Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


4. Právní aspekty postupu non lege artis

 • z de lege artis medicinae (podle pravidel umění lékařského)
 • § 4 odst. 5 ZZS definuje náležitou odbornou úroveň
  • podle pravidel vědy a uznávaných medicínských postupů
  • při respektování individuality pacienta
  • s ohledem na konkrétní podmínky a objektivní možnosti
 • zahrnuje tedy preventivní, diagnostické a terapeutické postupy
 • ve stejném duchu jako ZZS apeluje na lékaře i Úmluva o lidských právech a biomedicíně (čl. 4: „Jakýkoliv zákrok v oblasti péče o zdraví, včetně vědeckého výzkumu, je nutno provádět v souladu s příslušnými profesními povinnostmi a standardy“) a Etický kodex ČLK (§ 2, odst. 1: „Lékař v rámci své odborné způsobilosti a kompetence svobodně volí a provádí ty preventivní, diagnostické a léčebné úkony, které odpovídají současnému stavu lékařské vědy a které pro nemocného považuje za nejvýhodnější. Přitom je povinen respektovat v co největší možné míře vůli nemocného nebo jeho zákonného zástupce“)
 • Evidence Based Medicine (medicína založená na důkazech) - uznávaný lege artis postup, který lze definovat jako „vědomé, zřetelné a soudné používání nejlepších současných důkazů při rozhodování o péči o jednotlivé pacienty“
 • určení, zda lékař jednal lege artis - ZNALECKÝ POSUDEK (znalec musí být z oboru, v jakém je specialistou obviněný lékař)
 • problémy znaleckých posudků:
  • zkoumaní případu znalcem jiné odbornosti
  • nesprávnost / neúplnost zadání otázky
  • podjatost znalce
  • znalec nemá všechny podklady
  • znalec nevychází z reálných možností pracoviště
 • lege artis stricto sensu: úroveň lékařské vědy, lékařské doktríny
 • lege artis largo sensu: zahrnuje „medícínskou“ i „právní“ stránku věci = spory vedené v souvislosti s poskytováním zdr. péče bez svobodného a informovaného souhlasu
 • ne každý info souhlas však pokryje všechny možné alternativy komplikací (komplikace raritní)
  • důkazní břemeno nese pacient (musí prokázat, že by se rozhodl jinak)
 • postup non lege artis zakládá odpovědnost
  • v případech postupu non lege artis - trestní právo jako ultima ratio
  • vhodnější je reparace než represe - vhodnější je cesta civilněprávní (náhrada škody)
  • vznik odpovědnosti
   • postup non lege artis (zavinění, alespoň nedbalost)
   • škodlivý následek - újma na zdraví
   • příčinná souvislost mezi non lege artis postupem a poškozením pacienta
 • judikát NS ČR 7 Tdo 219/2005
  • případný omyl ve stanovení diagnózy ještě automaticky neznamená postup non lege artis a potažmo tedy vznik právní odpovědnosti lékaře
  • non lege artis postupem by bylo nevyužití všech dostupných diagnostických metod a možností, které lékař v danou chvíli měl a jejich využití po něm bylo možné spravedlivě požadovat
 1. odpovědnost občanskoprávní
  • odpovědnost za škodu § 420, odpovědnost do zásahu práv na ochranu odpovědnosti § 11 an.
  • bolestné
  • snížení společenského uplatnění
  • náhrada za ztrátu výdělku
  • náhrada za zkrácení důchodu
  • náhrada za účelně vynaložené náklady na léčení
  • přiměřená náhrada za pohřeb
  • jednorázové odškodnění blízkých osob za smrt pacienta
   • 85 tisíc (ztráta dosud nenarozeného dítěte), 175 tisíc (sourozenec) nebo 240 tisíc (manžel, dítě, rodič, osoba spolužijící)
  • úhrada nákladů na výživu pozůstalých
 2. odpovědnost trestněprávní
  • Např.: TČ ublížení na zdraví z nedbalosti, příp. usmrcení z nedbalosti, nedovoleného přerušení těhotenství, podvodu, atd.
  • sankce - typicky TOS, zákaz činnosti
  • ultima ratio
 3. odpovědnost pracovněprávní
  • Lékař v PP vztahu odpovídá do výše 4,5 násobku svého průměrného platu (způsobí-li non lege artis újmu a žalovaný - nemocnice, zaměstnavatel - prohraje spor o náhradu škody, odpovídá lékař v této výši X v celé výši odpovídá, způsobil-li škodu pod vlivem návykových látek nebo úmyslně)
 4. odpovědnost správní - vztahuje se na poskytovatele, tedy i soukromé lékaře
 5. odpovědnost disciplinární
  • zakládá ji členství v ČLK
  • pokud lékař nevykonává povolání „odborně, v souladu s jeho etikou a způsobem stanoveným zákony a stavovskými předpisy komory“, může mu být uloženo přiměřené disciplinární opatření
   • důtka, pokuta, podmíněné vyloučení, vyloučení z komory
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code