Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


14. Smlouvy v pracovním právu

 • pracovněprávní subjektivní skutečnost – právní úkon
 • proces uzavírání smlouvy/dohody v PP vztazích není v ZP samostatně upraven a v plném rozsahu se řídí OZ
 • dvoustranný pracovněprávní úkon spočívající na vzájemných a shodných projevech vůle dvou subjektů (stran) PP vztahů
 • ZP je označuje jako smlouvy či dohody, aniž by mezi těmito pojmy činil obsahový rozdíl → např. pracovní smlouva, kolektivní smlouva, dohoda o rozvázání pracovního poměru, DPP, DPČ (ZP ale také odkazuje na OZ, čímž se do PP dostala např. dohoda o převzetí dluhu, dohoda o přistoupení k závazku, dohoda o zrušení závazku, dohoda o započtení, dohoda o narovnání aj.)
 • smlouvou (dohodou) se v PP vztazích zakládají zejména závazkové pracovněprávní vztahy
 • Dělení
  1. pojmenované (nominátní) – výslovně upraveny zákonem
  2. nepojmenované (inominátní) – nejsou zákonem zvláště upraveny, jejich uzavření je výrazem autonomie vůle subjektů PP vztahů, nesmějí odporovat ZP
  3. smíšené – mají prvky různých pojmenovaných smluv
 • Vznik smlouvy a dohody, jakožto dvoustranného právního úkonu v PP vztazích předpokládá podání návrhu (oferty) a přijetí návrhu (akceptaci) – proces uzavření smlouvy v PP vztazích není v ZP samostatně upraven, řídí se v plném rozsahu OZ
 • návrh smlouvy – jednostranný projev vůle navrhovatele (oferent) adresovaný druhé straně PP vztahů (oblátovi) v nemž jí navrhuje dostatečně určitě uzavření smlouvy s jím uvedeným obsahem a z něhož současně vyplývá, že v případě jeho přijmutí jím bude navrhovatel zavázán
 • přijetí návrhu – jednostranný projev vůle obláta adresovaný oferentovi, v němž vyslovil souhlas s obsahem návrhu nebo z něhož lze dovodit souhlas s návrhem
 • požaduje-li oblát v obsahu smlouvy nějaké změny, jde o nový návrh smlouvy (a původní se tak považuje za odmítnutý)
 • návrh smlouvy je přijat okamžikem, v němž akceptace nabývá účinnosti, tedy okamžikem, v němž včasné přijetí došlo oferentovi
 • návrh působí od doby, kdy dojde oblátovi, navrhovatel může od svého návrhu odstoupit jen do doby, než oferta dojde oblátovi
 • navrhovatel může i neodvolatelnou ofertu zrušit tehdy, dojde-li návrh a zrušovací projev oblátovi nejpozději současně
 • účinné odstoupení od oferty nebo od akceptace nebo jejich účinným zrušením se původní projev vůle od počátku zrušuje, k uzavření smlouvy proto nedojde
 • návrh smlouvy nemá časově neomezenou působnost, i když je neodvolatelný, zaniká uplynutím doby, která byla určena pro jeho přijetí, nebo uplynutím přiměřené doby s přihlédnutím k povaze navrhované smlouvy a k rychlosti prostředků, které oferent použil pro zaslání návrhu; ústní návrh zaniká, nebyl-li přijat ihned, ledaže bylo sjednáno něco jiného; lhůta pro přijetí oferty běží od okamžiku, kdy byl telegram s návrhem podán k odeslání, nebo od data uvedeného v dopise, v němž byl návrh obsažen (pokud nebylo datum uvnitř, tak dle data na obálce); nebo od okamžiku kdy návrh došel oblátovi, byl-li podán telefonicky, dálnopisem nebo jiným prostředkem umožňujícím okamžité sdělení (hl. elektronicky způsobem umožňujícím dálkový přístup)
 • písemné přijetí návrhu učiněno včas jen pokud bylo oferentovi ve stanovené lhůtě doručeno
 • smlouva (dohoda) je uzavřena okamžikem, v němž akceptace oferty nabyla účinnosti
 • Odstoupit lze, jen jestliže to stanoví zákon, nebo jestliže to bylo stranami smlouvy sjednáno
  • odstoupením se smlouva ruší od počátku (ex tunc), není-li právním předpisem stanoveno (např. u pracovní smlouvy) nebo stranami dohodnuto, že se smlouva zrušuje okamžikem doručení odstoupení druhé straně (ex nunc)
  • Pracovní smlouva – odstoupit je možno (z důvodů stanovených zákonem nebo sjednaných stranami) jen do doby, dokud ZC nenastoupil do práce (§ 34/2 ZP), jakmile ZC do práce nastoupil, odstoupit od smlouvy nelze
  • ZL může ze zákona odstoupit od PS vždy, jestliže ZC nenastoupil ve sjednaný den do práce, aniž by mu v tom bránila překážka v práci, nebo do týdne neuvědomil ZC o této své překážce (§ 34/3) → to tedy platí jen dokud ZC nenastoupil do práce
  • ZC může podle ZP odstoupit od dohody o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování, nastal-li některý z důvodů uvedených v § 253/1 ZP nebo od dohody o odpovědnosti za ztrátu svěřených věcí, jestliže mu ZL nevytvořil podmínky k zajištění ochrany svěřených předmětů proti jejich ztrátě (§ 256/1)
  • Odstoupení je vyloučeno u kolektivní smlouvy
  • Konkurenční doložka – odstoupení možné, ZL však může práva odstoupit od konkurenční doložky využít pouze v době trvání pracovního poměru
  • Odstoupení = jednostranný právní úkon strany smlouvy adresovaný druhé straně, kterým se smlouva zrušuje (ztrácí právní účinky sledované stranami smlouvy při jejím uzavření) → musí být provedeno písemně, stanoví-li tak zákon nebo bylo-li stranami dohodnuto
  • Účinné, jakmile dojde adresátovi, bylo-li provedeno důvodně (v souladu se zákonem nebo dohodou stran), souhlas adresáta se nevyžaduje
  • Rozhodnutím soudu nemůže dojít k odstoupené od smlouvy, předmětem řízení může být toliko spor o důvodnost stranou provedeného odstoupení od smlouvy
 • V PP vztazích lze též sjednat smlouvu o uzavření smlouvy budoucí (pactum de contrahendo), podstatou je ujednání, v němž se strany zaváží, že do sjednané doby uzavřou smlouvu a shodnou se buď na jejích podstatných náležitostech nebo na doplnění smlouvy, jestliže přitom dali nepochybně najevo, že smlouva má platit, i kdyby k dohodě o zbytku smlouvy nedošlo, nutná písemná forma
  • Kdyby v dohodnuté době nedošlo ke smlouvě, může se oprávněná strana domáhat ve lhůtě 1 roku žalobou u soudu, aby projev vůle druhé strany ke smlouvě byl nahrazen rozhodnutím soudu
  • Právní mocí rozhodnutí soudu se považuje smlouva za uzavřenou
  • Povinnost uzavřít smlouvu zanikne, jestliže se okolnosti, za nichž byla smlouva o uzavření smlouvy budoucí sjednána, natolik změnily, že nelze spravedlivě požadovat, aby byla smlouva uzavřena
  • Není-li uzavření sjednané budoucí smlouvy objektivně možné a zanikla-li proto povinnost takovou smlouvu uzavřít (pro nemožnost plnění), vzniká mezi stranami smlouvy povinnost k náhradě škody za porušení smlouvy o uzavření smlouvy budoucí

Prameny

 • BĚLINA, Miroslav a kol. Pracovní právo. 5. dopl. a podstat. přeprac. vyd. Praha: C.H. Beck, 2012, 599 s., ISBN 978-80-7400-405-6, s. 114 - 117.

Navigace

Skupina A
1. Pojem, vymezení a obsah pracovního práva | 2. Postavení pracovního práva v systému práva | 3. Vztah pracovního a občanského práva | 4. Mezinárodní prvek v pracovním právu | 5. Evropské pracovní právo | 6. Prameny pracovního práva | 7. Vznik a vývoj pracovního práva | 8. Základní zásady pracovněprávních vztahů a jejich význam | 9. Ochranná funkce pracovního práva v její projevy v právní úpravě | 10. Rovné zacházení a zákaz diskriminace v pracovním právu | 11. Pracovněprávní vztahy a jejich prvky | 12. Právní skutečnosti v pracovním právu | 13. Počítání času; lhůty a doby v pracovním právu | 14. Smlouvy v pracovním právu | 15. Vady pracovněprávních úkonů a jejich právní následky | 16. Účastníci individuálních pracovněprávních vztahů, jejich jednání a zastoupení | 17. Účastníci kolektivních pracovněprávních vztahů | 18. Pojem a druhy pracovního poměru | 19. Vznik pracovního poměru | 20. Změna pracovního poměru | 21. Dočasné přidělení | 22. Skončení pracovního poměru | 23. Závazky v pracovněprávních vztazích | 24. Zajištění závazků z pracovněprávních vztahů | 25. Základní povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance | 26. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci | 27. Flexibilní formy výkonu práce | 28. Vysílání zaměstnanců k výkonu práce do zahraničí | 29. Osobní práva zaměstnance a jejich ochrana při realizaci činnosti zaměstnavatele | 30. Doručování písemnosti | 31. Přechod práva a povinností z pracovněprávních vztahů | 32. Další právní vztahy účasti na práci | 33. Pojetí odpovědnosti v pracovním právu | 34. Základní rozdíly v postavení zaměstnanců v podnikatelské a v nepodnikatelské sféře | 35. Agenturní zaměstnávání | 36. Principy kolektivního vyjednávání | 37. Formy kolektivních pracovněprávních vztahů | 38. Zástupci zaměstnanců v kolektivních pracovněprávních vztazích | 39. Postavení odborů a zaměstnavatele - sociální dialog | 40. Rada zaměstnanců, zástupce pro BOZP a jejich úloha v procesu informování a projednání | 41. Právo na práci a zabezpečení v nezaměstnanosti | 42. Kontrolní činnost v oblasti pracovního práva

Skupina B

1. Práva a povinnosti stran před vznikem pracovního poměru | 2. Pracovní smlouva a její náležitosti | 3. Jmenování na vedoucí pracovní místo a odvolání z (vzdání se) pracovního místa vedoucího zaměstnance | 4. Pracovní poměr na dobu určitou (sjednání, skončení a důsledky protiprávního sjednání) | 5. Zkušební doba (sjednání, skončení pracovního poměru ve zkušební době) | 6. Omezení další výdělečné činnosti zaměstnance (v době trvání a po skončení základního pracovněprávního vztahu) | 7. Převedení na jinou práci | 8. Pracovní cesta, cestovní náhrady a přeložení | 9. Rozvázání pracovního poměru výpovědí | 10. Dohoda o rozvázání pracovního poměru | 11. Okamžité zrušení pracovního poměru | 12. Omezení při rozvazování pracovního poměru | 13. Hromadné propouštění a povinnosti zaměstnavatele | 14. Plnění poskytovaná zaměstnavatelem zaměstnancům při skončení pracovního poměru | 15. Neplatné rozvázání pracovního poměru a jeho právní následky | 16. Vedoucí zaměstnanci a jejich práva a povinnosti | 17. Dohoda o pracovní činnosti | 18. Dohoda o provedení práce | 19. Délka pracovní doby a její rozvržení | 20. Konto pracovní doby | 21. Doba odpočinku a její druhy | 22. Práce přesčas, noční práce a pracovní pohotovost | 23. Práva a povinnosti zaměstnanců na úseku BOZP | 24. Pracovní podmínky žen a mladistvých | 25. Postavení zaměstnanců se zdravotním postižením a uchazečů o zaměstnání se zdravotním postižením | 26. Odměňování v podnikatelské sféře | 27. Odměňování v nepodnikatelské sféře | 28. Překážky v práci na straně zaměstnance | 29. Překážky v práci na straně zaměstnavatele | 30. Dovolená | 31. Péče o zaměstnance | 32. Prohlubování a zvyšování kvalifikace | 33. Odpovědnost zaměstnance za škodu | 34. Odpovědnost zaměstnavatele za škodu | 35. Odpovědnost za pracovní úraz a nemoc z povolání | 36. Přístup k nadnárodním informacím | 37. Obsah kolektivní smlouvy | 38. Kolektivní spory | 39. Právo na stávku, výluka | 40. Zprostředkování zaměstnání | 41. Podpora v nezaměstnanosti a podpora při rekvalifikaci | 42. Nástroje podpory zaměstnávání

Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code