Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Toto je starší verze dokumentu!


14. Smlouvy v pracovním právu

 • pracovněprávní subjektivní skutečnost – právní úkon
 • proces uzavírání smlouvy/dohody v PP vztazích není v ZP samostatně upraven a v plném rozsahu se řídí § 43-44 ObčZ
 • dvoustranný pracovněprávní úkon spočívající na vzájemných a shodných projevech vůle dvou subjektů (stran) PP vztahů
 • ZP je označuje jako smlouvy či dohody, aniž by mezi těmito pojmy činil obsahový rozdíl → např. pracovní smlouva, kolektivní smlouva, dohoda o rozvázání pracovního poměru, DPP, DPČ (ZP ale také odkazuje na OZ, čímž se do PP dostala např. dohoda o převzetí dluhu, dohoda o přistoupení k závazku, dohoda o zrušení závazku, dohoda o započtení, dohoda o narovnání aj.)
 • smlouvou (dohodou) se v PP vztazích zakládají zejména závazkové pracovněprávní vztahy
 • Dělení
  1. pojmenované (nominátní) – výslovně upraveny zákonem
  2. nepojmenované (inominátní) – nejsou zákonem zvláště upraveny, jejich uzavření je výrazem autonomie vůle subjektů PP vztahů, nesmějí odporovat ZP
  3. smíšené – mají prvky různých pojmenovaných smluv
 • Vznik smlouvy a dohody, jakožto dvoustranného právního úkonu v PP vztazích předpokládá podání návrhu (oferty) a přijetí návrhu (akceptaci) – proces uzavření smlouvy v PP vztazích není v ZP samostatně upraven, řídí se v plném rozsahu § 43 – 44 OZ
 • návrh smlouvy – jednostranný projev vůle navrhovatele (oferent) adresovaný druhé straně PP vztahů (oblátovi) v nemž jí navrhuje dostatečně určitě uzavření smlouvy s jím uvedeným obsahem a z něhož současně vyplývá, že v případě jeho přijmutí jím bude navrhovatel zavázán
 • přijetí návrhu – jednostranný projev vůle obláta adresovaný oferentovi, v němž vyslovil souhlas s obsahem návrhu nebo z něhož lze dovodit souhlas s návrhem
 • požaduje-li oblát v obsahu smlouvy nějaké změny, jde o nový návrh smlouvy (a původní se tak považuje za odmítnutý)
 • návrh smlouvy je přijat okamžikem, v němž akceptace nabývá účinnosti, tedy okamžikem, v němž včasné přijetí došlo oferentovi
 • návrh působí od doby, kdy dojde oblátovi, navrhovatel může od svého návrhu odstoupit jen do doby, než oferta dojde oblátovi
 • navrhovatel může i neodvolatelnou ofertu zrušit tehdy, dojde-li návrh a zrušovací projev oblátovi nejpozději současně
 • účinné odstoupení od oferty nebo od akceptace nebo jejich účinným zrušením se původní projev vůle od počátku zrušuje, k uzavření smlouvy proto nedojde
 • návrh smlouvy nemá časově neomezenou působnost, i když je neodvolatelný, zaniká uplynutím doby, která byla určena pro jeho přijetí, nebo uplynutím přiměřené doby s přihlédnutím k povaze navrhované smlouvy a k rychlosti prostředků, které oferent použil pro zaslání návrhu; ústní návrh zaniká, nebyl-li přijat ihned, ledaže bylo sjednáno něco jiného; lhůta pro přijetí oferty běží od okamžiku, kdy byl telegram s návrhem podán k odeslání, nebo od data uvedeného v dopise, v němž byl návrh obsažen (pokud nebylo datum uvnitř, tak dle data na obálce); nebo od okamžiku kdy návrh došel oblátovi, byl-li podán telefonicky, dálnopisem nebo jiným prostředkem umožňujícím okamžité sdělení (hl. elektronicky způsobem umožňujícím dálkový přístup)
 • písemné přijetí návrhu učiněno včas jen pokud bylo oferentovi ve stanovené lhůtě doručeno
 • smlouva (dohoda) je uzavřena okamžikem, v němž akceptace oferty nabyla účinnosti
 • Odstoupit lze, jen jestliže to stanoví zákon, nebo jestliže to bylo stranami smlouvy sjednáno
  • odstoupením se smlouva ruší od počátku (ex tunc), není-li právním předpisem stanoveno (např. u pracovní smlouvy) nebo stranami dohodnuto, že se smlouva zrušuje okamžikem doručení odstoupení druhé straně (ex nunc)
  • Pracovní smlouva – odstoupit je možno (z důvodů stanovených zákonem nebo sjednaných stranami) jen do doby, dokud ZC nenastoupil do práce (§ 34/2 ZP), jakmile ZC do práce nastoupil, odstoupit od smlouvy nelze
  • ZL může ze zákona odstoupit od PS vždy, jestliže ZC nenastoupil ve sjednaný den do práce, aniž by mu v tom bránila překážka v práci, nebo do týdne neuvědomil ZC o této své překážce (§ 34/3) → to tedy platí jen dokud ZC nenastoupil do práce
  • ZC může podle ZP odstoupit od dohody o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování, nastal-li některý z důvodů uvedených v § 253/1 ZP nebo od dohody o odpovědnosti za ztrátu svěřených věcí, jestliže mu ZL nevytvořil podmínky k zajištění ochrany svěřených předmětů proti jejich ztrátě (§ 256/1)
  • Odstoupení je vyloučeno u kolektivní smlouvy
  • Konkurenční doložka – odstoupení možné, ZL však může práva odstoupit od konkurenční doložky využít pouze v době trvání pracovního poměru
  • Odstoupení = jednostranný právní úkon strany smlouvy adresovaný druhé straně, kterým se smlouva zrušuje (ztrácí právní účinky sledované stranami smlouvy při jejím uzavření) → musí být provedeno písemně, stanoví-li tak zákon nebo bylo-li stranami dohodnuto
  • Účinné, jakmile dojde adresátovi, bylo-li provedeno důvodně (v souladu se zákonem nebo dohodou stran), souhlas adresáta se nevyžaduje
  • Rozhodnutím soudu nemůže dojít k odstoupené od smlouvy, předmětem řízení může být toliko spor o důvodnost stranou provedeného odstoupení od smlouvy
 • V PP vztazích lze též sjednat smlouvu o uzavření smlouvy budoucí (pactum de contrahendo), podstatou je ujednání, v němž se strany zaváží, že do sjednané doby uzavřou smlouvu a shodnou se buď na jejích podstatných náležitostech nebo na doplnění smlouvy, jestliže přitom dali nepochybně najevo, že smlouva má platit, i kdyby k dohodě o zbytku smlouvy nedošlo, nutná písemná forma
  • Kdyby v dohodnuté době nedošlo ke smlouvě, může se oprávněná strana domáhat ve lhůtě 1 roku žalobou u soudu, aby projev vůle druhé strany ke smlouvě byl nahrazen rozhodnutím soudu
  • Právní mocí rozhodnutí soudu se považuje smlouva za uzavřenou
  • Povinnost uzavřít smlouvu zanikne, jestliže se okolnosti, za nichž byla smlouva o uzavření smlouvy budoucí sjednána, natolik změnily, že nelze spravedlivě požadovat, aby byla smlouva uzavřena
  • Není-li uzavření sjednané budoucí smlouvy objektivně možné a zanikla-li proto povinnost takovou smlouvu uzavřít (pro nemožnost plnění), vzniká mezi stranami smlouvy povinnost k náhradě škody za porušení smlouvy o uzavření smlouvy budoucí

Prameny

 • BĚLINA, Miroslav a kol. Pracovní právo. 5. dopl. a podstat. přeprac. vyd. Praha: C.H. Beck, 2012, 599 s., ISBN 978-80-7400-405-6, s. 114 - 117.

pracovni-pravo:pfuk:pracko:zkouska:navigace

Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code