Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


16. Účastníci individuálních pracovněprávních vztahů, jejich jednání a zastoupení

 • Účastníky individuálních PPV mohou být osoby fyzické i právnické. V základních PPV, jehož účastníkem na straně jedné je ZL a na druhé ZC, může být ZLem jak fyzická, tak i právnická osoba. ZCem může být pouze osoba fyzická
 • ZLem je podle vymezení v § 7 ZPr: „… právnická nebo fyzická osoba, která zaměstnává fyzickou osobu v PPV“
 • Účastníkem individuálních PPV může být pouze ten, kdo má pracovněprávní subjektivitu

Pracovněprávní subjektivita

 • Jedná se o soubor vlastností požadovaných právem, které jsou předpokladem k tomu, aby se FO nebo PO mohla být subjektem práv a povinností
 • V prac. právu jsou u subjektivity rozlišovány tyto zákl. složky:
 1. Mít práva a povinnosti v PPV (způsobilost k právům a povinnostem)
 2. Moci právními úkony nabývat oprávnění a zavazovat se (způsobilost k právním úkonům)
 3. Mít právo uplatňovat své nároky u soudu (procesní způsobilost)
 4. Nést odpovědnost za vlastní, právo porušující, jednání (deliktní způsobilost)
 • V případě subjektivity FO je třeba rozlišovat, kdy je v PPV ZLem a kdy ZCem

Fyzická osoba - zaměstnanec

 • Pracovněprávní způsobilost ZCů je upravena v § 6 ZPr
  • Dvě podmínky pro dosažení pracovněprávní způsobilosti (není-li dále stanoveno v ZPr jinak): 1) dnem dosažení věku 15-ti let - ZL může uzavřít prac. smlouvu s osobou, která dosáhla 15 let věku, ale jako den nástupu do práce nesmí sjednat den, který předchází 2) dokončení povinné školní docházky
  • FO, která nedosáhla 15 let nebo osoba, která je starší než 15 let, ale nedokončila povinnou školní docházku, nesmí vykonávat práci. Mohou vykonávat pouze uměleckou, kulturní, reklamní nebo sportovní činnost dle podmínek zák. o zaměstnanosti
  • V §252 odst.2 ZPr je stanovena výjimka z obecně upravené způsobilosti ZCů k pr. úkonům. Uzavření dohody o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování vázáno na podmínku, aby zaměstnanec dosáhl věku 18-ti let
  • Podle §255 ZPr je uzavření dohody o odpovědnosti za ztrátu svěřených věcí vázáno na podmínku, aby zaměstnanec dosáhl věku 18-ti let
  • Zbavení nebo omezení způsobilosti ZCe k pr. úkonům se řídí subsidiárně OZ

Vedoucí zaměstnanec

 • § 11 ZPr - dříve význam především proto, že vymezovalo okruh ZCů, na které je třeba aplikovat rozšířená práva a povinnosti, které ZPr upravuje ve vztahu k vedoucím ZCům. Po novele je jím také vymezen množina ZCů, se kterými lze sjednat delší zkušební dobu - maximálně až na 6 mesíců (§ 35 (1), písm. b) ZPr) či se kterými lze sjednat mzdu s přihlédnutím k případné práci přesčas v mezích celkového rozsahu práce přesčas (§ 114 (3) ZPr.)
 • Jedná se o každého ZCe, který je pověřen vedením na jednotlivém stupni řízení u ZLe, který je oprávněn stanovit a ukládat podřízeným ZCům pracovní úkoly, organizovat, řídit a kontrolovat jejich práci a dávat jim k tomu účelu závazné pokyny; nezahrnuje pouze ty ZCe, kteří jsou oprávněni činit jménem ZLe pr. úkony výplývající z z vnitřních předpisů PO či z pracovního zařazení jejich funkcí
 • Pouze takový ZC, kterému je podřízen alespoň jeden další ZC
 • Tato úprava nedovoluje, aby bez dalšího byla za vedoucího ZCe považována FO, která by takovouto pozici zastávala na základě jiného než pracovněprávního vztahu (třeba obchodněprávního) - neodráží realitu. Další potíže při obsazování postů vedoucích ZCů ZCi zapůjčenými agenturami práce

Fyzická osoba - zaměstnavatel

 • Podle §10 ZPr způsobilost FO mít práva a povinnosti v pracovněprávních vztazích jako zaměstnavatel vzniká narozením
  • Toto ustanovení se váže na § 342 ZPr (smrtí FO, která je ZLem základní PPV zaniká, vyjma případů pokračování v živnosti ve smyslu živnost. zák.) - umožňuje, aby se ZLem, v případě pokračování živnosti, stal dědic bez ohledu na dosažený věk
 • Způsobilost FO vlastními pr. úkony nabývat práv a brát na sebe povinnosti v PPV jako zaměstnavatel vzniká dosažením věku 18-ti let
 • Otázky zbavení, omezení a zániku způsobilosti zaměstnavatele - FO ZPr neupravuje, subsidiárně se řídí příslušnými ustanoveními OZ

Právnická osoba - zaměstnavatel

 • Vyskytuje se častěji než zaměstnavatel - FO
 • Právní postavení ZLů - PO vymezuje OZ
 • Právní postavení PO - obchodních společností, které jsou nejvýznamnějšími ZLi se řídí příslušnými ustanoveními ObchZ
 • ZLi rovněž další PO, jejichž založení a vznik se neřídí ObchZ, ale je upraveno v jiných předpisech - např. nadace (zák. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech), občanská sdružení (zák. 83/1990 Sb.) aj. Významným ZLem je také stát

Stát jako účastník PPV (zaměstnavatel)

 • Za stát v PPV jedná a práva a povinnosti z PPV vykonává organizační složka státu, která jménem státu v základním PPV ZCe zaměstnává
 • Její vymezení a vystupování státu v těchto vztazích je upraveno v zák. 219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupování v pr. vztazích (hlavně § 6, § 7) - na tenzo zákon odkazuje § 9 ZPr
 • Stanoví, že pokud stát vystupuje jako účastník pr. vztahů, je PO a také to, že jménem státu činí pr. úkony vedoucí organizační složky - ten může pro určité pr. úkony písemně pověřit jednáním jiného vedoucího ZCe této org. složky. Další ZCi org. složky mohou jménem státu činit pr. úkony pouze v rozsahu stanoveném vnitřním předpisem org. složky.
 • Stát zastává v PPV další role kromě role ZLe - v oblasti kontroly nebo zaměstnanosti

Jednání a zastoupení účastníků individuálních PPV

 • Problematika pr. úkonů ZLe už není v ZPr výslovně upravena (do konce roku 2011 byla v případě pr. úkonů ZLe - FO), ani řešena odkazem na § 20 OZ - po nálezu ÚS 116/2008 Sb. a novele byl vypuštěn. Nově se uplatňují ustanovení OZ na principu subsidiarity s přihlédnutím (u ZLů, kterí jsou podnikateli) k zvláštní úpravě jednání podnikatele (FO i PO) obsažené v § 13 an. ObchZ - jedná se o úpravu zvláštní vzhledem k OZ, ale ZPr v § 4 upravuje výslovně pouze vztah subsidiarity OZ k ZPr - sporná situace

Zaměstnavatel - jednání

 • Na pr. úkony ZLe - PO se subsidiárně aplikuje § 20 OZ - pr. úkony činí statutární orgány, je to jednání PO samých. Způsob jednání jednotlivých PO - obchodních spol. stanoví ObchZ. § 13 (1) ObchZ - je-li podnikatelem FO, jedná osobně nebo za ni jedná zástupce. Je-li podnikatelem PO, jedná staturárním orgánem nebo za ni jedná zástupce
  • Také mohou za ZLe - PO činit pr. úkony i jiní její pracovníci nebo členové, pokud je to stanoveno ve vnitřních předpisech PO nebo je to vzhledem k jejich pracovnímu zařazení obvyklé - jedná se o zákonné zastoupení PO jejími pracovníky nebo členy (§ 20 (2) OZ). Pokud tyto osoby překročí své jednatelské oprávnění, pak vznikají práva a povinnosti PO, jen pokud se pr. úkon týká předmětu činnosti PO a jen tehdy, jde-li o překročení, o kterém druhý účastník nemohl vědět. Toto se vztahuje i na pr. úkony ZLe - FO
 • Je třeba brát v úvahu zvláštní právní úpravu jednání podnikatele v § 13 an. ObchZ - (4) - PO - podnikatel je vázána vůči třetím osobám jednáním uskutečněným jejím statutárním orgánem nebo likvidátorem, i když překročil rozsah jejího předmětu podnikání, ledaže jde o jednání, které překračuje působnost, kterou tomuto orgánu svěřuje nebo dovoluje svěřit zákon
 • Důležité je zák. zmocnění v § 15 (1) ObchZ: „Kdo byl při provozování podniku pověřen určitou činností, je zmocněn ke všem úkonům, k nimž při této činnosti obvykle dochází“

Zastoupení

 • O zastoupení ZLe se jedná v případě, že pracovněprávní úkony nečiní sám, ale činí je za něj někdo jiný
 • Zastoupení v PPV se řídí ustanoveními OZ
 • Zástoupení se rozděluje na zákonné (vzniklé na základě zákona nebo rozhodnutím státního orgánu) a smluvní (na základě dohody o plné moci)
 • ZC se může dát zastoupit při pr. úkonech, ale ne při výkonu práce (ta má osobní charakter)

Prameny

 • BĚLINA, Miroslav a kol. Pracovní právo. 5. dopl. a podstat. přeprac. vyd. Praha: C.H. Beck, 2012, 599 s., ISBN 978-80-7400-405-6, s. 78 - 85.

Navigace

Skupina A
1. Pojem, vymezení a obsah pracovního práva | 2. Postavení pracovního práva v systému práva | 3. Vztah pracovního a občanského práva | 4. Mezinárodní prvek v pracovním právu | 5. Evropské pracovní právo | 6. Prameny pracovního práva | 7. Vznik a vývoj pracovního práva | 8. Základní zásady pracovněprávních vztahů a jejich význam | 9. Ochranná funkce pracovního práva v její projevy v právní úpravě | 10. Rovné zacházení a zákaz diskriminace v pracovním právu | 11. Pracovněprávní vztahy a jejich prvky | 12. Právní skutečnosti v pracovním právu | 13. Počítání času; lhůty a doby v pracovním právu | 14. Smlouvy v pracovním právu | 15. Vady pracovněprávních úkonů a jejich právní následky | 16. Účastníci individuálních pracovněprávních vztahů, jejich jednání a zastoupení | 17. Účastníci kolektivních pracovněprávních vztahů | 18. Pojem a druhy pracovního poměru | 19. Vznik pracovního poměru | 20. Změna pracovního poměru | 21. Dočasné přidělení | 22. Skončení pracovního poměru | 23. Závazky v pracovněprávních vztazích | 24. Zajištění závazků z pracovněprávních vztahů | 25. Základní povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance | 26. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci | 27. Flexibilní formy výkonu práce | 28. Vysílání zaměstnanců k výkonu práce do zahraničí | 29. Osobní práva zaměstnance a jejich ochrana při realizaci činnosti zaměstnavatele | 30. Doručování písemnosti | 31. Přechod práva a povinností z pracovněprávních vztahů | 32. Další právní vztahy účasti na práci | 33. Pojetí odpovědnosti v pracovním právu | 34. Základní rozdíly v postavení zaměstnanců v podnikatelské a v nepodnikatelské sféře | 35. Agenturní zaměstnávání | 36. Principy kolektivního vyjednávání | 37. Formy kolektivních pracovněprávních vztahů | 38. Zástupci zaměstnanců v kolektivních pracovněprávních vztazích | 39. Postavení odborů a zaměstnavatele - sociální dialog | 40. Rada zaměstnanců, zástupce pro BOZP a jejich úloha v procesu informování a projednání | 41. Právo na práci a zabezpečení v nezaměstnanosti | 42. Kontrolní činnost v oblasti pracovního práva

Skupina B

1. Práva a povinnosti stran před vznikem pracovního poměru | 2. Pracovní smlouva a její náležitosti | 3. Jmenování na vedoucí pracovní místo a odvolání z (vzdání se) pracovního místa vedoucího zaměstnance | 4. Pracovní poměr na dobu určitou (sjednání, skončení a důsledky protiprávního sjednání) | 5. Zkušební doba (sjednání, skončení pracovního poměru ve zkušební době) | 6. Omezení další výdělečné činnosti zaměstnance (v době trvání a po skončení základního pracovněprávního vztahu) | 7. Převedení na jinou práci | 8. Pracovní cesta, cestovní náhrady a přeložení | 9. Rozvázání pracovního poměru výpovědí | 10. Dohoda o rozvázání pracovního poměru | 11. Okamžité zrušení pracovního poměru | 12. Omezení při rozvazování pracovního poměru | 13. Hromadné propouštění a povinnosti zaměstnavatele | 14. Plnění poskytovaná zaměstnavatelem zaměstnancům při skončení pracovního poměru | 15. Neplatné rozvázání pracovního poměru a jeho právní následky | 16. Vedoucí zaměstnanci a jejich práva a povinnosti | 17. Dohoda o pracovní činnosti | 18. Dohoda o provedení práce | 19. Délka pracovní doby a její rozvržení | 20. Konto pracovní doby | 21. Doba odpočinku a její druhy | 22. Práce přesčas, noční práce a pracovní pohotovost | 23. Práva a povinnosti zaměstnanců na úseku BOZP | 24. Pracovní podmínky žen a mladistvých | 25. Postavení zaměstnanců se zdravotním postižením a uchazečů o zaměstnání se zdravotním postižením | 26. Odměňování v podnikatelské sféře | 27. Odměňování v nepodnikatelské sféře | 28. Překážky v práci na straně zaměstnance | 29. Překážky v práci na straně zaměstnavatele | 30. Dovolená | 31. Péče o zaměstnance | 32. Prohlubování a zvyšování kvalifikace | 33. Odpovědnost zaměstnance za škodu | 34. Odpovědnost zaměstnavatele za škodu | 35. Odpovědnost za pracovní úraz a nemoc z povolání | 36. Přístup k nadnárodním informacím | 37. Obsah kolektivní smlouvy | 38. Kolektivní spory | 39. Právo na stávku, výluka | 40. Zprostředkování zaměstnání | 41. Podpora v nezaměstnanosti a podpora při rekvalifikaci | 42. Nástroje podpory zaměstnávání

Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code