Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


8. Podnikání ve zdravotnictví

 • Podnikání: „Podnikáním se rozumí soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku.“ (ObchZ § 2 odst. 1)
 • U podnikání ve zdravotnictví je významný veřejnoprávní aspekt
  • život, zdraví a jeho ochrana jsou chráněné hodnoty
  • osoba, která chce podnikat ve zdravotnictví, musí mít zvláštní oprávnění, a zároveň je pod státním dohledem
  • specifická situace je u státem zřizovaných zdravotnických zařízení
   • na ty se vztahují další omezení a povinnosti při správě státního majetku (veřejné zakázky, hospodaření se státním majetkem apod).
 • Poskytovatel = „Poskytovatelem zdravotních služeb se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která má oprávnění k poskytování zdravotních služeb podle tohoto zákona.“ (ZZS § 2 odst. 1)
 • Poskytování zdravotních služeb (§ 11 ZZS)
  • poskytovatel může poskytovat pouze zdravotní služby (ZS) uvedené v oprávnění, jinak pouze první pomoc (a další dílčí, méně významné)
  • např. konzultační služby, nakládání s tělem zemřelého, poskytování zdravotní péče (druhy - neodkladná, akutní, plánovaná, lékárenská a klinickofarmaceutická aj.), zdravotnická záchranná služba aj.
  • zdravotní služby lze poskytovat pouze prostřednictvím osob způsobilých k výkonu zdravotnického povolání
   • personální zabezpečení musí odpovídat oborům, druhu a formě poskytovaných ZS
  • pouze ve zdravotnických zařízeních uvedených v oprávnění
   • technická a věcná vybavenost
   • v případě zdravotnické záchranné služby + zdravotnické dopravní služby - odpovídající dopravní prostředky
   • z pohledu založení zdravotnického zařízení
    • státní (většinou fakultní nemocnice a centra vysoce specializované péče)
     • MO např. „Vojenská nemocnice Brno“
     • MS např. „Nemocnice - Vazební věznice a Ústav pro výkon zabezpečovací detence Brno“
     • MZ např. „FN Brno“
    • nestátní
     • zřizována samosprávnými celky - obce, kraje
      • v rámci své samostatné působnosti
     • soukromá: zřizovaná a provozovaná soukromými subjekty, tj. FO/PO
    • původně neregistrované státní zdravotnické zařízení - 12 měsíců od účinnosti ZZS v pořádku, že není registrovaná, avšak chce-li poskytovat ZS i nadále, musí do 3 měsíců ode dne účinnosti ZZS požádat o udělení oprávnění k poskytování ZS
    • pozn. dle obchodního práva se stát/kraj/obec zřejmě nepovažuje obecně za podnikatele → chybí jeden ze znaků a to činnost za účelem dosažení zisku - to pro tyto subjekty není zcela příznačné, neboť poskytují služby jakožto „veřejný statek“
  • Způsobilost k samostatnému výkonu zdravotnického povolání = obecně to, co musí mít jakýkoliv lékař
   • odborná způsobilost (dokončením LF, specializovaná způsobilost atestací)
   • zdravotní způsobilost (na základě lékařského posudku)
   • bezúhonnost (bezúhonný není, kdo spáchal úmyslný TČ v souvislosti poskytováním ZS, dokládá se výpisem z Rejstříku trestů)
  • poskytovatel FO - musí být sám způsobilý k samostatnému výkonu povolání nebo ustanovit odborného zástupce
  • poskytovatel PO - odborný zástupce (odborně řídí poskytování ZS, vždy FO)
 • Oprávnění k poskytování ZS = to, co musí mít poskytovatel zdravotních služeb (provozovatel zdravotnického zařízení)
  • nepřevoditelné, nepřechází na jinou osobu
  • na žádost - náležitosti obsahu dle ZZS + správním řádem
  • rozhodnutí - náležitosti obsahu dle ZZS + správní řád
  • Oprávnění uděluje
   • krajský úřad, v jehož správním obvodu je ZZ, v němž budou služby poskytovány
   • MO, MS nebo MV, jde-li o ZS poskytované ve zdravotnických zařízeních zřízených těmito ministerstvy
   • pro lékárenskou péči - jen na základě souhlasného závazného stanoviska SÚKL (k technickému a věcnému vybavení)
   • Podmínky FO
    • věk 18 + způsobilost k PÚ
    • bezúhonnost (není ten, kdo spáchal úmyslný TČ v souvislosti poskytováním ZS nebo jiný úmyslný TČ s trestem odnětí svobody alespoň na 1 rok)
    • držitel povolení k pobytu, pokud jej má mít
    • oprávnění užívat zdravotnické zařízení
    • splněny požadavky na personální vybavenost
    • existence osoby způsobilé k poskytování ZS (tzn. touto osobou je buď sám poskytovatel, nebo odborný zástupce)
    • existence zdravotnického zařízení, které splňuje požadavky (věcné i technické)
    • nejsou zde jiné překážky (např. zákaz činnosti, insolvence, odnětí předchozího oprávnění)
   • Podmínky FO, kt. bude poskytovat ZS jen ve zdravotnickém zařízení provozovaném jiným poskytovatelem
    • způsobilost k samostatnému výkonu zdravotnického povolání
    • oprávněna užívat prostory
    • ne, pokud jde o všeobecné lékařství, praktiky, zubaře, gynekology (jde-li o výkon registrujícího poskytovatele)
   • Podmínky PO
    • SO nebo členové (nebo vedoucí organizační složky státu/ÚSC) jsou bezúhonní
    • ustanoven odborný zástupce
   • zánik - smrt/zánik poskytovatele, výmaz organizační složky z OR, uplynutí doby (bylo-li na dobu určitou), rozhodnutím příslušného orgánu o odejmutí oprávnění
 • provozovatel má IČZ (identifikační číslo zdravotnického zařízení)
  • přiděleno za účelem vztahu se zdravotní pojišťovnou
 • Povinnosti pro provozovatele
  • musí být dostatečně personálně, věcně a technická vybaven k poskytování zdravotní péče (viz. prováděcí předpis - Vyhláška o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče - vyhláška MZ ČR č. 92/2012)
  • registrační povinnost – musí být zaregistrován (viz. výše)
 • Poznámka k prodeji léků přes internet – případ DocMorris, ESD
  • nizozemská síť lékáren, mají kamenné pobočky v Nizozemí, prodávali i přes internet (i do Německa)
  • S tím měla problém německá komora lékárníků
  • ESD: prodej léků přes internet do Německa nelze zakázat, bylo by to omezení pohybu zboží
  • Musí ale být splněny podmínky pro prodej léků
   • příbalový leták v jazyce určení
   • ochranný obal
   • rychlé doručování apod.
  • to se ale týká pouze volně prodejných léků, nikoliv léků na předpis (nutná kontrola a proto jejich prodej přes internet není možný)
  • obdobně řešeno i v rámci samoobslužných lékáren
 • dr. Sovová zmiňovala ještě
  • zákon o uznávání odborné kvalifikace (č. 18/2004 Sb.)
   • upravuje postup správních úřadů, profesních komor a veřejnoprávních zaměstnavatelů při uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti vyžadované pro výkon regulované činnosti na území ČR, pokud byla odborná kvalifikace získána nebo tato činnost byla vykonávána v jiném ČS EU, smluvním státě Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederaci
  • zákon o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta (č. 95/2004 Sb.)
   • upravuje podmínky získávání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta v ČR, celoživotní vzdělávání, uznávání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání u osob, volné poskytování hostujících osob

obcanske-pravo:pfuk::zdravotko:navigace

Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code