Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


A. 28 - Věci nemovité a věci movité

 • Věc (v právním smyslu) = vše, co je rozdílné od osoby a slouží potřebě lidí (+ výslovně vyloučené kategorie - lidské tělo a zvířata)

§ 498 Nemovité a movité věci

 1. (1) Nemovité věci jsou pozemky a podzemní stavby se samostatným účelovým určením, jakož i věcná práva k nim, a práva, která za nemovité věci prohlásí zákon. Stanoví-li jiný právní předpis, že určitá věc není součástí pozemku, a nelze-li takovou věc přenést z místa na místo bez porušení její podstaty, je i tato věc nemovitá.
 2. (2) Veškeré další věci, ať je jejich podstata hmotná nebo nehmotná, jsou movité.

Důvodová zpráva

 • ostré vymezení nemovitých věcí - zbytek jsou věci movité (definuje se pouze 1 pojem, druhý se zjišťuje argumentací a contrario)
 • návrat k zásadě superficies solo cedit (povrch ustupuje půdě)
 • rozlišení podzemních staveb: samostatné s určením (samostatné nemovité věci), součásti určitého pozemku
 • speciální úpravy ve zvláštních zákonech (letiště, pozemní komunikace, vodovody a kanalizace, důlní díla,..)

Nemovité věci

a) Pozemky

 • = část zemského povrchu
 • platí superficies solo cedit (nemovitostmi jsou stavby, které spojeny se zemí pevným základem)
 • §506 Součástí pozemku je
  1. prostor nad i pod povrchem
   • povinnost snášet užívání prostoru, je-li pro to důležitý důvod a děje-li se to takovým způsobem, že vlastník nemůže mít rozumný důvod tomu bránit
  2. stavby zřízené na pozemku (zapuštěno v pozemku a upevněno ve zdech)
  3. jiná zařízení
  4. podzemní stavba - není-li nemovitou věcí a i když zasahuje pod jiný pozemek
 • Součástí pozemku NENÍ – stavby dočasné, podzemní stavby se samostatným účelovým určením, stavby spojené se zemí pevným základem ve vlastnictví jiné osoby, než vlastníka pozemku, inženýrské sítě (vodovody, kanalizace, energetické vedení,..)
 • Přechodná ustanovení
  • stavba, která je pevně spojena se zemí, ale podle práva účinného k 31.12.2013 není součástí tohoto pozemku a k 1.1.2014 je ve vlastnictví jiné osoby, než vlastníka pozemku, se nestává součástí pozemku! (§3055)
  • stává se jí, pokud je vlastník stavby i vlastníkem pozemku
  • spoluvlastnictví- stavba se stává součástí pozemku, jen pokud jsou všichni její vlastníci současně vlastníci pozemku a naopak
  • obdobně platí pro stavbu, která má být zřízena na pozemku jiného vlastníka, na základě věcného práva nebo smlouvy uzavřené před 1.1.2014
  • předkupní právo (§3056): vlastník stavby k pozemku (část nezbytná pro výkon vl. práva ke stavbě), vlastník pozemku ke stavbě
  • zatížení stavby/pozemku věcným právem (§3060): stavba se nestane součástí pozemku, dokud toto věcné právo trvá a pokud to jeho povaha vylučuje

b) Podzemní stavby se samostatným účelovým určením

 • stavby se zvláštním (autonomním) hospodářským určením, které se zamýšlí prohlásit za samostatné nemovité věci (např. metro, vinný sklep pod cizím pozemkem)
  • podzemní stavby zřízené jako součást určitého pozemku, které jsou součástí celé, byť zasahují pod cizí pozemek
  • důlní díla a stavby  úprava v horním zákoně
  • v OP je stavba chápána staticky tj. jako stavební dílo, veřejné právo chápe pojem stavba (stavební zákon) dynamicky tj. jako stavění

c) Věcná práva k pozemkům a podzemním stavbám se samostatným účelovým určením

 • věcná práva, jejichž předmětem jsou nemovité věci (pozemky a podzemní stavby SÚU)
 • jsou to nehmotné nemovité věci

d) Práva, která za nemovité věci označí zákon

 • práva, která jsou ex lege nemovitou věcí
 • př. právo stavby (§1242)
 • stavba, která se staví na základě práva stavby, je pak příslušenstvím práva stavby (je jeho součástí a také je nemovitou věcí)

e) Věc, která podle ustanovení jiného zákona není součástí pozemku, pokud ji není možné z místa na místo bez porušení její podstaty

 • věc, které jiný zákon propůjčuje charakteristiku nemovité věci
 • např. vodní zákon (254/2001 Sb.,), zákon o vodovodech a kanalizacích (274/2001 Sb.,)
 • tyto věci se zapisují do speciální majetkové evidence, ne do KN

f) Jiná (zvláštní) součást objektivní reality, kterou za nemovitou věc označí zákon

 • může ji tak označit jakýkoliv zákon (NOZ a jiné)
 • jednotka (§1159)  Jednotka je nemovitou věcí. (právní pravidlo, ne vyvratitelná domněnka!)
 • jednotka = zvláštní soubor majetkových práv, výhradní vlastnické právo k reálně ohraničené části domu (např. byt) a podílové vlastnické právo ke společným částem nemovité věci (např. společné chodby, vstupní hala), práva jsou neoddělitelně spojena

Nakládání s nemovitými věcmi

 • zvláštní důležitost právní jistoty
 • NV se zásadně evidují v rejstříku/evidenci (pozemkové knihy, KN, evidence nemovitostí)
 • pro právní jednání, jehož předmětem je NV se vyžaduje písemná forma (§560(2))

Movité věci

 • všechny ostatní věci v právním smyslu, ať je jejich podstata hmotná, či nehmotná
 • movité věci jsou i součásti lidského těla, které lze bezbolestně odejmout bez znecitlivění a které se přirozenou cestou obnovují (§112), lze je přenechat jinému za odměnu

Prameny

 • zákon č. 89/2012, Sb.
 • Občanské právo hmotné 1, Díl první: Obecná část, J. Dvořák, J. Švestka, M. Zuklínová a kolektiv, Praha 2013
 • Občanské právo hmotné, Jan Hurdík a kolektiv, Plzeň 2013
 • zákon č. 89/2012, Sb.
 • důvodová zpráva k NOZ
 • prezentace ze semináře JUDr. I. Bláhové
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code