Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


5. Povinná mlčenlivost ve zdravotnictví

 • povinnost mlčenlivosti je základem důvěry mezi pacientem a lékařem a je to i určitou zárukou toho, že se lékař dozví co nejvíce informací použitelných při diagnóze (zkoumá se i životní styl pacienta, nemoci v rodině) – vše podléhá povinné mlčenlivosti
 • lékařské tajemství = povinnost zdravotnického pracovníka zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které se dozvěděl při výkonu svého povolání
 • je chápána jako povinnost právní i etická

Prameny

 • LZPS – čl.7 a 10 – nedotknutelnost osoby a jejího soukromí, ochrana před neoprávněným zasahováním do rodinného života…
 • mezinárodní smlouvy:
  • Úmluva o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat
  • Úmluva na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské bytosti v souvislosti s aplikací biologie a medicíny – čl. 2 a 10
 • zákony:
  • 372/2011 Sb. o zdravotních službách
  • 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů
  • 40/1964 Sb. (§11 an.) OZ
  • 40/2009 Sb. (§ 180) TZ
 • podzákonné předpisy:
  • Vyhláška 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci

Zákon o zdravotních službách

 • povinnost mlčenlivosti §51 (dříve zákon o péči o zdraví lidu - §55/2)
 • Povinná mlčenlivost platí pro:
 • § 51/1 poskytovatele zdravotnického zařízení
 • § 51/5
 • a) zdravotnické pracovníky a jiné odborné pracovníky, a to v souvislosti s výkonem jejich povolání,
 • b) zdravotnické pracovníky nebo jiné odborné pracovníky, kteří již nevykonávají své povolání (důchod, výpověď), a informace získali v souvislosti s bývalým výkonem povolání
 • c) osoby získávající způsobilost k výkonu povolání zdravotnického pracovníka
 • d) osoby uvedené v §65/2 nahlížející bez souhlasu pacienta do zdravotnické dokumentace o něm vedené (např. – zaměstnanci poskytovatele způsobilí k výkonu zdrav. povolání, další zaměstnanci, soudní znalci, výkon kontroly, osoby pověřeně zdravotní pojišťovnou, zdravotničtí pracovníci příslušní k posuzování zdravotního stavu pro účely soc. zabezpečení, Veřejný ochránce práv…)
 • e) členy odborných komisí podle zákona o specifických zdravotních službách,
 • f) příslušník Vězeňské služby (§ 46/1 g),
 • g) další osoby, které v souvislosti se svou činností vykonávanou na základě jiných právních předpisů zjistí informace o zdravotním stavu pacienta
 • (2) Za porušení povinné mlčenlivosti se nepovažuje
 • a) předání informací v souvislosti s poskytováním návazné zdravotnické péče
 • b) je-li poskytovatel zproštěn pacientem/zák. zástupcem a sděluje tyto údaje v rozsahu zproštění
 • c) sdělení informací v nezbytném rozsahu podle zákona, pokud vyplývá, že údaje nebo skutečnosti lze sdělit bez souhlasu pacienta (= sdělovací povinnost)
 • d) sdělení údajů pro potřeby trestního řízení (pouze na příkaz soudce), sdělení při plnění povinnosti překazit nebo oznámit spáchání tr. činu (=oznamovací povinnost) !ALE – tr. čin domácího násilí lze oznámit jen se souhlasem poškozené/ho
 • (3) sdělování v nezbytném rozsahu pro ochranu vlastních práv v trestním řízení, občanskoprávním řízení, rozhodčím řízení a ve správním řízení nebo sdělování skutečností soudu nebo jinému orgánu, je-li předmětem řízení před soudem nebo jiným orgánem spor mezi poskytovatelem, popřípadě jeho zaměstnancem, a pacientem nebo jinou osobou uplatňující práva na náhradu škody nebo ochranu osobnosti v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb
 • (4) Za porušení povinné mlčenlivosti se též nepovažuje sdělování údajů nebo jiných skutečností zdravotnickým pracovníkem, který je členem komory, v nezbytném rozsahu pro účely řízení prováděných orgány komory
 • §32/1 – pacient se může vzdát podání informace o svém zdravotním stavu (ale ne pokud se jedná o infekční chorobu, která může ohrozit zdraví nebo život jiných osob)
 • §32/2 – terapeutické privilegium = „bílá lež“ – lze zadržet po nezbytně dlouhou dobu informaci o nepříznivé diagnóze, lze-li důvodně předpokládat, že by její podání mohlo pacientovi způsobit závažnou újmu na zdraví (nelze postupovat, pokud informace umožňuje pacientovi podniknout preventivní opatření nebo podstoupit včasnou léčbu, zdravotní stav pacienta představuje riziko pro jeho okolí, pacient výslovně žádá o přesnou a pravdivou informaci)
 • §32/3 – poskytovatel může v nezbytném rozsahu zadržet informaci o zdravotním stavu nezletilého pacienta/ pacienta zbaveného způsobilosti k právním úkonům jeho zákonnému zástupci, pěstounovi nebo jiné pečující osobě v případě podezření, že se tato osoba podílí na zneužívání nebo týrání nebo ohrožování zdravého vývoje tohoto pacienta, lze-li předpokládat, že poskytnutím této informace by mohlo dojít k ohrožení pacienta
 • §33/1 – pacient může určit osoby, které mohou být informovány o jeho zdravotním stavu a zda mohou v případech, kdy pacient sám nemůže (§34/8), vyjádřit souhlas/nesouhlas s poskytnutím zdravotních služeb
 • svobodná vůle pacienta, může určení osoby odvolat
 • nemůže-li pacient s ohledem na svůj zdravotní stav určit osoby, mají právo na informace osoby blízké
 • prolomení - §33/5 – na informace v nezbytném rozsahu mají právo i osoby, které s pacientem přišly do styku a tyto informace jsou rozhodné pro ochranu jejich zdraví

Pr. odpovědnost za porušení povinné mlčenlivosti

 • A) občanskoprávní - § 11 an. OZ (o ochraně osobnosti)
 • B) trestní – § 180 TZ - TČ neoprávněné nakládání s osobními údaji
 • C) správní - § 114/c
 • D) disciplinární
 • E) pracovněprávní
 • F) obchodněprávní - pokud by se prokázalo, že zneužitím údajů o pacientech získal poskytovatel zdravotní péče neoprávněnou výhodu na relevantním trhu
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code