Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Errata

Chyby nalezené v průběhu přípravy na zkoušku (po dokompletování otázek)

Nutno napsat: 1. číslo otázky, 2. co bylo konkrétně špatně, 3. jak to má být správně

1.6

 • na konci otázky „…i v jiných ustanoveních ZPr - např. zákaz přenášení rizika z výkonu závislé práce v § 346b odst. 2 ZPr“ (původně jen § 346b, ten se však zabývá i jinýma věcma)

1.10

 • na konci otázky je odkaz na otázku č. 19, daná problematika je ale upravena až v otázce 1.29 resp. 2.1

1.11

 • pojem závislé práce vymezen v § 2 ZPr (původně odst. 4 - ale tenhle § má odstavce jen 2)

1.17

 • je upraven zák. 83/1990 Sb., o sdružování občanů → je upraven OZ; ustanovení o právnických osobách a spolcích se použijí přiměřeně v rozsahu, v jakém to neodporuje jejich povaze zástupců zaměstnanců a zaměstnavatelů podle mezinárodních smluv

1.20

 • nově: poskytovatelem pracovnělékařských služeb
 • původně: zařízením závodní preventivní péče (na mnoha místech ve 3.odstavci - od 1.4.2012 změna terminologie)

1.28

 • § 37 (2)ZP - Vysílá-li zaměstnavatel zaměstnance k výkonu práce na území jiného státu, je povinen jej předem informovat o předpokládané době trvání tohoto vyslání a o měně, ve které mu bude vyplácena mzda nebo plat. → původně § 34/2

1.34

 • dovolená: do § 109/3 již nepatří veřejné neziskové ustavní zdravotnické zařízení

1.36

 • Smírné řešení sporů- poslední věta špatně: „…musí uplynout 60 dní od předložení návrhu NA UZAVŘENÍ kolekitvní smlouvy“ viz. Z. o kolektivním vyjednávání §11(2)

1.42

 • překlepy na str. 93:
  • napomenutí nelze uložit „poslu“ s pokutou = spolu s pokutou
  • uplynul-li „2 tok“ = 1 rok

2.1

 • „ZL je omezen §14 odst.1 ZP“ tento § 14/1 v ZPr zrušen

2.2

 • zdravotní lékařské prohlídky před vznikem PP již neupravuje směrnice MZ č. 49/1967 o posuzování zdravotní způsobilosti k práci, ale byla společně se zákonem o zdaví a péči lidu nahrazena zákonem č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, který nově zavádí i pojem pracovnělékařská péče, s účinností od dubna 2012

2.6 - čl. 26 LZPS - jen drobnost

 • původně: svobodná volba podnikání
 • opraveno podle znění článku: svobodná volba povolání
 • konkurenční doložka - v PDF verzi zmizel symbol „1/2“ u výše peněžitého vyrovnání - přepsáno na „jednu polovinu“ min. průměrného měsíčního výdělku

2.9

 • původně: pokud jde o člena odborové organizace, který působí u zaměstnavatele v době jeho funkčního období a rok po jeho skončení, je zaměstnavatel povinen požádat odborovou organizaci o předchozí souhlas
 • správně: pokud jde o člena orgánu odborové organizace, který působí u zaměstnavatele v době jeho funkčního období a rok po jeho skončení, je zaměstnavatel povinen požádat odborovou organizaci o předchozí souhlas (§61 odst. 2 ZP)

2.10

 • původně: V dohodě o rozvázání pracovního poměru musí být důvod na návrh zaměstnance uváděn vždy.
 • správně: Po koncepční novele 2011 toto již neplatí a důvod rozvázání pracovního poměru nemusí být v dohodě uveden.

2.11

 • původně: Těmto osobám (kromě ženy na mateřské dovolené) však lze dát VÝPOVĚĎ z důvodů, pro které lze okamžitě zrušit pracovní poměr.V praxi to znamená, že zde bude výpovědní lhůta a dostanou odstupné.
 • správně: Těmto osobám (kromě ženy na mateřské dovolené a ZCi v době RD do doby, po kterou je žena oprávněna čerpat MD) však lze dát VÝPOVĚĎ z důvodů, pro které lze okamžitě zrušit pracovní poměr (§52g). V praxi to znamená, že zde bude výpovědní doba. Odstupné jim nenáleží, to jen u výpovědí z důvodů §52a-d.

2.12

 • původně: rozvázání pracovního poměru se zaměstnancem, který je osobou se zdravotním postižením, je zaměstnavatel povinen písemně oznámit příslušnému úřadu práce
 • správně: U Errat vložených do učebnice je napsáno, že se tahle věta vypouští.

2.18 - špatně pojmenováná otázka

 • původně: Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr
 • správně: Dohoda o provedení práce

2.20

 • původně: konto = způsob nerovnoměrného rozvržení pracovní doby
 • správně: vypuštění slova nerovnoměrného (po novele 1.1.2012)
 • původně: zaměstnavatelé, co nemohou používat konto PD - veřejná nezisková ústavní zdravotnická zařízení
 • správně: vypuštěno ze ZPR

2.28 - kapitola Důležité osobní překážky v práci § 191 – 199

 • původně: „s účin. od 1.1.2011 došlo, s ohledem na vývoj makroekonomické situace, k úpravě § 192, která prodloužila dočasně (1.1.2011 – 31.12.2013)
 • SPRÁVNĚ: „s účin. od 1.1.2012 došlo, s ohledem na vývoj makroekonomické situace, k úpravě § 192, která prodloužila dočasně (1.1.2012 – 31.12.2013)“
 • původně: na dobu ostatních PVP nelze zaměstnanci určit čerpání dovolené
 • správně: SMÍ
 • nově: vypuštěny mnohé duplicitní body

2.35 - poslední řádky

 • původně: § 205d ZPr - institut zákonného pojištění…
 • správně: § 205d ZPr z roku 1965 (viz § 365 ZP 262/2006)

2.37 část Kolektivní závazky

 • původně: ZL je povinen informovat odb.org. (dle § 287 odst.2)…
 • správně: ZL je povinen projednat s odb.org. (dle § 287 odst.2)…

2.38 - špatně pojmenováná otázka

 • původně: pracovněprávní spory
 • správně: kolektivní spory

2.40 - uchazeč o zaměstnání, podmínky pro zařazení do evidence uchazečů

 • v PDF verzi zmizel symbol „1/2“ na str. 179
 • správně: nesmí být v PPV vztahu nebo služebním poměru, jehož měsíční odměna přesahuje jednu polovinu minimální mzdy

2.42 příspěvek na zapracování

 • v PDF verzi zmizel symbol „1/2“ u výše příspěvku
 • správně: na dobu max. 3 měsíců ve výši max. jedné poloviny min. mzdy na jednu osobu

2.42 příspěvek při přechodu na nový podnikatelský program

 • v PDF verzi zmizel symbol „1/2“ na u výše příspěvku
 • správně: max na 6 měsíců max. ve výši jedné poloviny min. mzdy
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code