Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


B. 49 - Výživné (obecné otázky)

 • úprava
  • nově pouze v NOZ → od 1.1.2014 zrušen zákon č. 94/1963 Sb., o rodině
  • § 910 – 923 NOZ
  • převážně převzata úprava dle ZoR

Subjekty

 1. povinný = osoba výživou povinná = plátce výživného
 2. oprávněný = příjemce výživného

Výživné

 • = majetkový soubor věcí (a jiných právních penězi ohodnotitelných předmětů), který poskytuje jedna osoba druhé proto, aby ji vyživovala (uspokojovala její životní potřeby)
 • = plnění, které je povinna poskytovat jedna osoba druhé na základě rozhodnutí soudu / dohody na základě zákona
 • = pojmenování právního institutu vyživování

Obecně

 • vyživovací povinnost vs. právo na výživné
  • právní úprava jedné osobě vyživovací povinnost uloží a druhé právo na výživné dává
 • výživné lze přiznat jen jestliže není oprávněný se sám schopen živit
 • právo na výživné se nepromlčuje (§ 613 NOZ)
 • vyživovací povinnost je nepřevoditelná a právo na výživné nepostupitelné
 • spotřebované výživné se nevrací (pozor, § 923 – to platí pouze pro nezl. dítě, kt. nenabylo svéprávnosti)

Druhy vyživovací povinnosti

 1. mezi manžely (viz. ot. B 52)
 2. mezi rozvedenými manžely (viz. ot. B 52)
 3. mezi rodiči a dětmi (viz. ot. B 51)
 4. mezi potomky a předky (§ 910, § 915 (2) NOZ)
  • potomci a předci mají vzájemnou vyživovací povinnost
  • vyživovací povinnost rodičů vůči dítěti předchází vyživovací povinnosti prarodičů a dalších předků vůči dítěti
  • vzdálenější příbuzní mají vyživovací povinnost, jen nemohou-li ji plnit bližší příbuzní
  • vyživovací povinnost potomků předchází vyživovací povinnosti předků
  • dítě je povinno zajistit svým rodičům slušnou výživ
  • dítě má právo podílet se na životní úrovni rodičů, což má přednost před hlediskem odůvodněných potřeb dítěte
 5. výživné a úhradu některých nákladů neprovdané těhotné ženě nebo matce (§ 920 NOZ)
 • není-li matka dítěte provdána za otce dítěte, poskytne jí otec dítěte výživu po dobu 2 let od narození dítěte + jí přispěje v přiměřeném rozsahu na úhradu nákladů spojených s těhotenstvím a porodem

Plnění výživného

 • úprava: § 921 NOZ
 • = předmět vyživovací povinnosti a práva na výživné
 • výživným se rozumí vše, co se poskytuje a přijímá za účelem zajištění potřeb oprávněné osoby
  • = potřeby hmotné povahy: strava, ošacení, bydlení, aj.
  • = potřeby duševní povahy: prvky kulturní, vzdělávací, sportovní, rekreační
 • výživné se plní v pravidelných dávkách
 • určení splatnosti dávek:
  1. dle zákona = měsíc dopředu
  2. rozhodnutím soudu (které je odlišné od zákonné úpravy)
  3. dohodou osoby výživou povinné s osobou oprávněnou

Určení rozsahu výživného

 • → rozhodné skutečnosti § 913 NOZ
 • rozsah výživného není konkrétně stanoven, NOZ však stanoví pravidla, ke kterým má soud při určování rozsahu přihlédnout

Na straně oprávněného

 1. odůvodněné potřeby a majetkové poměry oprávněného
  • → zkoumají se vždy konkrétně z hlediska pravděpodobného vývoje
  • zkoumání potřeb a míra odůvodněnosti – uvažujeme věk, zdraví, vlohy, schopnosti, majetkové poměry a výdělečné možnosti
  • odůvodněnost – snaha zachovat limity společenského průměrného standardu a sociální postavení povinného a oprávněného

Na straně povinného

 • posuzují se (zejména aktuální):
 1. schopnost, možnosti a majetkové poměry povinného
 • soud dále zkoumá:
 1. zda se povinný nevzdal bez důležitého důvodu výhodnějšího zaměstnání/výdělečné činnosti nebo majetkového prospěchu
 2. zda povinný nepodstupuje nepřiměřená majetková rizika
  • subjektivní momenty (vzdělání, vlastnosti, stav jmění, věk, zdravotní stav)
  • objektivní momenty (místo a prostředí kde pracuje a žije)
 • soud dále přihlédne i k osobním poměrům:
 1. zda povinný o oprávněného osobně pečuje a v jaké míře
 2. zda povinný pečuje o rodinnou domácnost

Řízení ve věcech výživného

 • nově úprava v zákoně č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních → hlava V. řízení ve věcech rodinněprávních
 • např. pro řízení o výživném pro nezletilého dle §467 ZŘS místně příslušný OS nezletilého dítěte
 • u dalších druhů výživné řeší v rámci jiných řízení (např. rozvod manželství §371 ZŘS, místně příslušný je dle §373 ZŘS OS, kde měli manželé poslední společné bydliště)

Přiznání výživného

 • úprava: § 992-3 NOZ
 • výživné lze přiznat jen ode dne zahájení soudního řízení
 • výjimky:
  1. u výživného pro děti i za dobu nejdéle 3 let zpět od dne zahájení soudního řízení
  2. u výživného pro neprovdanou matku a úhrady nákladů spojených s těhotenstvím a porodem lze přiznat zpětně až 2 roky ode dne porodu.
 • změna poměrů = důvod ke změně dohody či rozhodnutí o výživném pro nezletilé dítě, které nenabylo plné svéprávnosti

Prameny

Navigace

Sada A
1. Pojem a funkce závazkového práva | 2. Závazkové právo smluvní | 3. Závazkové právo deliktní | 4. Pojem závazkového právního poměru | 5. Obligační (závazková) práva a povinnosti z právních jednání | 6. Obligační (závazková) práva a povinnosti z protiprávních jednání | 7. Dílčí závazky | 8. Solidární závazky | 9. Nedílné závazky | 10. Práva a povinnosti ze smluv ve prospěch třetího | 11. Předmět závazků | 12. Obsah závazků (včetně naturálních závazků) | 13. Druhy závazků (třídění) | 14. Smlouva o smlouvě budoucí | 15. Smlouvy konsensuální a reálné | 16. Smlouvy formální a neformální, synallagmatické a asynallagmatické, smlouvy kausální a abstraktní | 17. Práva z vadného plnění (odpovědnost za vady) - obecně | 18. Změna závazků (obecně) | 19. Změna v subjektech závazku (obecně) | 20. Postoupení pohledávky | 21. Postoupení smlouvy | 22. Změna v obsahu závazku | 23. Prodlení dlužníka | 24. Prodlení věřitele | 25. Zajištění a utvrzení závazků (obecně) | 26. Smluvní pokuta | 27. Ručení | 28. Finanční záruka | 29. Zajištění závazků převodem práva | 30. Jistota. Uznání dluhu | 31. Zánik závazků (obecně) | 32. Splnění | 33. Započtení | 34. Odstoupení od smlouvy | 35. Zánik závazku dohodou | 36. Smrt dlužníka nebo věřitele | 37. Nemožnost plnění | 38. Splynutí | 39. Prevence škod v občanském právu | 40. Druhy odpovědnosti v občanském právu | 41. Předpoklady vzniku odpovědnosti za škodu | 42. Subjekty odpovědnosti za škodu, společná odpovědnost, spoluúčast poškozeného | 43. Rozsah a způsob náhrady škody | 44. Vztah odpovědnosti za škodu a odpovědnosti za vady | 45. Povinnost nahradit škodu (jednotlivé případy)

Sada B

1. Darování | 2. Koupě a směna | 3. Vedlejší ujednání při kupní smlouvě | 4. Výprosa. Výpůjčka. | 5. Nájem (obecně) | 6. Nájem bytu | 7. Pacht | 8. Zápůjčka; úvěr | 9. Závazky ze schovacích smluv | 10. Závazky ze smluv příkazního typu | 11. Zájezd | 12. Závazky ze smluv o přepravě | 13. Dílo | 14. Péče o zdraví | 15. Účet, jednorázový vklad, akreditiv | 16. Závazky ze zaopatřovacích smluv | 17. Společnost; tichá společnost | 18. Pojištění | 19. Sázka, hra, los | 20. Předpoklady dědění | 21. Pořízení pro případ smrti (obecně) | 22. Závěť (dovětek, náhradnictví, forma, zrušení) | 23. Svěřenské nástupnictví | 24. Vedlejší doložky v závěti | 25. Dědická smlouva | 26. Odkaz | 27. Zákonná posloupnost | 28. Nepominutelný dědic a jeho ochrana. Povinný díl | 29. Přechod pozůstalosti na dědice. Výhrada soupisu | 30. Prameny rodinného práva, jeho postavení v právu soukromém a vztah k právu veřejnému | 31. Uzavření manželství, zejména formy | 32. Vznik manželství: prohlášení, proces vzniku (sňatek) | 33. Překážky manželství | 34. Vady sňatečného projevu | 35. Zdánlivé manželství | 36. Neplatné manželství | 37. Rozvod manželství | 38. Právní ochrana nezletilého při rozvodu manželství | 39. Práva a povinnosti rodičů k dětem, zejména podstata a pojem rodičovské odpovědnosti | 40. Nositelé (subjekty) rodičovských a obdobných práv a povinností vůči nezletilým | 41. Osvojení | 42. Pěstounská péče (základní rozdíly oproti osvojení) | 43. Poručenství a opatrovnictví | 44. Opatření státních orgánů zasahujících do výkonu rodičovské zodpovědnosti | 45. Správa jmění nezletilého | 46. Zastoupení nezletilého | 47. Určování rodičovství (obecně) | 48. Určování otcovství | 49. Výživné (obecné otázky) | 50. Výživné pro nezletilé dítě | 51. Výživné mezi rodiči a dětmi | 52. Výživné mezi manžely a rozvedenými manžely

Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code