Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


14) Osoby fyzické (právní osobnost, svéprávnost obecně)

Obecně o subjektech občanského práva

 • v právní nauce víc významů: Subjekt právotvorný (stát) X subjekt, jemuž je právo určeno (adresát právní normy)
 • právo se obrací na lidi dvěma způsoby: buď je opravňuje právo vykonávat, nebo je pomocí systémů příkazů, zákazů a dovolení nutí, aby se právem řídili
  • → ti, kteří jsou povinni se právem při svém chování řídit = osoby
 • Právní normy určují okruh osob, a vymezují jejich právní způsobilost  dvě vlastnosti
  • 1) Způsobilost k právům a povinnostem = PRÁVNÍ OSOBNOST
   • = způsobilost být subjektem práv a povinností (§15)
   • v právní teorii = právní subjektivita
  • 2) Způsobilost k právně relevantnímu jednání
   • jen ta osoba, která má intelektuální a volní vyspělost, může svým vlastním jednáním právní následky vyvolat, nebo právně relevantním způsobem jednat a být za své jednání odpovědná
   • Způsobilost nabývat pro sebe vlastním právním jednáním práva a zavazovat se k povinnostem = SVÉPRÁVNOST
    • svéprávný může vlastním jednání způsobit vznik, změnu nebo zánik práv a povinností
    • podle starého = způsobilost k právním úkonům
   • Způsobilost založit svou odpovědnost = DELIKTNÍ ZPŮSOBILOST
    • = nést nepříznivé právní následky za zaviněné protiprávní jednání
  • zákonodárce nemůže při vymezení osob postupovat libovolně  člověk má přirozeně a ústavně (+mezinárodně) uznané právo na to, aby byla všude uznávána jeho právní osobnost (§19 NOZ: ,,každý člověk má vrozená, již samostatným rozumem a citem poznatelná přirozená práva, a tudíž se považuje za osobu….“
   • člověk je tedy osobou přirozenou = osoba fyzická
   • X Osoba právnická = ta postrádá přirozené právo na uznání své právní osobnosti
    • = umělý lidský útvar, vytvořený, aby sloužil lidským zájmům
  • NOZ výslovně stanový, že mít a vykonávat práva může jen osoba (platí i pro povinnosti- ty lze také uložit jen osobě)
   • pokud někdo zřídí právo nebo uloží povinnost tomu, co osobu není, právo/ povinnost se přičte osobě, které podle povahy právního případu náleží
    • např. pokud někdo daruje věc zvířeti → vlastnické právo nabude majitel zvířete

Fyzické osoby

Právní osobnost

 • každá FO má právní osobnost (= je způsobilá mít práva a povinnosti (§15))
  • je to jedno ze základních lidských práv → nelze ji omezit, ani jí někoho zbavit
   • §16: Právní osobnosti ani svéprávnosti se nikdo nemůže vzdát ani zčásti;…
 • Vzniká narozením
  • + §25 právní osobnost se přiznává i na počaté dítě, narodí-li se živé – nascituru
   • jedná se o vyvratitelnou právní domněnku, že se dítě narodilo živé

Změna pohlaví

 • pokud existuje trvalý nesoulad mezi psychickým a anatomickým pohlavím, právní řád umožňuje lékařskou změnu pohlaví = provedení změny pohlaví chirurgickým zákrokem při současném znemožnění reprodukční funkce
  • zákon 373/2011 – zákon o specifických zdravotních službách
 • v NOZ § 29
 • Změna pohlaví nemá z hlediska občanského práva vliv na osobní stav člověka, ani na jeho osobní a majetková práva a povinnosti
 • Zaniká však manželství nebo registrované partnerství
  • (ovšem dle zákona 373/2011 lze výkon provést až poté, co pacient prokáže, že manželství/ partnerství zaniklo)
  • v případě zániku manželství platí obdobně ustanovení o povinnostech a právech rozvedených manželů v době po rozvodu (povinnosti a práva ve vztahu ke společnému dítěti + majetkové poměry)
 • Zůstávají všechny dosavadní příbuzenské vazby
 • Okamžik kdy změna pohlaví nastává = sám chirurgický zákrok při současném znemožnění reprodukční funkce a přeměně pohlavních orgánů

Svéprávnost

Plná svéprávnost

 • svéprávnost = způsobilost FO nabývat pro sebe vlastním právním jednání práva a zavazovat se k povinnostem (právně jednat)
 • vzniká postupně – podle stavu psychické vyspělosti FO
 • Plná svéprávnost vzniká:

1) Zletilostí = dovršením osmnáctého roku věku (§30)

 • NOZ zmiňuje i jiné věkové hranice – 12 let v §807; 15 let v !35; 1526 a 1548; 16 let v § 35, 672, 811; 20 let (§2279 – smrt nájemce); 25 let (§74 domněnka smrti) a 70 let (§2279 – smrt nájemce)
  • tyto situace ale nemají vliv na nabytí zletilosti!

2) Nabytí plné svéprávnosti uzavřením manželství (§30)

 • nabytá svéprávnost se neztrácí ani zánikem manželství, ani prohlášením manželství za neplatné! – do té doby, než bude této osobě 18, jedná se o plně svéprávného nezletilého

3) Na základě rozhodnutí soudu = přiznáním svéprávnosti

 • taktéž – zletilost až v 18 letech; do té doby plně svéprávný nezletilý
Plnou svéprávnost nemají
 • nezletilci
  • pokud jim nebyla plná svéprávnost přiznána soudem (§31)
 • zletilé FO, jejichž svéprávnost byla omezena rozhodnutím soudu
  • §55 a následující
 • + §581 …neplatné je i právní jednání osoby jednající v duševní poruše, která jí činí neschopnou právně jednat (tzn. i osoby, jejichž svéprávnost soudem omezena nebyla)
 • Svéprávnost podle hmotného občanského práva je určující pro občanskou procesní způsobilost
 • → Každý může před soudem jako účastník občanského soudního řízení samostatně jednat v tom rozsahu, v jakém má způsobilost vlastními úkony nabývat práva a brát na sebe povinnosti

Přiznání svéprávnosti

 • kořeny už v římském právu = emancipace
 • § 37
 • Soud přizná plnou svéprávnost nezletilému, který není plně svéprávný, za následujících podmínek:
  • nezletilý dosáhl věku 16 let
  • jsou osvědčeny následující schopnosti nezletilého:
   • je schopen sám se živit
   • je schopen sám obstarat své záležitosti
  • zákonný zástupce nezletilého s návrhem souhlasí
 • v ostatních případech jen tehdy, je –li to třeba z vážných důvodů v zájmu nezletilého
 • návrh může podat nezletilý i jeho zákonný zástupce
 • nezletilým, však i po přiznání zůstává až do 18 let

Svéprávnost nezletilých

rozlišujeme dvě kategorie nezletilců 1) ti, kteří nenabyli plné svéprávnosti (§31) 2) ti, kteří plné svéprávnosti nabyli (§30 odst. 2)

1) nezletilci, kteří nenabyli plné svéprávnosti
 • jejich svéprávnost je v NOZ založena na dvou principech
  • A) obecné pravidlo: o každém nezletilém, který nenabyl plné svéprávnosti, se má za to (vyvratitelná právní domněnka), že je způsobilý k právním jednáním co do jejich povahy přiměřeným rozumové a volní vyspělosti nezletilých jeho věku (§31)
   • svéprávnost je tedy nabývána postupně, s tím jak se rozvíjí psychická vyspělost nezletilého
  • B) pravidlo z §36: ,,nezletilý, který nenabyl plné svéprávnosti, není nikdy, bez ohledu na ostatní ustanovení, způsobilý jednat samostatně v těch záležitostech, k nimž by i jeho zákonný zástupce potřeboval přivolení soudu
   • toto platí bezvýjimečně
 • + zákonný zástupce může nezletilému udělit souhlas k určitému právnímu jednání nebo k dosažení určitého účelu (§32)
  • takové jednání ovšem nesmí být nezletilému výslovně zakázáno
   • např. zákonný zástupce nemůže dát souhlas s tím, že si nezletilý koupí alkohol
  • udělený souhlas může být později omezen/ vzat zpět  ale s účinky ex nunc (nemá to vliv na platnost již učiněného právního jednání)
 • pro udělení souhlasu (podle §32) vůči třetí osobě stačí projev vůle alespoň jednoho ze zákonných zástupců (např. jednoho z rodičů)
  • pokud si odporují → nepřihlédne se k projevu žádného z nich
  • toto není to samé, jako když se jedná o situaci, kdy rodiče rozhodují o záležitostí dítěte → zde rodiče jednají ve vzájemné shodě
 • + zákonný zástupce může nezletilému udělit souhlas k samostatnému provozování obchodního závodu/ jiné obdobné výdělečné činnosti (§33)
  • k platnosti souhlasu je nutné přivolení soudu
  • → nezletilý, který nenabyl plné svéprávnosti, se stává způsobilý k jednáním, jež jsou spojena s provozováním obchodního závodu – není to ale přiznání svéprávnosti v plném rozsahu!
 • NOZ upraveny také základní otázky pracovněprávní subjektivity nezletilého
  • § 34 –zákaz závislé práce nezletilých mladších 15 let/ těch, kteří neukončili povinnou školní docházku
  • možno vykonávat jen uměleckou, kulturní, reklamní nebo sportovní činnost

Bydliště fyzické osoby

 • člověk má bydliště v místě, kde se zdržuje s úmyslem žít tam trvale (§80)
 • Bydliště je určeno dvěma prvky: Pobyt + Úmysl se na daném místě zdržovat trvale
 • Kritériem pro stanovení místa bydliště je faktický stav
  • (nikoli administrativní aspekty – např. jako je adresa zapsaná v občance)
 • Některé osoby nemusí mít bydliště (není místo, kde by měli v úmyslu zdržovat se trvale)  obtížné pátrání po takové osobě  NOZ konstruuje pomocí fikce bydliště i u osob, které je nemají
  • místo, kde osoba žije (i bez úmyslu zdržovat se tam trvale)
  • pokud to nelze zjistit  místo, kde má majetek nebo místo, kde měl bydliště naposledy
 • podle §3019 je bydliště jedním z údajů, podle nichž lze člověka zjistit (+ jméno, datum narození; případně další identifikující údaje podle jiného předpisu)
 • FO s bydlištěm mimo území ČR = zahraniční osoba

Zánik právní osobnosti

 • právní osobnost člověka zaniká jeho smrtí
 • Smrt je zásadně třeba dokázat (důkaz smrti)
  • pokud to možné není, jsou stanovena zvláštní pravidla o nezvěstnosti, domněnce smrti a o prohlášení za mrtvého
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code