Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
pracovni-pravo:pfuk:pracko:zkouska:skupina-i:otazka-10 [2012/11/03 11:06]
Anna Součková [Rovné zacházení a zákaz diskriminace]
pracovni-pravo:pfuk:pracko:zkouska:skupina-i:otazka-10 [2013/01/04 22:57] (aktuální)
Anna Součková [Právní prostředky ochrany před diskriminací]
Řádek 1: Řádek 1:
 ====== ​ 10. Rovné zacházení a zákaz diskriminace v pracovním právu ====== ====== ​ 10. Rovné zacházení a zákaz diskriminace v pracovním právu ======
 +
 ===== Prameny k rovnému zacházení a zákazu diskriminace ===== ===== Prameny k rovnému zacházení a zákazu diskriminace =====
   * Zákoník práce (§ 1a písm. e), § 16 (2,3), § 17, § 103 (5), § 237-247)   * Zákoník práce (§ 1a písm. e), § 16 (2,3), § 17, § 103 (5), § 237-247)
Řádek 16: Řádek 17:
                   * dále k přenesení důkazního břemene v diskriminačních sporech: ​ sp. zn. Pl ÚS 37/04, č. 419/2006                   * dále k přenesení důkazního břemene v diskriminačních sporech: ​ sp. zn. Pl ÚS 37/04, č. 419/2006
     * čl. 3 odst. 1 LZPS ve spojení s čl. 26 LZPS     * čl. 3 odst. 1 LZPS ve spojení s čl. 26 LZPS
 +
 ===== Rovné zacházení a zákaz diskriminace ===== ===== Rovné zacházení a zákaz diskriminace =====
-  * povinnost zaměstnavatele zajistit rovné zacházení se zaměstnanci a dodržovat zákaz jakékoliv diskriminace zaměstnanců představuje jednu ze základních zásad pracovněprávních vztahů (//§1a písm. e) ZP//)+  * povinnost zaměstnavatele zajistit rovné zacházení se zaměstnanci a dodržovat zákaz jakékoliv diskriminace zaměstnanců představuje jednu ze základních zásad pracovněprávních vztahů (//§1a písm. e) ZP//) x zásada smluvní volnosti
   * **rovné zacházení** ​   * **rovné zacházení** ​
           * rozumí se tím především zákaz diskriminace,​ týká se všech pracovněprávních vztahů ​ od jejich vzniku až po skončení           * rozumí se tím především zákaz diskriminace,​ týká se všech pracovněprávních vztahů ​ od jejich vzniku až po skončení
-          * zaměstnanci ​jsou povinni zajišťovat rovné zacházení se všemi zaměstnanci,​ pokud jde o jejich pracovní podmínky, včetně odměňování za práci a poskytování jiných peněžitých plnění a plnění peněžité hodnoty, odbornou přípravu a příležitost dosáhnout funkčního nebo jiného postupu v zaměstnání (//§16 ZP//)+          * zaměstnavatelé ​jsou povinni zajišťovat rovné zacházení se všemi zaměstnanci,​ pokud jde o jejich pracovní podmínky, včetně odměňování za práci a poskytování jiných peněžitých plnění a plnění peněžité hodnoty, odbornou přípravu a příležitost dosáhnout funkčního nebo jiného postupu v zaměstnání (//§16 ZP//)
                       * rovné zacházení z hlediska odměňování za práci - zaměstnancům,​ kteří vykonávají stejnou práci, nebo práci stejné hodnoty (tím se rozumí práce stejné nebo srovnatelné složitosti,​ odpovědnosti,​ namáhavosti,​ která se koná ve stejných nebo srovnatelných pracovních podmínkám,​ při stejné nebo srovnatelné pracovní výkonnosti a výsledcích práce - //§ 110 ZP//), přísluší stejná mzda, plat nebo odměna z dohody                       * rovné zacházení z hlediska odměňování za práci - zaměstnancům,​ kteří vykonávají stejnou práci, nebo práci stejné hodnoty (tím se rozumí práce stejné nebo srovnatelné složitosti,​ odpovědnosti,​ namáhavosti,​ která se koná ve stejných nebo srovnatelných pracovních podmínkám,​ při stejné nebo srovnatelné pracovní výkonnosti a výsledcích práce - //§ 110 ZP//), přísluší stejná mzda, plat nebo odměna z dohody
   * **zákaz diskriminace**   * **zákaz diskriminace**
Řádek 54: Řádek 56:
             * dle ADZ nejde o rozdílné zacházení ani pokud je vyžadována:​ __podmínka minimálního věku, odborné praxe nebo doby zaměstnání,​ která je pro řádný výkon zaměstnání či realizaci určitých práv a povinností spojených se zaměstnáním nezbytná__ (//§ 6 ADZ//)             * dle ADZ nejde o rozdílné zacházení ani pokud je vyžadována:​ __podmínka minimálního věku, odborné praxe nebo doby zaměstnání,​ která je pro řádný výkon zaměstnání či realizaci určitých práv a povinností spojených se zaměstnáním nezbytná__ (//§ 6 ADZ//)
             * dále nejde o diskriminaci,​ kdy důvodem rozdílného zacházení je __ochrana určitých skupin zaměstnanců__ (ženy z důvodu těhotenství a mateřství,​ osoby se zdravotním postižením,​ osoby mladších 18 let), jestliže prostředky k zajištění jejich ochrany jsou přiměřené a nezbytné             * dále nejde o diskriminaci,​ kdy důvodem rozdílného zacházení je __ochrana určitých skupin zaměstnanců__ (ženy z důvodu těhotenství a mateřství,​ osoby se zdravotním postižením,​ osoby mladších 18 let), jestliže prostředky k zajištění jejich ochrany jsou přiměřené a nezbytné
-                        * § 237-247 ZP, vyhláška č. 288/​2003, ​která ​stanoví práce a pracoviště zakázané těhotným ženám, kojícím ženám, matkám do konce devátého měsíce po porodu a mladistvým +                        * § 237-247 ZP, vyhláška č. 288/​2003, ​kterou se stanoví práce a pracoviště zakázané těhotným ženám, kojícím ženám, matkám do konce devátého měsíce po porodu a mladistvým 
-                        * více otázka č. 24+                        * více otázka č. [[pracovni-pravo:​pfuk:​pracko:​zkouska:​skupina-ii:​otazka-24|]]
             * diskriminací dále není: rozdílné zacházení ve věcech práva na zaměstnání,​ přístupu k zaměstnání nebo povolání __v případě závislé práce vykonávané v církvích nebo náboženských společnostech__,​ jestliže z důvodu povahy těchto činností nebo souvislosti,​ v níž jsou vykonávány,​ představuje náboženské vyznání, víra či světový názor osoby podstatný, oprávněný a odůvodněný požadavek zaměstnání se zřetelem k etice dané církve či náboženské společnosti (//§ 6 odst. 4 ADZ//)             * diskriminací dále není: rozdílné zacházení ve věcech práva na zaměstnání,​ přístupu k zaměstnání nebo povolání __v případě závislé práce vykonávané v církvích nebo náboženských společnostech__,​ jestliže z důvodu povahy těchto činností nebo souvislosti,​ v níž jsou vykonávány,​ představuje náboženské vyznání, víra či světový názor osoby podstatný, oprávněný a odůvodněný požadavek zaměstnání se zřetelem k etice dané církve či náboženské společnosti (//§ 6 odst. 4 ADZ//)
             * diskriminační nejsou ani tzv. __pozitivní opatření__ - opatření, jejichž cílem je předejít nebo vyrovnat nevýhody vyplývající z příslušnosti osoby ke skupině vymezené některým z diskriminačních důvodů (př. pohlaví, věk, zdravotní postižení) a zajistit jí tak rovné zacházení a rovné příležitosti             * diskriminační nejsou ani tzv. __pozitivní opatření__ - opatření, jejichž cílem je předejít nebo vyrovnat nevýhody vyplývající z příslušnosti osoby ke skupině vymezené některým z diskriminačních důvodů (př. pohlaví, věk, zdravotní postižení) a zajistit jí tak rovné zacházení a rovné příležitosti
Řádek 61: Řádek 63:
   * zákaz diskriminace platí i pro vnitřní předpisy a normativní části kolektivních smluv (př. kritéria, požadavky apod. v pracovních řádech nesmějí vykazovat diskriminační znaky)   * zákaz diskriminace platí i pro vnitřní předpisy a normativní části kolektivních smluv (př. kritéria, požadavky apod. v pracovních řádech nesmějí vykazovat diskriminační znaky)
   * o opatřeních,​ kterými zaměstnavatel zajišťuje rovné zacházení se zaměstnanci a zaměstnankyněmi a zamezení diskriminace,​ je povinen zaměstnance informovat (§279 odst. 1 písm. f) ZP)   * o opatřeních,​ kterými zaměstnavatel zajišťuje rovné zacházení se zaměstnanci a zaměstnankyněmi a zamezení diskriminace,​ je povinen zaměstnance informovat (§279 odst. 1 písm. f) ZP)
- 
  
  
 ===== Právní prostředky ochrany před diskriminací ===== ===== Právní prostředky ochrany před diskriminací =====
-  * v případě, že se zaměstnanec ​cítí poškozen z hlediska porušení práva na rovné zacházení a zákazu diskriminace v pracovněprávních vztazích, ​má právo domáhat se ochrany, aby bylo upuštěno od tohoto ​porušování, ​aby byly odstraněny jeho následky a aby mu bylo dáno přiměřené zadostiučinění (to může mít povahu i morální satisfakce, kterou je např. veřejná omluva)+  * zaměstnanec má právo domáhat se ochrany, aby bylo upuštěno od porušování,​ odstraněny jeho následky a aby mu bylo dáno přiměřené zadostiučinění (to může mít povahu i morální satisfakce, kterou je např. veřejná omluva)
   * pokud takové zjednání nápravy nebylo postačující,​ má tato osoba právo na náhradu nemajetkové újmy v penězích, kterou jí však může přiznat pouze soud   * pokud takové zjednání nápravy nebylo postačující,​ má tato osoba právo na náhradu nemajetkové újmy v penězích, kterou jí však může přiznat pouze soud
   * většinou se zaměstnanec domáhá nejprve ochrany u zaměstnavatele,​ pokud neuspěje, podává stížnost u příslušného inspektorátu práce nebo žalobu k soudu (může se ale ihned přímo obrátit na soud)   * většinou se zaměstnanec domáhá nejprve ochrany u zaměstnavatele,​ pokud neuspěje, podává stížnost u příslušného inspektorátu práce nebo žalobu k soudu (může se ale ihned přímo obrátit na soud)
Řádek 77: Řádek 78:
  
   * dále k tématu, ze semináře J.Morávka: zákaz diskriminace při výběru uchazeče o zaměstnání - výběr uchazeče o zaměstnaní upraven v § 30 ZP ve spojení s § 316 odst. 4 ZP (informace, které nesmí zaměstnavatel vyžadovat),​ § 12 zákona ​ o zaměstnanosti,​ zákon na ochranu osobních údajů, antidiskriminační zákon, ​   * dále k tématu, ze semináře J.Morávka: zákaz diskriminace při výběru uchazeče o zaměstnání - výběr uchazeče o zaměstnaní upraven v § 30 ZP ve spojení s § 316 odst. 4 ZP (informace, které nesmí zaměstnavatel vyžadovat),​ § 12 zákona ​ o zaměstnanosti,​ zákon na ochranu osobních údajů, antidiskriminační zákon, ​
-        * více otázka č. 19 +        * více otázka č. [[pracovni-pravo:​pfuk:​pracko:​zkouska:​skupina-i:​otazka-29|]] 
-===== Zdroje ​===== + 
-  * Pracovní právo, MBělina a kolektiv, ​5. vydání ​2012, str. 193-199 +===== Prameny ​===== 
- +  * BĚLINA, Miroslav a kol. //Pracovní právo//. 5. dopl. a podstat. přeprac. vyd. Praha: C.H. Beck, 2012, 599 s., ISBN 978-80-7400-405-6,​ s. 193 - 199
 +{{template>​pracovni-pravo:​pfuk:​pracko:​zkouska:​navigace}} 
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code