Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


16. Dříve vyslovená přání; Do not resuscitate

 • lékař je povinen postupovat na základě informovaného souhlasu pacienta
 • existuje však významná výjimka, kdy souhlas pacienta není nutný → jde o stav nouze
  • stav nouze
   1. existuje stav – přímo hrozící nebezpečí vážného poškození zdraví pacienta
   2. zákrok nesnese odkladu
   3. zákrok je proveden pro přímý prospěch zdraví pacienta
   4. nelze získat pacientův souhlas
   5. neexistuje dříve vyslovené přání pacienta
 • podle čl. 9 Úmluvy o lidských právech a biomedicíně má být „brán zřetel na dříve vyslovená přání pacienta ohledně lékařského zákroku, pokud pacient v době zákroku není ve stavu, kdy může vyjádřit své přání.“
 • pacient může tedy předem, ve stavu způsobilém k vyjádření vůle, předvídat možnou situaci, ve které způsobilý k rozhodování nebude, a pro tento případ vyslovit své preference týkající se provádění zákroků
 • předvídanými situacemi mohou být stavy nouze spadající pod článek 8 (vyžadující neodkladná řešení), ale i jiné stavy, které omezí pacientovu rozhodovací schopnost, např. progresivní demence
 • pro případ vzniku takového stavu může pacient předem schválit či zakázat konkrétní zákrok (darování krve), druh zákroku, aj.
 • s právními důsledky předem vyslovených přání je spojeno mnoho nejasností
  • Úmluva nepožaduje pro tento krok písemnou formu avšak požadavek prokazatelnosti je zde zvláště silný.
 • dřívější interpretační nejasnosti a právní důsledky předem vyslovených přání podle Úmluvy upravuje zákon o zdravotních službách v § 36 - Předem vyslovená přání:
  • Pacient může pro případ, kdy by se dostal do takového zdravotního stavu, ve kterém nebude schopen vyslovit souhlas nebo nesouhlas s poskytnutím zdravotních služeb a způsobem jejich poskytnutí, tento souhlas nebo nesouhlas předem vyslovit (dále jen „dříve vyslovené přání“)
  • Poskytovatel bude brát zřetel na dříve vyslovené přání pacienta, má-li ho k dispozici
   • za podmínky, že v době poskytování zdravotních služeb nastala předvídatelná situace, k níž se dříve vyslovené přání vztahuje
   • pacient je v takovém zdravotním stavu, kdy není schopen vyslovit nový souhlas nebo nesouhlas
   • bude respektováno jen takové dříve vyslovené přání, které bylo učiněno na základě písemného poučení pacienta o důsledcích jeho rozhodnutí, a to lékařem v oboru všeobecné praktické lékařství, u něhož je pacient registrován, nebo jiným ošetřujícím lékařem v oboru zdravotní péče, s níž dříve vyslovené přání souvisí
  • DVP musí mít písemnou formu a musí být opatřeno úředně ověřeným podpisem pacienta
   • Součástí dříve vysloveného přání je písemné poučení o důsledcích rozhodnutí pacienta
  • Pacient může učinit dříve vyslovené přání též při přijetí do péče poskytovatelem nebo kdykoliv v průběhu hospitalizace
   • pro poskytování zdravotních služeb zajišťovaných tímto poskytovatelem
   • takto vyslovené přání se zaznamená do zdravotnické dokumentace vedené o pacientovi
   • záznam podepíše pacient, zdravotnický pracovník, svědek
  • Dříve vyslovené přání
   1. není třeba respektovat - od doby jeho vyslovení došlo v poskytování zdravotních služeb k takovému vývoji, že lze důvodně předpokládat, že by pacient vyslovil souhlas s jejich poskytnutím (rozhodnutí o nerespektování DVP pacienta a důvody, které k němu vedly, se zaznamenají do zdravotnické dokumentace)
   2. nelze respektovat, pokud nabádá k takovým postupům, jejichž výsledkem je aktivní způsobení smrti
    • pokud byly v době, kdy poskytovatel neměl k dispozici dříve vyslovené přání, započaty takové zdravotní výkony, jejichž přerušení by vedlo k aktivnímu způsobení smrti
    • pokud by jeho splnění mohlo ohrozit jiné osoby
   3. DVP nelze uplatnit, jde-li o nezletilé pacienty nebo pacienty zbavené způsobilosti k právním úkonům
 • pozn. dříve byla platnost dříve vysloveného přání omezena na pouhých 5 let, což Ústavní soud zrušil a dnes je jeho platnost časově neomezená
 • lze „zástupný souhlas“ - pacient předem udělí souhlas s tím, aby za něj rozhodli zástupci

Do not resuscitate

 • představují na straně jedné velmi specifickou kategorii dříve vyslovených přání a jsou realizačím nástrojem pacientovy autonomie a práva na sebeurčení
 • na straně druhé je lze naopak považovat za typický nástroj lékařského paternalismu, kdy je o pacientovi rozhodováno bez pacienta (lékař může rozhodnout sám, je-li zřejmé, že je resuscitace marná)
 • právní úprava se odvíjí od ustanovení čl. 9 Úmluvy o biomedicíně proklamující, že „bude brán zřetel na dříve vyslovená přání pacienta ohledně lékařského zákroku, pokud pacient v době zákroku není ve stavu, kdy může vyjádřit své přání“
 • Je-li na pokyny DNR nahlíženo z pohledu lékaře, který rozhoduje u konkrétního pacienta, zda se má při případné zástavě srdečního oběhu zahájit resuscitace anebo naopak se tato resuscitace zahajovat nemá, pak platí to, co platí o poskytování zdravotní péče obecně – lékař má povinnost postupovat lege artis, tedy postupovat:„v souladu s příslušnými profesními povinnostmi a standardy“
  • „v souladu se současnými dostupnými poznatky lékařské vědy“
  • a „odborně, v souladu s etikou lékařského povolání a způsobem stanoveným zákony a řády komor“
 • případ - resuscitace pacienta i přes DNR
  • lékaři o vysloveném přání věděli, přesto pacienta resuscitovali
  • tři dny po resuscitaci dostal mrtvici, měl trvalé následky → ochrnul
  • byl odškodněn v rámci zásahu do osobnostních práv (práva na DVP), ne však za postižení (nebyl prokázán kauzální nexus mezi mrtvicí a postižením)

Prameny

 • Trestní právo a zdravotnictví, D. Císařová, O. Sovová a kol., 2. vydání
 • Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování § 36
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code