Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
pracovni-pravo:pfuk:pracko:zkouska:skupina-i:otazka-10 [2012/11/01 23:14]
Anna Součková [Prameny k rovnému zacházení a zákazu diskriminace]
pracovni-pravo:pfuk:pracko:zkouska:skupina-i:otazka-10 [2013/01/04 22:57] (aktuální)
Anna Součková [Právní prostředky ochrany před diskriminací]
Řádek 1: Řádek 1:
 ====== ​ 10. Rovné zacházení a zákaz diskriminace v pracovním právu ====== ====== ​ 10. Rovné zacházení a zákaz diskriminace v pracovním právu ======
 +
 ===== Prameny k rovnému zacházení a zákazu diskriminace ===== ===== Prameny k rovnému zacházení a zákazu diskriminace =====
   * Zákoník práce (§ 1a písm. e), § 16 (2,3), § 17, § 103 (5), § 237-247)   * Zákoník práce (§ 1a písm. e), § 16 (2,3), § 17, § 103 (5), § 237-247)
-  * zákon č. 198/2009 o rovném zacházení a oprávných ​prostředcícho ​ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon)+  * zákon č. 198/2009 o rovném zacházení a opravných ​prostředcích ​ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon, dále jen  "​ADZ"​)
   * vyhláška č. 288/2003 Sb., kterou se stanoví práce a pracoviště zakázané těhotným ženám, kojícím ženám, matkám do konce devátého měsíce po porodu a mladistvým   * vyhláška č. 288/2003 Sb., kterou se stanoví práce a pracoviště zakázané těhotným ženám, kojícím ženám, matkám do konce devátého měsíce po porodu a mladistvým
   * směrnice v rámci EU:   * směrnice v rámci EU:
           * __směrnice EP a Rady 2006/54/ES o zavedení zásady rovných příležitostí a rovného zacházení pro muže a ženy v oblasti zaměstnání a povolání__           * __směrnice EP a Rady 2006/54/ES o zavedení zásady rovných příležitostí a rovného zacházení pro muže a ženy v oblasti zaměstnání a povolání__
-                  *  tato směrnice s účinností 15.8.2009 nahradila dvě předchozí+                  *  tato směrnice s účinností 15.8.2009 nahradila ​tyto dvě směrnice:
                         *  směrnice Rady 76/207/EHS o zavedení zásady rovného zacházení pro muže a ženy pokud jde o přístup k zaměstnání,​ odbornému vzdělávání a postupu v zaměstnání a pracovní podmínky, ve znění směrnice EP a Rady 2002/73/ES                         *  směrnice Rady 76/207/EHS o zavedení zásady rovného zacházení pro muže a ženy pokud jde o přístup k zaměstnání,​ odbornému vzdělávání a postupu v zaměstnání a pracovní podmínky, ve znění směrnice EP a Rady 2002/73/ES
                         * směrnice Rady 75/117/EEC o sbližování právních předpisů ČS týkajících se uplaňování zásady stejné odměny za práci pro muže a ženy                         * směrnice Rady 75/117/EEC o sbližování právních předpisů ČS týkajících se uplaňování zásady stejné odměny za práci pro muže a ženy
Řádek 16: Řádek 17:
                   * dále k přenesení důkazního břemene v diskriminačních sporech: ​ sp. zn. Pl ÚS 37/04, č. 419/2006                   * dále k přenesení důkazního břemene v diskriminačních sporech: ​ sp. zn. Pl ÚS 37/04, č. 419/2006
     * čl. 3 odst. 1 LZPS ve spojení s čl. 26 LZPS     * čl. 3 odst. 1 LZPS ve spojení s čl. 26 LZPS
 +
 ===== Rovné zacházení a zákaz diskriminace ===== ===== Rovné zacházení a zákaz diskriminace =====
-  * povinnost zaměstnavatele zajistit rovné zacházení se zaměstnanci a dodržovat zákaz jakékoliv diskriminace zaměstnanců představuje ​ejdnu ze základních zásad pracovněprávních vztahů (//§1a písm. e) ZP//)+  * povinnost zaměstnavatele zajistit rovné zacházení se zaměstnanci a dodržovat zákaz jakékoliv diskriminace zaměstnanců představuje ​jednu ze základních zásad pracovněprávních vztahů (//§1a písm. e) ZP//) x zásada smluvní volnosti
   * **rovné zacházení** ​   * **rovné zacházení** ​
           * rozumí se tím především zákaz diskriminace,​ týká se všech pracovněprávních vztahů ​ od jejich vzniku až po skončení           * rozumí se tím především zákaz diskriminace,​ týká se všech pracovněprávních vztahů ​ od jejich vzniku až po skončení
-          * zaměstnanci ​jsou povinni zajišťovat rovné zacházení se všemi zaměstnanci,​ pokud jde o jejich pracovní podmínky, včetně odměňování za práci a poskytování jiných peněžitých plnění a plnění peněžité hodnoty, odbornou přípravu a přílžitost dosáhnout funkčního nebo jiného postupu v zaměstnání (//§16 ZP//)+          * zaměstnavatelé ​jsou povinni zajišťovat rovné zacházení se všemi zaměstnanci,​ pokud jde o jejich pracovní podmínky, včetně odměňování za práci a poskytování jiných peněžitých plnění a plnění peněžité hodnoty, odbornou přípravu a příležitost dosáhnout funkčního nebo jiného postupu v zaměstnání (//§16 ZP//)
                       * rovné zacházení z hlediska odměňování za práci - zaměstnancům,​ kteří vykonávají stejnou práci, nebo práci stejné hodnoty (tím se rozumí práce stejné nebo srovnatelné složitosti,​ odpovědnosti,​ namáhavosti,​ která se koná ve stejných nebo srovnatelných pracovních podmínkám,​ při stejné nebo srovnatelné pracovní výkonnosti a výsledcích práce - //§ 110 ZP//), přísluší stejná mzda, plat nebo odměna z dohody                       * rovné zacházení z hlediska odměňování za práci - zaměstnancům,​ kteří vykonávají stejnou práci, nebo práci stejné hodnoty (tím se rozumí práce stejné nebo srovnatelné složitosti,​ odpovědnosti,​ namáhavosti,​ která se koná ve stejných nebo srovnatelných pracovních podmínkám,​ při stejné nebo srovnatelné pracovní výkonnosti a výsledcích práce - //§ 110 ZP//), přísluší stejná mzda, plat nebo odměna z dohody
   * **zákaz diskriminace**   * **zákaz diskriminace**
           * pojmové vymezení diskriminace,​ její formy a specifikaci jednání považovaného za diskriminační je uvedeno v ADZ           * pojmové vymezení diskriminace,​ její formy a specifikaci jednání považovaného za diskriminační je uvedeno v ADZ
-          * AdZ upravuje zákaz diskriminace v různých oblastech (př. sociální zabezpečení,​ přístup ke zdravotní péči, vzdělání,​ zboží a službám včetně bydlení), vedle toho, ale i právo na rovné zacházení a zákaz diskriminace ve věcech práva na zaměstnání a povolání, pracovních,​ služebních poměrů a jiné závislé činnosti, včetně odměňování a členství a činnosti v odborových organizacích a radách zaměstnanců,​ včetně výhod, které tyto organizace svým členům poskytují+          * ADZ upravuje zákaz diskriminace v různých oblastech (př. sociální zabezpečení,​ přístup ke zdravotní péči, vzdělání,​ zboží a službám včetně bydlení), vedle toho, ale i právo na rovné zacházení a zákaz diskriminace ve věcech práva na zaměstnání a povolání, pracovních,​ služebních poměrů a jiné závislé činnosti, včetně odměňování a členství a činnosti v odborových organizacích a radách zaměstnanců,​ včetně výhod, které tyto organizace svým členům poskytují
   * ADZ rozumí právem na rovné zacházení právo nebýt diskriminován z důvodů v něm stanovených   * ADZ rozumí právem na rovné zacházení právo nebýt diskriminován z důvodů v něm stanovených
   * ADZ rozděluje diskriminaci na přímou a nepřímou   * ADZ rozděluje diskriminaci na přímou a nepřímou
           * **přímá diskriminace**           * **přímá diskriminace**
-                    * jednání, včetně opomenutí, kdy se s jednou osobou zachází méně příznivě,​ než se zachází nebo azcházelo ​nebo by se zacházelo s jinou osobou ve srovnatelné situaci, a to z důvodu rasy, etnického původu, národnosti,​ pohlaví, sexuální orientace, věku, ​zdravontního ​postižení,​ náboženského vyznání, víry či světového názoru (//§2 odst. 3 ADZ//)+                    * jednání, včetně opomenutí, kdy se s jednou osobou zachází méně příznivě,​ než se zachází nebo zacházelo ​nebo by se zacházelo s jinou osobou ve srovnatelné situaci, a to z důvodu rasy, etnického původu, národnosti,​ pohlaví, sexuální orientace, věku, ​zdravotního ​postižení,​ náboženského vyznání, víry či světového názoru (//§2 odst. 3 ADZ//)
                     * méně příznivé zacházení je považováno za diskriminační,​ i kdyby byl jeho důvod pouze domnělý (př. domněnka o homosexualitě)                     * méně příznivé zacházení je považováno za diskriminační,​ i kdyby byl jeho důvod pouze domnělý (př. domněnka o homosexualitě)
                     * za diskriminaci pohlaví se považuje i diskriminace z důvodu těhotenství,​ mateřství,​ otcovství a z důvodu pohlavní identifikace                     * za diskriminaci pohlaví se považuje i diskriminace z důvodu těhotenství,​ mateřství,​ otcovství a z důvodu pohlavní identifikace
Řádek 35: Řádek 37:
                     * pokud je toto ustanovení,​ kritérium či praxe objektivně odůvodněny legitimním cílem a prostředky k jeho dosažení jsou přiměřené a nezbytné o diskriminaci nejde (//§3 odst. 1 ADZ//)                     * pokud je toto ustanovení,​ kritérium či praxe objektivně odůvodněny legitimním cílem a prostředky k jeho dosažení jsou přiměřené a nezbytné o diskriminaci nejde (//§3 odst. 1 ADZ//)
                     * znaky nepřímé diskriminace:​                     * znaky nepřímé diskriminace:​
-                            * uplatnění pravidla, které se vztahuej ​na všechny bez rozdílu+                            * uplatnění pravidla, které se vztahuje ​na všechny bez rozdílu
                             * důsledkem jeho uplatnění je ale rozdílné zacházení,​ které znevýhodňuje určitou skupinu, na niž se vztahuje některý z diskriminačních důvodů                             * důsledkem jeho uplatnění je ale rozdílné zacházení,​ které znevýhodňuje určitou skupinu, na niž se vztahuje některý z diskriminačních důvodů
                             * toto rozdílné zacházení není odůvodněno oprávněným účelem ani přiměřenými nezbytnými prostředky                             * toto rozdílné zacházení není odůvodněno oprávněným účelem ani přiměřenými nezbytnými prostředky
                     * př. většina žen pečující o děti mají u konkrétního zaměstnavatele na vlastní žádost posunutou pracovní dobu, před začátkem jejich pracovní doby se konají doškolovací kurzy, které jsou formálně přístupné všem, ženy se jej však kvůli posunuté pracovní době nemohou zúčastnit a jsou tedy diskriminovány v přístupu k odborné přípravě a mají v důsledku toho ztížený kariérní postup                     * př. většina žen pečující o děti mají u konkrétního zaměstnavatele na vlastní žádost posunutou pracovní dobu, před začátkem jejich pracovní doby se konají doškolovací kurzy, které jsou formálně přístupné všem, ženy se jej však kvůli posunuté pracovní době nemohou zúčastnit a jsou tedy diskriminovány v přístupu k odborné přípravě a mají v důsledku toho ztížený kariérní postup
                     * nepřímou diskriminací z důvodu zdravotního postižení se rozumí také odmítnutí nebo opomenutí přijmout přiměřená opatření, aby měla osoba se zdravotním postižením přístup k určitému zaměstnání,​ k výkonu pracovní činnosti nebo funkčnímu nebo jinému postupu v zaměstnání,​ aby mohla využít pracovního poradenství,​ nebo se zúčastnit jiného odborného vzdělávání,​ ledaže by takové opatření představovalo nepřiměřené zatížení                     * nepřímou diskriminací z důvodu zdravotního postižení se rozumí také odmítnutí nebo opomenutí přijmout přiměřená opatření, aby měla osoba se zdravotním postižením přístup k určitému zaměstnání,​ k výkonu pracovní činnosti nebo funkčnímu nebo jinému postupu v zaměstnání,​ aby mohla využít pracovního poradenství,​ nebo se zúčastnit jiného odborného vzdělávání,​ ledaže by takové opatření představovalo nepřiměřené zatížení
-                          * př. neochota zaměstnavatel eupravit ​pracovní dobu, pracovní režim či pracoviště (včetně přístupu k němu) tak, aby zdravotně postiženému byl reálně umožněn výkon práce (//§ 3 ADZ a § 103 odst. 5 ZP//), nesmí však jít pro zaměstnavatele o nepřiměřené zatížení zejm. z hlediska finanční náročnosti v porovnání s výsledným efektem+                          * př. neochota zaměstnavatele upravit ​pracovní dobu, pracovní režim či pracoviště (včetně přístupu k němu) tak, aby zdravotně postiženému byl reálně umožněn výkon práce (//§ 3 ADZ a § 103 odst. 5 ZP//), nesmí však jít pro zaměstnavatele o nepřiměřené zatížení zejm. z hlediska finanční náročnosti v porovnání s výsledným efektem
   * za diskriminaci se též považuje:   * za diskriminaci se též považuje:
             * __obtěžování__ - nežádoucí chování související s výše uvedenými diskriminačními důvody. jehož záměrem nebo důsledkem je snížení důstojnosti osoby a vytvoření zastrašujícího,​ nepřátelského,​ ponižujícího,​ pokořujícího nebo urážlivého prostředí,​ nebo chování, které může být oprávněně vnímáno jako podmínka pro rozhodnutí ovlivňující výkon práv a povinností vyplývajících z právních vztahů             * __obtěžování__ - nežádoucí chování související s výše uvedenými diskriminačními důvody. jehož záměrem nebo důsledkem je snížení důstojnosti osoby a vytvoření zastrašujícího,​ nepřátelského,​ ponižujícího,​ pokořujícího nebo urážlivého prostředí,​ nebo chování, které může být oprávněně vnímáno jako podmínka pro rozhodnutí ovlivňující výkon práv a povinností vyplývajících z právních vztahů
Řádek 47: Řádek 49:
                     * pronásledovaná osoba nemusí být totožná s obětí diskriminace (př. spolupracovník,​ který je ochoten diskriminační chování dosvědčit)                     * pronásledovaná osoba nemusí být totožná s obětí diskriminace (př. spolupracovník,​ který je ochoten diskriminační chování dosvědčit)
             * __pokyn k diskriminaci__ - chování osoby, která zneužije podřízeného postavení druhého k diskriminaci třetí osoby              * __pokyn k diskriminaci__ - chování osoby, která zneužije podřízeného postavení druhého k diskriminaci třetí osoby 
-                    * př. zaměstnavatel je vlastním původcem diskriminace,​ ale k diskriminačním praktikám využije vedoucího zaměstance ​jako přímého nadřízeného diskriminovaného zaměstnance +                    * př. zaměstnavatel je vlastním původcem diskriminace,​ ale k diskriminačním praktikám využije vedoucího zaměstnance ​jako přímého nadřízeného diskriminovaného zaměstnance 
-            * __navádění k diskriminaci__ - chování osoby, která druhého přsvědčuje, utvrzuje nebo podněcuje, aby diskriminoval osobu třetí+            * __navádění k diskriminaci__ - chování osoby, která druhého přesvědčuje, utvrzuje nebo podněcuje, aby diskriminoval osobu třetí
   * **výjimky ze zákazu diskriminace** ​   * **výjimky ze zákazu diskriminace** ​
           * princip zákazu diskriminace neplatí absolutně - za diskriminaci se nepovažuje rozdílné zacházení,​ pokud z povahy pracovních činností vyplývá, že toto rozdílné zacházení je podstatným požadavkem nezbytným pro výkon práce (účel sledovaný takovou výjimkou musí ale být oprávněný a požadavek přiměřený - //§ 16 odst. 3 ZP//)           * princip zákazu diskriminace neplatí absolutně - za diskriminaci se nepovažuje rozdílné zacházení,​ pokud z povahy pracovních činností vyplývá, že toto rozdílné zacházení je podstatným požadavkem nezbytným pro výkon práce (účel sledovaný takovou výjimkou musí ale být oprávněný a požadavek přiměřený - //§ 16 odst. 3 ZP//)
-            * př. případy, kdy povaha ​práce vyžaduje zaměstnance příslušného ​pohlaví ​(tanečnice,​ mužský hlas do sboru), a dále také o splňování předpokladů stanovených právními předpisy ​(kvlaifikace, bezúhonnost,​ u služebních poměrů i české stání občanství apod.) ​požadavků,​ které ​jko nutné pro výkon konkrétní pracovní činnosti určuje zaměstnavatel ​(př. znalost cizích jazyků, ovládání práce s počítačem apod.) +            * př. případy, kdy __povaha ​práce vyžaduje zaměstnance příslušného ​pohlaví__ ​(tanečnice,​ mužský hlas do sboru), a dále také __splňování předpokladů stanovených právními předpisy__ ​(kvalifikace, bezúhonnost,​ u služebních poměrů i české stání občanství apod.) ​__a požadavků,​ které ​jako nutné pro výkon konkrétní pracovní činnosti určuje zaměstnavatel__ ​(př. znalost cizích jazyků, ovládání práce s počítačem apod.) 
-            * dle ADZ nejde o rozdílné zacházení ani pokud je vyžadována: ​podmínka ​minimálního věku, odborné praxe nebo doby zaměstnání,​ která je pro řádný výkon zaměstnání či realizaci určitých práv a povinností spojených se zaměstnáním ​nezbytná ​(//§ 6 ADZ//) +            * dle ADZ nejde o rozdílné zacházení ani pokud je vyžadována: ​__podmínka ​minimálního věku, odborné praxe nebo doby zaměstnání,​ která je pro řádný výkon zaměstnání či realizaci určitých práv a povinností spojených se zaměstnáním ​nezbytná__ ​(//§ 6 ADZ//) 
-            * dále nejde o diskriminaci,​ kdy důvodem rozdílného zacházení je ochrana ​určitých skupin zaměstnanců (ženy z důvodu těhotenství a mateřství,​ osoby se zdravotním postižením,​ osoby mladších 18 let), jestliže prostředky k zajištění jejich ochrany jsou přiměřen éa nezbytné +            * dále nejde o diskriminaci,​ kdy důvodem rozdílného zacházení je __ochrana ​určitých skupin zaměstnanců__ (ženy z důvodu těhotenství a mateřství,​ osoby se zdravotním postižením,​ osoby mladších 18 let), jestliže prostředky k zajištění jejich ochrany jsou přiměřené a nezbytné 
-                        * § 237-247 ZP, vyhláška č. 288/​2003, ​která ​stanoví práce a pracoviště zakázané těhotným ženám, kojícím ženám, matkám do konce devátého měsíce po porodu a mladistvým +                        * § 237-247 ZP, vyhláška č. 288/​2003, ​kterou se stanoví práce a pracoviště zakázané těhotným ženám, kojícím ženám, matkám do konce devátého měsíce po porodu a mladistvým 
-            * diskriminací ​dalé není: rozdílné zacházení ve věcech práva na zaměstnání,​ přístupu k zaměstnání nebo povolání ​případě závislé práce vykonávané v církvích nebo náboženských společnostech, jestliže z důvodu povahy těchto činností nebo souvislosti,​ v níž jsou vykonvány, představuje nábožensé vyznání, ​vra či světový názor osoby podstatný, oprávněný a odůvodněný požadavek zaměstnání se zřetelem k etice dané církve či náboženské společnosti (//§ 6 odst. 4 ADZ//) +                        * více otázka č. [[pracovni-pravo:​pfuk:​pracko:​zkouska:​skupina-ii:​otazka-24|]] 
-            * diskriminační nejsou ani tzv. pozitivní ​opatření - opatření, jejichž cílem je předejít nebo vyrovnat nevýhody vyplývající z příslušnosti osoby ke skupině vymezené některým z diskriminačních důvodů (př. pohlaví, věk, zdravotní postižení) a zajistit jí tka rovné zacházení a rovné příležtiosti+            * diskriminací ​dále není: rozdílné zacházení ve věcech práva na zaměstnání,​ přístupu k zaměstnání nebo povolání ​__v případě závislé práce vykonávané v církvích nebo náboženských společnostech__, jestliže z důvodu povahy těchto činností nebo souvislosti,​ v níž jsou vykonávány, představuje náboženské ​vyznání, ​víra či světový názor osoby podstatný, oprávněný a odůvodněný požadavek zaměstnání se zřetelem k etice dané církve či náboženské společnosti (//§ 6 odst. 4 ADZ//) 
 +            * diskriminační nejsou ani tzv. __pozitivní ​opatření__ ​- opatření, jejichž cílem je předejít nebo vyrovnat nevýhody vyplývající z příslušnosti osoby ke skupině vymezené některým z diskriminačních důvodů (př. pohlaví, věk, zdravotní postižení) a zajistit jí tak rovné zacházení a rovné příležitosti
                         * není ale možné, aby byla dána přednost osobě, jejíž kvality nejsou pro výkon zaměstnání nebo povolání vyšší, než mají ostatní současně posuzované osoby (//§ 7 ADZ//)                         * není ale možné, aby byla dána přednost osobě, jejíž kvality nejsou pro výkon zaměstnání nebo povolání vyšší, než mají ostatní současně posuzované osoby (//§ 7 ADZ//)
   * zákaz diskriminace platí i pro vnitřní předpisy a normativní části kolektivních smluv (př. kritéria, požadavky apod. v pracovních řádech nesmějí vykazovat diskriminační znaky)   * zákaz diskriminace platí i pro vnitřní předpisy a normativní části kolektivních smluv (př. kritéria, požadavky apod. v pracovních řádech nesmějí vykazovat diskriminační znaky)
   * o opatřeních,​ kterými zaměstnavatel zajišťuje rovné zacházení se zaměstnanci a zaměstnankyněmi a zamezení diskriminace,​ je povinen zaměstnance informovat (§279 odst. 1 písm. f) ZP)   * o opatřeních,​ kterými zaměstnavatel zajišťuje rovné zacházení se zaměstnanci a zaměstnankyněmi a zamezení diskriminace,​ je povinen zaměstnance informovat (§279 odst. 1 písm. f) ZP)
- 
  
  
 ===== Právní prostředky ochrany před diskriminací ===== ===== Právní prostředky ochrany před diskriminací =====
-  * v případě, že se zaměstnanec ​cítí poškozen z hlediska porušení práva na rovné zacházení a zákazu diskriminace v pp vztazích, ​má právo domáhat se ochrany, aby bylo upuštěno od tohoto ​porušování, ​aby byly odstraněny jeho následky a aby mu bylo dáno přiměřené zadostiučeinění (to může mít povahu i morální satisfakce, kterou je např. veřejná omluva) +  * zaměstnanec má právo domáhat se ochrany, aby bylo upuštěno od porušování,​ odstraněny jeho následky a aby mu bylo dáno přiměřené zadostiučinění (to může mít povahu i morální satisfakce, kterou je např. veřejná omluva) 
-  * pokud takové zjednání nápravy nebylo postačujícíc ​, má tato osoba právo na náhradu nemajetkové újmy v penězích, kterou jí však může přiznat pouze soud+  * pokud takové zjednání nápravy nebylo postačující, má tato osoba právo na náhradu nemajetkové újmy v penězích, kterou jí však může přiznat pouze soud
   * většinou se zaměstnanec domáhá nejprve ochrany u zaměstnavatele,​ pokud neuspěje, podává stížnost u příslušného inspektorátu práce nebo žalobu k soudu (může se ale ihned přímo obrátit na soud)   * většinou se zaměstnanec domáhá nejprve ochrany u zaměstnavatele,​ pokud neuspěje, podává stížnost u příslušného inspektorátu práce nebo žalobu k soudu (může se ale ihned přímo obrátit na soud)
   * možnost obrátit se také na Veřejného ochránce práv - mj. poskytuje obětem diskriminace metodickou pomoc při podávání návrhů na zahájení řízení   * možnost obrátit se také na Veřejného ochránce práv - mj. poskytuje obětem diskriminace metodickou pomoc při podávání návrhů na zahájení řízení
Řádek 76: Řádek 78:
  
   * dále k tématu, ze semináře J.Morávka: zákaz diskriminace při výběru uchazeče o zaměstnání - výběr uchazeče o zaměstnaní upraven v § 30 ZP ve spojení s § 316 odst. 4 ZP (informace, které nesmí zaměstnavatel vyžadovat),​ § 12 zákona ​ o zaměstnanosti,​ zákon na ochranu osobních údajů, antidiskriminační zákon, ​   * dále k tématu, ze semináře J.Morávka: zákaz diskriminace při výběru uchazeče o zaměstnání - výběr uchazeče o zaměstnaní upraven v § 30 ZP ve spojení s § 316 odst. 4 ZP (informace, které nesmí zaměstnavatel vyžadovat),​ § 12 zákona ​ o zaměstnanosti,​ zákon na ochranu osobních údajů, antidiskriminační zákon, ​
-        * více otázka č. 19 +        * více otázka č. [[pracovni-pravo:​pfuk:​pracko:​zkouska:​skupina-i:​otazka-29|]] 
-===== Zdroje ​===== + 
-  * Pracovní právo, MBělina a kolektiv, ​5. vydání ​2012, str. 193-199 +===== Prameny ​===== 
- +  * BĚLINA, Miroslav a kol. //Pracovní právo//. 5. dopl. a podstat. přeprac. vyd. Praha: C.H. Beck, 2012, 599 s., ISBN 978-80-7400-405-6,​ s. 193 - 199
 +{{template>​pracovni-pravo:​pfuk:​pracko:​zkouska:​navigace}} 
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code