance na jinou práci

 • zam-tel může převést zam-nce na jinou práci v zákonem stanovených případech, a to bez souhlasu zam-nce a po stanovenou dobu
 • nelze-li účelu převedení dosáhnout převedením v rámci pracovní smlouvy, může zam-tel převést zam-nce i na práci jiného druhu
 • dal-li zam-tel zam-nci výpověď z důvodů uvedených v § 52 písm. f) a g) (§ 41/2a))
 • bylo-li proti zam-nci zahájeno trestní řízení pro podezření z úmyslné trestné činnosti spáchané při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním ke škodě na majetku zam-tele, a to na dobu do pravomocného skončení trestního řízení (§ 41/2b))
 • pozbyl-li zam-nec dočasně předpoklady stanovené zvláštními právními předpisy pro výkon sjednané práce, avšak v tomto případě nejdéle celkem na 30 pracovních dnů v kalendářním roce (§ 41/2c))
 • na dobu nezbytné potřeby, jestliže je to třeba k odvrácení mimořádné události, živelní události nebo jiné hrozící nehody nebo k zmírnění jejich bezprostředních následků, a to na nezbytně nutnou dobu (§ 41/4 ZPr)
 • nemůže-li zam-nec konat práci pro prostoj nebo pro přerušení práce způsobené nepříznivými povětrnostními vlivy; ale jen v případě, že zam-nec s převedením souhlasí (§ 41/5 ZPr)
 • souhlas zam-nce může být i konkludentní (x z faktického výkonu jiné práce ale nelze automaticky vyvozovat souhlas zam-nce s převedením)
 • zam-tel musí přihlížet k tomu, aby práce, na kterou zam-nce převedl, byla pro něj vhodná vzhledem k jeho zdravotnímu stavu a schopnostem, a pokud možno i kvalifikaci
 • zam-tel musí se zam-ncem předem projednat důvod převedení na jinou práci a dobu, po kterou má převedení trvat
 • dochází-li převedením zam-nce ke změně prac. smlouvy, je zam-tel povinen vydat zam-nci písemné potvrzení o důvodu převedení na jinou práci a o době jeho trvání
 • odpadnou-li důvody, pro které byl zam-nec převeden na jinou práci nebo převeden do jiného místa, nebo uplynula-li doba, na kterou byla tato změna sjednána, je zam-tel povinen zařadit zam-nce zpět podle prac. smlouvy, nedohodne-li se s ním na změně prac. smlouvy

Změna místa výkonu práce

Přeložení do jiného místa výkonu práce

 • zam-nec je zásadně povinen konat práci pouze v místě, které bylo sjednáno v prac. smlouvě
 • zam-tel může zam-nce přeložit do jiného místa pouze s jeho souhlasem, a to jen tehdy, vyžaduje-li to provozní potřeba zam-tele
 • dobu, po kterou má přeložení trvat, je třeba se zam-ncem předem projednat
 • pracovní úkoly přeloženému zam-nci ukládá vedoucí zam-nec organizační jednotky, na jejíž pracoviště byl zam-nec přeložen
 • právo zam-tele přeložit zam-nce je omezeno vůči (§ 240 ZPr):
  • těhotným zam-nkyním a zam-nkyním a zam-ncům pečujícím o dítě do 8 let věku
  • osamělé zam-nkyni a osamělému zam-nci, kteří pečují o dítě do 15 let
  • zam-nci, která prokáže, že převážně sám dlouhodobě soustavně pečuje o převážně nebo úplně bezmocnou fyzickou osobu
 • tyto zam-nce může zam-tel přeložit pouze na jejich žádost

Pracovní cesta

 • dočasný výkon práce po dobu nezbytné potřeby v jiném místě než je sjednané místo výkonu práce
 • zam-nci náleží náhrada cestovních výdajů
 • vždy se jedná o časově omezené vyslání, doba prac. cesty však není zákonem omezena
 • zam-tel může zam-nce vyslat na prac. cestu jen na základě dohody s ním
 • tato dohoda může být obsahem prac. smlouvy, může být uzavřena později, a to i konkludentně (zam-nec nastoupí na prac. cestu)
 • právo zam-tele vyslat zam-nce na pracovní cestu je omezeno vůči stejným osobám jako u přeložení (§ 240 ZPr) → tyto osoby mohou být vyslány na prac. cestu mimo obvod obce svého pracoviště nebo bydliště jen s jejich vlastním souhlasem, který musí dát před každou prac. cestou (nelze předem obecný souhlas)
 • doba strávená cestou na pracovní cestu, která nezasahuje do směny zam-nce, se neposuzuje jako výkon práce → není žádná kompenzace ztráty doby odpočinku

Dočasné přidělení

Prameny

 • BĚLINA, Miroslav a kol. Pracovní právo. 5. dopl. a podstat. přeprac. vyd. Praha: C.H. Beck, 2012, 599 s., ISBN 978-80-7400-405-6, s. 223 - 239.

Navigace

Skupina A
1. Pojem, vymezení a obsah pracovního práva | 2. Postavení pracovního práva v systému práva | 3. Vztah pracovního a občanského práva | 4. Mezinárodní prvek v pracovním právu | 5. Evropské pracovní právo | 6. Prameny pracovního práva | 7. Vznik a vývoj pracovního práva | 8. Základní zásady pracovněprávních vztahů a jejich význam | 9. Ochranná funkce pracovního práva v její projevy v právní úpravě | 10. Rovné zacházení a zákaz diskriminace v pracovním právu | 11. Pracovněprávní vztahy a jejich prvky | 12. Právní skutečnosti v pracovním právu | 13. Počítání času; lhůty a doby v pracovním právu | 14. Smlouvy v pracovním právu | 15. Vady pracovněprávních úkonů a jejich právní následky | 16. Účastníci individuálních pracovněprávních vztahů, jejich jednání a zastoupení | 17. Účastníci kolektivních pracovněprávních vztahů | 18. Pojem a druhy pracovního poměru | 19. Vznik pracovního poměru | 20. Změna pracovního poměru | 21. Dočasné přidělení | 22. Skončení pracovního poměru | 23. Závazky v pracovněprávních vztazích | 24. Zajištění závazků z pracovněprávních vztahů | 25. Základní povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance | 26. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci | 27. Flexibilní formy výkonu práce | 28. Vysílání zaměstnanců k výkonu práce do zahraničí | 29. Osobní práva zaměstnance a jejich ochrana při realizaci činnosti zaměstnavatele | 30. Doručování písemnosti | 31. Přechod práva a povinností z pracovněprávních vztahů | 32. Další právní vztahy účasti na práci | 33. Pojetí odpovědnosti v pracovním právu | 34. Základní rozdíly v postavení zaměstnanců v podnikatelské a v nepodnikatelské sféře | 35. Agenturní zaměstnávání | 36. Principy kolektivního vyjednávání | 37. Formy kolektivních pracovněprávních vztahů | 38. Zástupci zaměstnanců v kolektivních pracovněprávních vztazích | 39. Postavení odborů a zaměstnavatele - sociální dialog | 40. Rada zaměstnanců, zástupce pro BOZP a jejich úloha v procesu informování a projednání | 41. Právo na práci a zabezpečení v nezaměstnanosti | 42. Kontrolní činnost v oblasti pracovního práva

Skupina B

1. Práva a povinnosti stran před vznikem pracovního poměru | 2. Pracovní smlouva a její náležitosti | 3. Jmenování na vedoucí pracovní místo a odvolání z (vzdání se) pracovního místa vedoucího zaměstnance | 4. Pracovní poměr na dobu určitou (sjednání, skončení a důsledky protiprávního sjednání) | 5. Zkušební doba (sjednání, skončení pracovního poměru ve zkušební době) | 6. Omezení další výdělečné činnosti zaměstnance (v době trvání a po skončení základního pracovněprávního vztahu) | 7. Převedení na jinou práci | 8. Pracovní cesta, cestovní náhrady a přeložení | 9. Rozvázání pracovního poměru výpovědí | 10. Dohoda o rozvázání pracovního poměru | 11. Okamžité zrušení pracovního poměru | 12. Omezení při rozvazování pracovního poměru | 13. Hromadné propouštění a povinnosti zaměstnavatele | 14. Plnění poskytovaná zaměstnavatelem zaměstnancům při skončení pracovního poměru | 15. Neplatné rozvázání pracovního poměru a jeho právní následky | 16. Vedoucí zaměstnanci a jejich práva a povinnosti | 17. Dohoda o pracovní činnosti | 18. Dohoda o provedení práce | 19. Délka pracovní doby a její rozvržení | 20. Konto pracovní doby | 21. Doba odpočinku a její druhy | 22. Práce přesčas, noční práce a pracovní pohotovost | 23. Práva a povinnosti zaměstnanců na úseku BOZP | 24. Pracovní podmínky žen a mladistvých | 25. Postavení zaměstnanců se zdravotním postižením a uchazečů o zaměstnání se zdravotním postižením | 26. Odměňování v podnikatelské sféře | 27. Odměňování v nepodnikatelské sféře | 28. Překážky v práci na straně zaměstnance | 29. Překážky v práci na straně zaměstnavatele | 30. Dovolená | 31. Péče o zaměstnance | 32. Prohlubování a zvyšování kvalifikace | 33. Odpovědnost zaměstnance za škodu | 34. Odpovědnost zaměstnavatele za škodu | 35. Odpovědnost za pracovní úraz a nemoc z povolání | 36. Přístup k nadnárodním informacím | 37. Obsah kolektivní smlouvy | 38. Kolektivní spory | 39. Právo na stávku, výluka | 40. Zprostředkování zaměstnání | 41. Podpora v nezaměstnanosti a podpora při rekvalifikaci | 42. Nástroje podpory zaměstnávání

Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code