Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


16. Disciplinární odpovědnost zdravotnických pracovníků

 • odpovědnost za (správní) disciplinární delikt = delikt fyzické osoby, která je ve zvláštních právních vztazích k určité instituci, se zvláštními právy a povinnostmi vyplývajícími právě z tohoto služebního, zaměstnaneckého, resp. členského vztahu
 • disciplinární odpovědnost ve zdravotnictví představuje odpovědnost člena profesní komory za disciplinární delikt podle zákona č. 220/1991 Sb. o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře (a dle disciplinárního řádu - komora oprávněna vydat na základě komorového zákona)
 • podmínkou vzniku disciplinární odpovědnosti je zavinění (postačí nedbalost)
 • nelze jím dosáhnout náhrady škody stěžovateli (nutno občanskoprávní řízení)
 • disciplinární odpovědnost člena komory vzniká v důsledku porušení některé povinnosti:
  • a) vykonávat povolání odborně, v souladu s jeho etikou a způsobem stanoveným zákonem
  • b) dodržovat organizační, jednací, volební a disciplinární řád komory
  • c) řádně platit stanovené příspěvky
  • d) oznámit příslušným orgánům komory změny související s výkonem lékařského nebo lékárenského povolání
  • e) v případech stanovených komorou uzavřít odpovědnostní pojištění

Disciplinární opatření

 1. důtka – ukládá čestná rada okresního sdruženÍ
 2. pokuta – ukládá čestná rada okresního sdružení i čestná rada komory až 30 000 Kč
 3. podmíněné vyloučení z komory – ukládá čestná rada komory, zkušební doba 1-3 roky.
 4. vyloučení z komory – ukládá čestná rada komory
 • podle disciplinárního řádu ČLK se musí přihlédnout k povaze skutku a k jeho následkům, k okolnostem, za nichž byl spáchán, k osobě a poměrům lékaře a k míře zavinění

Věcná příslušnost orgánů komory

 • návrh na zahájení disciplinárního řízení podává revizní komise okresního sdružení
 • disciplinární pravomoc vykonávají čestná rada okresního sdružení a čestná rada komory. Mezi tyto komory je pravomoc rozdělena jednak podle okruhu členů, vůči nimž je disciplinární pravomoc vykonávána, a jednak podle okruhu deliktů, o nichž mohou rozhodovat.
  • Čestná rada okresního sdružení rozhoduje o porušení veškerých povinností stanovených členům komor zákonem o komorách, méně závažnějších než těch, za které lze uložit (podmínečné) vyloučení, vůči jeho členům
  • Čestná rada komory vykonává disciplinární pravomoc vůči všem členům komory, má pravomoc rozhodovat jenom o porušení povinnosti vykonávat své povolání odborně, v souladu s jeho etikou a způsobem stanoveným zákony, a to navíc v případě, že porušení takové povinnosti je závažné (??? opravdu ???)

Opravné prostředky

 • námitka - k dispozici stěžovateli
 • pro odvolání lhůta 15 dnů od doručení rozhodnutí, odvolání podává ten, proti němuž disciplinární řízení směřuje
 • o opravném prostředku proti rozhodnutí čestné rady okresního sdružení rozhoduje čestná rada komory → potvrdí / zruší
 • o opravném prostředku čestné rady komory rozhoduje krajský soud - žaloba, která se podává ve lhůtě 30 dnů od doručení rozhodnutí
 • v případě žaloby proti rozhodnutí čestné rady ČLK je místně příslušný KS v Ostravě

Disciplinární řád ČLK

 • upravuje průběh disciplinárního řízení a vymezuje procesní práva a povinnosti subjektů na řízení zúčastněných (lékař, který pochybil, a stěžovatel)
 • stížnosti na členy ČLK je potřeba vnímat jako informace stěžovatele vůči komoře o možném porušení zákonných povinností člena komory, na jejichž základě může, ale nemusí být zahájeno disciplinární řízení.
 • Stěžovatel si nemůže nárokovat či vynucovat potrestání v disciplinárním řízení.
 • Rozhodnutí o stížnosti není způsobilé se jakkoliv negativně projevit ve stěžovatelově právní sféře: jeho práva a povinnosti zůstávají zcela nedotčena.

Prameny

Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code