Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


A. 30 - Promlčení (§§ 609 - 653)

 • soukromoprávní institut, díky kterému dojde k oslabení subjektivního práva, a to v důsledku marného uplynutí času, tzv. promlčecí lhůty + opomenutí oprávněného subjektu konat (např. uplatnit právo u soudu) – je to složená právní skutečnost
  • oslabení spočívá v tom, že pokud je promlčení u soudu namítnuto, zanikne právo z práva vyplývající a soud nemůže promlčenou pohledávku (nepřiznává se pohledávka, ale právo!)přiznat, tj. rozhodnout o povinnosti dlužníka splnit dluh (např. zaplatit dlužnou částku) – promlčení však zakládá pouze právo se ho dovolat, tj. namítnout ho, pokud tedy dlužník promlčení nenamítne, soud žalobě vyhoví
  • smyslem institutu promlčení je čelit složitým sporům, které by mohly vznikat při příliš dlouhé možnosti uplatnit právo u soudu, protože čím delší doba uplyne od vzniku práva, tím mj. složitější je dokazovaní (lidé zapomínají)
   • proto zákon v souladu se zásadou vigilantibus iura scripta sunt (práva patří bdělým) časově omezuje vynutitelnost práv, aniž by je úplně rušil
 • nebylo-li právo vykonáno v promlčecí lhůtě, promlčí se a dlužník není povinen plnit (právo je nyní „promlčené“)
 • pokud dlužník plnil po uplynutí promlčecí lhůty, nemůže požadovat vrácení toho, co plnil
 • i nadále platí, že soud přihlédne k promlčení jen tehdy, namítne-li dlužník, že je právo promlčeno
  • tzn. dlužník musí tuto námitku u soudu uplatnit
  • právo věřitele je oslabeno, ale nezaniká
 • vzdá-li se někdo předem práva uplatnit námitku promlčení, nepřihlíží se k tomu
  • tím je myšleno vzdání se práva, které teprve vznikne
  • jiná situace je, vzdá-li se někdo námitky uplatnění promlčení u práva, které již vzniklo - např. dlužník u soudu námitku promlčení nevznese
 • poté, co dlužník vznesl námitku promlčení, promlčené právo ztratilo nárok (úspěšná uplatnitelnost práva) a změnilo se v právo naturální (přirozené), a (!) je to stále právo, a proto, když dlužník přece plní, plní po právu, plní dluh, nikoli bez právního důvodu!

Co se promlčuje

 • § 611 - „Promlčují se všechna majetková práva s výjimkou případů stanovených zákonem. Jiná práva se promlčují, pokud to zákon stanoví.” (převzat §100 odst. 2 starého OZ)
 • majetkové právo - např. právo na vrácení peněz (dluhu)

Co se nepromlčuje

 • demonstrativní výčet některých majetkových práv, která nepodléhají promlčení:
  • právo na výživné
  • právo vlastnické
  • právo domáhat se rozdělení společné věci
  • právo na zřízení nezbytné cesty
  • právo na vykoupení reálného břemen
 • § 112 - v případě práva na život a důstojnost, jméno, zdraví, vážnost a čest, soukromí nebo obdobného osobního práva se promlčí jen práva na odčinění újmy způsobené na těchto právech

Počátek běhu promlčecí lhůty (ne doby)

 • § 619 - Jedná-li se o právo vymahatelné u orgánu veřejné moci, počne promlčecí lhůta běžet ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé. Právo může být uplatněno poprvé, když (v zákoně je pokud, ale je to chyba) se oprávněná osoba dozvěděla o okolnostech rozhodných pro počátek běhu promlčecí lhůty, anebo kdy se o nich dozvědět mohla a měla; to je počátek subjektivní promlčecí lhůty
  • objektivní promlčecí lhůta - moment, kdy došlo fakticky k té události - objektivně určený počátek
  • ty lhůty běží paralelně a záleží, která skončí, jako první
 • u práva, které musí být uplatněno nejprve u příslušné osoby (a teprve pak event. u soudu), počne promlčecí lhůta běžet ode dne, kdy u ní bylo právo takto uplatněno (§ 628)
 • u škody na zdraví žádná objektivní lhůta není
 • proti tomu, kdo nemůže jednat, neběží promlčecí lhůta
  • zásada římského práva
  • (důl.) § 622 - „Jedná-li se o újmu na zdraví nezletilého, který není plně svéprávný, počne promlčecí lhůta nejdříve běžet, až se nezletilý stane plně svéprávným. Nenabude-li plné svéprávnosti, nepočne promlčecí lhůta běžet, dokud mu po dovršení zletilosti nebude jmenován opatrovník.”

Délka promlčecí lhůty

 • §§ 629 - 630
 • promlčecí lhůta trvá tři roky - subjektivní
 • majetkové pr. se promlčí nejpozději uplynutím 10 let ode dne, kdy dospělo, resp. kdy došlo k události, ledaže zákon zvlášť stanoví jinou promlčecí lhůtu - objektivní lhůta
  • (právo dospělo = mám do 30. 4. zaplatit dluh, 1. 5. už je právo na vymáhání dospělé, tzn. možné uplatňovat právo u soudu - objektivní promlčecí lhůta začíná běžet dospělostí práva)
 • u subjektivní lhůty je možnost sjednat kratší/delší lhůtu (novinka) - nesmí být ale kratší než 1 rok a delší než 15 let (nelze u objektivní)
  • pokud by to bylo sjednáno v neprospěch slabší strany, nepřihlíží se k tomu
 • NOZ upravuje celkem podrobně ve zvláštních ustanoveních délku promlčecích lhůt v různých situacích obč. pr. styku (§§ 631 - 644) - zmíníme právo na náhradu škody:
  • subjektivní lhůta
   • 3-letá lhůta
   • od té chvíle, kdy zjistíme, že ke škodě došlo, kdo za ni odpovídá, a jak je škoda velká - jinak nemohu žalovat
  • objektivní lhůta
   • 10-letá lhůta
   • běží nezávisle na subjektivní lhůtě
   • začne běžet v den škody
  • úmyslná škoda se promlčuje až za 15 let (objektivní lhůty)

Běh promlčecí lhůty

Stavení lhůty:
 • § 648 - „Uplatní-li věřitel v promlčecí lhůtě právo u orgánu veřejné moci a pokračuje-li řádně v zahájeném řízení, promlčecí lhůta neběží. To platí i o právu již vykonatelném, pokud byl pro ně navržen výkon rozhodnutí nebo navrženo nařízení exekuce.”
 • § 646 - „Mezi manžely nepočne promlčecí lhůta běžet ani neběží, dokud manželství trvá. To platí obdobně i pro práva mezi osobami žijícími ve společné domácnosti, mezi zastoupeným a zákonným zástupcem, opatrovancem a opatrovníkem nebo mezi poručencem a poručníkem.“ Obojí je tzv. pravé stavení.
 • nové:
  • § 650 - „Promlčecí lhůta neběží po dobu, kdy se věřiteli hrozbou brání právo uplatnit. To platí i v případě, když věřitel právo neuplatnil, jsa dlužníkem nebo osobou dlužníku blízkou lstivě uveden v omyl.”
  • § 651 - „Promlčecí lhůta neběží po dobu, dokud trvá vyšší moc, která věřiteli v posledních šesti měsících promlčecí lhůty znemožnila právo uplatnit.“
 • pravé stavení - počítá se nám i to před zahájením řízení
 • nepravé stavení - pokud máme např. nezletilého a čekáme, až bude zletilý, to čekání se nám nepočítá
Obnovení nároku v důsledku uznání dluhu - § 653
 1. Bylo-li právo již promlčeno a uznal-li dlužník svůj dluh, nárok se obnoví a počne běžet nová promlčecí lhůta ode dne, kdy k uznání dluhu došlo. Určí-li však dlužník v uznání i dobu, do které splní, promlčí se právo za deset let od posledního dne určené doby.
 2. Bylo-li právo, ačkoli bylo již promlčeno, přiznáno rozhodnutím orgánu veřejné moci, použije se odstavec 1 obdobně.
Přerušení lhůty
 • u přerušení se nám lhůta uplynulá před přerušením nepočítá
  • v případě uznání dluhu - dlužník může dluh uznat co do důvodu a výše, a běží nová desetiletá promlčecí lhůta, bez ohledu na to, kolik z tříleté uplynulo; stejné platí o právu přiznaném rozhodnutím!
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code