Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


7. Koncepce zdravotní politiky

 • cílevědomé rozhodování, plánování a realizace opatření s cílem zlepšování zdraví obyvatelstva
 • zdravotní politika jako vědní obor spíše mimo Evropu (zde spíše společenská praxe v rámci veřejné správy)
  • multidisciplinární přístup
  • veřejná správa, politologie, sociologie, medicína, epidemiologie, etika ve zdravotnictví, zdravotnické právo, ekonomie, filosofie a teorie práva
 • aktéři zdravotní politiky dle úrovní → různost zájmů, nutné ústupky pro vzájemnou shodu (cesta vede nepochybně přes modernizaci, rozvoj vzdělávání, dostupnost poznatků)
  • nadnárodní: WHO, OECD, European Health Care Observatory
   • mezinárodní srovnávací studie
   • tvorba databází
   • mezinárodní spolupráce
   • EU → podpora a ochrana zdraví, zdravý životní styl, zdravé životní prostředí, problematika spojená s volným pohybem osob a poskytováním zdravotních služeb
  • národní: vláda, ministerstva, parlament → tvorba zdravotní politiky
   • koncepce, strategie, národní programy, legislativa, státní správa a státní rozpočet
   • ČR 90.let - decentralizace zdravotnictví a jeho správy
    • vznik zdravotního pojištění v rámci zdravotních pojišťoven
    • privatizace - soukromí poskytovatelé
    • na kraje převedeno vlastnictví a výkon zřizovatelské fce nemocnic
  • regionální, lokální, organizace a jednotlivci
 • zdravotní systém:
  • souhrn služeb, kt. jsou v daném státě vymezeny právními normami
  • funkce zdravotnického systému
   • naplnění LP na ochranu zdraví a dostupnost zdravotní péče
   • podpora prodlužování a kvality života
 • determinanty (v souhrnu vytvářející celek)
  • zdraví a jeho podpora
  • nemoci a jejich diagnostika
  • léčba a rehabilitace
  • organizační uspořádání zdravotnického systému
  • financování
  • lidské zdroje a jejich vzdělávání
  • výzkum
  • sběr dat a statistická hodnocení
  • hodnocení dosahování výsledků
 • ideálně formou prevence
 • přesahuje i do oblasti dopravy, daní (např. nižší DPH na ryby, ovoce, zeleninu), sociální péče, ochrany životního prostředí, školství a dalších
 • dlouhodobá záležitost - plánovací období strategického dokumentu 5-20 let
 • strategický dokument má obsahovat: konkrétní kroky, termíny do kdy mají být provedeny, jaké efekty mají přinést a kdo je za jejich provedení zodpovědný
 • problémy v ČR - zdravotní politika se mění s ministry, je roztříštěná
 • jediným stabilním strategickým dokumentem u nás: Zdraví 21 z roku 2002 (vytýká 21 cílů, kterých má být do r. 2020 dosaženo) - např. snížit zdravotní rozdíly mezi socioekonomickými skupinami, zdravé mládí, zdravé stárnutí, zlepšení duševního zdraví, prevence infekčních onemocnění, zdravé a bezpečné životní prostředí, snížit škody způsobené alkoholem, drogami a tabákem, integrovaný zdravotnický sektor (zásahy přímo v rodinách), efektivní, solidární a rovné financování, výzkum a znalosti v zájmu zdraví…
 • otázky nejlepšího způsobu financování a úhrad, veřejné vs. soukromé zdravotní pojištění, spoluplatby, přímé platby, připojištění, organizace služeb
 • v ČR médii zúženo na problematiku regulačních poplatků
 • zájmy, aneb co subjekty zajímá?
  • pacienti - zájem o svá práva, způsoby vyřizování stížností, kvalita vztahů se zdravotníky, dosažené výsledky zdravotní péče
  • dodavatelé léčiv a přístrojů - regulace a liberalizace cen, obrat a zisk
  • pracovníci ve zdravotnictví - profesní rozvoj, další vzdělávání, pracovní podmínky, vlastní práva a povinnosti a vlastní příjmy
  • pracovníci veřejné správy - odpovědnost za výkon veřejné správy, reflexe celkového vývoje, analýza vzniklých problémů a možnosti jejich řešení
  • stát - ekonomicky aktivní a zdravé obyvatelstvo
 • role státu
  • tvorba zdravotní politiky
  • rozhodnutí o základních parametrech rozdělení zdrojů ve zdravotnictví mezi jednotlivé segmenty služeb
  • tvorba právních norem
  • reflexe vývoje, analýzy a výzkum
  • sběr a zpracování statistických údajů
  • koordinace investičního vývoje
  • podpora a ochrana zdraví
 • volení politici mají úzce spolupracovat s pracovníky státní správy a s odbornou veřejností
 • volba priorit a rozdělování financí (optimalizace rozporu v jejich nedostatku a možnými léčebnými postupy)
 • kvalitní zdravotní politika např. Švédsko:
 • první zdravotní politika z roku 2003 - zvýšila tzv. průměrný věk dožití ve zdraví (o 10 let)
 • dílčí úkoly, např.: zdravé a bezpečné prostředí a produkty, zdravotní péče, která aktivně podporuje zdraví, bezpečná sexualita a reprodukční zdraví, zvýšení fyzické aktivity, správné stravovací návyky a bezpečné potraviny, snížit užívání tabáku a alkoholu….
 • → snaha zejména o prevenci

Vzácná onemocnění (aneb příklad zdravotní politiky)

 • Národní strategie pro vzácná onemocnění na léta 2010 - 2020 → reakce na Doporučení Rady EU (zlepšit identifikaci vzácných onemocnení, podporovat rozvoj zdravotní politiky a rozvíjet evropskou spolupráci, koordinaci a regulaci v dané oblasti)
 • Národní akční plán pro vzácná onemocnění na léta 2012 - 2014 - specifikuje prioritní úkoly a aktivity
 • těmi jsou např.: zlepšení informovanosti o vzácných chorobách (rare diseases - dále jen „RD“), vzdělávání v oblasti RD, prevence RD, zlepšení screeningu a diagnostiky RD, zlepšení dostupnosti a kvality péče pro pacienty s RD, zlepšení kvality života a sociálního začlenění osob s RD, podpora vědy a výzkumu v oblasti RD, atd. atd.

Změny, které přinesl ZZS

 • sjednocení oprávnění k poskytování ZS – dříve soukromých poskytovatelů registrace
 • zavedení standardů a nadstandardů
 • posílení práv pacienta na informace
 • pacient může určit, za jakých okolností chce být léčen. Zavádí se institut dříve vysloveného přání pacienta, ten může být kdykoli změněn.
 • nárok pacienta na podrobnou informaci o prováděném výkonu
 • právo na přítomnost osob blízkých
 • pacient může určit osoby, které mají právo na informace o jeho zdravotním stavu
 • práva a povinnosti poskytovatelů zdravotní péče včetně sankcí za jejich porušení
 • atd., atd. (podrobněji ve word. dokumentu od Báry Vrajíkové)

Mezinárodní aspekty

 • zdravotní politika - suverénní záležitost jednotlivých států ALE řada úmluv, které se do ní promítají
 • ČR přistoupila např. k Evropské úmluvě o ochraně základních práv a svobod, Jednotné úmluvě o omamných látkách, Úmluvě o léčebně preventivní péči a dávkách v nemoci
 • dále různá nařízení EU - ty spíše řeší uznávání vzdělání, přípustnost látek atd.
 • Evropská zdravotní politika (nezávazná!) - tzv. Bílá kniha (projekty na ochranu před zdravotními hrozbami a chorobami, podporu zdravého životního stylu, pomoc vnitrostátním orgánům, aby v rámci EU spolupracovaly při řešení otázek zdr. problematiky)
 • Světová zdravotnická organizace - WHO
  • specializovaná agentura OSN
  • globální otázky zdraví a zdravotnictví
  • stanovování politické agendy, norem a standardů
  • podpora tvorby politických rozhodnutí
  • monitoring
  • strategické záměry
   • omezování úmrtnosti, nemocnosti a postižení
   • podpora zdravé životosprávy a omezování zdravotních rizik
   • rozvoj spravedlivějších a efektivnějších zdravotnických systémů
   • rozvoj odpovídajícíh strategií a institucionálního zázemí
  • vypracovává zdravotní politiky
  • konzultační činnost dle potřeb států
  • odborná pomoc při vypracování národních strategií
  • ČR součástí evropského regionu WHO → kancelář, bilaterální smlouvy s MZ o spolupráci, řídí a koordinuje aktivity WHO na našem území
 • Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj - OECD
  • cílem je zejména zvyšování životní úrovně za předpokladu udržení finanční stability
  • efektivní fungování zdravotnických systémů z ekonomického hlediska
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code