Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Práva pacientů ČR

otázka je zpracovaná jako práva pacientů podle Ústavy, další práva pacientů jsou rozpracována také v ZZS

Právo x bioetika

 • „… komunikace je přímo klíčovou součástí práce každého člověka v jakékoliv vedoucí pozici a ani ve zdravotnictví tomu zákonitě nemůže být jinak. Již jsme zmiňovali jinde, že klienti, kterým jsou poskytovány zdravotnické služby, si nejčastěji stěžují právě na komunikaci. Také Etický kód práv pacientů i nový Zákon č. 372/2011 Sb. „O zdravotních službách“ se z velké části týkají právě komunikace.“
 • § 49 (1) ZZS zdravotnický pracovník je povinen … řídit se etickými principy.

Právní úprava

 • LZPS
 • Úmluva o lidských právech a biomedicíně (ÚoB)
 • Zákon o zdravotních službách (ZZS)
 • Zákon o spec. zdrav. službách
 • Zákon o ochraně veřejného zdraví
 • Zákon o veřejném zdravotním pojištění
 • Zákon o VZP
 • Zákon o ČLK, ČStomatK, ČLékárK
 • Občanský zákoník
 • Trestní zákoník
 • Zákoník práce
 • Vyhláška o činnosti zdrav. a jiných odborných pracovníků
 • Etický kodex ČLK, Disciplinární řád ČLK …
 • x Etický kodex práv pacientů
 • x Stanovy ČAS, Etický kodex pro zdravotní sestry…

Právo na život

 • čl. 6 LZPS: (1) Každý má právo na život. Lidský život je hoden ochrany již před narozením. * (2) Nikdo nesmí být zbaven života. * (3) Trest smrti se nepřipouští. * (4) Porušením práv podle tohoto článku není, jestliže byl někdo zbaven života v souvislosti s jednáním, které podle zákona není trestné.
 • porušení práva na život: §140 a násl. TZ - §140 vražda, §141 zabití, §142 vražda novorozeného dítěte matkou, §143 usmrcení z nedbalosti, §144 účast na sebevraždě
 • otázka zda právo na život je i právem na smrt (případ Diane Pretty, Debbie Purdy, Haas)

Právo na zdraví a zdravotnickou péči

 • čl.31 LZPS Každý má právo na ochranu zdraví. Občané mají na základě veřejného pojištění právo na bezplatnou zdravotní péči a na zdravotní pomůcky za podmínek, které stanoví zákon.
 • čl. 3 ÚoB Rovná dostupnost zdravotní péče
 • Smluvní strany, majíce na zřeteli zdravotní potřeby a dostupné zdroje, učiní odpovídající opatření, aby v rámci své jurisdikce zajistily rovnou dostupnost zdravotní péče patřičné kvality.
 • standard, nadstandard
 • definice postupu lege artis – tzv. náležitá odborná úroveň dle § 4(5) ZZS

Právo na soukromí a rodinný život

 • čl. 7 LZPS: (1) Nedotknutelnost osoby a jejího soukromí je zaručena. Omezena může být jen v případech stanovených zákonem
 • čl. 32 LZPS: (1) Rodičovství a rodina jsou pod ochranou zákona. Zvláštní ochrana dětí a mladistvých je zaručena.
 • čl. 10 ÚoB: (1)Každý má právo na ochranu soukromí ve vztahu k informacím o svém zdraví.
 • §51 ZZS: Zachování mlčenlivosti v souvislosti se zdravotními službami s výjimkou dle (2):
 1. předávání info potřebných k návaznosti péče
 2. když byl poskytoval zproštěn povinné mlčenlivosti pacientem
 3. lze-li i bez souhlasu pacienta (je-li zdravotník zproštěn trestním soudcem, osobám blízkým, oznamovací povinnost)
 4. obhajoba v trestním řízení, řízení před soudem nebo jiným orgánem (spor mezi zdravotníkem, popř. jeho zaměstnavatelem a pacientem) v souvislosti s poskytováním zdravotní péče – škoda na zdraví, ochrana osobnosti
 5. oprávnění legitimovat § 41 (3) ZZS
 • TP důsledky prolomení pov. mlčenlivosti: §180 odst. 2 TZ
 • problematika vizit, podávání informací po telefonu, porodů doma, povinného očkování, zásahu do osobnostních práv při úmrtí os. blízké, právo na asistovanou reprodukci (Evans vs UK)
 • kauza Dominika J. - z nálezu ÚS 459/03

1. Ochrana zdraví a života dítěte, je zcela relevantním a více než dostatečným důvodem pro zásah do rodičovských práv a omezení náboženské svobody, kdy jde o hodnotu, jejíž ochrana je v systému základních práv a svobod jednoznačně prioritní. 2. Odmítají-li rodiče léčbu nezletilého dítěte, jež je v bezprostředním ohrožení života, nepředstavuje vydání předběžného opatření podle § 76a o. s. ř., kterým se dítě svěří do péče příslušného léčebného zařízení, porušení jejich práv zakotvených v čl. 32 odst. 4 či čl. 16 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Vzhledem k nutnosti okamžitého zásahu není zpravidla možno v řízení o vydání takového předběžného opatření řešit případný spor rodičů s léčebným zařízením o vhodnosti té které léčby. Týká-li se věc dítěte ve věku okolo šesti let, není porušením čl. 12 odst. 1 Úmluvy o právech dítěte, pokud toto dítě nebylo v daném řízení soudem vyslechnuto. Výslech rodičů musí soud provést pouze v případě, že by to pro rozhodnutí bylo nezbytné a z hlediska zákonné lhůty pro vydání rozhodnutí možné.

Právo na informace

čl. 10 ÚoB: 2. Každý je oprávněn znát veškeré informace shromažďované o jeho zdravotním stavu. Nicméně přání každého nebýt takto informován je nutno respektovat. 3. Pokud je to v zájmu pacienta, může ve výjimečných případech zákon omezit uplatnění práv podle odstavce 2.

x

§ 31 (1) (a) ZZS : “informovat pacienta v dostatečném rozsahu o jeho zdravotním stavu” … terapeuticke privilegium § 32 (2) ZZS.

 • Informace o zdravotním stavu podává ošetřující zdravotník způsobilý k poskytování zdrav. služeb, kterých se podání informací týká. § 31(3) ZZS
 • opakované podání informací po 30 dnech
 • negativní revers po dvojím poučení § 34 (4) resp. (3) ZZS
 • poučení (informovaný souhlas)‏ - účel, povaha, důsledky, alternativy, rizika
 • právo na:
 1. veškeré informace shromážděných v pacientově zd nebo v jiných zápisech vztahujících se k jeho zdravotnímu stavu‏
 2. Právo na info o nehrazených službách a úhradě
 3. nahlížet v přítomnosti zdrav. pracovníka do ZD
 4. výpisy, opisy, kopie
 5. určit osoby, popř. zakázat podávání informací určitým osobám …

Právo na důstojnost

 • právo na sebeurčení
 • informovaný souhlas
 • právo odmítnout léčbu
 • dříve vyslovená přání
 • právo nezpůsobilého pacienta

Právo na ochranu osobnosti

 • zásah do osobnostních práv (nerespektování soukromí, důstojnosti, prolomení povinné mlčenlivosti)‏
 • § 11 ObčZ „ Každý má právo na ochranu své osobnosti, zejména svého života a zdraví, občanské cti a lidské důstojnosti, jakož i soukromí, svého jména a projevů osobní povahy.“
 • § 13 ObčZ právo „zejména domáhat se toho, aby bylo upuštěno od neoprávněných zásahů“, „aby byly odstraněny následky zásahu“, právo „požadovat přiměřené zadostiučinění“ (možná i „náhrada nemajetkové újmy v penězích“)

Stížnost na nenáležitou péči

 • stížnost dle § 93 a násl. ZZS
 • stížnost dle zákona 220/1991 Sb. (Zákon o české lékařské, stomatologické a lékárnické komoře)
 • kontrolní činnost pojišťoven

Prameny

Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code