Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


15. Trestněprávní odpovědnost ve zdravotnictví

 • trestný čin = protiprávní čin, který trestní zákon označuje za trestný a který vykazuje znaky uvedené v takovém zákoně
 • znaky skutkové podstaty TČsubjekt (pachatel), subjektivní stránka (zavinění - úmysl přímý/nepřímý, nedbalost vědomá/nevědomá), objekt (zákonem chráněný zájem) a objektivní stránka (jednání, následek a kauzální nexus)
 • předpoklady trestní odpovědnosti: protiprávní jednání, škodlivý následek a jeho příčinná souvislost s protiprávním jednáním, zavinění (úmyslné zavinění, nestanoví-li trestní zákon výslovně, že postačí nedbalost)
 • specifika ve zdravotnictví – jednání musí být v rozporu s povinnostmi poskytovat účelnou a hodnotovou péči lege artis – hodnotí se příklad o příkladu na základě znaleckých posudků

A) Trestné činy proti životu a zdraví

1. ublížení na zdraví z nedbalosti, těžké ublížení na zdraví z nedbalosti, usmrcení z nedbalosti

 • § 148 odst. 1 TrZ, § 147 odst. 1 a 2 TrZ, §143 odst. 1 a 2 TrZ
 • nejčastější TČ, pro nějž se vede vůči zdravotnickým pracovníkům trestní stíhání, je ublížení na zdraví z nedbalosti
 • u výše uvedených TČ se vyskytuje znak porušení důležité povinnosti vyplývající z pachatelova povolání – povinnost lékaře postupovat lege artis
 • ublížením na zdraví se rozumí takový stav záležející v poruše zdraví nebo jiném onemocnění, který porušením normálních tělesných nebo duševních funkcí znesnadňuje, nikoli jen pro krátkou dobu, obvyklý způsob života poškozeného a který vyžaduje lékařské opatření
 • těžká újma na zdraví: zmrzačení, ztráta nebo podstatné snížení pracovní způsobilosti, ochromení údu, ztráta nebo podstatné oslabení funkce smyslového ústrojí, poškození důležitého orgánu, zohyzdění, vyvolání potratu nebo usmrcení plodu, mučivé útrapy, delší dobu trvající porucha zdraví

2. úmyslné ublížení na zdraví, úmyslné těžké ublížení na zdraví a vražda

 • úmysl přímý - jednám přímo s cílem přivodit následek
 • úmysl nepřímý – pachatel věděl, že svým jednáním může způsobit škodlivý následek, a pro ten případ, že jej způsobí, s tím byl srozuměn

3. účast na sebevraždě

 • § 144 TrZ
 • trestní zákoník sankcionuje toho, kdo druhého k sebevraždě navádí či mu k sebevraždě pomáhá
 • Pohnutím se rozumí např. přemlouvání nebo zlé zacházení, případně týrání nebo vyvolávání depresivních stavů, ale jen tehdy, jestliže tak činí s úmyslem vzbudit u jiné osoby rozhodnutí spáchat sebevraždu
 • pokud jde o pomoc k sebevraždě, musí jít o pomoc fyzickou i psychickou
 • účasti na sebevraždě se tak dopustí lékař, který
  • radí pacientovi, jak spáchat sebevraždu
  • mu k sebevraždě opatří např. léčivé prostředky
 • Pokud by však uvedená léčiva na žádost pacienta k ukončení jeho života aplikoval (usmrcení jiné osoby na její žádost – eutanazie), nebude lékař odpovědný za TČ účasti na sebevraždě, ale za TČ vraždy.

4. neposkytnutí pomoci

 • od poruchových TČ je třeba odlišovat ohrožovací TČ, kterým je neposkytnutí pomoci (§ 150 TrZ)
 • lékař se nemůže úspěšně bránit argumentem, že neposkytl pomoc, neboť by tak nemohl učinit bez nebezpečí pro sebe nebo jiného (dle TZ, ale dle ZZS je to možné)
 • lékař je tak povinen poskytnout pomoc i osobě, která jeví známky zvláště nakažlivé choroby, i když se tím vydá nebezpečí nákazy
 • pokud v důsledku neposkytnutí potřebné pomoci lékařem dojde ke škodě na zdraví či životě, nebude lékař trestně odpovědný za neposkytnutí pomoci, ale – dle závažnosti následku – bude odpovědný za některý ze shora uvedených poruchových TČ
 • neposkytnutí pomoci je úmyslných TČ – je třeba prokázat úmysl

B) Šíření nakažlivé lidské nemoci (i z nedbalosti), ohrožení pohlavní nemocí

 • Šíření nakažlivé lidské nemoci – pachatel úmyslně způsobí nebo zvýší nebezpečí zavlečení nebo rozšíření nakažlivé nemoci u lidí. Za nakažlivé nemoci se považují choroby stanovené nařízením vlády č. 453/2009
 • v případě některých infekčních onemocnění je k ochraně před jejich vznikem a šířením a k omezení jejich výskytu uložena FO povinnost podrobit se povinnému léčení vyplývající ze zákona o ochraně veřejného zdraví + oznamovací povinnost zdravotnického pracovníka (výjimka z povinné mlčenlivosti)
 • ochrana společnosti před nebezpečím šíření těchto chorob je tak nadřazena právu pacienta na jeho svobodné rozhodování
 • taxativní výčet infekčních onemocnění, při jejichž výskytu musí být vždy nařízena izolace a léčení je stanovena vyhláškou č. 195/2005

C) Trestné činy proti těhotenství ženy

 • nedovolené přerušení těhotenství bez souhlasu (se souhlasem) ženy, pomoc těhotné ženě k umělému přerušení těhotenství
 • dva důvody vedoucí k umělému přerušení těhotenství
  • zdravotní důvody
  • žádost ženy
  • podmínka - těhotenství nepřesáhne 12 týdnů („do konce prvního trimestru“)

D) Trestné činy související s neoprávněným nakládáním s lidskými tkáněmi a orgány, lidským emryem a lidským genomem

E) Trestné činy proti svobodě a právům na ochranu osobnosti, soukromí a listovního tajemství

 • skutkové podstaty těchto TČ mohou být nejčastěji při poskytování zdravotní péče naplněny v souvislosti s provedením lékařských zákroků a hospitalizace bez náležitého souhlasu pacienta nebo porušením povinné mlčenlivosti

F) Trestné činy proti majetku

 • změna ve financování zdravotní péče (úhrada zdravotní péče zdravotními pojišťovnami na základě vykázaných výkonů) rozšířila možnost páchání majetkové trestné činnosti i pracovníky ve zdravotnictví

G) Trestné činy obecně nebezpečné

 • Ohrožení pod vlivem návykové látky (§ 274 TrZ)
 • TČ související s nakládáním a přechováváním omamných a psychotropních látek a jedů a látek s hormonálním účinkem (§ 284 TrZ)

H) Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných

 • přijetí úplatku
 • křivá výpověď
 • nepravdivý znalecký posudek
 • padělání a vystavení nepravdivé lékařské zprávy, posudku a nálezu
 • nepřekažení a neoznámení TČ

Prameny

Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code