Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


15. Veřejné zdravotní pojištění

 • Úmluva o LP a biomedicíně - státy Úmluvy se zavázaly zajistit dostupnou zdravotní péči bez diskriminace
 • LZPS: Občané mají na základě v.p. právo na bezplatnou zdravotní péči a na zdravotní pomůcky za podmínek, kt. stanoví zákon
 • permanentní deficit rozpočtu v.z.p. - v systému asi 220 mld. Kč
 • jde o zajišťování poskytování a úhrad služeb pojištěncům dle zákonných podmínek

Obecně

 • pojištění je státem vybíraná „daň“ (zdravotní a sociální) od subjektů - FO, PO, stát (§ 7 z.o v.z.p. - hradí za děti, studenty, nezaměstnané, důchodce,…je jich více než 60 % a většina u VZP ČR)
  • někteří označení „daň“ považují za nepřesné → systém v.z.p. funguje na základě výběru a kumulace prostředků od plátců, aby je pak mohlo na základě solidarity přerozdělit potřebným
 • obligatorní účast, nelze si vybrat zda se (ne)účastnit
 • pojišťovny - VP korporace
  • naše jsou všechny otevřené, musí přijmout každého - nemohou odmítnout
 • co např. není placeno z pojištění - kosmetická plastická chirurgie, laserová operace rohovky
 • soukromé - minoritní - cestovní pojištění, pojištění „další nemocenské“
 • tři možné systémy
  1. komerční přístup - každý si platí sám (USA)
  2. zdravotní péče hrazená ze státního rozpočtu (Velká Británie, do poč. 90 let i Československo)
  3. všeobecné zdravotní pojištění (ČR)
 • v ČR máme 1 všeobecnou ZP (VZP ČR)
  • plní některé centrální úlohy
  • vede registr pojištěnců, registr pro kapitační platbu, spravuje účet na přerozdělování pojistného
 • a 6 zaměstnaneckých ZP (jde o resortní, oborové nebo podnikové / celostátní - ZPMVČR; regionální - Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky, Česká průmyslová zdravotní pojišťovna, Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví, Zaměstnanecká pojišťovna Škoda, Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna)
  • zaměstnanecká - před žádostí o povolení složit 100 mil Kč
  • nutno sehnat zákonem stanovený minimální počet pojištěnců
 • pojišťovny nesmí vytvářet zisk, ze zákona musí hospodařit vyrovnaně
 • nesmí mít svoje zdravotnické zařízení (polikliniku, lékárnu)
 • každá pojišťovna má SPRÁVNÍ radu a DOZORČÍ radu
  • správní rada je nejdůležitější orgán
  • VZP v nich zasedají zástupci státu (10 členů voleno vládou, 20 členů PS / 2 voleni vládou, 10 voleno PS)
  • v ostatních v nich zasedají zástupci státu + členové z řad pojištěnců této zaměstnanecké pojišťovny (volení zaměstnavateli a pojištěnci zaměstnanecké pojišťovny), SO je ředitel
  • Kontrolu činnosti zaměstnanecké pojišťovny provádí MZ v součinnosti s MF
   • čtvrtletně zpráva o hospodaření
   • nucený správce - při vážných problémech pojišťovny - právní úkony a rozhodnutí podléhají jeho schválení
 • změnu zdravotní pojišťovny je možné provést jednou za 12 kalendářních měsíců k 1.1.
 • narozené dítě se stává pojištěncem zdravotní pojišťovny, u které je pojištěna matka dítěte v den jeho narození
 • 3 dvoustranné vztahy
  • já x pojišťovna
  • já x zdravotnické zařízení
  • pojišťovna x zdravotnické zařízení (vztah dle ObchZ - rámcové smlouvy dle vyhlášky, dohodovací řízení, pojišťovny nasmlouvávají poskytovatele dle dostupnosti zdravotní péče)
 • měly být splněny 3 vlastnosti vzp.: kvalita + dostupnost + pro všechny - ale nikdy však nejsou všechny 3 zároveň
 • snaha o zajištění bilanční rovnováhy
  • příjmy
   • zaměstnanci v podílu s jejich zaměstnavateli, OSVČ, osoby bez zdanitelných příjmů, osoby s trvalým pobytem
   • státem hrazení pojištěnci - děti, důchodci, nezaměstnaní, matky na mateřské dovolené, dlouhodobí dobrovolníci, osoby pobírající dávku v hmotné nouzi aj.
   • osoba v dočasné pracovní neschopnosti - neplatí žádné pojistné
  • výdaje - dle zákona
  • problém - stárnutí populace
   • nižší příjmy od ekonomicky aktivního obyvatelstva
   • vyšší výdaje na ekonomicky neaktivní obyvatele
 • pojištěnec
  • osoby definované zákonem, účast povinná
  • trvalý pobyt v ČR
  • zaměstnanci zaměstnavatele se sídlem v ČR
  • vznik
   • narození
   • okamžikem, kdy se osoba stala ZCem
   • zisk trvalého pobytu
  • zánik
   • úmrtí, prohlášení za mrtvého
   • osoba bez trvalého pobytu přestala být ZC
   • ukončení trvalého pobytu
 • hrazená zdravotní péče - taxativně vymezena zákonem
  • související se zachováním a zlepšením zdraví
  • související s těhotenstvím a porodem
 • problematika regulačních poplatků
  • stanoveny zákonem o v.z.p., jejich hrazení je povinností pojištěnce (resp. zákonného zástupce) v souvislosti poskytování hrazených zdravotních služeb (30, 90 nebo 100 korun), hradí se poskytovateli zdravotních služeb (a tomu zůstávají → povinni použít je na úhradu nákladů spojených s provozem a modernizaci, aby došlo ke zlepšení kvality poskytování zdravotních služeb)
  • Jejich placení není povinné pro každého a má svůj strop („ochranný limit“) → přesáhnutí limitu vrací pojištěnci pojišťovna
  • zavedeny za účelem omezení plýtvání a zneužívání zdravotních služeb

Legislativa

 • 1991 - vznik VZP - z. č. 551/1991 Sb. - o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky (dále jen VZP ČR)
  • PO se sídlem v Praze
  • orgány: Správní rada a Dozorčí rada
  • v roce 1992 se ze zákona staly všechny osoby s trvalým pobytem v České republice pojištěnci VZP ČR
  • v roce 2005 - nucená správa
 • 1992 - další pojišťovny - z. č. 280/1992 Sb. - o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách
  • nová pojišťovna musí dostat povolení + složit kauci 100 mil.
  • právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku
  • orgány: statutárním orgánem ředitel jmenovaný Správní radou; dále Dozorčí rada
  • od 1. 1. 1993 má každý pojištěnec právo zvolit si zdravotní pojišťovnu (kdo po uvedeném termínu neprovedl volbu jiné zdravotní pojišťovny, je stále ze zákona pojištěncem VZP ČR)
 • 1997 - z. č. 48/1997 - o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (dále jen z.o v.z.p.)
  • tento zákon zapracovává příslušné předpisy EU; použije se, pokud přímo použitelné předpisy EU nestanoví jinak
  • pojištěnec = FO, která se účastní na zdravotním pojištění; má na území ČR trvalý pobyt nebo zde vykonává zaměstnání
   • lze se odhlásit z účasti na zdravotním pojištění při dlouhodobém pobytu v zahraničí (tím se rozumí alespoň 6 měsíců)
  • práva pojištěnce - § 11 z. o v.z.p.:
   • na výběr zdravotní pojišťovny
   • na výběr poskytovatele zdravotních služeb (musí být ve smluvním vztahu k příslušné zdravotní pojišťovně, s výjimkou pracovně lékařských služeb - tam je s poskytovatelem ve smluvním vztahu zaměstnavatel)
   • na časovou a místní dostupnost hrazených služeb
   • na poskytnutí hrazených služeb v rozsahu a za podmínek stanovených tímto zákonem (poskytovatel nesmí za tyto služby přijmout od pojištěnce žádnou úhradu)
   • na léčivé přípravky a potraviny (hrazené z pojištění a předepsané v souladu se zákonem)
   • na poskytnutí informací od zp. o jemu poskytnutých hrazených službách
   • na vystavení dokladu o zaplacení regulačního poplatku
  • povinnosti pojištěnce - § 12 z. o v.z.p.:
   • převzít průkaz pojištěnce
   • vrátit průkaz - zánik zdravotního pojištění, dlouhodobý pobyt v zahraničí
   • oznámit ztrátu a zničení průkazu
   • pokud je sám plátcem - hradit pojistné
   • poskytnout součinnost
   • sdělit zaměstnavateli, u které z. p. je pojištěn
   • dodržovat stanovený léčebný režim
   • podrobit se na vyzvání preventivním prohlídkám
   • dodržovat opatření směřující k odvrácení nemoci
   • hradit poskytovateli regulační poplatky
  • ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY - § 40:
   • povinnost uhradit poskytovatelům poskytnuté služby ve lhůtách sjednaných ve smlouvě
   • povinnost bezplatně vydat svým pojištěncům průkaz pojištěnce
   • povinnost místní dostupnosti hrazených služeb - přiměřená vzdálenost místa poskytování hrazených služeb vzhledem k místu bydliště pojištěnce - vyjádřeno dojezdovou dobou
   • povinnost časové dostupnosti hrazených služeb - při poskytování neodkladných a akutních služeb (časová dostupnost stanovena vládním nařízením)
   • z.p. dávají podnět živnostenskému úřadu ke zrušení živnostenského oprávnění podnikateli z důvodu neplnění závazků podnikatele platit pojistné na veřejné zdravotní pojištění
   • zaměstnanci z.p. mají povinnost zachovávat mlčenlivost a to i po skončení zaměstnání
 • chystané změny v zákonech:
  • zákaz náborů pojištěnců přes 3.osoby
  • zápis VZP ČR do Obchodního rejstříku
  • povinnost MZČR zveřejňovat výsledky kontrol zdravotních pojišťoven
  • postup pro slučování VZP ČR s jinou pojišťovnou (ta nesmí být příliš zadlužená…)
  • spolupráce zdr. pojišťoven při zajištění místní dostupnosti
  • sdílení výsledků revizní činnosti mezi zdr. pojišťovnami - dnes je zákaz sdílení (lze tak odhalit podvody - př. že lékař pracuje 36 hodin denně)
  • fond prevence- rozšíření o možnost bonusu za dodržení preventivních programů
  • elektronický recept: od příštího roku bude povinný pro všechny poskytovatele zdrav. služeb (v centrálním úložišti)

Finance

 • na území ČR jsou zdravotní služby poskytovány převážně na základě povinného veřejného zdravotního pojištění
 • V případě zaměstnaneckého poměru odvádí zaměstnavatel na zdravotní pojištění 13,5 % z vyměřovacího základu (1/3 hradí zaměstnanec a 2/3 zaměstnavatel)
 • stát za každého jiného pojištěnce odvádí 723 Kč/měsíc
 • složení vybraných prostředků na veřejný účet + doplnění státem za státní pojištěnce ⇒ přerozdělení zdravotním pojišťovnám podle pojištěnců (koeficienty dle věku a pohlaví - indexy rizika)
 • průměrné roční výdaje na jednoho občana jsou 20 tis. Kč/rok (deficit cca 200,- Kč na osobu)
 • založeno na solidaritě - důchodci čerpají nejvíce, ale přispívají nejméně
 • systém je dlouhodobě deficitní, péče se zdražuje ⇒ rozvoj technologií, příjmová stránka stagnuje - dlouhodobé snahy o zlepšení
  • nutnost optimalizace lůžkového fondu
  • průhledná výběrová řízení
  • větší využití informačních technologií
  • větší motivace pojištěnců k předcházení nemocem
  • racionalizace čerpání zdravotních služeb - efektivita nákup a úhrad
  • nedostatečné smluvní nástroje

Prameny