Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


13. Profesní komory

 • příslušníci regulovaných profesí/povolání - činnost samostatná nebo v zaměstnaneckém poměru, ke které je třeba nejen odborného vzdělání, ale i speciálního oprávnění - licence

Profesní komory

 • Sdružují příslušníky regulovaných povolání
 • Vytvářeny na dvojím principu - dobrovolná sdružení občanů dle práva občanského (subjekty soukromoprávní) nebo jako veřejnoprávní subjekty s nuceným členstvím - viz dále, ty nás zajímají.
 • Veřejnoprávní korporace, nejsou orgány státu.
 • Jsou jako právnické osoby veřejného práva zřizovány zákonem, pověřeny výkonem veřejné moci vůči určité skupině obyvatel.
 • Právní subjektivita, personální základ (spočívá ve zvláštním důvodu členství)
 • Hospodářsky a rozpočtově na státu nezávislé, nesou odpovědnost za své jednání, jednají nejen ve svém zájmu nebo zájmu svých členů, ale i v zájmu veřejném.
 • Nezapisují se do obchodního rejstříku, ale evidenčně jsou zapisovány statistickým úřadem do registru ekonomických subjektů.
 • Profesní komory nejsou podřízeny státním orgánům, byť tyto mají určité dozorové oprávnění a proti nezákonným zásahům státu mají právo na soudní ochranu.
 • Tyto komory sdružují fyzické osoby v činnostech stanovených zákonem.
 • Každý, kdo chce vykonávat určitou zákonem určenou profesi, je příslušníkem komory.
 • O vstupu nového člena komora nemá volnost uvážení v rozhodování o přijetí, ale členem se stane každý, kdo splní taxativní podmínky dané zákonem.
 • Právnické osoby nemohou být členy profesní komory.
 • Nejdůležitější úkoly a odpovědnost komory
  • stanovení podmínek výkonu profese
   • v zákoně, kterým je příslušná komora zřízena
   • dále ve stavovských předpisech a závazných stanoviscích představenstev profesních komor
    • autonomní normotvorba, podrobnosti, k jejich změně, přijímání a rušení oprávněn sjezd delegátů
    • zveřejňovány na úřední desce i webu → zaručení dostupnosti
    • NS se vyjádřil k závaznosti ve věci 8 Tdo 1421/2008: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně nemohla vydat takové závazné standardy, které by byl obviněný jako lékař záchranné služby povinen dodržovat. Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně je totiž „dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech, příp. osob právnických“ (srov. § 1 odst. 1 jejích Stanov). Je tedy občanským sdružením, a už proto její doporučení nemohou být pro lékaře (příp. další sdružené osoby) závazná, natož aby mohla být považována za obecně závazné standardy nejen pro její členy, ale dokonce i pro všechny zdravotnické pracovníky v České republice. Lékař je tedy povinen řídit se pravidly lékařské vědy, vykonávat povolání v souladu se současnými dostupnými poznatky lékařské vědy a dodržovat pouze závazná stanoviska profesní komory zřízené zákonem. Oprávnění vyplývající z § 2 odst. 2 písm. i) citovaného zákona Česká lékařská komora využila vydáním Etického kodexu.
  • oprávnění rozhodnovat o poměrech osob stojících vně - uchazečích o členství
   • stanovení odborných předpokladů - oprávnění v užším smyslu
   • vydávání pravidel profesní etiky, organizačních řádů aj, pravidel inzerce a závazná stanoviska - oprávnění v širším smyslu
  • dohled nad výkonem profese
  • ochrana zájmů stavu
   • mimo jiné i poradenství pro členy
 • nucené členství
  • příslušníkům určitých povolání je uloženo, aby se pro získání oprávnění k výkonu povolání stali členem VP korporace, nebo se bez členství nemohou věnovat výkonu povolání
  • diskutováno vzhledem k ústavnosti (právo na svobodný výkon povolání lze omezovat pouze zákonem a na základě zákona)
   • Pl. ÚS 40/06 - Určujícím hlediskem pro organizaci dohledu nad výkonem lékařského povolání je tak - za situace, kdy nelze přesvědčivě dovodit existenci speciální ústavní garance práva na profesní samosprávu - ochrana veřejného zdraví. V rámci těchto mezí ústavní pořádek poskytuje zákonodárci relativně široký prostor pro uvážení, jak ji konkrétně zajistit; zajištění (organizace) řádného odborného výkonu lékařské péče (výkonu lékařské profese) je pak nepochybně jedním (a významným) požadavkem, aby tohoto ústavněprávně zakotveného cíle bylo dosaženo. Není však od věci zde poznamenat, že - jednak - institut povinného členství podle § 3 odst. 1 zákona č. 220/1991 Sb. není ve srovnatelných (evropských) poměrech ničím výjimečným (viz oddíl IX. shora), a - jednak - že je „logický“ tím, že organicky zajišťuje působnost České lékařské komory vůči rozhodným adresátům (lékařům) právě tím, že jsou jejími členy. Byť závaznosti norem, aktů a jiných opatření komory by bylo možné dosáhnout i jinak než výlučně prostřednictvím povinného členství (viz kupříkladu bod 59.), je zde podstatné, že jeho instalace v rozhodných poměrech nemůže být jakkoli spojována se svévolí či libovůlí zákonodárce.
  • komora je povinna člena vyškrtnout na jeho žádost, není oprávněna přezkoumávat důvody nebo odkládat rozhodnutí
 • v čele komory - prezident, viceprezident a představenstvo (volí je sjezd komory)
 • sjezd komory - delegáti, zvolení okresními nebo krajskými shromážděními členů
 • představenstvo řídí komoru mezi sjezdy¨každá komora má disciplinární orgány (čestnou radu) a orgány dozoru nad činností představenstva komory, které zároveň zajišťují i dozor nad tím, zda a jak členové komory dodržují pravidla pro výkon svého povolání
 • kontorlní a revizní komise - povinnost i oprávnění kontrolovat hospodaření komory, pozastavit výkon rozhodnutí představenstva nebo prezidenta, příp. jiných orgánů, pokud je považují za odporující obecně závazným právním předpisům nebo předpisům komory
 • komory mohou zřizovat další pomocné či poradní orgány, provozovat výchovná a vzdělávací zařízení a hospodařit se svým majetkem
 • mohou vytvářet profesionální aparát k zajištění své činnosti
 • funkce v orgánech mohou vykonávat jen členové komory, jsou čestné - nárok na náhradu za ztrátu času a hotových výdajů
 • u členů orgánů se naopak vyžaduje aktivní výkon profese
 • právo vydávat stavovské předpisy na základě přímého zákonného zmocnění
 • platnost a závaznost bývá předmětem sporů zejména v souvislosti s disciplinární pravomocí komor
 • disciplinární postih - součástí dohledu
  • možnost vyloučení
  • povinnost z moci úřední, jakmile se dozví o skutečnostech, které vedou k povinnosti učinit opatření pro regulaci výkonu profese
 • Ministerstvo zdravotnictví vůči zdravotnickým komorám nevykonává na základě komorového zákona dohledovou pravomoc, je jen stanovena povinnost příslušné komory na základě oznámení ministerstva zapsat usazenou či hostující osobu za účelem výkonu povolání na území ČR
 • Česká lékárnická komora, Česká lékařská komora a Česká stomatologická komora
  • zřízeny zákonem ČNR č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře.
  • samosprávné nepolitické stavovské organizace sdružující všechny lékaře, stomatology a lékárníky zapsané v seznamech vedených komorami.
  • komory
   • dbají, aby členové komor vykonávali své povolání odborně, v souladu s jeho etikou a způsobem stanoveným zákony a řády komor,
   • zaručují odbornost svých členů a potvrzují splnění podmínek k výkonu lékařského, stomatologického a lékárnického povolání podle zvláštních předpisů,
   • posuzují a hájí práva a profesní zájmy svých členů
   • chrání profesní čest svých členů,
   • vede seznam členů.
  • komory jsou oprávněny
   • účastnit se jednání při tvorbě sazebníků lékařských výkonů, při tvorbě cen léků, léčivých přípravků a sazebníků ostatních služeb poskytovaných lékárnami,
   • účastnit se výběrových řízení při obsazování vedoucích míst ve zdravotnictví,
   • stanovovat podmínky k výkonu soukromé praxe svých členů a k výkonu funkce odborných zástupců podle zvláštního předpisu a vedoucích lékařů a primářů u poskytovatelů zdravotních služeb a vydávat osvědčení o splnění podmínek (lze podat opravný prostředek, rozhoduje soud)
   • řešit stížnosti na výkon povolání svých členů v rozporu s „členové komor vykonávali své povolání odborně, v souladu s jeho etikou a způsobem stanoveným zákony a řády komor“
   • uplatňovat disciplinární pravomoc v rozsahu stanoveném tímto zákonem,
   • vyžadovat od svých členů doklady spojené s výkonem povolání,
   • vyjadřovat se k podmínkám a způsobu dalšího vzdělávání lékařů, stomatologů a lékárníků,
   • účastnit se provádění specializačních zkoušek,
   • vydávat pro členy komor závazná stanoviska k odborným problémům poskytování zdravotních služeb a ve zdravotnickém výzkumu,
   • vykonávat další činnosti, pokud tak stanoví zvláštní zákon.
  • dále v zákoně k nalezení - podmínky a způsob zápisu do seznamu komor
  • práva a povinnosti členů komory
   • volit zástupce do orgánů komory a sám být volen, využívat pomoci komory v oblasti dalšího vzdělávání, využívat právní pomoci komory ve sporech spojených s výkonem lékařského či lékárnického povolání.
   • vykonávat své povolání odborně, v souladu s jeho etikou a způsobem stanoveným zákony, dodržovat organizační, jednací, volební a disciplinární řád komory, řádně platit stanovené příspěvky, oznámit příslušným orgánům komory změny související s výkonem lékařského nebo lékárnického povolání, v případech stanovených komorou uzavřít odpovědnostní pojištění.
  • organizace komor - základní články: okresní sdružení (obvodní sdružení v Praze), které mají své orgány
  • orgány komor - sjezd delegátů, představenstvo komory, čestnou radu komory, revizní komisi komory
  • komory - samostatně spravují svůj majetek a hospodaří dle ročního rozpočtu, příjmy (členské příspěvky, dotace, dary a jiné příjmy), výnos pokut připadá do sociálního fondu komory
  • při výkonu lékařského/lékárenského povolání v ozbrojených silách/sborech mohou být práva a povinnosti podrobena omezením, která vyplývají zvláštní povahy výkonu služby v těchto sborech

Česká lékárnická komora

 • sídlo - Praha
 • Její ustavující sjezd se uskutečnil 28. - 29. září 1991.
 • Samosprávná nepolitická stavovská organizace sdružující lékárníky, právnická osoba.
 • Prezidentem České lékárnické komory je PharmDr. Lubomír Chudoba
 • Činnost
  • Dbá, aby členové komory vykonávali své povolání odborně, v souladu s jeho etikou a způsobem stanoveným zákony a řády komory.
  • Zaručuje odbornost svých členů a potvrzuje splnění podmínek k výkonu lékárnického povolání.
  • Posuzuje a hájí práva a profesní zájmy svých členů.
  • Chrání profesní čest svých členů, vede jejich seznam a poskytuje jim právní pomoc.
 • Oprávnění
  • Účastnit se jednání při tvorbě cen léků, léčivých přípravků a sazebníků ostatních služeb poskytovaných lékárnami.
  • Účastnit se výběrových řízení při obsazování vedoucích míst ve zdravotnictví.
  • Stanovovat podmínky k výkonu soukromé praxe svých členů a k výkonu funkce odborných zástupců a vydávat osvědčení o splnění těchto podmínek.
  • Řešit stížnosti na výkon povolání svých členů.
  • Uplatňovat disciplinární pravomoc.
  • Vyžadovat od svých členů doklady spojené s výkonem povolání.
  • Vyjadřovat se k podmínkám a způsobu dalšího vzdělávání lékárníků.
  • Účastnit se provádění specializačních zkoušek.
  • Vydávat pro členy komory závazná stanoviska k odborným problémům poskytování zdravotní péče.
 • Členství
  • Absolvent vysokoškolského studia v oboru farmacie, který vykonává své povolání v lékárenském zařízení na území České republiky, musí být členem České lékárnické komory.
  • Členem může být ten, kdo řádně ukončil studium na farmaceutické fakultě české nebo zahraniční univerzity a je oprávněn k výkonu farmaceutické praxe na území České republiky.
  • Počet členů k 31.12.2008: 7 665
 • Lékárenský znak
  • byl vytvořen pro jednotné označování lékáren, zároveň je znakem České lékárnické komory.
  • je chráněn autorským zákonem.
  • Autorem díla je ing. arch. Michal Flašar, CSc.
  • Zásady pro používání lékárenského znaku byly schváleny III. sjezdem delegátů České lékárnické komory v roce 1993.
  • V zásadě platí, že znak může využívat Česká lékárnická komora, Lékárnická akademie a Časopis českých lékárníků.
  • Provozovatelé lékáren mohou používat znak
   • k označení lékárny, a to pouze tehdy, pokud znak vyrobil některý z oprávněných výrobců lékárenských křížů
   • na drobných propagačních předmětech jednotlivých lékáren (vizitky, tašky, tužky)
  • Provozovatelé lékáren nesmí znak používat pro reklamu (ani pro propagaci sebe, své práce nebo přípravků, které prodávají) vyjma užití zmíněných drobných propagačních předmětů.
  • K jiným účelům může být lékárenský znak používán pouze po schválení Českou lékárnickou komorou a následném uzavření smlouvy s Ing. Arch. Flašarem.
  • V žádném případě nesmí být lékárenský znak nijak upravován ani měněn.
  • Neoprávněné užití autorského díla bude postihováno dle právního řádu České republiky.
 • Orgány: Představenstvo, Sekretariát, Revizní rada, Čestná rada, Okresní sdružení lékárníků, Lékárnická akademie

Česká lékařská komora

 • sídlo - Olomouc
 • Česká lékařská komora je samosprávná profesní organizace lékařů. Je obdobou samosprávy místní (např. městské či krajské).
 • Každý lékař, který vykonává na území České republiky lékařské povolání v léčebné a preventivní péči, musí být členem ČLK.
 • Česká lékařská komora
  • dbá, aby členové komor vykonávali své povolání odborně, v souladu s jeho etikou a způsobem stanoveným zákony a řády komor,
  • zaručuje odbornost svých členů a potvrzuje splnění podmínek k výkonu lékařského povolání podle zvláštních předpisů,
  • posuzuje a hájí práva a profesní zájmy svých členů a chrání jejich profesní čest,
  • vede seznam členů a zveřejňuje o svých členech zákonem stanovené informace.
 • Okresní úroveň: Okresní shromáždění, Okresní sdružení lékařů (OSL), Představenstvo OSL, Čestná rada OSL, Revizní komise OSL,
 • Krajská úroveň: Krajské rady jednotlivých krajů
 • Celostátní úroveň: Sjezd delegátů, Představenstvo ČLK, Prezident, Viceprezident, Porada předsedů OSL, Čestná rada ČLK, Vědecká rada ČLK, Revizní komise ČLK, Etická komise ČLK, Licenční komise ČLK, Právní oddělení, Oddělení vzdělávání, Zahraniční oddělení, Tiskové oddělení, Kanceláře

Česká stomatologická komora

 • sídlo - Praha
 • Základní informace o ČSK
  • Založení stomatologické komory
   • V roce 1990 vznikla Lékařská komora stomatologů jako společenská organizace s dobrovolným členstvím. Po několika měsících se k ní přihlásila většina zubních lékařů. Potvrdil se tak jejich zájem o členství ve stavovské organizaci, která by navazovala na spolkové tradice českých zubních lékařů, násilně přerušené v minulém období.
   • Česká stomatologická komora byla ustavena sjezdem delegátů konaným dne 22. září 1991 v Praze jako nástupnická organizace Lékařské komory stomatologů.
  • Česká stomatologická komora
   • Je nezávislou, samosprávnou, nepolitickou, stavovskou organizací sdružující zubní lékaře zejména za účelem ochrany společných zájmů, odbornosti a etiky povolání.
   • Má povinné členství, stanovuje podmínky k výkonu soukromé stomatologické praxe a potvrzuje splnění podmínek k výkonu povolání zubního lékaře.
   • Vede veřejný seznam členů a hostujících osob.
   • Řeší stížnosti a vykonává disciplinární pravomoc vůči svým členům.
   • Je budována na územním principu. Základním organizačním článkem je oblastní komora s vlastní samosprávou, kterých je v současnosti 61.
   • Nejvyšším orgánem ČSK je sněm (92 členů), jehož členové jsou voleni v oblastních stomatologických komorách. Sněm volí prezidenta, viceprezidenta, představenstvo (15 členů), revizní komisi (7 členů) a čestnou radu (9 členů). Funkční období všech orgánů je čtyřleté.
   • Hospodaří na základě rozpočtu schvalovaného každoročně sněmem České stomatologické komory.
   • Pro zajištění své činnosti zřizuje sekretariáty oblastních komor a v Praze, sídle komory, Kancelář České stomatologické komory.
   • Pro zvyšování odbornosti svých členů provozuje vzdělávací středisko.
   • Je řádným členem FDI – World Dental Federation (Světová federace zubních lékařů), ERO (European Regional Organisation of FDI), CED (Council of European Dentists), ADEE (Association for Dental Education in Europe) a CECDO (Council of European Chief Dental Officers).
   • Vydává časopis LKS, který rozesílá zdarma všem svým členům.
   • V seznamu členů má v současné době vedeno cca 8000 zubních lékařů.

Česká lékařská společnost J. E. Purkyně

 • ČLS JEP: dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech, příp. osob právnických, je právnickou osobou, která působí na území České republiky a jejím sídlem je Praha. Základními organizačními složkami ČLS JEP jsou odborné společnosti, vytvářené na profesním (oborovém) základě a spolky lékařů, vytvářené na územním principu, nejsou samostatnými právními subjekty; ve své odborné činnosti jsou autonomní a nesou za její výkon plnou odpovědnost.

Prameny

obcanske-pravo:pfuk::zdravotko:navigace

Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code