Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


2. Okolnosti vylučující protiprávnost a činnost lékaře

 • v otázce zpracovávám okolnosti vylučující protiprávnost relevantní ve zdravotnickém právu
 • za základní okolnosti vylučující protiprávnost jednání jsou v trestním právu považovány krajní nouze (→stav nouze), nutná obrana, svolení poškozeného (→informovaný souhlas, dříve vyslovené přání; pozor § 30 odst. 3 TZ - ..nelze za svolení podle odstavce 1 považovat souhlas k ublížení na zdraví nebo usmrcení.), přípustné riziko, oprávněné použití zbraně; (TZ Hlava III, §§ 28-32)
 • →nejde zde od samého počátku o TČ
 • okolnosti vylučující protiprávnost jednání u příslušníků regulovaných profesí jsou stanoveny nejen trestním právem, ale i dalšími normami, kdy příslušník regulované profese má právo např. ke své obhajobě nebo i v rámci občanskopr. řízení použít zjištění, kt. se dozvěděl při výkonu své profese (v rozsahu nezbytném pro obhajobu)

Krajní nouze

 • (v učebnici TP a zdravotnictví od Císařové, Sovové a kol. - str. 83 mluví o krajní nouzi, dle Úmluvy ale stav nouze)
 • zejména při výkonu akutní lékařské péče nastávají situace, kdy je zapotřebí provést zákrok okamžitě, ale pacient není ve stavu, kdy by byl schopen rozhodovat
 • na takové situace pamatuje Úmluva v čl. 8 - Stav nouze vyžadující neodkladná řešení:
 • Pokud v situacích nouze nelze získat příslušný souhlas, jakýkoliv nutný lékařský zákrok lze provést okamžitě, pokud je nezbytný pro prospěch zdraví dotyčné osoby.
 • pro vyloučení protiprávnosti zákroku provedeného bez souhlasu podle čl. 8 tedy tedy musí být splněny tyto podmínky:
  • 1) existuje stav opravňující konkrétní zákrok→stavem nouze se rozumí přímo hrozící nebezpečí vážného poškození zdraví.
   • závažnost zákroku by patrně neměla být neúměrná k hrozícímu riziku
  • 2) zákrok nesnese odkladu→zákroky, které je sice nutno provést, ale lze tak učinit později, je třeba odložit a získat pacientův souhlas
  • 3) zákrok je proveden pro přímý prospěch zdraví pacienta;zatímco jinde Úmluva mluví o prospěchu pacienta, zde hovoří o prospěchu pacientova zdraví→v úvahu se tedy neberou mimozdravotní preference pacienta, nejsou-li vyjádřeny v souhladu s čl. 9 Úmluvy
  • 4) nelze získat pacientův souhlas - lékaři jsou povinni vyvinout přiměřenou snahu o zjištění pacientovy vůle (např. kontaktovat osobu, kt. pacient dříve pověřil, aby v takových případech poskytla zástupný souhlas)
  • 5) neexistuje dříve vyslovené přání pacienta podle čl. 9, kt. by zákrok vylučovalo
 • v zákoně o zdravotních službách § 38 odst. 3:
  • (3) Pacientovi lze bez jeho souhlasu poskytnout pouze neodkladnou péči, a to v případě
   • a) kdy zdravotní stav neumožňuje pacientovi tento souhlas vyslovit; tím není dotčeno dříve vyslovené přání podle § 36, nebo
   • b) léčby vážné duševní poruchy, pokud by v důsledku jejího neléčení došlo se vší pravděpodobností k vážnému poškození zdraví pacienta.
 • specifickým případem aplikace čl. 8 je rozšíření prováděné operace, se kt. pacient vyslovil souhlas a v jejímž průběhu byla objevena další, přímo hrozící rizika:
  • případ z roku 2001:
  • pacient trpící neplodností měl podstoupit zákrok, při kt. měly z nadvarlet být odebrány spermatické buňky pro umělé oplodnění; Lékař nalezl po otevření šourku nádor na nadvarleti, mohl být zhoubný a tak se rozhodl jej ihned chirurgicky odstranit (po odstranění ale zhobnost potvrzena nebyla). Pacient si stěžoval, že lékař provedl zákrok, ke kt. nebyl zmocněn souhlasem; nevznikla škoda, zákrok nebyl rizikový;
  • argumentace lékaře: odložení operace kvůli získání souhlasu pacienta vystavilo riziku opakované narkózy; kdyby byl nádor zhoubný, hrozilo nebezpečí šíření (rychlejší v již zákrokem narušené tkáni)
  • x nebylo jisté, zda se skutečně jednalo o stav nouze a zda zákrok byl neodkladný
  • řešení: lékař měl pacienta předem standardním způsobem upozornit na možnost potřeby rozšíření zákroku v důsledku nově zjištěných komplikací a vyžádat si pro tento účel obecný souhlas

Informovaný souhlas

Předem vyslovená přání

 • významná výjimka z práva lékaře postupovat v situacích nouze bez souhlasu je uvedena v čl. 9 Úmluvy - Dříve vyslovená přání:
 • Bude brán zřetel na dříve vyslovená přání pacienta ohledně lékařského zákroku, pokud pacient v době zákroku není ve stavu, kdy může vyjádřit své přání.
 • pacient může tedy předem,h ve stavu způsobilém k vyjádření vůle, předvídat možnou situaci, ve kt. způsobilý k rozhodování nebude a pro tento případ vyslovit své preference týkající se provádění zákroků
  • předvídanými situacemi mohou být stavy nouze spadající pod čl. 8, ale i stavy jiné, kt. omezí pacientovu rozhodovací schopnost (př. progresivní demence)
  • pro případ vzniku takového stavu může pacient předem schválit či zakázat konkrétní zákrok, druh zákroků, případně i poskytování jakékoli péče
  • pacient tak může učinit pro všechny stavy, ve kt. nebude schopen rozhodování nebo jen pro některé
 • dřívější interpretační nejasnosti a právní důsledky předem vyslovených přání podle Úmluvy upravuje zákon o zdravotních službách v § 36 - Předem vyslovená přání:
 • (1) Pacient může pro případ, kdy by se dostal do takového zdravotního stavu, ve kterém nebude schopen vyslovit souhlas nebo nesouhlas s poskytnutím zdravotních služeb a způsobem jejich poskytnutí, tento souhlas nebo nesouhlas předem vyslovit (dále jen „dříve vyslovené přání“).
 • (2) Poskytovatel bude brát zřetel na dříve vyslovené přání pacienta, má-li ho k dispozici, a to za podmínky, že v době poskytování zdravotních služeb nastala předvídatelná situace, k níž se dříve vyslovené přání vztahuje, a pacient je v takovém zdravotním stavu, kdy není schopen vyslovit nový souhlas nebo nesouhlas. Bude respektováno jen takové dříve vyslovené přání, které bylo učiněno na základě písemného poučení pacienta o důsledcích jeho rozhodnutí, a to lékařem v oboru všeobecné praktické lékařství, u něhož je pacient registrován, nebo jiným ošetřujícím lékařem v oboru zdravotní péče, s níž dříve vyslovené přání souvisí.
 • (3) Dříve vyslovené přání musí mít písemnou formu a musí být opatřeno úředně ověřeným podpisem pacienta. Součástí dříve vysloveného přání je písemné poučení podle odstavce 2. ZRUŠENO NÁLEZEM Pl.ÚS 1/12: Platnost dříve vysloveného přání je 5 let.
 • (4) Pacient může učinit dříve vyslovené přání též při přijetí do péče poskytovatelem nebo kdykoliv v průběhu hospitalizace, a to pro poskytování zdravotních služeb zajišťovaných tímto poskytovatelem. Takto vyslovené přání se zaznamená do zdravotnické dokumentace vedené o pacientovi; záznam podepíše pacient, zdravotnický pracovník a svědek; v tomto případě se nepostupuje podle odstavce 3.
 • (5) Dříve vyslovené přání
  • a) není třeba respektovat, pokud od doby jeho vyslovení došlo v poskytování zdravotních služeb, k nimž se toto přání vztahuje, k takovému vývoji, že lze důvodně předpokládat, že by pacient vyslovil souhlas s jejich poskytnutím; rozhodnutí o nerespektování dříve vysloveného přání pacienta a důvody, které k němu vedly, se zaznamenají do zdravotnické dokumentace vedené o pacientovi,
  • b) nelze respektovat, pokud nabádá k takovým postupům, jejichž výsledkem je aktivní způsobení smrti,
  • c) nelze respektovat, pokud by jeho splnění mohlo ohrozit jiné osoby,
  • d) nelze respektovat, pokud byly v době, kdy poskytovatel neměl k dispozici dříve vyslovené přání, započaty takové zdravotní výkony, jejichž přerušení by vedlo k aktivnímu způsobení smrti.
 • (6) Dříve vyslovené přání nelze uplatnit, jde-li o nezletilé pacienty nebo pacienty zbavené způsobilosti k právním úkonům.

Přípustné riziko

 • typicky s přípustným rizikem pracují klinické studie a další lékařské experimenty
 • tzn. nastudovat zejm. Kapitolu V. Úmluvy - Vědecký výzkum

Prameny

 • Císařová,Sovová. Trestní právo a zdravotnictví. 2. Praha. 2004
 • Sovová, O.. Zdravotnická praxe a právo. Praha. Leges. 2011
 • Zákon č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování
 • Úmluva o lidských právech a biomedicíně č. 96/2001 Sb.m.s.
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code