Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


8. Etický kodex české lékárnické komory

„Etický kodex upravuje chování a jednání lékárníků při výkonu lékárnické profese i vystupování na veřejnosti. Je pro všechny členy Komory závazný a jeho porušení může být disciplinárně trestáno.“

 • 18 bodů, bod 10 vypuštěn
 • schválen sjezdem delegátů komory (5.11. 2005)
 • účinnost od 1.12. 2005 (bod 17 až 1.1. 2006) - bod 17 povinnost nosit jmenovku
 • dříve: Profesní řád (od 1.12. 2004), kt. rušil Etický kodex lékárníka (1992)
 • sankce za porušení - např. pokuta (např. v případě porušování pravidel hospodářské soutěže)

Povinnosti lékárníka

 • vykonávat své povolání svědomitě s využitím svých odborných znalostí
 • nečinit rozdíly mezi pacienty
 • stavět jejich prospěch nad své zájmy
 • poskytnout srozumitelně pravdivé informace
 • mlčenlivost
 • v případě pracovních sporů, uzavření lékárny, konfliktu s osobní morálkou/vírou informovat o nejbližší lékárně
 • spolupráce s ostatními zdravotníky ve prospěch pacienta
 • chovat se kolegiálně k ostatním členům Komory + respektovat orgány stavovské samosprávy a jejich rozhodnutí
 • pokud zdravotní stav pacienta vyžaduje lékařskou péči, odkázat na lékaře
 • neúčastní se hospodářské soutěže, která je nekalá a nejedná tak, aby hosp.soutěž omezoval/vylučoval
 • v obchodních vztazích vystupovat čestně
 • vzdělávat se
 • podílet se na přípravě studentů (dle svých možností) a zdravotní výchově spoluobčanů
 • nosit viditelnou jmenovku a zajistit, aby tak učinili i ostatní zaměstnanci

Práva lékárníka

 • propagace vlastní lékárny (při dodržení platných pr.předpisů a stavovských předpisů)

Spor mezi ČLnK a Dr.Maxem

 • Dr.Max začal vyplácet 5Kč za vyzvednutý recept (jako marketingový nástroj)
 • později částku (stejně jako řada jiných lékáren) zvýšil na 30 Kč poté, kdy po zavedení regulačních poplatků začaly lékárny v krajských nemocnicích tento poplatek pacientům refundovat (Současně však kvůli tomu zažaloval Středočeský kraj o 12 mil. Kč jako ušlý zisk. V únoru letošního roku Vrchní soud v Praze rozhodl, že proplácení poplatků krajem bylo protiprávní.)
 • představenstvo ČLnK v r. 2007 vydalo stanovisko, ve kterém s vyplácením hotovosti 5 Kč za recept předložený v lékárně vyjádřilo nesouhlas
 • ČLnK to považovala za porušování Etického kodexu - obrátila se na ÚOHS
 • ÚOHS uložil ČLnK v srpnu 2008 pokutu ve výši 1.000.000,- Kč za ohrožení hospodářské soutěže
 • ČLnK podala proti tomu rozklad - v dubnu 2009 jej předseda ÚOHS zamítl a rozhodnutí potvrdil
 • ČLnK - žaloba u Krajského soudu v Brně - zamítnuta - kasační stížnost proti rozsudku tohoto soudu u Nejvyššího správního soudu - zamítnuta (č. j. 7 Afs 43/2011 - 100)

(zdroj:portál APATYKÁŘ® )

Vlastní kodex

 1. Lékárník slouží svou činností veřejnosti, je povinen své povolání vykonávat svědomitě s využitím svých odborných znalostí, přistupovat ke všem pacientům se stejnou péčí, nečinit mezi nimi rozdíly a jejich prospěch stavět na první místo, zásadně nad své vlastní zájmy.
 2. Lékárník respektuje právo pacienta na svobodnou volbu léčby a poskytuje mu srozumitelným způsobem pravdivé informace.
 3. Lékárník zachovává mlčenlivost o záležitostech pacientů, o nichž se dověděl při výkonu povolání, a dbá o to, aby tuto mlčenlivost zachovával i ostatní personál lékárny.
 4. Lékárník zajišťuje soustavnost poskytované péče i v případech pracovních sporů, uzavření lékárny nebo konfliktů s osobní morálkou či vírou; v takových případech je povinen informovat pacienty vhodnou formou o nejbližší lékárně, která jim poskytne péči.
 5. Pro prospěch pacienta spolupracuje lékárník také s ostatními zdravotníky; tato spolupráce však nikdy nesmí omezovat svobodnou volbu pacienta.
 6. Vůči ostatním členům Komory se lékárník chová vždy kolegiálně, zachovává respekt k orgánům stavovské samosprávy a jejich rozhodnutím.
 7. Pokud zdravotní stav pacienta vyžaduje nezbytně lékařskou péči, je povinností lékárníka pacienta na lékaře odkázat.
 8. Lékárník se neúčastní jakékoli hospodářské soutěže, která by mohla být posuzována jako nekalá a neúčastní se jednání, které by mohlo omezovat či vylučovat hospodářskou soutěž, zejména
  • neuzavírá dohody a nepřijímá opatření, které by vyřazovaly (či mohly mít za následek vyřazení) jiné lékárny z činnosti, jako jsou dohody o přednostních dodávkách léčiv do určité lékárny, směrování pacientů nebo předpisů lékaři do určité lékárny a dodávky léčiv do ordinací lékařů za účelem jejich výdeje na recept přímo v ordinaci, a dohody se zdravotními pojišťovnami
  • neposkytuje výhody nebo dary ostatním zdravotníkům, zařízením ústavní péče, ústavům lázeňské či sociální péče, vedoucím pracovníkům těchto zařízení apod., pokud by bylo možno na tyto výhody či dary nahlížet jako na nepřiměřené,
  • nepředstírá zvýhodněné postavení vlastní lékárny jejím názvem nebo poukazováním na kvalifikaci vlastní či personálu lékárny.
 9. Právem lékárníka je propagovat vlastní lékárnu. Při propagaci lékárny musí být dodržovány ustanovení platných právních předpisů a řádů a dalších stavovských předpisů ČLnK, zejména je nutné zdržet se při propagaci lékárny neetického jednání, jako je např. uvádění údajů nepravdivých nebo klamavých.
 10. Vypuštěn
 11. Lékárník nevykonává komerční činnosti neslučitelné s důstojností profese lékárníka ani výkon své profese s těmito činnostmi nespojuje; v obchodních vztazích vystupuje lékárník jako čestný člověk, který plní své povinnosti a závazky a vystříhá se nepoctivého jednání.
 12. Povinností lékárníka je znát a dodržovat předpisy pro výkon tohoto povolání včetně vnitřních stavovských předpisů Komory.
 13. Lékárník se po dobu výkonu své profese stále vzdělává a je schopen své vzdělání prokázat; stejně tak svou odbornou praxi osvědčuje zvláštním dokladem.
 14. Lékárník se v mezích svých možností podílí na profesionální přípravě studentů škol farmaceutického směru.
 15. Lékárník se podílí na zdravotní výchově spoluobčanů jeho povinností proto je poskytovat pravdivé informace a při veškeré publicitě mít na zřeteli také etiku oboru.
 16. Povinností lékárníka, který vykonává své povolání v pracovním poměru k provozovateli lékárny, je zachovat si nezávislost a svobodu rozhodování v profesních otázkách; ustanovení článků 4, 6, 8, 9, 11, 14 a 15 tohoto řádu platí přiměřeně.
 17. a) Povinností lékárníka je seznámit pacienta při poskytování lékárenské péče se svým jménem, příjmením a funkcí v lékárně, minimálně viditelně nošenou jmenovkou.
  b) Držitel osvědčení k výkonu soukromé lékárnické praxe nebo k výkonu funkce odborného zástupce nebo k výkonu funkce vedoucího lékárníka je povinen zabezpečit, aby kromě lékárníka tutéž identifikaci při poskytování zdravotní péče pacientovi podávali i ostatní pracovníci lékárny.
 18. Ustanovení přechodná a závěrečná
  Termín „Profesní řád“ se ve všech předpisech komory mění na „Etický kodex“.

Tento Etický kodex byl schválen v tomto znění sjezdem delegátů komory dne 2. 11. 2012 s účinností od 1. 12. 2012.

Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code