Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


A. 24 - Povinnost a odpovědnost (pojmy, druhy)

 • Občanskoprávní povinnost
  • Pojem
   • je to protipól občanského subjektivního práva
   • je to objektivním právem uložená míra nutnosti jednání osoby obč. pr., které - není-li plněno dobrovolně - je vynutitelné za pomoci státního donucení, zejména prostředky soudní moci
   • může spočívat v tom:
    • něco dát = dare
    • něco konat = facere
    • něčeho se zdržet/opomenout = omittere
    • něco strpět = pati
    • —> realizaci občanskoprávní povinosti lze označit jako její splnění
   • směřuje vůči:
    • jiné určité osobě občanského práva (např. povinnost převzatá smlouvou uzavřenou s jinou osbou občanského práva) = relativní působení
    • všem jiným neurčitým osobám občanského práva (např. povinnost každé osoby občanského práva zdržet se neoprávněných zásahů do osobnostní sféry/vlastnické sféry jiné osoby obč. práva) = absolutní působení “erga omnes”
 • Druhy občanskoprávních povinností
  • Obecně
   • normy občanského práva, kt. upravují obecná pravidla jednání osob občanského práva, zpravidla ještě samy o sobě ke vzniku(změně či zániku) občanskoprávních povinností nevedou
   • zpravidla vznikají teprve tehdy, nastane-li určitá/é skutečnost/i. která je předvídána normami občanského práva neboli nastane-li občanskopr. skutečnost, resp. občanskopr. důvod
  • Občanskoprávní povinnosti z PJ
   • ze smluv
    • nejčastější
    • konsenzuální PJ
    • dvoustranné i vícestranné
    • protožeobčanskoprávní smlouvy jsou zpravidla smlouvami vzájemně podmíněnými(synallagmatickými), vnikají u nich obč-pr. povinnsoti na obou stranách →smlouvy zavazují strany k urč. vzájemnému plnění s cílem dosáhnout oboustranného prospěchu (prodej - 1. strana musí umožnit vykonávání vlast. práva a 2. strana musí zaplatit a převzít předmět)
    • např. z kupní smlouvy, nájemní smlouvy
    • smlouvu musí dodržet + u některých případů vyžaduje vedle existence smlouvy i další pr. skutečnost (např. vznik vlastnické povinnosti k nemovit vyžaduje i vklad do KN) ⇒ to je případ tzv. “složené-komplexní-právní skutečnosti”
   • z jednostranného PJ
    • není typické
    • tam kde povinnost zavazuje pouze jednající osobu ob.pr. (§1771 - návrh na uzavření sml.) nebo kde možnost určitého jednostranného PJ má svůj základ v již existujícím závazku(§2001 - dovolené odstoupení od smlouvy)
    • je jich uzavřený počet - numerus clausus - přicházejí v úvahu pouze tam, kde to předpokládají občanskopr. normy
    • NOZ neuvádí kvazikontrakty výslovně → obč-pr. povinnosti jakoby vzniklé ze smlouvy ale tady nedošlo k potřebnému konsenzu stran (známe ze zahraničí)
  • Obč-pr. povinnosti z protiprávních jednání-činů
   • tzv. neoprávněné zásahy
   • jde o projevy vůle osob obč.pr., které ale na rozdíl od PJ, kt. jsou v souladu s objektivním právem, a tedy právem abrobovaným - jsou s objektivním právem v rozporu (reprobovány) a tudíž spojeny s nepříznivými pr. následky předvídanými sankčními sloužkami příslušných občanskopr. norem
   • je jedno jestli činy jsou konány jednáním či nečinností i o to zda jde o zaviněné či nezaviněné
   • např. čin, kt porušuje povinnost z uzavřené sml. (§2913 smluvní občanskopr povinnost), nebo zaviněný protipr.čin porušující zákonnou povinnost (§2910) a způsobující v poměrech jiného škodu
   • kvazidelikt - také NOZ neuvádí
  • Obč-pr. povinnost z právních událostí
   • zakládají, mění či ruší občanskoprávní povinnosti nezávisle na vůli lidí
   • události jak společenské povahy (narození, smrt člověka..) či jiné povahy, včetně živelních událostí(povodeň, vichřice)
  • Obč-pr. povinnosti z protiprávních stavů
   • protiprávní stavy(§6(2)), které mají svůj význam zejména v oblasti odpovědnosti za způsobené majetkové újmy a nemajetkové újmy, vznikají zpravidla v úzké souvislosti se zákonem kvalifikovanými událostmi, kt. vyplývají e zvlášní povahy někt. rizikových činností (provozů) spojených s využíváním sofistikované techniky, nebezpečných a výbušných látek, využáním stále složitějších továrních zařízení - kt. představují pro své okolí zdroj zvýšeného nebezpečí vzniku závažných majetkoých a nemajetkových újem
   • ptž. jsou pro společnost a její rozvoj zpravidla užitečné, právo je za splnění určitých záruk dovoluje (tzn. nejsou samy o sobě protiprávní) → zároveň právo nedovoluje, aby tímto zákonem kvalifikovaným způsobem byly působeny majetkové a nemajetkové újmy(kvůli ochraně postižených) —> pokud by majetkové a nemajetkové újmy nastaly vznikne protipr. stav (tento protiprávní stav sám o sobě je dostatenou obč-pr. skutečností k tomu aby provozovatélé těchto činností, kt. z nich mají jinak výhody, byli postiženi novou následnou občanskopr. povinností takto vzniklé majetkové a nemajetkové újmy uhradit/odčinit
  • Obč-pr. povinnost přímo ze zákona (ex lege)
   • zcela vyjímečné
   • zde obč-pr. povinnost vzniká bez existence pr. skutečnosti
   • např.§1243 - vznik ob-pr. povinnosti z práva stavby, ze služebnosti(§1260) aj.
  • Obč-pr. povinnosti z jiných právních skutečností
   • Z vytvoření věci (§489)
    • mohou vznikat tedy i z volních činností - tvůrčí, duševní —>aniž by se je dalo kvalifikovat jako PJ
    • důsledkem může být vznik věci hmotné či nehmotné povahy spojené se vznikem obč-pr. povinnosti (něco uplácám z híny a vznikne mi právo a jiným povinnosti)
   • Z právotvorných aktů aplikace práva úředního orgánu
    • hl. rozhodnutí - ať rozsudek či usnesení → vedou ke vzniku, změně či zániku obč-pr. povinnosti tam kde zákon příslušný orgán opravňuje
    • jde o právotvorné rozhodnutí úředního/zejm. souního orgánu, kt se ex tunc, osvědčují již nastalé obč-pr. povinnosti
    • např. u vypořádání podílového spoluvlastnictví, vzniku a zániku pr. stavby, vznik služebnosti, vznik zást. práva

 • Občanskoprávní odpovědnost
  • Pojem
   • většinou lidí je spojována až s nějakými pochybeními, neboli až s porušením některé z pr. povinností
  • Pojetí
   • obč-pr. odpovědnost vzniká již spolu se vznikem původní (primární) obč-pr. povinnosti a provází ji latentně až do jejího porušení spojeného s újmou v majetkové či nemajetkové sféře postiženého, kdy se aktivizuje a působí pr. následky
   • tzn. osoba obč. pr. odpovídá za splnění své původní obč-pr. povinnosti (to je důvod proč nehovoříme o odpovědnsoti za škodu ale od povinnsoti nahradit škodu atd…)
   • tzn. po obsahové i funkční stránce splývá s původní občanskopr. povinností
   • tzn. je zůžena jen na její preventivní funkci a k popření její funkce reparační, satisfakční popř. i represivní
   • neporuší-li jednotlivec nějakou pr. povinnost, nebude ani postižen žádnou občanskopr. odpovědností
   • trestní, správní, pracovní právo chápe odpovědnost jinak
  • Předpoklady vzniku
   1. protipr. úkon, protipr stav
   2. újma, ať v majetkové či nemajetkové sféře postiženého
   3. příčinná souvislost(mauzální nexus) mezi A a B
   4. zpravidla i zavinění ve formě úmyslu či nedbalosti
  • → když se toot splní = obč-pr. odpovědnsot za zavinění neboli sub. odpovědnost s možností vyvinění (exkupace)
  • → pokud splní jen první tři = obč-pr. odpovědnost bez zavinění neboli odpovědnost objektivní
  • Její fikce
   • uhrazovací (reparační) a v jejím rámci buď uvedení v předešlý stav(naturální restitucí) a nebo peněžitou náhradu(kompenzací) → spravedlivé navrácení rovnováhy
   • satisfakce - poskytnutí přiměřeného zadostiučinění → jen když to stanoví zvlášť zákon
   • prevenční → v duchu zásady neminem laedere, přispívá k motivai osob, ab svým jednáním neporušovali původní obč-pr. povinnosti - smluvní či zákonné
   • represivní
  • Druhy
   • první způsob
    1. obč-pr. odpovědnost za škodu
    2. obč-pr. odpovědnost za vady
    3. obč-pr. odpovědnost za prodlení (ať dlužníka či věřitele)
   • druhý způsob
    1. odpovědnost za majetkovou újmu
     • majetková újma (materiální) - újma objektivně ocenitelná, přesně vyčíslitelná v penězích nůže mít podobu škody(obč-pr. odp. za škodu), vady(obč-pr. odp. za vady) či újmy z prodlení (obč-pr. odp. z prodlení)
     • odčinění majetkové újmy - vždy
    2. občanskoprávní odpovědnost za nemajetkovou újmu
     • nemajetková újma (imateriální, ideální, morální) - v rámci závazků z deliktů
     • odčinění nemajetkové újmy jen stanoví-li to zvlášť zákon
     • tj. např. omluva, možná i peněžité zadostiučinění
     • ——> dojde.li k ublížení na zdraví - nahrazuje se jak nemajetková újmy - boles, ztížení společenského uplatnění → nebo soud rozhodne o satisfakci volnou úvahou pokud nelze určit (soud není omezen bodovými sazbami)
     • -—> dojde-li k usmrcení/těžkému ublížení na zdraví - peněžité vyjádření duševních útrap → nelze-li určit zase soud volnou úvahou
     • -—> pokud někdo poškodí škodolibě věc - cena + cena zvláštní obliby
   • třetí způsob
    1. obč-odp. za zavinění = subjektivní odpovědnost
     • je za zaviněný protipr. čin
     • je to odpovědnost za způsobenou škodu
     • předpokládá se, že rušitel je sto posoudit následky a svou vůlí ovládnout (říct si zda to uděla nebo ne) → je-li to splněno je způsobilý k zavinění
    2. obč-pr. odpovědnost bez zavinění = objektivní odpovědnost
     • např. odpovědnsot za vady a odpovědnost za prodlení dlužníka a věřitele
     • lze se jí zprostit jen z liberačních důvodů
     • objektivní občanskopr. odpovědnost absolutní povahy
    • působí protichůdně (typické u odpovědnosti za škodu)
    • cílem je zajistit plnou a zároveň urychlenou ochranu jak majetkových tak nemajetkových práv
   • čtvrtý způsob
    1. obč-pr. odpovědnost smluvní - kontraktní ex contractu
     • příčina je porušení smlouvy konáním či opomenutím
    2. obč-pr. odpovědnost mimosmluvní - deliktní ex delicto
     • odp. za škodu založena a porušením zákonné obč-pr. povinnosti - tj. zaviněným protiprávním činem, kdy se zavinění předpokládá(§2911) a kde zároveň existuje možnost vyvinění (exkupace)
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code