Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


14. Asistovaná reprodukce

 • neplodnost (definice WHO) = neschopnost počít dítě během jednoho roku nechráněného pohlavního styku s normální frekvencí
  • v ČR 10-15 % nechtěně neplodných párů
 • Robert G. Edwards – první úspěšná IVF (in vitro fertilizace), Nobelova cena
 • první test-tube baby (dítě ze zkumavky – tedy Petriho misky) – Louise Brown (*1978, v roce 2006 sama porodila dítě po početí přirozenou cestou)

Etické problémy

 • převažuje právo na dítě/léčbu neplodnosti nebo status embrya/plodu?
  • výzkum, potratové právo
  • TČ proti těhotenství ženy (! nedovolené přerušení těhotenství → ublížení na zdraví matky, ne vražda plodu), TČ nedovolené nakládání s lidským embryem a lidským genomem - § 167 TrZ
  • rozhodutí ESD C-34/10 Oliver Brüstle v. Greenpeace eV
   • embryo si zaslouží ochranu (konkrétněji: techniky využívající embryonální kmenové buňky jsou nepatentovatelné, pokud při jejich využití dojde ke zničení embrya)
 • případ Diane Blood (1998) – provedena asistovaná reprodukce po smrti manžela + manžel uveden v rodném listě dítěte
 • Thomas Beatie – po operaci female-to-male (zachovány ženské reprodukční orgány, ovšem zákonem uznán za muže) → těhotenství
 • slippery slope („šikmá plocha“, pokud určitá praxe povolena, dále se rozšiřuje, aniž by bylo možno ji omezit)
  • Sue Tollefsen – dítě v 57 letech, Nadya Suleman – osmerčata
 • preimplementační genetická diagnostika (PGD)
  • relativně nová a vysoce specializovaná metoda
  • identifikace chromosomů a dědičných chorob
  • lze použít jen při IVF v rámci asistované reprodukce, před implantací embrya do dělohy
  • vyloučení mutace určitého genu –> ÚoB čl. 11 - 14
  • zakázáno ve Švýcarsku, Rakousku, Polsku, Švédsku, Portugalsku, dříve i v Německu
 • problematika financování zdravotní péče, diskriminace, stigmatizace neplodných, eugenika, nakládání s nadbytečnými embryi
 • případ Evans v UK
  • paní Evans musely být v důsledku rakoviny odebrány vaječníky, nechala si tedy zamrazit embrya, na něž poskytl sperma (po informovaném souhlasu) její snoubenec, který po skončení vztahu požádal o zničení těchto embryí
  • je možné odvolat souhlas po darování spermatu, před vložením embrya do těla ženy?
  • ESLP: právo nemít dítě je silnější, než právo ho mít
 • UK 2008 – surrogacy (náhradní – surogátní - mateřství)
  • dohoda je vždy nevymahatelná
  • povoleno i pro nesezdané a homosexuální páry
   • argumenty pro: homosexuálním párům povolena adopce; pokud by bylo náhradní mateřství umožněno jen sezdaným párům, hrozí vytvoření šedé zóny
   • argumenty proti: je adopce srovnatelná s náhradním mateřstvím?
  • ČR – Nový občanský zákoník užívá pojem náhradní mateřství (§ 804), který ovšem náš právní systém nezná

Právní úprava v ČR

 • Úmluva o biomedicíně – čl. 11 - 14
  • zákaz volby pohlaví, ledaže tak lze předejít vážné dědičné nemoci (též § 5 ZSZS)
  • podmínky provedení PGD - zdravotní účely, vědecký výzkum
 • zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách (Díl 1, § 3-11 → Asistovaná reprodukce)
 • zákon č. 296/2008 Sb., zákon o lidských tkáních a buňkách
 • zákon č. 227/2006 Sb., o výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách a souvisejících činnostech

Zákon o specifických zdravotních službách - Asistovaná reprodukce

 • § 3 – definice pojmů
  • asistovaná reprodukce: metody a postupy, při kterých dochází k odběru zárodečných buněk, k manipulaci s nimi, ke vzniku lidského embrya oplodněním vajíčka spermií mimo tělo ženy, k manipulaci s lidskými embryi, včetně jejich uchovávání, a to za účelem umělého oplodnění ženy, ze zdravotních důvodů nebo jde-li o včasné genetické vyšetření embrya, je-li zdraví budoucího dítěte vážně ohroženo
  • zárodečné buňky: vajíčka a spermie
  • umělé oplodnění: zavedení spermií do pohlavních orgánů ženy, nebo přenos lidského embrya vzniklého oplodněním vajíčka spermií mimo tělo ženy do pohlavních orgánů ženy (IVF)
 • pro umělé oplodnění ženy lze použít:
  • vajíčka této ženy
  • spermie muže podstupujícího s touto ženou léčbu neplodnosti
  • zárodečné buňky darované jinou osobou (anonymní dárce)
   • žena 18 – 35 let
   • muž 18 – 40 let
   • ne osoba zbavená způsobilosti k pr. úk. (zcela či ad hoc), osoba ve výkonu vazby, TOS, v karanténě, os. hospitalizovaná bez souhlasu
   • nevzniká nárok na finanční ani jinou úhradu – hrazeny pouze vynaložené výdaje
  • příjemkyně: plodný věk, ne více než 49 let , ne os. zbavena způsobilosti k pr. úk. (zcela či ad hoc), os. výkonu vazby, TOS, …
  • žádost neplodného páru (ne starší než 6 měsíců), posouzení zdravotního stavu dárce i příjemkyně
   • muž a žena nesmí být v příbuzenském vztahu vylučujícím uzavření manželství
  • nutný (písemný) informovaný souhlas neplodného páru, opakovaně před každým provedením umělého oplodnění, také informovaný souhlas příjemkyně před každým výkonem AR
  • asistovanou reprodukci může provádět pouze poskytovatel s oprávněním (obor reprodukční medicína), musí být splněny požadavky dle zákona o lidských tkáních a buňkách
  • asistovaná reprodukce nesmí být použita k volbě pohlaví (neplatí, pokud je možno předejít gen. podmíněným nemocem vázaným na pohlaví)
  • zárodečné buňky a lidská embrya lze použít krom umělého oplodnění pouze pro výzkum na lidských kmenových embryonálních buňkách
   • pouze embrya do 7 dní od vytvoření ( → diferenciace buněk – tvorba orgánů)
   • za podmínek a pro účely stanovené zákonem upravujícím výzkum na lidských kmenových embryonálních buňkách
  • nadbytečná embrya lze:
   • uchovat a použít později
   • použít u jiného anonymního neplodného páru (nutný písemný souhlas neplodného páru + prohlášení, že je nehodlají použít, prokázání zdravotní způsobilosti dárců)
   • použít k výzkumu
   • zlikvidovat
   • pokud ani jedno z výše uvedeného → po 10 letech uchovávání poskytovatel pár opakovaně písemně vyzve k udělení souhlasu s likvidací (nereagují → likvidace bez souhlasu)

Použité zkratky: ÚoB – Úmluva o biomedicíně, TrZ – Trestní zákoník

Prameny

Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code