Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
pracovni-pravo:pfuk:pracko:zkouska:skupina-i:otazka-14 [2012/10/30 07:41]
Klára Švandelíková
pracovni-pravo:pfuk:pracko:zkouska:skupina-i:otazka-14 [2014/12/28 12:08]
Michal Zikmund [14. Smlouvy v pracovním právu]
Řádek 1: Řádek 1:
 ====== 14. Smlouvy v pracovním právu ====== ====== 14. Smlouvy v pracovním právu ======
  
-<note warning>dodělávám</note> +  * **pracovněprávní subjektivní skutečnost – právní úkon** 
- +  * proces uzavírání smlouvy/dohody v PP vztazích není v ZP samostatně upraven a v plném rozsahu se řídí OZ
-  * pracovněprávní subjektivní skutečnost – právní úkon+
   * dvoustranný pracovněprávní úkon spočívající na vzájemných a shodných projevech vůle dvou subjektů (stran) PP vztahů   * dvoustranný pracovněprávní úkon spočívající na vzájemných a shodných projevech vůle dvou subjektů (stran) PP vztahů
   * ZP je označuje jako smlouvy či dohody, aniž by mezi těmito pojmy činil obsahový rozdíl -> např. pracovní smlouva, kolektivní smlouva, dohoda o rozvázání pracovního poměru, DPP, DPČ (ZP ale také odkazuje na OZ, čímž se do PP dostala např. dohoda o převzetí dluhu, dohoda o přistoupení k závazku, dohoda o zrušení závazku, dohoda o započtení, dohoda o narovnání aj.)   * ZP je označuje jako smlouvy či dohody, aniž by mezi těmito pojmy činil obsahový rozdíl -> např. pracovní smlouva, kolektivní smlouva, dohoda o rozvázání pracovního poměru, DPP, DPČ (ZP ale také odkazuje na OZ, čímž se do PP dostala např. dohoda o převzetí dluhu, dohoda o přistoupení k závazku, dohoda o zrušení závazku, dohoda o započtení, dohoda o narovnání aj.)
   * smlouvou (dohodou) se v PP vztazích zakládají zejména závazkové pracovněprávní vztahy   * smlouvou (dohodou) se v PP vztazích zakládají zejména závazkové pracovněprávní vztahy
-  * Dělení+  * **Dělení**
     - pojmenované (nominátní) – výslovně upraveny zákonem     - pojmenované (nominátní) – výslovně upraveny zákonem
     - nepojmenované (inominátní) – nejsou zákonem zvláště upraveny, jejich uzavření je výrazem autonomie vůle subjektů PP vztahů, nesmějí odporovat ZP      - nepojmenované (inominátní) – nejsou zákonem zvláště upraveny, jejich uzavření je výrazem autonomie vůle subjektů PP vztahů, nesmějí odporovat ZP
     - smíšené – mají prvky různých pojmenovaných smluv     - smíšené – mají prvky různých pojmenovaných smluv
  
-  * Vznik smlouvy a dohody, jakožto dvoustranného právního úkonu v PP vztazích předpokládá podání návrhu (oferty) a přijetí návrhu (akceptaci) – proces uzavření smlouvy v PP vztazích není v ZP samostatně upraven, řídí se v plném rozsahu § 43 – 44 OZ +  * **Vznik** smlouvy a dohody, jakožto dvoustranného právního úkonu v PP vztazích předpokládá podání návrhu (oferty) a přijetí návrhu (akceptaci) – proces uzavření smlouvy v PP vztazích není v ZP samostatně upraven, řídí se v plném rozsahu OZ 
-  * návrh smlouvy – jednostranný projev vůle navrhovatele (oferent) adresovaný druhé straně PP vztahů (oblátovi) v nemž jí navrhuje dostatečně určitě uzavření smlouvy s jím uvedeným obsahem a z něhož současně vyplývá, že v případě jeho přijmutí jím bude navrhovatel zavázán +  * **návrh smlouvy** – jednostranný projev vůle navrhovatele (oferent) adresovaný druhé straně PP vztahů (oblátovi) v nemž jí navrhuje dostatečně určitě uzavření smlouvy s jím uvedeným obsahem a z něhož současně vyplývá, že v případě jeho přijmutí jím bude navrhovatel zavázán 
-  * přijetí návrhu – jednostranný projev vůle obláta adresovaný oferentovi, v němž vyslovil souhlas s obsahem návrhu nebo z něhož lze dovodit souhlas s návrhem+  * **přijetí návrhu** – jednostranný projev vůle obláta adresovaný oferentovi, v němž vyslovil souhlas s obsahem návrhu nebo z něhož lze dovodit souhlas s návrhem
   * požaduje-li oblát v obsahu smlouvy nějaké změny, jde o nový návrh smlouvy (a původní se tak považuje za odmítnutý)   * požaduje-li oblát v obsahu smlouvy nějaké změny, jde o nový návrh smlouvy (a původní se tak považuje za odmítnutý)
   * návrh smlouvy je přijat okamžikem, v němž akceptace nabývá účinnosti, tedy okamžikem, v němž včasné přijetí došlo oferentovi   * návrh smlouvy je přijat okamžikem, v němž akceptace nabývá účinnosti, tedy okamžikem, v němž včasné přijetí došlo oferentovi
Řádek 22: Řádek 21:
   * návrh smlouvy nemá časově neomezenou působnost, i když je neodvolatelný, zaniká uplynutím doby, která byla určena pro jeho přijetí, nebo uplynutím přiměřené doby s přihlédnutím k povaze navrhované smlouvy a k rychlosti prostředků, které oferent použil pro zaslání návrhu; ústní návrh zaniká, nebyl-li přijat ihned, ledaže bylo sjednáno něco jiného; lhůta pro přijetí oferty běží od okamžiku, kdy byl telegram s návrhem podán k odeslání, nebo od data uvedeného v dopise, v němž byl návrh obsažen (pokud nebylo datum uvnitř,  tak dle data na obálce); nebo od okamžiku kdy návrh došel oblátovi, byl-li podán telefonicky, dálnopisem nebo jiným prostředkem umožňujícím okamžité sdělení (hl. elektronicky způsobem umožňujícím dálkový přístup)   * návrh smlouvy nemá časově neomezenou působnost, i když je neodvolatelný, zaniká uplynutím doby, která byla určena pro jeho přijetí, nebo uplynutím přiměřené doby s přihlédnutím k povaze navrhované smlouvy a k rychlosti prostředků, které oferent použil pro zaslání návrhu; ústní návrh zaniká, nebyl-li přijat ihned, ledaže bylo sjednáno něco jiného; lhůta pro přijetí oferty běží od okamžiku, kdy byl telegram s návrhem podán k odeslání, nebo od data uvedeného v dopise, v němž byl návrh obsažen (pokud nebylo datum uvnitř,  tak dle data na obálce); nebo od okamžiku kdy návrh došel oblátovi, byl-li podán telefonicky, dálnopisem nebo jiným prostředkem umožňujícím okamžité sdělení (hl. elektronicky způsobem umožňujícím dálkový přístup)
   * písemné přijetí návrhu učiněno včas jen pokud bylo oferentovi ve stanovené lhůtě doručeno   * písemné přijetí návrhu učiněno včas jen pokud bylo oferentovi ve stanovené lhůtě doručeno
-  * smlouva (dohoda) je uzavřena okamžikem, v němž akceptace oferty nabyla účinnosti +  * **smlouva (dohoda) je uzavřena okamžikem, v němž akceptace oferty nabyla účinnosti** 
-  * Odstoupit lze, jen jestliže to stanoví zákon, nebo jestliže to bylo stranami smlouvy sjednáno+  * **Odstoupit** lze, jen jestliže to stanoví zákon, nebo jestliže to bylo stranami smlouvy sjednáno
     * odstoupením se smlouva ruší od počátku (ex tunc), není-li právním předpisem stanoveno (např. u pracovní smlouvy) nebo stranami dohodnuto, že se smlouva zrušuje okamžikem doručení odstoupení druhé straně (ex nunc)     * odstoupením se smlouva ruší od počátku (ex tunc), není-li právním předpisem stanoveno (např. u pracovní smlouvy) nebo stranami dohodnuto, že se smlouva zrušuje okamžikem doručení odstoupení druhé straně (ex nunc)
     * Pracovní smlouva – odstoupit je možno (z důvodů stanovených zákonem nebo sjednaných stranami) jen do doby, dokud ZC nenastoupil do práce (§ 34/2 ZP), jakmile ZC do práce nastoupil, odstoupit od smlouvy nelze     * Pracovní smlouva – odstoupit je možno (z důvodů stanovených zákonem nebo sjednaných stranami) jen do doby, dokud ZC nenastoupil do práce (§ 34/2 ZP), jakmile ZC do práce nastoupil, odstoupit od smlouvy nelze
Řádek 33: Řádek 32:
     * Účinné, jakmile dojde adresátovi, bylo-li provedeno důvodně (v souladu se zákonem nebo dohodou stran), souhlas adresáta se nevyžaduje     * Účinné, jakmile dojde adresátovi, bylo-li provedeno důvodně (v souladu se zákonem nebo dohodou stran), souhlas adresáta se nevyžaduje
     * Rozhodnutím soudu nemůže dojít k odstoupené od smlouvy, předmětem řízení může být toliko spor o důvodnost stranou provedeného odstoupení od smlouvy     * Rozhodnutím soudu nemůže dojít k odstoupené od smlouvy, předmětem řízení může být toliko spor o důvodnost stranou provedeného odstoupení od smlouvy
-  * V PP vztazích lze též sjednat smlouvu o uzavření smlouvy budoucí (pactum de contrahendo), podstatou je ujednání, v němž se strany zaváží, že do sjednané doby uzavřou smlouvu a shodnou se buď na jejích podstatných náležitostech nebo na doplnění smlouvy, jestliže přitom dali nepochybně najevo, že smlouva má platit, i kdyby k dohodě o zbytku smlouvy nedošlo, nutná písemná forma+  * V PP vztazích lze též sjednat **smlouvu o uzavření smlouvy budoucí** (pactum de contrahendo), podstatou je ujednání, v němž se strany zaváží, že do sjednané doby uzavřou smlouvu a shodnou se buď na jejích podstatných náležitostech nebo na doplnění smlouvy, jestliže přitom dali nepochybně najevo, že smlouva má platit, i kdyby k dohodě o zbytku smlouvy nedošlo, nutná písemná forma
     * Kdyby v dohodnuté době nedošlo ke smlouvě, může se oprávněná strana domáhat ve lhůtě 1 roku žalobou u soudu, aby projev vůle druhé strany ke smlouvě byl nahrazen rozhodnutím soudu     * Kdyby v dohodnuté době nedošlo ke smlouvě, může se oprávněná strana domáhat ve lhůtě 1 roku žalobou u soudu, aby projev vůle druhé strany ke smlouvě byl nahrazen rozhodnutím soudu
     * Právní mocí rozhodnutí soudu se považuje smlouva za uzavřenou     * Právní mocí rozhodnutí soudu se považuje smlouva za uzavřenou
Řádek 39: Řádek 38:
     * Není-li uzavření sjednané budoucí smlouvy objektivně možné a zanikla-li proto povinnost takovou smlouvu uzavřít (pro nemožnost plnění), vzniká mezi stranami smlouvy povinnost k náhradě škody za porušení smlouvy o uzavření smlouvy budoucí     * Není-li uzavření sjednané budoucí smlouvy objektivně možné a zanikla-li proto povinnost takovou smlouvu uzavřít (pro nemožnost plnění), vzniká mezi stranami smlouvy povinnost k náhradě škody za porušení smlouvy o uzavření smlouvy budoucí
  
-===== Výčet jednotlivých smluv/dohod ===== 
- 
-  * PS 
-  * DPP 
-  * DPČ 
  
 ===== Prameny ===== ===== Prameny =====
 +  * BĚLINA, Miroslav a kol. //Pracovní právo//. 5. dopl. a podstat. přeprac. vyd. Praha: C.H. Beck, 2012, 599 s., ISBN 978-80-7400-405-6, s. 114 - 117.
 +{{template>pracovni-pravo:pfuk:pracko:zkouska:navigace}}
  
-  * Pracovní právo 
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code