Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


10. Transsexualita - právní problémy

Transsexualismus

 • Porucha sexualní identifikace, kdy jednotlivec cití silnou a přetrvávající opačnou pohlavní identifikaci a úporný diskomfort se svým anatomickým a genetickým pohlavím
 • Přání žít a být akceptován jako příslušník opačného pohlaví
 • Řadí se mezi tzv. poruchy pohlavní identity (gender identity disorder - GID)
 • Stanovení diagnózy GID stejně jako léčba by měly vycházet z celosvětově uznávaných standardů (Mezinarodní organizace Harry Benjamin International Gender Dysphoria Association → mez. organizace zabývající se transsexualitou, Harry Benjamin transsexualitu poprvé popsal r. 1953, ač je porucha známá již z dob antiky) - zakladní podmínky:
  • spolehlivé rozpoznaní diagnózy
  • vyloučení jiných stavů (např. schizofrenie)
  • vymezuje časová období pro jednotlivé kroky léčby
 • Proces léčby trvá několik let, zahrnuje psychologickou diagnostiku, psychoterapickou přípravu ke konverzi, hormonální terapii a vrcholí operací typu sex-conversion.
 • Ze statistik - poruchou trpí 1 z 20 000 mužů a 1 z 50 000 žen.

Právní úprava

 • V případě zákroku u transsexuálů nejde o zákaz volby pohlaví ve smyslu čl. 14 Úmluvy o lidských právech a biomedicíně (zákaz se týká pouze použití postupu lékařsky asistované reprodukce, tedy volby pohlaví nenarozeného dítěte)

§§ 21 - 23 zák. č. 373/2011 o specifických zdravotních službách (ZSZS)

 • upraveno podrobněji, než v dřívější právní úpravě
 • Změna pohlaví: provedení zdravotních výkonů, jejichž účelem je provedení změny pohlaví při současném znemožnění reprodukční funkce
 • Transsexuální pacient: osoba, u níž je trvalý nesoulad mezi psychickým a tělesným pohlavím (porucha sexuální identifikace)
 • Lze provést pacientovi:
 1. U něhož byla jednoznačně stanovena porucha sex. identifikace;
 2. prokázána schopnost žít trvale jako osoba opačného pohlaví (tzv. Real Life Test - pacient zkouší schopnost žít s novou pohlavní identitou, jméno a příjmení je na základě žádosti pacienta a potvrzení poskytovatele úředně změněno na neutrální tvar (§ 72 odst. 5 matričního zákona);
 3. neuzavřel manželství, nevstoupil do registrovaného partnerství anebo obdobného svazku v cizině (ledaže prokáže, že došlo k jeho zániku)
 4. pacientovi staršímu 18 let na jeho žádost + nutné kladné stanovisko odborné komise (viz níže)
 5. pacientovi zbavenému způsobilosti k právním úkonům na žádost zákonného zástupce (tím není dotčen § 35 ZZS: při poskytování zdravotních služeb je třeba zjistit jeho názor na poskytnutí zamýšlených zdravotních služeb, jestliže je to přiměřené rozumové a volní vyspělosti) + kladné stanovisko komise + souhlas soudu místně příslušného poskytovateli (návrh podává poskytovatel)
 • nelze provést pacientovi:
  • ve výkonu vazby
  • trestu odnětí svobody
  • zabezpěčovací dentence
  • v ochranném léčení
 • Zákrok se provádí se pouze na základě písemné žádosti osoby, u níž má být zákrok proveden a po schválení 7 člennou odbornou komisí ustavenou MZ
  • složení viz § 22 odst. 1 ZSZS
   • zdravotnický pracovník, kt. je zaměstnancem státu, zařazený na ministerstvo
   • klinický psycholog
   • 4 specializovaní lékaři (sexuolog, psychiatr, diabetolog/endokrinolog, urolog nebo gynekolog)
   • právník
  • inkompatibilita: člen komise nesmí být v pracovněprávním nebo obdobném vztahu k poskytovateli, být členem kontrolního orgánu či statutárního orgánu nebo společníkem poskytovatele
 • Žádost pacienta/zákonného zástupce, k níž se připojí souhlasné stanovisko ošetřujícího lékaře (sexuologa), poskytovatel neprodleně předá MZ
 • Pacient (příp. zákonný zástupce) je přizván k jednání odborné komise, ta podá informaci o povaze výkonu, trvalých následcích a možných rizicích + ověří, zda informaci plně porozuměli a zda dospěli k podání žádosti zcela dobrovolně
 • O podání informace se sepíše záznam, který podepíší všichni zúčastnění (pacient, zákonný zástupce, členové komise), součástí je též názor pacienta zbaveného způsobilosti k právním úkonům (popř. uvedení skutečnosti, že pacient vzhledem ke své rozumové vyspělosti není schopen názor vyslovit nebo záznam podepsat)
 • k jednání může být přizván i ošetřující lékař - sexuolog, během rozhovorů členů komise s pacientem však nesmí být přítomen
 • Odborná komise vypracuje písemné odborné stanovisko s uvedením doby platnosti (ke kladnému stanovisku potřeba souhlasu všech členů, v případě nesouhlasu uvedeny důvody) a to předá MZ
 • Zdravotnická dokumentace: písemná žádost, kopie souhlasného stanoviska ošetřujícího lékaře, záznam z jednání komise a její odborné stanovisko
 • S prováděním změny pohlaví lze započít, jestliže k tomu pacient bezprostředně před jejím započetím udělil písemný souhlas
 • O provedení změny pohlaví vydá poskytovatel pacientovi potvrzení
 • Po operativní změně pohlaví je možné přiznat pacientovi právní statut který je v souladu s provedenou operací - na základě žádosti pacienta dochází ke změně matričního zápisu → pohlaví, jméno a příjmení, změna rodného čísla (§ 17 odst. 2 písm. d) zák. č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů)
 • provedená změna v matrice působí ex nunc, dřívější zápisy zůstávají v platnosti, významný dopad v oblasti rodinného práva:
 1. filiační (příbuzenské) vztahy zůstávají zachovány, rodič zůstává rodičem se všemi právy a povinnostmi (případný dopad této změny na nezletilé potomky by však měla ve svém stanovisku zhodnotit odborná komise - v zásadě se změna pohlaví nepovoluje; rodičovskou zodpovědnost je možné rovněž suspendovat na základě soudního rozhodnutí)
 2. dříve uzavřené manželství/reg. partnersví zůstává v platnosti, v současné době je však ex lege vyloučeno, aby osoba v manželském svazku/reg. partnersví/obdobném svazku podstoupila operativní změnu pohlaví (§ 21 odst. 2 ZSZS, viz výše), v minulosti to však teoreticky možné bylo
 • V případě úmyslných zásahů na pohlavních orgánech by se výjimečně mohlo jednat o trestný čin mučení jiného nelidského a krutého zacházení (§ 149 TrZ), řadící se mezi TČ ohrožující život nebo zdraví
 • Některé evropské státy řeší základní problémy spojené s transsexualismem na úrovni zákona (např. Německo, Itálie), jiné ponechávají řešení na úrovni judikatury (např. Francie, VB)

Evropská judikatura

 • ESLP i ESD v posledních letech řešily zejména případy diskriminace, ale i otázky přiznání práva na matriční zápis příslušnosti k opačnému pohlaví; došlo k významnému posunu ve prospěch práv transsexuálních osob
 • N. B. v. Francie (1992, ESLP): průlomový judikát, fr. orgány odmítali navrhovateli přiznat skutečnou sexuální identitu s odvoláním se na doktrínu nedisponovatelnosti osobním statusem. ESLP shledal porušení čl. 8 Evropské úmluvy způsobené nedostatkem respektování práva navrhovatele na soukromý a rodinný život
 • K. B. v. NHS Pension Agency (ESD): možnost ustanovení transsexuálního partnera příjemcem vdovské penze
 • S. M. Richards v. Secretary of State for Work of Pensions (2006, ESD); Grant v. Velká Británie (2006, ESLP) - odchod do důchodu má odpovídat zvolenému pohlaví a nikoliv pohlaví stanovenému při narození

Prameny

Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code