Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Následující verze
Předchozí verze
Následující verze Obě strany příští revize
pracovni-pravo:pfuk:pracko:zkouska:skupina-i:otazka-14 [2012/10/26 16:10]
Klára Švandelíková vytvořeno
pracovni-pravo:pfuk:pracko:zkouska:skupina-i:otazka-14 [2014/12/28 12:06]
Michal Zikmund [14. Smlouvy v pracovním právu] - aktualizace NOZ
Řádek 1: Řádek 1:
 ====== 14. Smlouvy v pracovním právu ====== ====== 14. Smlouvy v pracovním právu ======
 +
 +  * **pracovněprávní subjektivní skutečnost – právní úkon**
 +  * proces uzavírání smlouvy/dohody v PP vztazích není v ZP samostatně upraven a v plném rozsahu se řídí OZ
 +  * dvoustranný pracovněprávní úkon spočívající na vzájemných a shodných projevech vůle dvou subjektů (stran) PP vztahů
 +  * ZP je označuje jako smlouvy či dohody, aniž by mezi těmito pojmy činil obsahový rozdíl -> např. pracovní smlouva, kolektivní smlouva, dohoda o rozvázání pracovního poměru, DPP, DPČ (ZP ale také odkazuje na OZ, čímž se do PP dostala např. dohoda o převzetí dluhu, dohoda o přistoupení k závazku, dohoda o zrušení závazku, dohoda o započtení, dohoda o narovnání aj.)
 +  * smlouvou (dohodou) se v PP vztazích zakládají zejména závazkové pracovněprávní vztahy
 +  * **Dělení**
 +    - pojmenované (nominátní) – výslovně upraveny zákonem
 +    - nepojmenované (inominátní) – nejsou zákonem zvláště upraveny, jejich uzavření je výrazem autonomie vůle subjektů PP vztahů, nesmějí odporovat ZP
 +    - smíšené – mají prvky různých pojmenovaných smluv
 +
 +  * **Vznik** smlouvy a dohody, jakožto dvoustranného právního úkonu v PP vztazích předpokládá podání návrhu (oferty) a přijetí návrhu (akceptaci) – proces uzavření smlouvy v PP vztazích není v ZP samostatně upraven, řídí se v plném rozsahu § 43 – 44 OZ
 +  * **návrh smlouvy** – jednostranný projev vůle navrhovatele (oferent) adresovaný druhé straně PP vztahů (oblátovi) v nemž jí navrhuje dostatečně určitě uzavření smlouvy s jím uvedeným obsahem a z něhož současně vyplývá, že v případě jeho přijmutí jím bude navrhovatel zavázán
 +  * **přijetí návrhu** – jednostranný projev vůle obláta adresovaný oferentovi, v němž vyslovil souhlas s obsahem návrhu nebo z něhož lze dovodit souhlas s návrhem
 +  * požaduje-li oblát v obsahu smlouvy nějaké změny, jde o nový návrh smlouvy (a původní se tak považuje za odmítnutý)
 +  * návrh smlouvy je přijat okamžikem, v němž akceptace nabývá účinnosti, tedy okamžikem, v němž včasné přijetí došlo oferentovi
 +  * návrh působí od doby, kdy dojde oblátovi, navrhovatel může od svého návrhu odstoupit jen do doby, než oferta dojde oblátovi
 +  * navrhovatel může i neodvolatelnou ofertu zrušit tehdy, dojde-li návrh a zrušovací projev oblátovi nejpozději současně
 +  * účinné odstoupení od oferty nebo od akceptace nebo jejich účinným zrušením se původní projev vůle od počátku zrušuje, k uzavření smlouvy proto nedojde
 +  * návrh smlouvy nemá časově neomezenou působnost, i když je neodvolatelný, zaniká uplynutím doby, která byla určena pro jeho přijetí, nebo uplynutím přiměřené doby s přihlédnutím k povaze navrhované smlouvy a k rychlosti prostředků, které oferent použil pro zaslání návrhu; ústní návrh zaniká, nebyl-li přijat ihned, ledaže bylo sjednáno něco jiného; lhůta pro přijetí oferty běží od okamžiku, kdy byl telegram s návrhem podán k odeslání, nebo od data uvedeného v dopise, v němž byl návrh obsažen (pokud nebylo datum uvnitř,  tak dle data na obálce); nebo od okamžiku kdy návrh došel oblátovi, byl-li podán telefonicky, dálnopisem nebo jiným prostředkem umožňujícím okamžité sdělení (hl. elektronicky způsobem umožňujícím dálkový přístup)
 +  * písemné přijetí návrhu učiněno včas jen pokud bylo oferentovi ve stanovené lhůtě doručeno
 +  * **smlouva (dohoda) je uzavřena okamžikem, v němž akceptace oferty nabyla účinnosti**
 +  * **Odstoupit** lze, jen jestliže to stanoví zákon, nebo jestliže to bylo stranami smlouvy sjednáno
 +    * odstoupením se smlouva ruší od počátku (ex tunc), není-li právním předpisem stanoveno (např. u pracovní smlouvy) nebo stranami dohodnuto, že se smlouva zrušuje okamžikem doručení odstoupení druhé straně (ex nunc)
 +    * Pracovní smlouva – odstoupit je možno (z důvodů stanovených zákonem nebo sjednaných stranami) jen do doby, dokud ZC nenastoupil do práce (§ 34/2 ZP), jakmile ZC do práce nastoupil, odstoupit od smlouvy nelze
 +    * ZL může ze zákona odstoupit od PS vždy, jestliže ZC nenastoupil ve sjednaný den do práce, aniž by mu v tom bránila překážka v práci, nebo do týdne neuvědomil ZC o této své překážce (§ 34/3) -> to tedy platí jen dokud ZC nenastoupil do práce
 +    * ZC může podle ZP odstoupit od dohody o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování, nastal-li některý z důvodů uvedených v § 253/1 ZP nebo od dohody o odpovědnosti za ztrátu svěřených věcí, jestliže mu ZL nevytvořil podmínky k zajištění ochrany svěřených předmětů proti jejich ztrátě (§ 256/1)
 +    * Odstoupení je vyloučeno u kolektivní smlouvy
 +    * Konkurenční doložka – odstoupení možné, ZL však může práva odstoupit od konkurenční doložky využít pouze v době trvání pracovního poměru
 +    * Odstoupení = jednostranný právní úkon strany smlouvy adresovaný druhé straně, kterým se smlouva zrušuje (ztrácí právní účinky sledované stranami smlouvy při jejím uzavření) -> musí být provedeno písemně, stanoví-li tak zákon nebo bylo-li stranami dohodnuto
 +    * Účinné, jakmile dojde adresátovi, bylo-li provedeno důvodně (v souladu se zákonem nebo dohodou stran), souhlas adresáta se nevyžaduje
 +    * Rozhodnutím soudu nemůže dojít k odstoupené od smlouvy, předmětem řízení může být toliko spor o důvodnost stranou provedeného odstoupení od smlouvy
 +  * V PP vztazích lze též sjednat **smlouvu o uzavření smlouvy budoucí** (pactum de contrahendo), podstatou je ujednání, v němž se strany zaváží, že do sjednané doby uzavřou smlouvu a shodnou se buď na jejích podstatných náležitostech nebo na doplnění smlouvy, jestliže přitom dali nepochybně najevo, že smlouva má platit, i kdyby k dohodě o zbytku smlouvy nedošlo, nutná písemná forma
 +    * Kdyby v dohodnuté době nedošlo ke smlouvě, může se oprávněná strana domáhat ve lhůtě 1 roku žalobou u soudu, aby projev vůle druhé strany ke smlouvě byl nahrazen rozhodnutím soudu
 +    * Právní mocí rozhodnutí soudu se považuje smlouva za uzavřenou
 +    * Povinnost uzavřít smlouvu zanikne, jestliže se okolnosti, za nichž byla smlouva o uzavření smlouvy budoucí sjednána, natolik změnily, že nelze spravedlivě požadovat, aby byla smlouva uzavřena
 +    * Není-li uzavření sjednané budoucí smlouvy objektivně možné a zanikla-li proto povinnost takovou smlouvu uzavřít (pro nemožnost plnění), vzniká mezi stranami smlouvy povinnost k náhradě škody za porušení smlouvy o uzavření smlouvy budoucí
 +
 +
 +===== Prameny =====
 +  * BĚLINA, Miroslav a kol. //Pracovní právo//. 5. dopl. a podstat. přeprac. vyd. Praha: C.H. Beck, 2012, 599 s., ISBN 978-80-7400-405-6, s. 114 - 117.
 +{{template>pracovni-pravo:pfuk:pracko:zkouska:navigace}}
  
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code