Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


18. Pojem a druhy pracovního poměru

Pojem pracovního poměru

 • skupinu základních PPV tvoří:
  • a) pracovní poměry
  • b) pracovněprávní vztahy založené dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr
 • pracovní poměr je v této skupině zcela dominantní

Pracovní poměr je popisován 3 prvky:

 1. Subjekty pracovního poměru
 2. Objekt pracovního poměru
 3. Obsah pracovního poměru

Ad 1.

 • zaměstnavatel a zaměstnanec
 • ztel - FO nebo PO
 • zec - vždy FO
 • subjekt musí mít pracovněprávní subjektivitu
  • způsobilost mít práva a povinnosti v PP vztazích
  • vlastním jménem je zakládat, měnit nebo rušit
  • nést odpovědnost z těchto vztahů

Ad 2.

 • objektem je osobní výkon práce zce pro ztele za mzdu
 • pro pracovní poměr je typické, že práce v něm konaná je určena druhově
 • zec se řídí pokyny ztele - jedná se o výkon práce v podřízenosti k zteli ⇒ závislá práce(§2 ZP) - vyznačuje se 4 znaky
  • jedná se o výkon práce osobní
  • jménem ztele
  • ve vztahu nadřízenosti ztele a podřízenosti zce
  • podle pokynů ztele

Ad 3.

 • obsah tvoří vzájmená práva a povinnosti účastníků pracovního poměru
 • jejich základem je pracovní závazek, který zahrnuje vzájemná práva a povinnosti, které jsou shodné pro všechny druhy pracovních poměrů:
  • a)povinnost ztele přidělovat zci práci podle pracovní smlouvy a právo zce požadovat od ztele umožnění výkonu práce
  • b)povinost ztele poskytovat zci plat nebo mzdu za vykonanou práci a právo zce tuto mzdu /plat požadovat
  • c)povinnost zce konat osobně pro ztele práci dle jeho pokynů a právo ztele požadovat po zci osobní výkon práce
 • další povinnosti vyplývající z pracovního poměru obsaženy v §38 ZP

Koncepce pracovního poměru

 1. individualistická koncepce pracovní smlouvy - pracovní poměr jako smluvní vztah neodlišován od ostatních občanskoprávních smluv, koncepce pracovní smlouvy byla zároveň koncepcí pracovního poměru, účastníkům PP ponechána zcela autonomíe vůle, obsah pracovní smlouvy možno charakterizovat jako směnu práce za mzdu, tato koncepce vyhovovala 19.st.
 2. smluvní teorie PP - od 19.st. přijímány předpisy obsahující prvky ochranného zákonodárství, prosahují se názory vyjadřující potřebu vytvářet v pracovněprávní oblasti obecně závazná pravidla chování subjektů a individuální smlouvou upravovat jen některé otázky, pracovní poměr i nadále považován za závazkový, jehož hl. znakem je směna práce za mzdu založená na individuální pracovní smlouvě, ale s uznanou nutností některých odlišností oproti občanskoprávnímu pojetí - zejm. veřejnoprávní prvky ochranného zákonodárství
 3. koncepce PP v době nedemokratických zřízení
  • snaha o potlačení sociálního dialogu mezi zci a zteli, ve většině socialistických zemí degradace úlohy kolektivního vyjednávání
  • odbory ztrácí svou úlohu, zneužívány k politickým cílům
  • v Československu sjednocení odborů do Revolučního odborového hnutí (ROH)
  • v oblasti koncepce PP vytváření teorerické koncepce PP založeného na úplné separaci od ostatních soukromoprávních oborů, oslabení smluvní a závazkové povahy PP →smíšená koncepce PP (zdůrazňování jiných než smluvních znaků PP)
 4. poválečné období, zejm. 70.léta 20.st., v ČR od 90.let - liberalizace vztahů mezi zcem a ztelem, tendence k větší flexibilitě pracovního práva, flexicurita

Druhy pracovních poměrů

 • přes jednotnou úpravu pracovního poměru v ZP nejsou všechny pracovní poměry z pohledu jejich obsahu totožné
 • lze použít více kritérií členění:

a) Podle doby trvání pracovního poměru

 • na dobu neurčitou - PP je sjednán na dobu neurčitou, pokud není v pracovní smlouvě výslovně určena doba jeho trvání
 • na dobu určitou
  • doba trvání PP mezi týmž stranami nesmí přesáhnout 3 roky a může být opakována nejvyše dvakrát
  • za opakování se považuje také prodloužení
  • jestliže od skončení předchozího PPna dobu určitou uplynula doba 3 let, k předchozímu PP na dobu určitou mezi týmž stranami se nepřihlíží
  • pokud ztel se zcem sjedná PP na dobu určitou v rozporu se stanovenými podmínkami, a oznámí-li zec před uplynutím sjednané doby písemně zteli, že trvá na tom, aby ho ztel dále zaměstnával, platí, že se jedná o pracovní poměr na dobu neurčitou
  • bude-li zec pokračovat po uplynutí sjednané doby s vědomím zteli v konání práce, platí, že se takový poměr změnil v PP na dobu neurčitou

b) Podle souběhu zákonných práv

 • rozlišují se pracovní poměry, pro které je pramenem úpravy pouze ZP, od PP, jejichž pramenem může být i jiný právní předpis

c) Podle charakteru zaměstnavatele

 • PP kde na straně ztele vystupuje podnikatelský subjekt
 • PP kde na straně ztele vystupuje nepodnikatelský subjekt

d) Podle způsobu vzniku

 • PP vzniklé na základě dvoustranného právního úkonu - pracovní smlouvy
 • PP vzniklé na základě jednostranného právního úkonu - jmenováním

e) Podle místa výkonu práce

 • pracovní poměry, na základě nichž je práce konána na pracovištích ztelů
 • PP zců, kteří nepracují trvale na pracovišti ztele - u těchto zců nedochází k rozvržení pracovní doby ztelem, to vede k tomu, že:
  • na tyto zce se nevztahuje úprava rozvržení pracovní doby, prostojů , přerušení práce způsobené nepříznivými povětrnostními vlivy
  • při důležitých osobních překážkách v práci jim nepřísluší náhrada mzdy/platu
  • nepřísluší jim mzda/plat nebo náhradní volno za práci přesčas ani náhradní volno nebo náhrada mzdy/platy anebo příplatek za práci ve svátek

f) Podle rozsahu pracovní doby

 • PP se stanovenou týdenní pracovní dobou
 • PP sjednané s kratší pracovní dobou

Prameny

 • BĚLINA, Miroslav a kol. Pracovní právo. 5. dopl. a podstat. přeprac. vyd. Praha: C.H. Beck, 2012, 599 s., ISBN 978-80-7400-405-6, s. 170 - 187.

Navigace

Skupina A
1. Pojem, vymezení a obsah pracovního práva | 2. Postavení pracovního práva v systému práva | 3. Vztah pracovního a občanského práva | 4. Mezinárodní prvek v pracovním právu | 5. Evropské pracovní právo | 6. Prameny pracovního práva | 7. Vznik a vývoj pracovního práva | 8. Základní zásady pracovněprávních vztahů a jejich význam | 9. Ochranná funkce pracovního práva v její projevy v právní úpravě | 10. Rovné zacházení a zákaz diskriminace v pracovním právu | 11. Pracovněprávní vztahy a jejich prvky | 12. Právní skutečnosti v pracovním právu | 13. Počítání času; lhůty a doby v pracovním právu | 14. Smlouvy v pracovním právu | 15. Vady pracovněprávních úkonů a jejich právní následky | 16. Účastníci individuálních pracovněprávních vztahů, jejich jednání a zastoupení | 17. Účastníci kolektivních pracovněprávních vztahů | 18. Pojem a druhy pracovního poměru | 19. Vznik pracovního poměru | 20. Změna pracovního poměru | 21. Dočasné přidělení | 22. Skončení pracovního poměru | 23. Závazky v pracovněprávních vztazích | 24. Zajištění závazků z pracovněprávních vztahů | 25. Základní povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance | 26. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci | 27. Flexibilní formy výkonu práce | 28. Vysílání zaměstnanců k výkonu práce do zahraničí | 29. Osobní práva zaměstnance a jejich ochrana při realizaci činnosti zaměstnavatele | 30. Doručování písemnosti | 31. Přechod práva a povinností z pracovněprávních vztahů | 32. Další právní vztahy účasti na práci | 33. Pojetí odpovědnosti v pracovním právu | 34. Základní rozdíly v postavení zaměstnanců v podnikatelské a v nepodnikatelské sféře | 35. Agenturní zaměstnávání | 36. Principy kolektivního vyjednávání | 37. Formy kolektivních pracovněprávních vztahů | 38. Zástupci zaměstnanců v kolektivních pracovněprávních vztazích | 39. Postavení odborů a zaměstnavatele - sociální dialog | 40. Rada zaměstnanců, zástupce pro BOZP a jejich úloha v procesu informování a projednání | 41. Právo na práci a zabezpečení v nezaměstnanosti | 42. Kontrolní činnost v oblasti pracovního práva

Skupina B

1. Práva a povinnosti stran před vznikem pracovního poměru | 2. Pracovní smlouva a její náležitosti | 3. Jmenování na vedoucí pracovní místo a odvolání z (vzdání se) pracovního místa vedoucího zaměstnance | 4. Pracovní poměr na dobu určitou (sjednání, skončení a důsledky protiprávního sjednání) | 5. Zkušební doba (sjednání, skončení pracovního poměru ve zkušební době) | 6. Omezení další výdělečné činnosti zaměstnance (v době trvání a po skončení základního pracovněprávního vztahu) | 7. Převedení na jinou práci | 8. Pracovní cesta, cestovní náhrady a přeložení | 9. Rozvázání pracovního poměru výpovědí | 10. Dohoda o rozvázání pracovního poměru | 11. Okamžité zrušení pracovního poměru | 12. Omezení při rozvazování pracovního poměru | 13. Hromadné propouštění a povinnosti zaměstnavatele | 14. Plnění poskytovaná zaměstnavatelem zaměstnancům při skončení pracovního poměru | 15. Neplatné rozvázání pracovního poměru a jeho právní následky | 16. Vedoucí zaměstnanci a jejich práva a povinnosti | 17. Dohoda o pracovní činnosti | 18. Dohoda o provedení práce | 19. Délka pracovní doby a její rozvržení | 20. Konto pracovní doby | 21. Doba odpočinku a její druhy | 22. Práce přesčas, noční práce a pracovní pohotovost | 23. Práva a povinnosti zaměstnanců na úseku BOZP | 24. Pracovní podmínky žen a mladistvých | 25. Postavení zaměstnanců se zdravotním postižením a uchazečů o zaměstnání se zdravotním postižením | 26. Odměňování v podnikatelské sféře | 27. Odměňování v nepodnikatelské sféře | 28. Překážky v práci na straně zaměstnance | 29. Překážky v práci na straně zaměstnavatele | 30. Dovolená | 31. Péče o zaměstnance | 32. Prohlubování a zvyšování kvalifikace | 33. Odpovědnost zaměstnance za škodu | 34. Odpovědnost zaměstnavatele za škodu | 35. Odpovědnost za pracovní úraz a nemoc z povolání | 36. Přístup k nadnárodním informacím | 37. Obsah kolektivní smlouvy | 38. Kolektivní spory | 39. Právo na stávku, výluka | 40. Zprostředkování zaměstnání | 41. Podpora v nezaměstnanosti a podpora při rekvalifikaci | 42. Nástroje podpory zaměstnávání

Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code