Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


52B Výživné mezi manžely a rozvedenými manžely

 • nová právní úprava přesněji vymezuje hlediska, k nimž má být v rámci dosavadního obecného a pro praxi často obtížně uchopitelného kritéria dobrých mravů přihlédnuto
 • rozvedenému manželovi by již nemělo hrozit riziko, že vůči němu i po velmi dlouhé době bude jeho bývalý partner žádat výživné
 • ruší se přednost vyživovací povinnost rozvedeného manžela

Výživné mezi manžely:

 • manželé mají rovné povinnosti a rovná práva (§687 odst. 1)
 • každý z manželů přispívá na potřeby života rodiny a rodinnou domácnost podle svých osobních a majetkových poměrů a to tak, aby životní úroveň všech členů rodiny byla srovnatelná (§690)
 • nemají-li manželé společnou domácnost, nezbavuje je to povinnosti vzájemné podpory a pomoci (§691 odst. 1)

§697 Výživné mezi manžely

(1) Manželé mají vzájemnou vyživovací povinnost v rozsahu, který oběma zajišťuje zásadně stejnou hmotnou a kulturní úroveň. Vyživovací povinnost mezi manžely předchází vyživovací povinnosti dítěte i rodičů.

(2) Pro vyživovací povinnost mezi manžely jinak platí obecná ustanovení o výživném.

 • manželé mají vůči sobě vzájemnou vyživovací povinnost v rozsahu, který zajistí oběma stejnou životní úroveň
 • vyživovací povinnost mezi manžely předchází vyživovací povinnosti dítěte a rodičů (při nemožnosti plnění manžela nastupuje vyživovací povinnost potomků a poté předků)
 • vyživovací povinnost mezi manžely se řídí podle obecných ustanovení o výživném

Výživné mezi bývalými manžely (§760 - §763):

§760

 • manžel má právo na vyživovací povinnost druhého manžela ve chvíli, kdy není schopen sám sebe živit
 • tato jeho neschopnost musí mít původ v manželství nebo v souvislosti s ním
 • vyživovací povinnost vzniká v přiměřeném rozsahu, lze-li to spravedlivě požadovat, zejména s ohledem k věku a k zdravotnímu stavu povinného manžela v době rozvodu nebo skončení péče o společné dítě rozvedených manželů
 • soud při určení výživného a jeho výše přihlédne zejména k:
  • délce manželství
  • době uplynulé od rozvodu
  • možnosti manžela najít přiměřené zaměstnání, přestože mu v tom nic nebrání
  • neschopnosti uživit se z důvodu špatného hospodaření s vlastním majetkem
  • podílení se na péči o domácnost za trvání manželství
  • tomu, jestli se bývalý manžel nedopustil činu povahy trestného činu vůči bývalému manželovi nebo osobě mu blízké
  • obdobně závažnému důvodu
 • pro vyživovací povinnosti bývalých manželů se použijí obecná ustanovení o vyživovací povinnosti

§761

 • rozsah a způsob poskytování výživného se řídí dohodou manželů nebo rozvedených manželů
 • nedojde-li k dohodě mezi rozvedenými manžely, může potřebný navrhnout soudu, aby o výživném rozhodl
 • vyživovací povinnost je možno nahradit odbytným
 • poskytnutím odbytného zaniká právo na výživné

§762

 • pakliže se manželé nebo rozvedení nedohodnou o výživném, může manžel, který rozvrat manželství nezapříčinil nebo s rozvodem nesouhlasil a kterému vznikla rozvodem závažná újma, navrhnout soudu, aby stanovil vyživovací povinnost i v takovém rozsahu, že budou mít bývalí manželé v zásadě stejnou životní úroveň
 • právo na výživné lze v takovém rozsahu požadovat pouze po dobu nezbytně nutnou, nejdéle však po dobu tří let od rozvodu
 • dopustil-li se bývalý manžel jednání, které naplňuje znaky domácího násilí, nemá právo na výživné, které zajistí v zásadě stejnou životní úroveň, i když by za normálních okolností splňoval podmínky

§763

 • uzavřením nového manželství zaniká oprávněnému právo na výživné (stejně při vstupu do registrovaného partnerství)
 • povinnost přispívat rozvedenému manželovi na výživu je dána nejdříve právní mocí rozhodnutí soudu o rozvodu manželství
 • v případě, že dojde ke změně okolností, které jsou rozhodující pro stanovení výživného, lze rozsudek na návrh povinného nebo oprávněného manžela změnit
 • řízení o výživném je možné zahájit pouze na návrh a výživné je možno přiznat jen ode dne podání žaloby
 • v případě, že povinný rozvedený manžel nemá na výživné, může rozvedený manžel uplatnit svůj nárok na výživné pouze proti svým dětem nebo svým předkům
 • vyživovací povinnost není nijak časově omezena a může tedy být úspěšně uplatňována i za dosti dlouhou dobu po rozvodu

Navigace

Sada A
1. Pojem a funkce závazkového práva | 2. Závazkové právo smluvní | 3. Závazkové právo deliktní | 4. Pojem závazkového právního poměru | 5. Obligační (závazková) práva a povinnosti z právních jednání | 6. Obligační (závazková) práva a povinnosti z protiprávních jednání | 7. Dílčí závazky | 8. Solidární závazky | 9. Nedílné závazky | 10. Práva a povinnosti ze smluv ve prospěch třetího | 11. Předmět závazků | 12. Obsah závazků (včetně naturálních závazků) | 13. Druhy závazků (třídění) | 14. Smlouva o smlouvě budoucí | 15. Smlouvy konsensuální a reálné | 16. Smlouvy formální a neformální, synallagmatické a asynallagmatické, smlouvy kausální a abstraktní | 17. Práva z vadného plnění (odpovědnost za vady) - obecně | 18. Změna závazků (obecně) | 19. Změna v subjektech závazku (obecně) | 20. Postoupení pohledávky | 21. Postoupení smlouvy | 22. Změna v obsahu závazku | 23. Prodlení dlužníka | 24. Prodlení věřitele | 25. Zajištění a utvrzení závazků (obecně) | 26. Smluvní pokuta | 27. Ručení | 28. Finanční záruka | 29. Zajištění závazků převodem práva | 30. Jistota. Uznání dluhu | 31. Zánik závazků (obecně) | 32. Splnění | 33. Započtení | 34. Odstoupení od smlouvy | 35. Zánik závazku dohodou | 36. Smrt dlužníka nebo věřitele | 37. Nemožnost plnění | 38. Splynutí | 39. Prevence škod v občanském právu | 40. Druhy odpovědnosti v občanském právu | 41. Předpoklady vzniku odpovědnosti za škodu | 42. Subjekty odpovědnosti za škodu, společná odpovědnost, spoluúčast poškozeného | 43. Rozsah a způsob náhrady škody | 44. Vztah odpovědnosti za škodu a odpovědnosti za vady | 45. Povinnost nahradit škodu (jednotlivé případy)

Sada B

1. Darování | 2. Koupě a směna | 3. Vedlejší ujednání při kupní smlouvě | 4. Výprosa. Výpůjčka. | 5. Nájem (obecně) | 6. Nájem bytu | 7. Pacht | 8. Zápůjčka; úvěr | 9. Závazky ze schovacích smluv | 10. Závazky ze smluv příkazního typu | 11. Zájezd | 12. Závazky ze smluv o přepravě | 13. Dílo | 14. Péče o zdraví | 15. Účet, jednorázový vklad, akreditiv | 16. Závazky ze zaopatřovacích smluv | 17. Společnost; tichá společnost | 18. Pojištění | 19. Sázka, hra, los | 20. Předpoklady dědění | 21. Pořízení pro případ smrti (obecně) | 22. Závěť (dovětek, náhradnictví, forma, zrušení) | 23. Svěřenské nástupnictví | 24. Vedlejší doložky v závěti | 25. Dědická smlouva | 26. Odkaz | 27. Zákonná posloupnost | 28. Nepominutelný dědic a jeho ochrana. Povinný díl | 29. Přechod pozůstalosti na dědice. Výhrada soupisu | 30. Prameny rodinného práva, jeho postavení v právu soukromém a vztah k právu veřejnému | 31. Uzavření manželství, zejména formy | 32. Vznik manželství: prohlášení, proces vzniku (sňatek) | 33. Překážky manželství | 34. Vady sňatečného projevu | 35. Zdánlivé manželství | 36. Neplatné manželství | 37. Rozvod manželství | 38. Právní ochrana nezletilého při rozvodu manželství | 39. Práva a povinnosti rodičů k dětem, zejména podstata a pojem rodičovské odpovědnosti | 40. Nositelé (subjekty) rodičovských a obdobných práv a povinností vůči nezletilým | 41. Osvojení | 42. Pěstounská péče (základní rozdíly oproti osvojení) | 43. Poručenství a opatrovnictví | 44. Opatření státních orgánů zasahujících do výkonu rodičovské zodpovědnosti | 45. Správa jmění nezletilého | 46. Zastoupení nezletilého | 47. Určování rodičovství (obecně) | 48. Určování otcovství | 49. Výživné (obecné otázky) | 50. Výživné pro nezletilé dítě | 51. Výživné mezi rodiči a dětmi | 52. Výživné mezi manžely a rozvedenými manžely

Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code