Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Vypracované otázky ke zkoušce z OPH IV - errata

Postup:
 • číslo otázky (např. 20)
  • původní znění (např. odpovědnost je subjektivní)
  • nové znění (např. odpovědnost je objektivní)
 • otázka 1 (úplně na konci)
  • do soustavy jednotlivých smluvních typů byly zařazeny i ty, které v současném právním řádu stojí mimo OZ i ObchZ,… …pracovní poměr, upravený dnes zákoníkem práce
  • pracovní poměr bude nadále upraven v zákoníku práce, NOZ na něj v § 2401 pouze odkazuje
 • otázka 2
  • ad. zásada rovnosti stran, ve starém OZ vyjádřena v §2/2, avšak NOZ v autorem zmiňovaném §3/2 zásadu rovnosti stran nepřináší
  • Modrá široká knížka srovnání obou OZ říká, že pro §2/2 OZ neexistuje ekvivalent, protože byla tato zásada opuštěna z důvodů metodologických (staví se na zásadě autonomie vůle - §1/2, §566 a další) a faktických (rovnost FO a PO je leckdy nemožná)
 • otázka 3
  • jen překlep - Odpovědnost a zavinění - 2 druhy - úmysl - správně dolus directus
  • odstavec „Druhy a vznik občanskoprávní odpovědnosti“, poodstavec „NOZ“, druhá odrážka:
   • špatně: „…rozdělení civilního deliktu na odpovědnost kontraktní (§2013, 2014) a deliktní (§2010)
   • správně: „…rozdělení civilního deliktu na odpovědnost kontraktní (§2913, 2914) a deliktní (§2910 a §2909)
 • Otázka 5., odstavec „Jednostranné právní úkony“, poslední odrážka a její polodrážka:
  • špatně: „Může jím být jednatelství bez příkazu (§ 472n)…“
  • Správně: „Může jím být jednatelství bez příkazu (§ 742n)…“
 • Otázka 6., odstavec „Vznik“, druhá odrážka, její druhý puntík a jeho první pododrážka:
  • špatně: „např. určením způsobu náhrady škody (§422 odst. 2)
  • správně: „např. určením způsobu náhrady škody (§442 odst. 2)
 • Otázka č. 22 Postoupení pohledávky
  • Odstavec „NOZ §1879-1866 + Postoupení souboru pohledávek §1887“, třetí odrážka:
   • Špatně: „dle NOZ postupitel ručí za dobytnost pohledávky, pokud byla na postupníka převedena za úplatu…“
   • Správně: „dle NOZ postupitel ručí za dobytnost pohledávky, pokud byla na postupníka převedena za úplatu, což neplatí, pokud postupník věděl, že pohledávka je budoucí, nejistá nebo nedobytná (viz. § 1885, odst. 1)…“
 • otázka 26 poslední řádek
  • věřitel/popřípadě třetí osoba nahradí výstavci to, co plnil v souladu se smlouvou – špatně
  • dlužník nahradí výstavci to, co plnil v souladu se smlouvou - správně
  • vychází přímo ze znění § 2039
 • otázka 28
  • NOZ: není výslovně převzata možnost ručitele požadovat po dlužníkovi za něj poskytnuté plnění
  • tato možnost výslovně zakotvena je - § 1937 odst. 2
 • otázka 31
  • závazek= poměr, ZPV opraveno na závazek (závazkový poměr), sugrogát- opraveno na surogát, orpaveno NOZ na OZ (doporučeno nezkracovat NOZ), opraveno odstupné § 1992…
 • * otázka 35
  • doplněno: důsledky, které plynou ze zániku závazku dohodou, musí být v dohodě ujednány (např. strany si nic nedluží, všechny nároky jsou vypořádány)
  • NOZ zkracovat na OZ
  • špatně: závazkový právní vztah
  • správně: závazkový právní poměr, závazek=poměr!
 • * odstoupení od smlouvy je jednostranný právní úkon adresovaný druhé straně, který ručí smluvní závazkový vztah v okamžiku, kdy dojde druhé straně
  • odstoupení od smlouvy je jednostranný právní úkon adresovaný druhé straně, který ruší smluvní závazkový vztah v okamžiku, kdy dojde druhé straně

* 40

 • jde o následný (sekundární) nepříznivý právní následek, který vznikl porušením původní (primární) právní povinnosti, neboli protiprávním jednáním a který je především sankční složkou příslušné normy občanského práva nová sekundární povinnost postihuje porušitele původní povinnosti, označována jako odpovědnostní povinnost nebo také sankční povinnost koresponduje s ní právo oprávněného
 • NOZ částečně opouští dosavadní pražskou koncepci odpovědnosti, jako sekundární právní následek vzniklý porušením primární právní povinnosti přiklonilo se perspektivní koncepci (viz níže) prosazovanou už V. Knappem tudíž se opouští i v úpravě náhrady škody, NOZ volí jako ústřední pojem „náhrada škody“ a navrhuje normovat, kdy vzniká povinnost k náhradě škody, zatímco otázku odpovědnosti ponechává stranou )
 • otázka 41 - hned na začátku otz.
 • odpovědnost za škodu vzniká, jsou-li dány násl. předpoklady: předpoklady subjektivní povahy: 1) porušení právní povinnosti, … ; předpoklady objektivní povahy 4) zavinění
 • SPRÁVNĚ: odpovědnost za škodu vzniká, jsou-li dány násl. předpoklady: předpoklady objektivní povahy: 1) porušení právní povinnosti,… ; předpoklady subjektivní povahy 4) zavinění
 • Otázka 43, bod 2. „třídění na škodu osobní a majetkovou“
 • špatně: „škoda osobní – újma nastalá v majetkové sféře poškozeného…“
 • správně: „škoda osobní – újma nastalá v nemajetkové sféře poškozeného…“
 • otázka 81
 • církevní sňatek - osvědčení vydané matričním úřadem o splnění podmínek pro uzavření platného manželství - ne starší než 6 měsíců
 • správně je ne starší, než 3 měsíce (§ 4b odst. 2)
 • otázka 100 (1. domněnka, určení dne zániku manželství)
 • - soudní prohlášení za mrtvého = manželství zaniklo dnem, který byl v rozhodnutí určen jako den smrti
 • - soudní prohlášení za mrtvého = manželství zaniklo dnem, kdy rozhodnutí nabylo právní moci
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code