Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


6. Úmluva na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské bytosti v souvislosti s aplikací biologie a medicíny

Obecně

 • přijata členskými státy RE 4.4.1997 ve špan. Oviedu, ČR ratifikována v červenci 2001, vyhlášena pod č. 96/2001 Sb. m.s.
 • základní předpis českého medicínského práva od 1.10.2001 → rámcový a obecný, předpokládá podrobné provedení vnitrostátní úpravou
 • zakládá široký okruh práv osobám, které se podrobují zákrokům v souvislosti s léčbou a výzkumem, důsledkem stanovení těchto práv je vznik odpovídajících povinností poskytovatelům zdravotní péče a výzkumníkům

Cíl Úmluvy

 • cílem je zakotvení určitého minimálního standardu ochrany lid. práv v medicíně a aplikované biologii, jež bude zaručen ve všech člen. státech
 • smluvní státy se zavázaly přijmout do svého právního řádu „opatření nezbytná pro zajištění účinnosti ustanovení Úmluvy o lidských právech a biomedicíně“ → způsob plnění závazků vyplývajících z této úmluvy je plně v kompetenci smluvních států

Vztah k jiným právním předpisům

 • dle čl. 10 Ústavy ČR má aplikační přednost před zákonem, pokud zákon jakkoliv omezuje práva z Úmluvy, nelze dle něj postupovat (výjimkou čl. 26, viz níže)
 • Úmluva sdílí východiska a specifikuje obec. ustanovení EÚLP → ESLP by pravděpodobně použil její principy při výkladu EÚLP
 • Úmluva X LZPS : svoboda rozhodování pacienta má přednost před zdravím a životem X nezadatelnost práva na život → problémy v souvislosti s potraty nebo odmítnutí životzachraňujícího zákroku

Struktura Úmluvy

 1. obecně platná základní pravidla → Preambule a čl. 1 - 10
 2. zvláštní část - vědecký výzkum a nové eticky citlivé medicínské metody
 3. + protokoly – klonování, transplantace

OBECNÁ ČÁST

 • Preambule a čl. 1 : účel Úmluvy a povinnost států zajistit její dodržování národ. předpisy
 • čl. 2 : přednost zájmů a blaha lidské bytosti před zájmy společnosti či vědy
 • čl. 3 : rovný přístup ke kvalitní ZP – povinnost státu o zabezpečení kvalitní péče usilovat
 • čl. 4 : povinnost poskytovat péči v souladu s profes. standardy (lege artis)
 • čl. 5-9 : informovaný souhlas – žádný zákrok nemůže být proveden bez souhlasu pacienta → mimořádně důležité ustanovení, ochrana pacientovy svobody rozhodovat o svém osudu + právo na poskytnutí informací o zákroku, rizicích, alternativách; upraven postup získávání souhlasu, i pokud jde o nezletilého či pr. nezpůsobilého → uplatňuje se výjimka krajní nouze (neodkladný zákrok lez vykonat i bez souhlasu); povinnost ZZ respektovat dříve vyslovená přání
 • čl. 10 : ochrana soukromí pacienta – lékařská mlčenlivost, vedení zdravotnické dokumentace, právo pacienta na info o zdraví

ZVLÁŠTNÍ ČÁST

 • čl. 11-14 : nakládání s lidským genomem (zákaz volby pohlaví, podmínky pro prediktivní gen. vyšetření)
 • čl. 15-18 : provádění vědeckého výzkumu → především zvýšená ochrana osob zapojených do výzkumu (i těch nezpůsobilých dát souhlas), přísnější podmínky získávání IS
 • čl. 19-22 : transplantační medicína, nakládání s částmi lid. těla → opět zvýšená ochrana osob neschopných dát souhlas, zákaz finančního prospěchu, omezení nakládání s odebranými částmi lid. těla (užití pro jiné účely jen s řádným souhlasem)
 • čl. 23 : závazek zajistit odpovídající pr. ochranu k předcházení a zamezení porušování zásad Úmluvy
 • čl. 24 : právo na odškodnění – poškozený má „nárok na spravedlivou náhradu škody za podmínek a postupů stanovených zákonem“
 • čl. 25 : sankce - závazek zajistit odpovídající pr. postih v případě porušení Úmluvy
 • čl. 26 : od některých ustanovení Úmluvy se lze na zákl. zákona odchýlit v zájmu bezpečnosti veřejnosti, předcházení TČ, ochrany veřej. zdraví, práv a svobod jiných → platí pro obecná ustanovení, u většiny čl. zvláštní části ne !
 • čl. 27 : širší ochrana - ustanovení nelze vykládat jako omezující při možnosti poskytnout širší pr. ochranu, než jaká je stanovena v Úmluvě
 • čl. 28 : veřejná diskuse
 • čl. 29 : výklad Úmluvy
 • čl. 30 : zprávy o aplikaci Úmluvy
 • čl. 31 : protokoly - lze uzavírat protokoly rozvíjející zásady Úmluvy
 • čl. 32 : dodatky k Úmluvě

Závěrečná ustanovení

 • čl. 33 : podpis, ratifikace, vstup v platnost
 • čl. 34 : nečlenské státy
 • čl. 35 : území
 • čl. 36 : výhrady
 • čl. 37 : vypovězení Úmluvy
 • čl. 38 : oznámení

Některé konkrétní principy - odkaz na jiné otázky

Problematika vědeckého výzkumu → viz otázka 2. Okolnosti vylučující protiprávnost a činnost lékaře - přípustné riziko

 • výzkum lze provádět bez omezení, pokud je to ve shodě s touto konvencí
 • čl. 16 – podmínky : neexistence jiné srovnatelné alternativy, rizika nejsou v nepoměru k potenc. přínosu, výzkumný projekt byl schválen příslušným orgánem, etická přijatelnost posouzena odborníky, osoby byly informovány o právech a zárukách, souhlas byl dán výslovně a s koneč. platností
 • čl. 17 – výzkum na jedinci nezpůsobilém dát souhlas – podmínky : splněny podm. dle čl. 16, reálný a pozitivní přínos pro subjekt, srovnatelný výzkum nemůže být proveden na jiném, potřebné svolení dle čl. 6 bylo dáno výslovně a písemně, subjekt nemá proti realizaci výkumu námitky (pokud by z výkumu subjektu neplynul přímý pozitivní efekt na zdraví → lze V provést, pokud pozitivně ovlivní stav dané osoby nebo jiných osob stejné věk. kategorie, trpící stejnou chorobou či poruchou a jestliže je s výzkumem spojeno min. riziko a zátěž)
 • čl. 18 – výzkum embryí in vitro → nutnost zajištění ochrany embrya, zákaz vzniku embryí jen pro výzkumné účely

Práva pacientů plynoucí z Úmluvy → viz otázka 9. Práva pacientů v ČR

 1. založené čl. 4právo na profesionální péči, tomu odpovídá povinnost lékaře náležitou péči poskytnout (porušením chyba v diagnóze, nesprávně zvolená léčba)
 2. založené čl. 5-9ochrana pacientovy svobody rozhodování, tomu odpovídá povinnost lékaře vyžádat si souhlas s každým zákrokem a pacienta řádně poučit (porušením zákrok nekrytý souhlasem)
 3. založené čl. 10právo pacienta na soukromí, tomu odpovídá povinnost lékaře soukromí pacienta chránit (porušením sdělování citl. informací třetím osobám bez svolení pacienta)

Právní charakter zásahu do lidského těla → viz 11. Informovaný souhlas pacienta

 • primárně vycházíme z Úmluvy a LZPS → režim Úmluvy : zásah je primárně protiprávní, protiprávnost ale vylučuje pacientův IS
 • dva střetávající se zájmy : autonomie jednotlivce X ochrana života a zdraví
 • tradiční nauka – nikdo nedisponuje se svým životem a zdravím, nemůže dát souhlas s jejich narušením (tomuto odpovídá i Listina – nezadatelnost zákl. práv)
 • v posledních desetiletích ale změna v náhledu, roste důraz kladený na autonomii jedince
 • rozlišujeme :
 1. zákrok v oblasti péče o zdraví (především úkony preventivní péče, diagnostiky, léčby či rehabilitace)
 2. ostatní zásahy do lidské integrity (všechny zásahy, jež nemají přímý vztah k péči o zdraví dotyčného jednotlivce)

Řešení otázky protiprávnosti zásahu do integrity

 • zákroky v oblasti péče o zdraví
 1. bez souhlasu pacienta → zákrok je protiprávní i kdyby byl proveden zcela správně, kdo ho provedl, odpovídá za veškerou způsobenou škodu, riskuje též TP odpovědnost
 2. se souhlasem pacienta → zákrok i tak nemusí být vždy v souladu s právem – vždy musí být lege artis (řádný postup dle čl. 4)
 • ostatní zásahy do lidské integrity mimo oblast péče o zdraví
 1. bez souhlasu pacienta → obecně je každý zákrok bez souhlasu protiprávní, Úmluva stanovuje zvláštní zpřísněný postup udělování souhlasu s darováním orgánů a účastní na vědec. výzkumu
 2. se souhlasem pacienta → problematická oblast, souhlas vyloučí protiprávnost např. u tetování či piercingu (ne ale u zlomení ruky, aby jedinec nemusel do práce), sporné situace bude řešit judikatura

zdroje :

 • Císařová, Sovová : Trestní právo a zdravotnictví 2, 2004
 • Medicínské právo, C.H.Beck 2011, kapitola 3.1.3
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code