Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


11. Pracovněprávní vztahy a jejich prvky

 • §1 an. ZP
 • pracovněprávní vztah - ústřední pojem PP ⇒ všechny obligace, které jsou regulovány pracovním právem
 • předmět pracovněprávního vztahu ⇒ obsah ZP, to, co upravuje
 • PP vztahy individuální - subjektem ZC a ZL
 • PP vztahy kolektivní - subjektem odborová organizace a zaměstnavatel (spolek zaměstnavatelů) ⇒ otázka 37

Individuální pracovněprávní vztahy

 • podle právního důvodu vzniku se dělí na:
  • Základní - obligace založena pracovní smlouvou nebo dohodou o výkonu práce mimo pracovní poměr
  • Vedlejší (odvozené) - ostatní obligace, p. důvod vzniku např. delikt (náhrada škody), jiné subjekty než ZL a ZC
 • 3 prvky PP vztahu - subjekt, předmět, obsah

Subjekty individuálních PP vztahů

 • zaměstnavatel - osoba, která si jiného najímá k výkonu závislé práce a zavazuje se mu poskytnout za tuto práci odměnu
 • zaměstnanec - dluží jinému osobní výkon závislé práce
 • Zaměstnavatel:
  • FO i PO
  • právní subjektivita - podle OZ (podnik se zaměstnanci může zdědit i dítě)
  • způsobilost k p. úkonům u FO - §10 ZP - 18 let (i u zplnoletnělých v 16 letech)
  • ZL může být stát - vystupuje za něj příslušná organizační složka státu
 • Zaměstnanec:
  • pouze FO
  • právní subjektivita a způsobilost k právním úkonům - §6 ZP - 15 let, den nástupu do práce nesmí předcházet dni, kdy FO ukončí povinnou školní docházku
  • vedoucí zaměstnanec - má alespoň jednoho podřízeného zc, kterého řídí a kontroluje (§11 odst.4 ZP) - v urč. případech mají odlišná práva a povinnosti
 • za ZL i ZC může jednat zástupce:
  • zákonné zastoupení (ZL dítě - zastoupeno rodiči)
  • opatrovnictví
  • smluvní zastoupení

Předmět individuálních PP vztahů

 • předmět = výkon závislé (nesamostatné) práce
 • pojem závislé práce vymezen v §2 ZPr
 • vázanost ZC pokyny ZL a jeho začlenění do zaměstnavatelovy organizační struktury
 • uzavření p. smlouvy - ZC vstupuje do podřízenosti ZL (zavazuje se k práci jako takové, ne jen k výsledku)
 • nařizovací právo ZL - zejména místo, čas, odborné pokyny

Obsah individuálních PP vztahů

 • obdoba dlužník - věřitel (dlužník má povinnost plnit, věřitel má právo plnění vyžadovat)
 • ZCova hlavní povinnost („dluh“) - konat sjednanou práci podle pokynů ZL (s náležitou pečlivostí a svědomitostí)
 • ZCovo oprávnění - požadovat mzdu za vykonanou práci
 • tomu odpovídá oprávnění ZL - vyžadovat výkon práce a poskytnout ZCi potřebné pokyny
 • povinnost ZL - poskytnout za vykonanou práci úplatu (čl. 28 LZPS)
 • ZL má jednostranné nařizovací právo - oprávněn konkretizovat druh, rozsah, čas a místo pracovního výkonu
 • povinnost loajality ZC vůči ZL - zahrnuje především mlčenlivost, diskrétnost a poctivost
 • z povinnosti loajality odvozen zákaz urč. výdělečné činnosti během trvání prac. poměru (§304 ZP) a zčásti též konkurenční doložka (§310 ZP)
 • ZC musí dodržovat loajalitu ode dne uzavření pracovní smlouvy, ne až od sjednaného dne nástupu
 • povinnost péče ZL vůči ZC - při řízení práce musí brát ZL ohled na ochranu zdraví ZC a bezpečnost práce

Prameny

 • HŮRKA, Petr a kol. Pracovní právo. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2011, 559 s. ISBN 978-80-7380-316-2, s. 65 - 71.

Navigace

Skupina A
1. Pojem, vymezení a obsah pracovního práva | 2. Postavení pracovního práva v systému práva | 3. Vztah pracovního a občanského práva | 4. Mezinárodní prvek v pracovním právu | 5. Evropské pracovní právo | 6. Prameny pracovního práva | 7. Vznik a vývoj pracovního práva | 8. Základní zásady pracovněprávních vztahů a jejich význam | 9. Ochranná funkce pracovního práva v její projevy v právní úpravě | 10. Rovné zacházení a zákaz diskriminace v pracovním právu | 11. Pracovněprávní vztahy a jejich prvky | 12. Právní skutečnosti v pracovním právu | 13. Počítání času; lhůty a doby v pracovním právu | 14. Smlouvy v pracovním právu | 15. Vady pracovněprávních úkonů a jejich právní následky | 16. Účastníci individuálních pracovněprávních vztahů, jejich jednání a zastoupení | 17. Účastníci kolektivních pracovněprávních vztahů | 18. Pojem a druhy pracovního poměru | 19. Vznik pracovního poměru | 20. Změna pracovního poměru | 21. Dočasné přidělení | 22. Skončení pracovního poměru | 23. Závazky v pracovněprávních vztazích | 24. Zajištění závazků z pracovněprávních vztahů | 25. Základní povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance | 26. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci | 27. Flexibilní formy výkonu práce | 28. Vysílání zaměstnanců k výkonu práce do zahraničí | 29. Osobní práva zaměstnance a jejich ochrana při realizaci činnosti zaměstnavatele | 30. Doručování písemnosti | 31. Přechod práva a povinností z pracovněprávních vztahů | 32. Další právní vztahy účasti na práci | 33. Pojetí odpovědnosti v pracovním právu | 34. Základní rozdíly v postavení zaměstnanců v podnikatelské a v nepodnikatelské sféře | 35. Agenturní zaměstnávání | 36. Principy kolektivního vyjednávání | 37. Formy kolektivních pracovněprávních vztahů | 38. Zástupci zaměstnanců v kolektivních pracovněprávních vztazích | 39. Postavení odborů a zaměstnavatele - sociální dialog | 40. Rada zaměstnanců, zástupce pro BOZP a jejich úloha v procesu informování a projednání | 41. Právo na práci a zabezpečení v nezaměstnanosti | 42. Kontrolní činnost v oblasti pracovního práva

Skupina B

1. Práva a povinnosti stran před vznikem pracovního poměru | 2. Pracovní smlouva a její náležitosti | 3. Jmenování na vedoucí pracovní místo a odvolání z (vzdání se) pracovního místa vedoucího zaměstnance | 4. Pracovní poměr na dobu určitou (sjednání, skončení a důsledky protiprávního sjednání) | 5. Zkušební doba (sjednání, skončení pracovního poměru ve zkušební době) | 6. Omezení další výdělečné činnosti zaměstnance (v době trvání a po skončení základního pracovněprávního vztahu) | 7. Převedení na jinou práci | 8. Pracovní cesta, cestovní náhrady a přeložení | 9. Rozvázání pracovního poměru výpovědí | 10. Dohoda o rozvázání pracovního poměru | 11. Okamžité zrušení pracovního poměru | 12. Omezení při rozvazování pracovního poměru | 13. Hromadné propouštění a povinnosti zaměstnavatele | 14. Plnění poskytovaná zaměstnavatelem zaměstnancům při skončení pracovního poměru | 15. Neplatné rozvázání pracovního poměru a jeho právní následky | 16. Vedoucí zaměstnanci a jejich práva a povinnosti | 17. Dohoda o pracovní činnosti | 18. Dohoda o provedení práce | 19. Délka pracovní doby a její rozvržení | 20. Konto pracovní doby | 21. Doba odpočinku a její druhy | 22. Práce přesčas, noční práce a pracovní pohotovost | 23. Práva a povinnosti zaměstnanců na úseku BOZP | 24. Pracovní podmínky žen a mladistvých | 25. Postavení zaměstnanců se zdravotním postižením a uchazečů o zaměstnání se zdravotním postižením | 26. Odměňování v podnikatelské sféře | 27. Odměňování v nepodnikatelské sféře | 28. Překážky v práci na straně zaměstnance | 29. Překážky v práci na straně zaměstnavatele | 30. Dovolená | 31. Péče o zaměstnance | 32. Prohlubování a zvyšování kvalifikace | 33. Odpovědnost zaměstnance za škodu | 34. Odpovědnost zaměstnavatele za škodu | 35. Odpovědnost za pracovní úraz a nemoc z povolání | 36. Přístup k nadnárodním informacím | 37. Obsah kolektivní smlouvy | 38. Kolektivní spory | 39. Právo na stávku, výluka | 40. Zprostředkování zaměstnání | 41. Podpora v nezaměstnanosti a podpora při rekvalifikaci | 42. Nástroje podpory zaměstnávání

Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code