Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


13. Trestné činy ve zdravotnictví

 • ne každé porušení povinností zdravotnických pracovníků je třeba stíhat prostřednictvím trestního práva
 • TP ultima ratio - je krajním prostředkem, který se uplatní jen v nejzávažnějších případech
  • TZ: Trestní odpovědnost pachatele a trestněprávní důsledky s ní spojené lze uplatňovat jen v případech společensky škodlivých, ve kterých nepostačuje uplatnění odpovědnosti podle jiného právního předpisu
  • alternativy
   • občanskoprávní odpovědnost
   • disciplinární odpovědnost
 • in dubio pro reo - v pochybnosti ve prospěch obviněného
 • trestný čin = protiprávní čin, který trestní zákon označuje za trestný a který vykazuje znaky uvedené v takovém zákoně
 • ve zdravotnictví přicházejí v úvahu hlavně trestné činy nedbalostí, s úmyslnými TČ se setkáváme jen výjimečně (např. tzv. heparinové vraždy)
 • znaky skutkové podstaty TČ
  • subjekt (pachatel - zdravotnický pracovník)
   • FO starší 15 let, příčetná
   • některé skutkové podstaty TČ vyžadují, aby pachatel měl zvláštní vlastnost, způsobilost nebo postavení – např. § 150 odst. 2 (neposkytnutí pomoci, ač je podle povahy svého zaměstnání povinen takovou pomoc poskytnout)
  • subjektivní stránka (zavinění, viz níže)
  • objekt (zákonem chráněný zájem - život, zdraví, svoboda a soukromí pacienta)
  • objektivní stránka (jednání non lege artis, škodlivý následek a kauzální nexus)
 • předpoklady trestní odpovědnosti:
 1. protiprávní jednání
  • jednání musí být v rozporu s povinnostmi poskytovat účelnou a hodnotovou péči – hodnotí se příklad od příkladu na základě znaleckých posudků
 2. škodlivý následek
 3. jeho příčinná souvislost s protiprávním jednáním – příčinou je každý jev, bez něhož by jiný jev nenastal, resp. nenastal tak, jak nastal. Příčinná souvislost se nepřerušuje, jestliže k jednání pachatele přistoupí další skutečnost, která působí při vzniku následku, avšak jednání pachatele zůstává takovou skutečností, bez které by k následku nedošlo
 4. zavinění (úmyslné zavinění, nestanoví-li trestní zákon výslovně, že postačí nedbalost)
  • zavinění je předpokladem odpovědnosti pachatele za spáchaný TČ – úmysl a nedbalost
  • úmysl
   • úmysl přímý - chtěl způsobem uvedeným v trestním zákoně porušit nebo ohrozit zájem chráněný takovým zákonem
   • úmysl nepřímý – věděl, že svým jednáním může takové porušení nebo ohrožení způsobit, a pro případ, že je způsobí, byl s tím srozuměn
  • nedbalost
   • vědomá - věděl, že může způsobem uvedeným v trestním zákoně porušit nebo ohrozit zájem chráněný takovým zákonem, ale bez přiměřených důvodů spoléhal, že takové porušení nebo ohrožení nezpůsobí
   • nevědomá - nevěděl, že svým jednáním může takové porušení nebo ohrožení způsobit, ač o tom vzhledem k okolnostem a k svým osobním poměrům vědět měl a mohl
   • hrubá - přístup pachatele k požadavku náležité opatrnosti svědčí o zřejmé bezohlednosti pachatele k zájmům chráněným trestním zákonem
 • špatná diagnóza není trestným činem, pokud
  • jsou uplatněny všechny diagnostické postupy
  • a lékař reagoval na rozvíjející se příznaky
 • nejčastější okolnosti - zásah do integrity pacienta
  • postup non lege artis
  • provedení zákroku bez souhlasu, či dokonce proti vůli pacienta
 • okolnosti vylučující protiprávnost
  • krajní nouze („stav nouze“) - není vyžadován souhlas pacienta
  • informovaný souhlas - ale pozor, ne vždy
   • není okolností vylučující protiprávnost, jde-li o zákrok
    • ubližující na zdraví
    • kt. není zároveň životazachraňující
  • předem vyslovená přání - do not resuscitate
  • přípustné riziko - typicky při klinických studiích a dalších lékařských experimentech
 • TPO připadá v úvahu zejména
  • nesprávná pooperační péče
  • nesprávný zápis do zdravotnické dokumentace (s následkem)
  • neodeslání pacienta na specializované pracoviště

Trestné činy proti životu

 • dvojí povaha nekonání zdravotnického pracovníka
  • ve službě - opomenutí zvláštní povinnosti konat → odpovídá za následek - vražda, usmrcení, aj. (nikoliv za pouhé neposkytnutí první pomoci)
  • ve službě - neposkytnutí pomoci → pokud nekonal a nenastaly nepříznivé následky, např. protože šel kolem jiný lékař a pacienta zachránil
  • mimo službu - neposkytnutí pomoci
 • § 140 - vražda
  • podmínkou je úmysl
  • pozn. kvalifikovaná skutková podstata - TČ spáchaný na zdravotnickém pracovníkovi při výkonu zdravotnického zaměstnání/povolání směřujícího k záchraně života nebo ochraně zdraví
  • viz např. kauza Petra Zelenky, heparinového vraha
 • § 143 - usmrcení z nedbalosti
  • nejčastěji - nedbalostním postupem non lege artis
  • lege artis - takový preventivní, diagnostický nebo terapeutický postup, který odpovídá nejvyššímu dosaženému vědeckému poznání
   • dle ZZS ohled na individualitu pacienta, konkrétní okolnosti a objektivní možnosti
 • § 144 - účast na sebevraždě
  • trestní zákoník sankcionuje toho, kdo druhého k sebevraždě navádí či mu k sebevraždě pomáhá
  • pohnutí → např. přemlouvání nebo zlé zacházení, případně týrání nebo vyvolávání depresivních stavů (jen pokud tak činí s úmyslem vzbudit u jiné osoby rozhodnutí spáchat sebevraždu)
  • pomoc → fyzická i psychická
  • účasti na sebevraždě se tak dopustí lékař, který radí pacientovi, jak spáchat sebevraždu či mu k sebevraždě opatří např. léčivé prostředky
   • pokud by však uvedená léčiva na žádost pacienta k ukončení jeho života aplikoval (usmrcení jiné osoby na její žádost – eutanazie), nebude lékař odpovědný za TČ účasti na sebevraždě, ale za TČ vraždy

Trestné činy proti zdraví

 • § 148 - ublížení na zdraví z nedbalosti
 • § 146 - úmyslné ublížení na zdraví
 • § 147 - těžké ublížení na zdraví z nedbalosti
 • § 145 - úmyslné těžké ublížení na zdraví
 • nejčastější TČ, pro nějž se vede vůči zdravotnickým pracovníkům trestní stíhání, je ublížení na zdraví z nedbalosti
 • u výše uvedených TČ se vyskytuje znak porušení důležité povinnosti vyplývající z pachatelova povolání – povinnost lékaře postupovat lege artis
 • ublížení na zdraví: takový stav záležející v poruše zdraví nebo jiném onemocnění, který porušením normálních tělesných nebo duševních funkcí znesnadňuje, nikoli jen pro krátkou dobu, obvyklý způsob života poškozeného a který vyžaduje lékařské opatření
 • těžká újma na zdraví: zmrzačení, ztráta nebo podstatné snížení pracovní způsobilosti, ochromení údu, ztráta nebo podstatné oslabení funkce smyslového ústrojí, poškození důležitého orgánu, zohyzdění, vyvolání potratu nebo usmrcení plodu, mučivé útrapy, delší dobu trvající porucha zdraví

TČ ohrožující život a zdraví

 • § 150 - neposkytnutí pomoci
  • od poruchových TČ je třeba odlišovat ohrožovací TČ, kterým je neposkytnutí pomoci
  • odst. 2 → kvalifikovaná skutková podstata
   • Kdo osobě, která je v nebezpečí smrti nebo jeví známky vážné poruchy zdraví nebo vážného onemocnění, neposkytne potřebnou pomoc, ač je podle povahy svého zaměstnání povinen takovou pomoc poskytnout (TOS až 3 roky nebo zákaz činnosti)
  • lékař se nemůže úspěšně bránit argumentem, že neposkytl pomoc, neboť by tak nemohl učinit bez nebezpečí pro sebe nebo jiného
  • X dle § 50 odst. 1 písm. b) ZZS má právo neposkytnout zdravotní služby v případě, že by došlo při jejich poskytování k přímému ohrožení jeho života nebo k vážnému ohrožení jeho zdraví
   • Takový čin by tedy zřejmě nebyl protiprávní, tím pádem by nemohl naplnit všechny znaky TČ a lékař by nemohl být trestně odpovědný
  • lékař je tak povinen poskytnout pomoc i osobě, která jeví známky zvláště nakažlivé choroby, i když se tím vydá nebezpečí nákazy
  • nezáleží, zda se osoba uvedla do stavu sama, ani zda osoba pomoc odmítá
  • zákon požaduje pomoc potřebnou (nikoli „první pomoc“)
  • pokud v důsledku neposkytnutí potřebné pomoci lékařem dojde ke škodě na zdraví či životě, nebude lékař trestně odpovědný za neposkytnutí pomoci, ale – dle závažnosti následku – bude odpovědný za některý ze shora uvedených poruchových TČ
  • neposkytnutí pomoci je úmyslných TČ – je třeba prokázat úmysl
 • § 152 - úmyslné šíření nakažlivé lidské nemoci
  • pachatel úmyslně způsobí nebo zvýší nebezpečí zavlečení nebo rozšíření nakažlivé nemoci u lidí
  • Za nakažlivé nemoci se považují choroby stanovené nařízením vlády č. 453/2009
   • mor, cholera, pohlavní nemoci, TBC, hepatitida aj.
 • § 153 - Šíření nakažlivé lidské nemoci z nedbalosti
  • např. použitím nesterilní jehly, nedodržováním bezpečnostně-hygienických předpisů

TČ proti těhotenství ženy

 • § 159 - nedovolené přerušení těhotenství bez souhlasu ženy
 • § 160 - nedovolené přerušení těhotenství se souhlasem ženy
 • § 161 - pomoc těhotné ženě k umělému přerušení těhotenství
  • pomoc, aby své těhotenství sama uměle přerušila, nebo
  • jiného požádala/jinému dovolila, aby jí bylo těhotenství uměle přerušeno jinak než způsobem přípustným podle zákona o umělém přerušení těhotenství
 • § 162 - svádění těhotné ženy k umělému přerušení těhoteství
  • obdobně
 • dva důvody vedoucí k umělému přerušení těhotenství – zdravotní a žádost ženy (pokud těhotenství nepřesáhne 12 týdnů, tedy do konce prvního trimestru)
 • usmrcení plodu - bere se jako těžké ublížení na zdraví ženy
 • těhotná žena, která své těhotenství sama uměle přeruší nebo o to jiného požádá nebo mu to dovolí, není pro takový čin trestná, a to ani podle ustanovení o návodci a pomocníkovi

TČ související s neoprávněným nakládáním s lidskými tkáněmi a orgány, lidským embryem a lidským genomem

 • § 164 - Neoprávněné odebrání tkání a orgánů
  • rozpor s právním předpisem
 • § 165 - nedovolené nakládání s tkáněmi a orgány
 • § 166 - odběr tkáně, orgánu a provedení transplantace za úplatu
 • § 167 - nedovolené nakládání s lidským embryem a lidským genomem
  • rozpor s právním předpisem
   • dovoz/vývoz lidských embryí, resp. kmenových buněk
   • použití k výzkumu
   • přenos do jiného živočišného druhu a naopak

Trestné činy proti svobodě

 • osobní svobodou se dle judikatury rozumí volný pohyb, ne volné rozhodování člověka
 • oprávněné upravuje ZZS
  • PM rozhodnutí soudu o uložení ochranné léčby
  • nařízená izolace, karanténa
  • vyšteření zdravotního stavu dle TrŘ nebo OSŘ
  • souhlas nelze dát
  • ohrožování sebe sama a okolí - bezprostředně a závažným způsobem
 • § 170 - Zbavení osobní svobody
  • nedobrovolná hospitalizace pacienta, bez oprávnění → nejsou splněny zákonné podmínky
   • nutnost oznámit do 24h soudu, ten do 7 dní rozhodne (oznamovací povinnost zdravotnického zařízení)
 • § 171 - Omezování osobní svobody
  • „brání užívat osobní svobody“ bez oprávnění
  • dovolené prostředky v ZZS (úchopy a jiná manipulace s pacientem, resp. užití psychofarmak)
 • kdy není souhlas potřeba?
  • pokud jej pacient není schopen dát
   • je ve vážném ohrožení zdraví
   • jen co se týká zákroku bezprostředně životazachraňujícího
  • v případě některých infekčních onemocnění je k ochraně před jejich vznikem a šířením a k omezení jejich výskytu uložena FO povinnost podrobit se povinnému léčení vyplývající ze zákona o ochraně veřejného zdraví (č. 258/2000 Sb.)
   • ochrana společnosti před nebezpečím šíření těchto chorob je tak nadřazena právu pacienta na jeho svobodné rozhodování
   • taxativní výčet infekčních onemocnění, při jejichž výskytu musí být vždy nařízena izolace a léčení je stanovena vyhláškou č. 306/2012
    • např. anthrax, dengue, mor, TBC, tyfus, úplavice
 • spornost - pokud je proveden zákrok lege artis, ale bez náležitého souhlasu a není způsobena újma na zdraví
  • teorie ani judikatura neřeší jednotně - dle přednášek není trestné, pokud souhlas není dán, avšak je postupováno lege artis
  • v Německu je to trestné
  • Peterková
   • resuscitace přes pokyn do not resuscitate zakládá občanskoprávní odpovědnost, ale ne trestněprávní odpovědnost
   • neresuscitace bez pokynu do not resuscitate zakládá trestněprávní odpovědnost

TČ proti právům na ochranu osobnosti a soukromí

 • § 180 - Neoprávněné nakládání s osobními údaji
  • osobní údaj - informace týkající se určité nebo určitelné osoby
  • často při „velkých vizitách“ - debata lékařů při účasti ostatních pacientů na pokoji
  • stačí nedbalost
  • neoprávněně zveřejní, sdělí, zpřístupní, jinak zpracovává nebo si přisvojí osobní údaje, nebo
  • poruší státem uloženou nebo uznanou povinnost mlčenlivosti (osobní údaje získané v souvislosti s výkonem svého povolání, zaměstnání)
  • a způsobí tím vážnou újmu na právech nebo oprávněných zájmech osoby
  • info lze sdělovat jen se souhlasem ošetřované osoby, nejde-li o zvláštní případy (např. smrt)
 • § 181 - Poškožení cizích práv
  • způsobení vážné újmy na zdraví v důsledku toho, že někoho uvede v omyl nebo jeho omylu využije
  • úmyslný TČ - nepoučení nebo chybné poučení pacienta
 • TČ v souvislosti s provedením lékařských zákroků bez náležitého souhlasu - dle svého následku mohou naplnit některou skutkovou podstatu
  • ublížení na zdraví
  • usmrcení z nedbalosti

Trestné činy obecně nebezpečné

 • § 274 - Ohrožení pod vlivem návykové látky
  • dopustí se ho ten, kdo vykonává ve stavu vylučujícím způsobilost, který si přivodil vlivem návykové látky, zaměstnání nebo jinou činnost, při kterých by mohl ohrozit život nebo zdraví lidí
  • kvalifikovaná skutková podstata - spáchá-li takový čin při výkonu zaměstnání nebo jiné činnosti, při kterých je vliv návykové látky zvlášť nebezpečný
 • § 284 - Přechovávání omamné a psychotropní látky a jedu
  • přístup zdravotnických pacientů k takovým látkám
  • neoprávněně pro vlastní potřebu přechovává v množství větším než malém omamnou látku konopí, pryskyřici z konopí nebo psychotropní látku obsahující jakýkoli tetrahydrokanabinol, izomer nebo jeho stereochemickou variantu (THC), aj.

Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných

 • § 331 - Přijetí úplatku
  • sám či pro jiného přijme nebo si dá slíbit (zvláštní TČ související s transplantacemi viz výše)
 • § 346 - Křivá výpověď a nepravdivý znalecký posudek
  • nepravdivý, hrubě zkreslený, neúplný znalecký posudek nebo výpověď před orgánem činným v trestním řízení
  • konání i opomenutí (zamlčení)
 • § 350 - Padělání a vystavení nepravdivé lékařské zprávy, posudku a nálezu
  • úmyslný TČ
  • jako lékař nebo jiná způsobilá zdravotnická osoba vystaví nepravdivou nebo hrubě zkreslenou lékařskou zprávu, posudek nebo nález nebo v něm zamlčí podstatné skutečnosti o zdravotním stavu svém nebo jiného, aby jej bylo užito v řízení před orgánem sociálního zabezpečení, jiným orgánem veřejné moci, v soudním řízení
 • § 368 - neoznámení TČ
  • např. týrání svěřené osoby, mučení a jiné nelidské zacházení

TČ proti majetku

 • § 209 - Podvod
  • Kdo sebe nebo jiného obohatí tím, že uvede někoho v omyl, využije něčího omylu nebo zamlčí podstatné skutečnosti, a způsobí tak na cizím majetku škodu nikoli nepatrnou.
  • např. lékař, kt. vykazuje neprovedené lékařské úkony, čímž. způsobí škodu zdravotní pojišťovně

Sankce

Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code