Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


A. 31 - Prekluze na rozdíl od promlčení, vydržení(pr. podstata), společný základ promlčení, prekluze a vydržení

PREKLUZE

 • lze vymezit jako následek marného uplynutí lhůty dané k vykonání práva
 • tento následek spočívá v tom, že právo zanikne
 • lhůta která marně uplynula se označuje za “prekluzivní”
 • prekluze nastává jen v případech výslovně stanovených zákonem §653, pak lhůty uvedené v §203 odst. 1 + 2 a lhůta v §3062
 • jestliže uplynutím lhůty právo zanikne, nezůstane už nic
  • už není žádné právo ani právo naturální
  • pokud by pak dlužník přesto plnil, plnil by ne-dluh, indebitel, a věřitel by tudíž získal bezdůvodné obohacení, které by na žádost dlužníka musel zase vrátit
 • soud k prekluzi přihlíží ex officio - tj. z úřední povinnosti, zda dlužník námitku vznese, není rozhodné

VYDRŽENÍ

 • vymezení
  • negativní následek nedostatečného vykonávání vlastnického práva vlastníkem a pozitivní následek dostatečného vykonávání práv vlastníka osobou, kt. má věc u sebe, přičemž zároveň splňuje podmínky stanovené zákonem
  • takto je vydržení jedním ze způsobu nabytí vlastnického práva(někým kdo vlastníkem dosud není)
  • §1089 an.
  • vydržením lze nabýt vlastnictví ke každé jednotlivé věci v právním smyslu
  • vydržením se nabývá vlastnické právo bez dalšího, tj. eo ipso uplynutím vydržecí doby za splnění dalších prve uvedených podmínek —> proto k vydržení přihlíží soud ex officio
  • jde-li o vydržení nemovité věci, která se eviduje ve veřejném rejstříku (KN), není k vkladu vlastnického práva zapotřebí žádného rozhodnutí
 • rozlišujeme
  • vydržení řádné
   • §1089 - 1094
   • tzn. nabytí vlastnického práva, event. jiného věcného práva, předpokládá že:
    • držba trvá po určitý čas (3 roky u věcí movitých, 10 u nemovitých)
    • jde o držbu pravou a opřenou o řádný právní důvod (tj. držba se zakládá na právním důvodu, kt. by postačil ke vzniku vlastnického práva, pokud by náleželo převodci nebo bylo zřízeno oprávněnou osobou)
   • vydržiteli pokud je poctivý se započítává i doba, kdy věc byla u rovněž poctivého předchozího držitele, a to takového, kt. svou držbu opíral o řádný právní důvod (srov. výše)
  • vydržení mimořádné
   • §1095
   • důsledkem je samozřejmně také nabytí vlastnictví
   • liší se od řádného tím, že pokud se - za předpokladu poctivosti držitele - neprokáže pr. důvod, na kt. se jeho držba zakládá, je třeba aby uplynula doba dvojnásobně dlouhá než jaké se žádá při řádném
   • připočtení času předchůdce - zde postačí poctivost předchozího držitele (tj. řádný právní důvod nabytí držby se požaduje jen, je-li předchozí držitel nepoctivý)
 • držba - je faktický stav, obdobný vlastnictví, kdy subjekt držby, držitel, se věci ujal, aby ji měl jako vlastník, a napříště vykonává svá domnělá práva vlastníka pro sebe(ve svůj prospěch)
  • držba řádná - pokud se zakládá na platném právním důvodu
  • držba poctivá - pokud držitel má z přesvědčivého důvodu za to, že mu právo náleží
  • držba pravá - pokud se neprokáže, že dotyčný držitel nabyl držbu svémocně, skrytě nebo lstí a nebo že dotyčný držitel usiluje o přeměnu pouhé výprosy v trvalé právo - §987 an. (výprosa - varianta půjčky, kdy půjčitel může o vrácení půjčené věci zažádat kdykoliv)
  • vyžaduje se aby držba trvala neřerušeně (nepřihlíží se k přerušení kratšímu než 1 rok)
 • do vydržecí doby se započte i doba řádné a poctivé držby jeho předchůdce (např. zůstavitele)
 • o počátku, běhu a dalších souvisejících otázkách platí u vydržecí doby to, co bylo uvedeno u promlčecí lhůty
 • zákaz vydržení
  • Zz nemůže vydržet vlastnické právo proti zastoupenému ani zastoupení proti svému Zz (např. rodiče a děti navzájem)
  • obdobné platí pro opatrovníka a opatrovance a pro poručníka a poručence (§1907)
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code