Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


11. Práva a bezpečí pacientů

Bezpečí pacientů

 • odpovědnost nesou především poskytovatelé zdravotních služeb
  • požadavky na personální a technické vybavení zdravotnických zařízení
  • podmínkou poskytování zdravotních služeb je zisk oprávnění
   • rozhoduje krajský úřad, Ministerstvo obrany nebo spravedlnosti, příp. vnitra
   • u poskytování lékárenské péče lze udělit jen pokud SÚKL vydá závazné souhlasné stanovisko
  • poměrně komplexní problematika
   • zahrnuje i lůžkovou nebo jednodenní péči
   • stravování, hygiena aj.
 • Definice bezpečnosti pacientů: „absence poškození nebo možnosti poškození pacienta v souvislosti se zdravotní péčí„
 • Od r. 2004 se problematikou bezpečí intenzivně zabývá Světová aliance pro bezpečí pacientů (zal. 2004)
  • šíří informace o možnostech prevence poškození pacientů působením zdravotní péče
  • → zveřejňování tzv. Řešení bezpečí péče o pacienty (Patient Safety Solutions)
  • = odborná doporučení v oblasti péče o pacienty
 • První verze Řešení (5/2007) zahrnuje:
  • Identifikaci pacientů
  • Řádný postup při hygieně rukou
  • Prevenci záměny orgánu, strany výkonu či pacienta
  • Prevenci záměny léků s podobnými názvy a obaly
  • Postup při předávání pacientů mezi směnami
  • Bezpečné skladování koncentrovaných elektrolytů (jde o roztoky a taveniny vedoucí elektrický proud)
  • Prevenci medikačních chyb při překladech pacientů
  • Řádné použití jednorázových pomůcek
  • Prevenci nesprávných napojení katetrů (jde o praktickou pomůcku vyšetřování, vyplachování a vyprazdňování tělních tekutin)
 • Zajímavost: v roce 2005 vydalo MZ ve svém věstníku Metodická opatření – hygienické zabezpečení rukou ve zdravotní péči (aneb návod k mytí rukou :-) )
 • 8–12 % pacientům hospitalizovaným v nemocnicích v EU je v souvislosti s poskytovanou lékařskou péčí způsobena zdravotní újma; nejčastěji se jedná o:
  • infekce spojené se zdravotní péčí (tvoří přibližně 25 % nepříznivých dopadů)
  • pochybení při předepisování a podávání léků
  • pochybení při operaci
  • chyby v určení diagnózy
 • DOPORUČENÍ RADY o bezpečnosti pacientů včetně prevence a kontroly infekcí spojených se zdravotní péčí (2009) - > MZ: Akční plán kvality a bezpečnosti zdravotní péče na období 2010–2012 (realizace formou doporučených postupů vedoucích ke snížení rizik poškození pacientů) - > Bezpečnostní cíle:
  • Bezpečná identifikace pacientů
  • Bezpečnost při používání rizikových léčiv
  • Prevence záměny pacienta, výkonu a strany při chirurgických výkonech
  • Prevence pádů pacientů
  • Zavedení optimálních postupů hygieny rukou při poskytování zdravotní péče
 • zákon o zdravotních službách
  • část devátá, § 98 an. - hodnocení kvality a bezpečí zdravotních služeb
   • dobrovolný proces, jehož účelem je posoudit podle hodnotících standardů organizační úroveň poskytování zdravotních služeb, a to z hlediska jejich kvality a bezpečí
   • hodnotící standardy - souborem požadavků na vybrané procesy a ukazatele posuzované ve zdravotnickém zařízení
   • v ČR tři
    • SAK – spojená akreditační komise o.p.s.
     • nestátní nezisková organizace
     • poskytuje služby v oblasti externího hodnocení kvality zdravotní péče
     • nabízí široké spektrum konzultačních služeb v řízení kvality a bezpečí zdravotní péče pro zdravotnická zařízení ČR
     • organizuje odborné konference a vzdělávací akce a vydává publikace pro podporu těchto aktivit
     • publikační aktivity
    • e-ISO, a.s.
    • Česká společnost pro akreditaci ve zdravotnictví, s.r.o.

Práva pacientů

 • vztah lékař-pacient
  • dnes již nejde o paternalismus
  • lékař poskytuje zdravotní služby
  • pacient je příjemcem - klientem
 • práva a bioetika
 • etický rozměr práva a nároky pacienta dle právních předpisů
  • klíčová je komunikace
  • pacient - „klient“
 • zdravotnický pacient je povinen řídit se, mj., etickými principy
 • právní úprava
  • LZPS, ObčZ, ZZS, ZSZS, komorový zákon, zákon o v.z.p., zákon o VZP aj.
 • etické kodexy komor
 • práva pacientů (na základní a odvozená je dělí dr. Šustek)
  • práva základní - LZPS
   • právo na život
    • každý, hoden již před narozením
    • nikdo nesmí být zbaven života a trest smrti není přípustný
    • euthanázie - nelegální
    • euthanázií není ukončení léčby dle negativního reversu, umělé přerušení těhotenství do konce prvního trimestru
   • ochrana zdraví
    • každý
    • občané navíc právo na zdravotní péči a zdravotní pomůcky
   • právo na soukromí a rodinný život
    • nedotknutelnost osoby a jejího soukromí
    • zvláštní zákonná ochrana rodičovství a rodiny, dětí a mladistvých
    • zásah do rodičovských práv - jde-li o ochranu práv dětí (jejich život a zdraví)
    • odmítnutí léčby dítěte → předběžné opatření (svěření do péče zdravotnického zařízení)
   • ochrana osobnosti
    • zejm. život, zdraví, občanská čest, lidská důstojnost, soukromí, jméno a projevy osobní povahy
   • ochrana osobních údajů
  • práva odvozená - ZZS, § 28 an.
   • svobodný a informovaný souhlas
   • právo na informace
    • i právo, aby bylo respektováno přání informován nebýt
    • možnost určit, komu budou informace podávány
    • versus terapeutické privilegium - s informací se vyčkává na lepší zdravotní stav
   • povinná mlčenlivost zdravotnických pracovníků
    • s výjimkou informací poskytovaných k návaznosti péče
    • zproštění povinné mlčenlivosti pacientem
    • bez souhlasu pacienta (trestní řízení, osoby blízké, v rámci oznamovacích povinností)
   • úcta, důstojné zacházením respekt a ohleduplnost
    • autonomie pacienta, právo na sebeurčení, právo odmítnout léčbu aj.
   • volba poskytovatele zdravotních služeb
    • nevztahuje se na zdravotnickou záchrannou službu, pracovnělékařské služby, nařízenou izolaci/karanténu, osoby ve výkonu vazby aj.
   • právo vyžádat si konzultační služby
   • přítomnost
    • zákonného zástupce
    • osoby blízké
   • dorozumívací prostředky - tlumočník
   • právo na utajený porod
   • právo na náležitou odbornou úroveň
    • poskytování dle pravidel vědy a uznaných medicínských postupů
    • individuální přístup
    • s ohledem na konkrétní podmínky
    • s ohledem na objektivní možnosti
   • seznámení se s vnitřním řádem lůžkové nebo jednodenní péče
   • info o ceně nehrazených výkonů
    • předem, i způsoby úhrad
   • seznámení s osobami zúčastněnými
   • právo odmítnou přítomnost osob přímo nezúčastněných
   • přijímat návštěvy a duchovní podporu
    • jde-li o lůžkovou nebo jednodenní péči
   • právo na kvalitu prostředí a bezpečnost poskytovaných zdravotních služeb
   • právo na „stížnost“
 • mezinárodní úprava
  • Úmluva o LP a biomedicíně
   • rovná dostupnost zdravotní péče
   • právo na ochranu soukromí ve vztahu k informacím o svém zdraví
  • Evropská charta práv pacienta
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code