Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


3. Transplantace

 • transplantace = medicínský postup, při kterém se nemocná část lidského organismu nahradí jinou části, která je odebrána buď z téhož, nebo i z jiného organismu
 • transplantace - dělení
  • dle vztahu příjemce-dárce
   • isotransplantace – mezi geneticky identickými jedinci (jednovaječná dvojčata)
   • allotransplantace – mezi nepříbuznými jedinci stejného typu (nejčastější)
   • xenotransplantace – mezi různými živočišnými druhy
  • dle dárce
   • ex vivo – orgány získávány z živých dárců
   • ex mortuo – orgány získávány z těl zemřelých osob
  • transplantují se především ledviny, srdce, plíce, játra, pankreas, kostní dřeň, kůže, aj.

Právní úprava

 • Úmluva o biomedicíně – čl. 19-22
  • odběr orgánů a tkáně žijících dárců pro účely transplantace
   • v zájmu léčebného přínosu příjemce
   • až jako krajní prostředek (není jiná metoda, resp. není vhodný zemřelý dárce)
   • nezbytný souhlas
    • výslovný, konkrétní
    • v písemné podobě nebo před příslušným orgánem
  • ochrana osob neschopných dát souhlas s odebráním orgánu či tkáně
   • výjimečně
    • sourozenec
    • není-li jiný kompatibilní dárce
    • možnost záchrany života
  • zákaz finančního prospěchu
 • zákon č. 285/2002 Sb., o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů (transplantační zákon)
  • nahradil roztříštěnou úpravu založenou především na zákoně o péči o zdraví lidu
 • zákon č. 296/2008 Sb., o zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených k použití u člověka a o změně souvisejících zákonů (zákon o lidských tkáních a buňkách)
 • zákony související
  • zákon č. 40/2009 Sb, trestní zákoník
  • zákon č. 200/1990, o přestupcích
 • prováděcí předpisy k nalezení např. zde:

Transplantační zákon - předmět úpravy

 • upravuje podmínky darování, odběrů a transplantací tkání, buněk a orgánů
 • transplantace prováděné výhradně za účelem poskytování zdravotních služeb
  • otázka, zda je léčebným zákrokem např. i transplantace horních končetin – příjemce není ohrožen na životu a při transplantaci podstupuje určité zdravotní riziko
  • jakost a bezpečnost tkání a buněk → odkaz na zákon o lidských tkáních a buňkách
 • upravuje pouze transplantaci lidských orgánů – ne xenotransplantace (např. kůže z vepřů)
 • § 2 TranZ - základní pojmy
  • orgán: samostatná a životaschopná část lidského těla tvořená strukturovaným uspořádáním různých tkání, kt. má zachovánu svoji strukturu, cévní zásobení a schopnost vykonávat fyziologické funkce s významnou mírou autonomie
  • tkáň a buňka: stavební součásti lidského těla
  • příjemce: osoba přijímající transplantovaný orgán nebo tkáň
  • dárce: daruje orgán nebo tkáň, ať už k darování dojde během života této osoby nebo po její smrti
  • čekatel: osoba evidovaná v Národním registru osob čekajících na transplantaci orgánů
  • z úpravy vylučuje krev a její složky (ZSZS), pohlavní buňky, embryonální a fetální tkáně a orgány, vlasy, nehty, placentu a odpadové produkty těla

Odběr orgánů od zemřelých dárců (ex mortuo)

 • dva základní modely:
  • presumovaný souhlas (opt-out)
   • klasicky model předpokládaného souhlasu s možností odběr orgánu vyloučit
    • (možné modifikace – např. nemožnost souhlas vyloučit – v bývalém SSSR)
  • presumovaný nesouhlas (opt-in)
   • vyloučen odběr orgánů, pokud s ním zemřelý nevyslovil souhlas za svého života
    • také možné modifikace v různých státech)
 • úprava v ČR - opt-out, 3 možné situace:
  • zemřelý nebo zákonný zástupce může za života vyloučit souhlas – evidence v Národním registru osob nesouhlasících s posmrtným odběrem tkání a orgánů (§ 16 odst. 1 písm. a) TranZ)
  • možnost osoby ještě za života vyslovit nesouhlas přímo ve zdravotnickém zařízení před ošetřujícím lékařem a svědkem (§ 16 odst. 1 písm. b) TranZ)
  • zákonný zástupce má stejnou možnost jako u písm. b), ovšem navíc umožněno prohlásit nesouhlas „i po úmrtí“ – problematické (§ 16 odst. 1 písm. c)TranZ)
 • dovozuje se možnost omezit nesouhlas pouze na určité orgány, nelze však vyloučit určitý okruh dárců (např. kuřáky)
 • hlavní předpoklad pro odběr tkání a orgánů – smrt organismu
  • zjišťuje se prokázáním
   • nezvratné zástavy krevního oběhu
   • smrtí mozku
  • v některých zemích (např. Japonsko) možnost odmítnout kritérium mozkové smrti – místo toho kritérium zástava krevního oběhu (náboženské důvody)
 • pokud by byl odběr proveden do 2 hod. od zjištění smrti → nejprve podepsat protokol
 • zjištění smrti má být provedeno 2 způsobilými lékaři, kteří nesmí být ošetřujícími lékaři příjemce a nesmí se účastnit transplantace + protokol o zjištění smrti - § 10 odst. 1, 2)
 • možné výjimky – odběr dříve např. při zjištění smrti na JIP, ARO nebo na základě neúspěšné resuscitace (§ 10 odst. 4)
 • vyloučení odběru: vyslovení nesouhlasu (zemřelý za svého života nebo zákonný zástupce po smrti osoby), zdravotní nezpůsobilost, zemřelého nelze identifikovat
 • odběr od cizinců – od 1.dubna 2013 možný odběr od cizinců, jež zemřeli v ČR – novela TranZ
  • je-li cizinec držitelem platného dokladu o souhlasném projevu vůle k posmrtnému darování tkání nebo orgánů vydaného k tomu příslušným orgánem státu, jehož je cizinec občanem („dárcovská karta“)
 • povinnost ošetřujícího lékaře zemřelého informovat osoby blízké (§ 15 TranZ) – pokud tato osoba projevuje zájem; zákonného zástupce informovat vždy
 • pokud byl proveden odběr orgánů, vždy se provede pitva
  • při podezření, že smrt nastala násilným způsobem, lze provést odběr jen pokud bude poté možné provést pitvu sloužící jako způsob dokazování (§ 105 a 110 Trestního řádu)
  • při odběru a pitvě má být s tělem zacházeno s úctou, což však není sankcionováno (§ 14 TranZ)

Odběr orgánů orgánů od živého dárce (ex vivo)

 • pouze neexistuje-li jiný způsob se srovnatelným výsledkem (např. dialýza není srovnatelná s transplantací ledviny)
 • podmínky přípustnosti odběru od žijícího dárce → § 3 TranZ
  • v zájmu léčebného přínosu pro příjemce
  • neexistuje metoda srovnatelného účinku
  • dárce způsobilý dát výslovný a konkrétní souhlas
  • obnovitelná tkáň nebo jeden z funkčních párových orgánů
  • ve prospěch osoby blízké - nutný písemný svobodný, informovaný a konkrétní souhlas
  • ve prospěch jiné osoby – notářsky ověřený písemný souhlas + souhlas etické komise
  • nelze provést
   • ohrožení zdraví a života dárce
   • dárce ve výkonu TOS nebo vazbě (vyjma dárcovství mezi manžely, rodiči a dětmi, sourozenci)
   • zdravotní nezpůsobilost dárce
  • možno souhlas kdykoliv odvolat
  • pokud tkáň či orgán neimplantováno určené osobě – nutný nový souhlas
  • nutný také informovaný souhlas příjemce (nelze-li získat, lze při naléhavosti předpokládat)
 • problematické dárcovství osob nezletilých a zbavených způsobilosti k pr. úkonům → § 4 TranZ – další podmínky (mj. možnost dárcovství jen mezi sourozenci – vychází z ÚoB)

—-

 • příjemce – výběr založen na principu medicínské naléhavosti a rovnosti čekatelů
  • sporné u transplantace srdce Juraji Jakubiskovi (74 let – nejstarší příjemce)
 • etická komise – pokud příjemce není osobou blízkou či pokud je dárcem nezletilý/osoba zbavena způsobilosti k pr. úk. nebo osoba neschopna vyslovit souhlas
  • ustavuje ji statutární orgán zdravotnického zařízení provádějící odběr
  • nejméně 5 členů (lékaři, psycholog, právník)
  • bez osobního zájmu na odběru
 • zákaz majetkového prospěchu – čl. 21 ÚoB, § 28 TranZ – obecný zákaz obchodování s lidskými tkáněmi
 • související s neoprávněným nakládáním s lidskými tkáněmi a orgány:
  • § 164 TrZ – neoprávněné odebrání tkání a orgánů
  • § 165 TrZ – nedovolené nakládání s tkáněmi a orgány
  • § 166 TrZ – odběr tkáně, orgánu a provedení transplantace za úplatu
 • přestupky na úseku zdravotnictví – transplantace: § 29 odst. 1 písm. k) - m)

Použité zkratky: TranZ – Transplantační zákon, ÚoB – Úmluva o biomedicíně, TrZ – Trestní zákoník, ZPř – Zákon o přestupcích

Prameny

 • přednáška JUDr. H. Peterkové - 6.5.2013
 • Císařová Dagmar, Sovová Olga a kol., Trestní právo a zdravotnictví, Nakladatelství Orac: 2004 (str. 126-142)
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code