Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
pracovni-pravo:pfuk:pracko:zkouska:skupina-i:otazka-14 [2012/12/09 01:23]
Petr Veselý
pracovni-pravo:pfuk:pracko:zkouska:skupina-i:otazka-14 [2014/12/28 12:08] (aktuální)
Michal Zikmund [14. Smlouvy v pracovním právu]
Řádek 2: Řádek 2:
  
   * **pracovněprávní subjektivní skutečnost – právní úkon**   * **pracovněprávní subjektivní skutečnost – právní úkon**
-  * proces uzavírání smlouvy/​dohody v PP vztazích není v ZP samostatně upraven a v plném rozsahu se řídí ​§ 43-44 ObčZ+  * proces uzavírání smlouvy/​dohody v PP vztazích není v ZP samostatně upraven a v plném rozsahu se řídí ​OZ
   * dvoustranný pracovněprávní úkon spočívající na vzájemných a shodných projevech vůle dvou subjektů (stran) PP vztahů   * dvoustranný pracovněprávní úkon spočívající na vzájemných a shodných projevech vůle dvou subjektů (stran) PP vztahů
   * ZP je označuje jako smlouvy či dohody, aniž by mezi těmito pojmy činil obsahový rozdíl -> např. pracovní smlouva, kolektivní smlouva, dohoda o rozvázání pracovního poměru, DPP, DPČ (ZP ale také odkazuje na OZ, čímž se do PP dostala např. dohoda o převzetí dluhu, dohoda o přistoupení k závazku, dohoda o zrušení závazku, dohoda o započtení,​ dohoda o narovnání aj.)   * ZP je označuje jako smlouvy či dohody, aniž by mezi těmito pojmy činil obsahový rozdíl -> např. pracovní smlouva, kolektivní smlouva, dohoda o rozvázání pracovního poměru, DPP, DPČ (ZP ale také odkazuje na OZ, čímž se do PP dostala např. dohoda o převzetí dluhu, dohoda o přistoupení k závazku, dohoda o zrušení závazku, dohoda o započtení,​ dohoda o narovnání aj.)
Řádek 11: Řádek 11:
     - smíšené – mají prvky různých pojmenovaných smluv     - smíšené – mají prvky různých pojmenovaných smluv
  
-  * **Vznik** smlouvy a dohody, jakožto dvoustranného právního úkonu v PP vztazích předpokládá podání návrhu (oferty) a přijetí návrhu (akceptaci) – proces uzavření smlouvy v PP vztazích není v ZP samostatně upraven, řídí se v plném rozsahu ​§ 43 – 44 OZ+  * **Vznik** smlouvy a dohody, jakožto dvoustranného právního úkonu v PP vztazích předpokládá podání návrhu (oferty) a přijetí návrhu (akceptaci) – proces uzavření smlouvy v PP vztazích není v ZP samostatně upraven, řídí se v plném rozsahu OZ
   * **návrh smlouvy** – jednostranný projev vůle navrhovatele (oferent) adresovaný druhé straně PP vztahů (oblátovi) v nemž jí navrhuje dostatečně určitě uzavření smlouvy s jím uvedeným obsahem a z něhož současně vyplývá, že v případě jeho přijmutí jím bude navrhovatel zavázán   * **návrh smlouvy** – jednostranný projev vůle navrhovatele (oferent) adresovaný druhé straně PP vztahů (oblátovi) v nemž jí navrhuje dostatečně určitě uzavření smlouvy s jím uvedeným obsahem a z něhož současně vyplývá, že v případě jeho přijmutí jím bude navrhovatel zavázán
   * **přijetí návrhu** – jednostranný projev vůle obláta adresovaný oferentovi, v němž vyslovil souhlas s obsahem návrhu nebo z něhož lze dovodit souhlas s návrhem   * **přijetí návrhu** – jednostranný projev vůle obláta adresovaný oferentovi, v němž vyslovil souhlas s obsahem návrhu nebo z něhož lze dovodit souhlas s návrhem
Řádek 41: Řádek 41:
 ===== Prameny ===== ===== Prameny =====
   * BĚLINA, Miroslav a kol. //Pracovní právo//. 5. dopl. a podstat. přeprac. vyd. Praha: C.H. Beck, 2012, 599 s., ISBN 978-80-7400-405-6,​ s. 114 - 117.   * BĚLINA, Miroslav a kol. //Pracovní právo//. 5. dopl. a podstat. přeprac. vyd. Praha: C.H. Beck, 2012, 599 s., ISBN 978-80-7400-405-6,​ s. 114 - 117.
 +{{template>​pracovni-pravo:​pfuk:​pracko:​zkouska:​navigace}}
 +
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code