Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

obcanske-pravo:pfuk:obcan-hmota:vypracovane_otazky_oph_iv [2012/06/19 17:08] (aktuální)
Michaela Dvorská vytvořeno
Řádek 1: Řádek 1:
 +^ **Název otázky** ​    ​^ ​
 +| [[01. Pojem a funkce závazkového práva ]]   ​| ​
 +| [[02. Závazkové právo smluvní ]]   |
 +| [[03. Závazkové právo deliktní]] ​  |
 +| [[04. Pojem závazkového právního vztahu]] ​  |
 +| [[05. Závazkové právní vztahy z právních úkonů]] ​  |
 +| [[06. Závazkové právní vztahy z protiprávních úkonů ]]   |
 +| [[07. Dílčí závazky ]]   |
 +| [[08. Solidární závazky ]]   |
 +| [[09. Nedílné závazky]] ​  |
 +| [[10. Závazkové právní vztahy ve prospěch třetího ]]   |
 +| [[11. Předmět závazkových právních vztahů ]]   |
 +| [[12. Obsah závazkových právních vztahů - včetně naturálních závazků ]]   |
 +| [[13. Druhy závazkových právních vztahů]] ​  |
 +| [[14. Smlouva - pojem, uzavření, forma, účinky a odstoupení,​ fixní smlouva]] ​  |
 +| [[15. Spotřebitelské smlouvy]] ​  |
 +| [[16. Smlouva o smlouvě budoucí ]]   |
 +| [[17. Smlouvy konsensuální a reálné]] ​  |
 +| [[18. Smlouvy formální a neformální,​ synallagmatické a asynallagmatické,​ smlouvy kausální a abstraktní ]]   |
 +| [[19. Odpovědnost za vady - pojem, předpoklady,​ druhy (§ 1914n NOZ) ]]   |
 +| [[20. Vztah odpovědnosti za vadu a odpovědnosti za škodu ]]   |
 +| [[21. Změna závazkových vztahů v subjektech a obsahu - obecný výklad]] ​  |
 +| [[22. Postoupení pohledávky (soubor pohledávek § 1887 NOZ)]] ​  |
 +| [[23. Převzetí dluhu, přistoupení k dluhu (převzetí majetku § 1893 NOZ) ]]   |
 +| [[24. Prodlení dlužníka ]]   |
 +| [[25. Prodlení věřitele ]]   |
 +| [[26. Obecně zajištění závazků (utvrzení dluhu § 2048 NOZ)]] ​  |
 +| [[27. Smluvní pokuta]] ​  |
 +| [[28. Ručení]] ​  |
 +| [[29. Zajištění závazků převodem práva a zajištění postoupením pohledávky ]]   |
 +| [[30. Jistota ]]   |
 +| [[31. Uznání dluhu ]]   |
 +| [[32. Zánik závazkových právních vztahů - obecný výklad ]]   |
 +| [[33. Splnění ]]   |
 +| [[34. Započtení ]]   |
 +| [[35. Odstoupení od smlouvy]] ​  |
 +| [[36. Smrt dlužníka nebo věřitele ]]   |
 +| [[37. Nemožnost plnění - počáteční,​ následná ]]   |
 +| [[38. Výpověď ]]   |
 +| [[39. Splynutí ]]   |
 +| [[40. Prevence škod v občanském právu ]]   |
 +| [[41. Předpoklady vzniku odpovědnosti za škodu ]]   |
 +| [[42. Druhy odpovědnosti za škodu v občanském právu ]]   |
 +| [[43. Škoda - pojem, druhy (imateriální újma § 2894, 2951 NOZ)]] ​  |
 +| [[44. Domněnka zavinění ]]   |
 +| [[45. Subjekty odpovědnosti za škodu, společná odpovědnost,​ zavinění poškozeného ]]   |
 +| [[46. Rozsah a způsob náhrady škody ]]   |
 +| [[47. Obecná odpovědnost za škodu - § 420  ]]   |
 +| [[48. Zvláštní případy odpovědnosti za škodu - § 421, § 421a, § 422, 424]]   |
 +| [[49. Zvláštní případy odpovědnosti za škodu - § 427, § 432, § 433 (škoda způsobená zvířetem § 2933 NOZ, škoda způsobená věcí § 2936 NOZ) ]]   |
 +| [[50. Odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku]] ​  |
 +| [[51. Bezdůvodné obohacení obecně ]]   |
 +| [[52. Jednotlivé případy bezdůvodného obohacení ]]   |
 +| [[53. Kupní a směnná smlouva ]]   |
 +| [[54. Vedlejší ujednání při kupní smlouvě ]]   |
 +| [[55. Prodej zboží v obchodě ]]   |
 +| [[56. Darovací smlouva ]]   |
 +| [[57. Smlouva o dílo ]]   |
 +| [[58. Smlouva o půjčce a smlouva o výpůjčce (výprosa § 2189 NOZ, zápůjčka § 2390 NOZ) ]]   |
 +| [[59. Nájemní smlouva - obecné výklady (pacht §2332 NOZ)]] ​  |
 +| [[60. Nájem bytu]] ​  |
 +| [[61. Společný nájem bytu manžely - včetně přechodu nájmu bytu ]]   |
 +| [[62. Zánik nájmu bytu ]]   |
 +| [[63. Příkazní smlouva (komise § 2455 NOZ) ]]   |
 +| [[64. Jednatelství bez příkazu (nepřikázané jednatelství § 3006 NOZ) ]]   |
 +| [[65. Smlouva o úschově a smlouva o ubytování ​ ]]   |
 +| [[66. Smlouvy o přepravě]] ​  |
 +| [[67. Smlouva zprostředkovatelská ]] |
 +| [[68. Smlouva o vkladu ]]   ​| ​
 +| [[69. Smlouva o sdružení (společnost § 2702 NOZ) ]]   ​| ​
 +| [[70. Sázka, hra, los ]]   ​| ​
 +| [[71. Smlouva o důchodu (výměnek § 2702 NOZ) ]]   ​| ​
 +| [[72. Veřejný příslib (slib odškodnění § 2890 NOZ) ]]   ​| ​
 +| [[73. Cestovní smlouva ]]   ​| ​
 +| [[74. Předpoklady dědické posloupnosti (zřeknutí se dědického práva, odmítnutí dědictví, vzdání se dědictví ​ ]]   ​| ​
 +| [[75. Dědické tituly (dědická smlouva)]] ​  ​| ​
 +| [[76. Dědění ze závěti (odkaz, náhradnictví,​ svěřenské nástupnictví) ]]   ​| ​
 +| [[77. Dědění ze zákona (započtení na povinný díl a na dědický podíl) ]]   ​| ​
 +| [[78. Nabytí dědictví ( výhrada soupisu a její právní účinky, odloučení pozůstalosti,​ zcizení dědictví) ]]   ​| ​
 +| [[79. Dědická nezpůsobilost a vydědění]] ​  ​| ​
 +| [[80. Ochrana oprávněného dědice ]]   ​| ​
 +| [[81. Uzavření manželství,​ zejména formy]] ​  ​| ​
 +| [[82. Vznik manželství ]]   ​| ​
 +| [[83. Náležitosti uzavření manželství ]]   ​| ​
 +| [[84. Překážky manželství ]]   |
 +| [[85. Vady sňatečného projevu ]]   |
 +| [[86. Neexistence manželství ]]   |
 +| [[87. Neplatnost manželství ]]   |
 +| [[88. Rozvod manželství ]]   |
 +| [[89. Právní ochrana nezletilého při rozvodu manželství]] ​  |
 +| [[90. Práva a povinnosti rodičů k dětem, zejména podstata a pojem rodičovské zodpovědnosti ]]   |
 +| [[91. Nositelé - subjekty - rodičovských a obdobných práv a povinností vůči nezletilým ]]   |
 +| [[92. Osvojení (+ osvojení zletilých v NOZ - druhy) ]]   |
 +| [[93. Pěstounská péče - základní rozdíly oproti osvojení ]]   |
 +| [[94. Poručenství a opatrovnictví ]]   |
 +| [[95. Opatření státních orgánů zasahujících do výkonu rodičovské zodpovědnosti]] ​  |
 +| [[96. Správa majetku nezletilého]] ​  |
 +| [[97. Zastoupení nezletilého ]]   |
 +| [[98. Prameny rodinného práva, jeho postavení v právu soukromém a vztah k právu veřejnému ]]   |
 +| [[99. Určování rodičovství - obecně ]]   |
 +| [[100. Určování otcovství ]]   |
 +| [[101. Výživné - obecné otázky ]]   |
 +| [[102. Výživné pro nezletilé dítě ]]   |
 +| [[103. Vyživovací vztahy mezi rodiči a dětmi ]]   |
 +| [[104. Vyživovací vztahy mezi manžely a rozvedenými manžely ]]   |
 +
  
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code