Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


1. Pojem, vymezení a obsah pracovního práva

Pojem

 • Pracovní právo je právním odvětvím, které upravuje především vztahy mezi zaměstnavatelem a zaměstnanci při výkonu práce
 • Funkcí a smyslem pracovněprávních předpisů je regulovat výkon práce zaměstnance pro zaměstnavatele, cílem právní úpravy pak je poskytnout zaměstnavateli nástroje k organizaci a řízení práce zaměstnanců za účelem realizace jeho činnosti, na straně druhé pak zajistit zaměstnanci odpovídající podmínky při výkonu práce
 • Specifikem pracovněprávních vztahů v rámci vztahů soukromoprávních je omezení smluvní volnosti subjektů v pracovním právu, neboť zaměstnanec je chápán jako slabší strana, toto omezení by pak mělo vést k dosažení rovnováhy mezi subjekty
 • Pracovní právo tvoří soubor norem, které upravují v zásadě tři oblasti:
  • 1) Individuální pracovní právo – historicky nejstarší a asi nejdůležitější, jde o soubor právních vztahů, v nichž pracovní sílu fyzické osoby občana užívá za odměnu jiný subjekt - zaměstnavatel (fyzická či právnická osoba). Jde tedy o vztah zaměstnance a zaměstnavatele. Těžiště úpravy individuálního práva najdeme v zákoníku práce.
  • 2) Kolektivní pracovní právo - doplňuje individuální, zahrnuje právní vztahy mezi subjekty, které zastupují kolektivy zaměstnanců (především odbory a rady zaměstnanců) a zaměstnavateli (či jejich sdruženími). Součástí však je i soubor norem, které jsou výsledkem smluvněprávních ujednání těchto stran. Kolektivní pracovní právo je upraveno v zákoníku práce (především hmotněprávní stránka) a v zákoně o kolektivním vyjednávání (především procesněprávní stránka), který též určuje subsidiaritu zákoníku práce.
  • 3) Právní úprava zaměstnanosti - jde o regulaci vztahů, které vznikají při realizaci práva občana získat prostředky pro své životní potřeby prací (čl. 26 LZPS ⇒ §1 Zákona o zaměstnanosti). Tyto vztahy vznikají zejména mezi občany či zaměstnavateli a státními orgány (MPSV, úřad práce) a také mezi občany a zaměstnavateli.Tyto vztahy nejsou upraveny zákoníkem práce, nýbrž zákonem č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.

Funkce pracovního práva

 • Ochranná - ochrana slabší strany - zaměstnance, jde o důvod vzniku pracovního práva, nejdůležitější a převažující funkce
 • Organizační - pracovní právo vytváří rámec a podmínky, za kterých se uskutečňuje pracovní proces, vymezuje míru práce, odměnu za ni a stanoví pravidla pro fungování trhu práce. Též poskytuje zaměstnavateli nástroje pro řízení podniku, zaměstnanců a jejich kolektivů. Vytváří také podmínky pro účast zaměstnanců a jejich organizací a orgánů na řízení podniků.

Pojetí pracovního práva

 • Pracovněprávní vztah představuje dlouhodobý osobní vztah dvou subjektů, kde je zaměstnanec podřízen zaměstnavateli, tento vztah se realizuje neustálým konáním z obou stran a je masově realizovaný.
 • Zaměstnanec a zaměstnavatel - pracovní právo má pouze dva hlavní subjekty, jejich zájmy jsou však rozdílné a jejich realizování na úkor druhého není možné bez vzájemné shody
 • Nerovnost obou subjektů z pohledu řízení a organizace práce - podřízenost zaměstnance zamětnavateli, ten práci řídí, odměňuje a kontroluje. Ukončení pracovněprávního vztahu má ekonomické dopady spíše na zaměstnance než zaměstnavatele, proto pracovní právo toto vyrovnává nerovnosti právní; ex lege ukládá zaměstnavateli povinnosti a zaměstnanci garantuje práva
  • Rovnost vertikální - otázka rovnosti mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, která vychází obecně z autonomie vůle stran s výše zmíněnými specifiky
  • Rovnost horizontální - mezi srovnatelnými zaměstnanci

Předmět pracovního práva

 • Předmětem pracovního práva je závislá práce (POZOR! Je třeba rozlišovat předmět prac. práva jako takového a předmět úpravy ZPr. Ten je obsažen v § 1 ZPr - pozn. P. V.)
 • Při realizaci činnosti je nutné se ptát, zda jde o činnost závislou, či nikoli. Činnost závislá se musí dle ZP vykonávat prostřednictvím zaměstnanců v pracovněprávních vztazích. Pokud charakter závislé práce nemá, lze ji zajistit prostřednictvím jiné FO či PO (subdodávky) - na daný vztah se nebudou vztahovat pracovněprávní předpisy
 • Závislá práce je definována v §2 ZP:

(1) Závislou prací je práce, která je vykonávána ve vztahu nadřízenosti zaměstnavatele a podřízenosti zaměstnance, jménem zaměstnavatele, podle pokynů zaměstnavatele a zaměstnanec ji pro zaměstnavatele vykonává osobně.

(2) Závislá práce musí být vykonávána za mzdu, plat nebo odměnu za práci, na náklady a odpovědnost zaměstnavatele, v pracovní době na pracovišti zaměstnavatele, popřípadě na jiném dohodnutém místě.

 • Pro závislou práci (narozdíl od činnosti samostatně výdělečné) je typické:
  • Vztah nadřízenosti a podřízenosti subjektů - je vykonávána způsobem, který určí zaměstnavatel, dává pokyny, práci řídí a kontroluje
  • Práce je vykonávána na náklady zaměstnavatele (často v jeho prostorách), jeho zodpovědnost a jeho jménem - pokud způsobí třetí osoba škodu zaměstnanci při výkonu práce, či zaměstnanec při ní způsobí škodu třetí osobě, odpovídá zaměstnavatel
  • Pracoviště a pracovní doba
  • Činnost je poskytována za úplatu ve formě mzdy, platu, či odměny z dohod
  • ⇒ První dva znaky nám závislou práci identifikují, druhé dva jsou pak zákonnými požadavky, při kterých dochází k jejímu výkonu
 • Závislou prací jsou i případy, kdy agentura práce na základě povolení podle zvláštního předpisu (zákon o zaměstnanosti) přiděluje svého zaměstnance k výkonu práce jinému zaměstnavateli na základě ujednání v pracovní smlouvě či dohodě o provedení činnosti

Prameny

 • BĚLINA, Miroslav a kol. Pracovní právo. 5. dopl. a podstat. přeprac. vyd. Praha: C.H. Beck, 2012, 599 s., ISBN 978-80-7400-405-6, s. 3 - 4.
 • HŮRKA, Petr a kol. Pracovní právo. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2011, 559 s. ISBN 978-80-7380-316-2, s. 19 - 24.

Navigace

Skupina A
1. Pojem, vymezení a obsah pracovního práva | 2. Postavení pracovního práva v systému práva | 3. Vztah pracovního a občanského práva | 4. Mezinárodní prvek v pracovním právu | 5. Evropské pracovní právo | 6. Prameny pracovního práva | 7. Vznik a vývoj pracovního práva | 8. Základní zásady pracovněprávních vztahů a jejich význam | 9. Ochranná funkce pracovního práva v její projevy v právní úpravě | 10. Rovné zacházení a zákaz diskriminace v pracovním právu | 11. Pracovněprávní vztahy a jejich prvky | 12. Právní skutečnosti v pracovním právu | 13. Počítání času; lhůty a doby v pracovním právu | 14. Smlouvy v pracovním právu | 15. Vady pracovněprávních úkonů a jejich právní následky | 16. Účastníci individuálních pracovněprávních vztahů, jejich jednání a zastoupení | 17. Účastníci kolektivních pracovněprávních vztahů | 18. Pojem a druhy pracovního poměru | 19. Vznik pracovního poměru | 20. Změna pracovního poměru | 21. Dočasné přidělení | 22. Skončení pracovního poměru | 23. Závazky v pracovněprávních vztazích | 24. Zajištění závazků z pracovněprávních vztahů | 25. Základní povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance | 26. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci | 27. Flexibilní formy výkonu práce | 28. Vysílání zaměstnanců k výkonu práce do zahraničí | 29. Osobní práva zaměstnance a jejich ochrana při realizaci činnosti zaměstnavatele | 30. Doručování písemnosti | 31. Přechod práva a povinností z pracovněprávních vztahů | 32. Další právní vztahy účasti na práci | 33. Pojetí odpovědnosti v pracovním právu | 34. Základní rozdíly v postavení zaměstnanců v podnikatelské a v nepodnikatelské sféře | 35. Agenturní zaměstnávání | 36. Principy kolektivního vyjednávání | 37. Formy kolektivních pracovněprávních vztahů | 38. Zástupci zaměstnanců v kolektivních pracovněprávních vztazích | 39. Postavení odborů a zaměstnavatele - sociální dialog | 40. Rada zaměstnanců, zástupce pro BOZP a jejich úloha v procesu informování a projednání | 41. Právo na práci a zabezpečení v nezaměstnanosti | 42. Kontrolní činnost v oblasti pracovního práva

Skupina B

1. Práva a povinnosti stran před vznikem pracovního poměru | 2. Pracovní smlouva a její náležitosti | 3. Jmenování na vedoucí pracovní místo a odvolání z (vzdání se) pracovního místa vedoucího zaměstnance | 4. Pracovní poměr na dobu určitou (sjednání, skončení a důsledky protiprávního sjednání) | 5. Zkušební doba (sjednání, skončení pracovního poměru ve zkušební době) | 6. Omezení další výdělečné činnosti zaměstnance (v době trvání a po skončení základního pracovněprávního vztahu) | 7. Převedení na jinou práci | 8. Pracovní cesta, cestovní náhrady a přeložení | 9. Rozvázání pracovního poměru výpovědí | 10. Dohoda o rozvázání pracovního poměru | 11. Okamžité zrušení pracovního poměru | 12. Omezení při rozvazování pracovního poměru | 13. Hromadné propouštění a povinnosti zaměstnavatele | 14. Plnění poskytovaná zaměstnavatelem zaměstnancům při skončení pracovního poměru | 15. Neplatné rozvázání pracovního poměru a jeho právní následky | 16. Vedoucí zaměstnanci a jejich práva a povinnosti | 17. Dohoda o pracovní činnosti | 18. Dohoda o provedení práce | 19. Délka pracovní doby a její rozvržení | 20. Konto pracovní doby | 21. Doba odpočinku a její druhy | 22. Práce přesčas, noční práce a pracovní pohotovost | 23. Práva a povinnosti zaměstnanců na úseku BOZP | 24. Pracovní podmínky žen a mladistvých | 25. Postavení zaměstnanců se zdravotním postižením a uchazečů o zaměstnání se zdravotním postižením | 26. Odměňování v podnikatelské sféře | 27. Odměňování v nepodnikatelské sféře | 28. Překážky v práci na straně zaměstnance | 29. Překážky v práci na straně zaměstnavatele | 30. Dovolená | 31. Péče o zaměstnance | 32. Prohlubování a zvyšování kvalifikace | 33. Odpovědnost zaměstnance za škodu | 34. Odpovědnost zaměstnavatele za škodu | 35. Odpovědnost za pracovní úraz a nemoc z povolání | 36. Přístup k nadnárodním informacím | 37. Obsah kolektivní smlouvy | 38. Kolektivní spory | 39. Právo na stávku, výluka | 40. Zprostředkování zaměstnání | 41. Podpora v nezaměstnanosti a podpora při rekvalifikaci | 42. Nástroje podpory zaměstnávání

Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code