Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


2. Euthanasie

 • Definice: vědomé ukončení života smrtelně nemocného člověka plně svéprávného na jeho žádost
 • Interpretováno jako milosrdná, dobrá, lehká smrt (EU – dobrý, Thanatos – smrt) nebo častěji jako usmrcení druhého z útrpnosti a soucitu
 • LZPS - právo na život, hoden ochrany, nikdo nesmí být zbaven života
 • ZZS - zákaz respektovat dříve vyslovené přání, mělo-li by za následek aktivní způsobení smrti
 • Převažuje zde hlavně etická otázka
  • Etický kodex České lékařské komory jí odmítá
  • strach z jejího zneužití (obchod s orgány) či náboženská tradice
 • Zásadním argumentem pro je potom svoboda volby o svém vlastním životě
  • když může člověk spáchat sebevraždu sám a zákon sebevraždu netrestá, proč by ji nemohl vykonat prostřednictvím jiného, pokud toho není sám schopen
  • osvobození od utrpení a nechtěné bídné kvality života
  • objevuje se i argument ekonomický (náklady na zdravotní péči nevyléčitelně nemocného jsou mnohdy obrovské a mohly by být použity na péči o zdraví několika dalších osob, kterým mohou skutečně pomoci)
 • Rozdělení (ale velmi kritizované a zjednodušené) na pasivní a aktivní eutanazii
 • pouze 3 evropské státy mají platnou legislativu výslovně dovolující přímou aktivní eutanazii: Belgie, Nizozemí, Lucembursko
 • USA - nelegální na federální úrovni, jen jednotlivé státy (Oregon)

Přímá aktivní euthanasie

 • tzv. přístup přeplněné stříkačky = volní jednání jiné osoby než pacienta, vedoucí k ukončení života trpícího pacienta na jeho vlastní žádost
 • smrt je uspíšena zákrokem třetí osoby (ošetřující lékař), jejíž motiv je soucit s trpícím
 • za euthanasii by se správně neměla považovat jakákoli tzv. nonvoluntární „euthanasie“, tedy usmrcení ze soucitu ale bez žádosti pacienta či přímo proti jeho vůli (TČ vraždy)
 • v českém právním řádu je ale i voluntární euthanasie trestným činem vraždy podle § 140 TZ – neexistuje ani žádná privilegovaná skutková podstata pro usmrcení ze soucitu na žádost
 • není možné vyloučení protiprávnosti na základě informovaného souhlasu pacienta s jeho usmrcením (u TČ proti životu a zdraví není souhlas poškozeného okolností vylučující protiprávnost)
 • teoreticky možné posouzení takového jednání jako nedosahující společenské škodlivosti podle § 12 (2) TZ, v praxi se ale bude spíš jednat o polehčující okolnost pro účely ukládání trestu či možnost pro upuštění od potrestání pachatele

Nepřímá aktivní euthanasie

 • vědomé stupňování dávek prostředků tišících bolest, které vede k uspíšení smrti pacienta
 • podávaná látka na zmírnění utrpení a bolesti působí zároveň negativně na orgány a život zkrátí (i když primárním cílem použití je zmírnění bolesti!)
 • lékařsky indikovaná, lege artis a s informovaným souhlasem je takto prováděná léčba v souladu s právem
 • není zde škodlivý následek → tišením bolesti se snažím pomoci

Pasivní euthanasie

 • tzv. přístup odkloněné stříkačky = na přání a se souhlasem nevyléčitelně nemocného je přerušena léčba, která smrt jen chvíli oddaluje, život nezkvalitní, smrt je nevratná
 • pacient má tedy právo jakékoli další zákroky odmítnout či v průběhu léčby odvolat = dání negativního reversu (dokument, ve kterém pacient odmítá další léčbu nebo některé léčebné postupy) a přebírá na sebe veškerou odpovědnost
 • pro lékaře beztrestné a tedy v souladu s právem - podmínky:
  • informovaný (ne)souhlas (pacient má právo odmítnout léčbu)
  • osoba svéprávná (nelze nahradit jakýmkoli zástupcem)
 • výjimka - je nutnost provést zákrok i bez souhlasu nemocného
  • pouze na základě zákona: nebezpečná infekční choroba, nemoci s povinným léčením, souhlas nelze pro zdravotní stav vyžádat a zákrok je nutný k záchraně života/zdraví
 • speciální povinnost konat pro lékaře podle § 150 (2) TZ „Kdo osobě, která je v nebezpečí smrti nebo jeví známky vážné poruchy zdraví nebo vážného onemocnění, neposkytne potřebnou pomoc, ač je podle povahy svého zaměstnání povinen takovou pomoc poskytnout, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta nebo zákazem činnosti.“ = pokud by lékař revers od nemocného nedostal a neposkytl by pomoc, byl by trestně odpovědný podle tohoto ustanovení TZ
 • Ústavní soud: právo pacienta nebýt léčen je silnější, než právo lékaře léčit
 • umožněno např. ve Francii, Dánsku, Finsku, Irsku

Asistovaná sebevražda

 • nevyléčitelně nemocný je schopný ukončit život sám → sebevražda
 • § 144 Účast na sebevraždě: Kdo jiného pohne k sebevraždě nebo jinému k sebevraždě pomáhá, bude potrestán, došlo-li alespoň k pokusu sebevraždy, odnětím svobody až na tři léta.
 • trestná je pomoc fyzická i navádění/utvrzování
 • není trestná např. ve Švýcarsku, ve státě Washington, USA
 • → poskytnutí rad a prostředků na to, aby byl člověk schopný sám a důstojně „odejít“ (namíchání smrtelného drinku)

případ Pretty vs. Velká Británie

 • problematiku aktivní eutanazie i asistované sebevraždy vykládal ESLP ve věci Pretty vs. Velká Británie – stěžovatelka trpěla nevyléčitelnou nemocí, ochrnutá od krku dolů, zvýbaly jí jen týdny života, chtěla ukončit svůj život, ale vzhledem k ochrnutí nemohla, její manžel byl ochoten to udělat X právo to neumožňuje
 • soud judikoval, že právo na život je základ Evropské úmluvy na ochranu LP a zákl. svobod, umožňuje státu činit přiměřené kroky k ochraně života (tj, trestní zákon) ⇒ neexistuje právo na smrt jako negativní aspekt práva na život

obcanske-pravo:pfuk::zdravotko:navigace

Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code