Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Občanské právo hmotné II - errata

4. Normy občanského práva
 • část F výklad - „při výkladu se používá metoda logická, gramatická, systematická, historická, TELEOLOGICKÁ (ne teologická) a srovnávací ….“
7. Smlouvy
 • část D - pacta sunt servanda - smluvní přímus: celá věta dle učebnice: „V zásadě platí, že subjekty nejsou povinny smlouvy uzavírat neboli, že neexistuje tzv. smluvní přímus. Výjimečně však může zvláštní právní předpis stanovit osobě např. povinnost uzavřít pojistnou smlouvu.“
11. Právní následky vadných právních úkonů
 • část B - zdánlivé právní úkony - ústní závět nebude neplatná JEN pro nedostatek formy, ale bude i pr. úkonem zdánlivým
 • konverze dle §41a odst. 1, nikoli dle §41/1
15. Osoby fyzické (omezení svéprávnosti, nezvěstnost, domněnka smrti)
 • část A. 1. - vyhláška 11/1988 Sb., byla zrušena ( § 128 bod 9 zákona č. 372/2011 Sb. ) zákonem o zdravotních službách ( 372/2011 Sb. ). Ale úpravu narození jsem v tom novém zákoně nenašel, ovšem nevylučuju, že někde není)
17. ochrana osobnosti FO
 • část C - prostředky ochrany osobnostních práv, písm. c) : právo na náhradu nemajetkové újmy v penězích promlčení podléhá (v otázce je chybně, že nepodléhá). Viz 31 Cdo 3161/2008
23. Předmět občanskoprávních vztahů
 • cenné papíry - od r. 2010 jsou zaknihované cenné papíry evidované v Centrálním depozitáři cenných papírů (už ne ve Středisku)
25. věc hlavní a její příslušenství...
 • část B - podle § 121 odst. 1 (ne 2) jsou příslušenstvím…
39. SJM
 • část C, odrážka 1. Majetek - nabývaní vlastnického práva k nemovitostem: podal-li jeden z manželu návrh na vklad před uzavřením manželství, nově nabytá věc je výlučně v jeho vlastnictví (ne manželství!)
45. Vznik a zánik zástavního práva
 • d) jiné skutečnosti stanovené přímo zákonem (zákonné zástavní právo)
  • ty daňové pohledávky nejsou podle zákona o správě daní a poplatků - ten již neplatí. Má tam být daňový řád.
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code