Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


48. Určování otcovství

Úvod viz předchozí otázka.

Určování mateřství

§ 775 OZ “Matkou dítěte je žena, která jej porodila” → jedná se o kogentní ustanovení (jedná se o právo osobního stavu dle § 1 odst. 2)

 • mateřství je založeno objektivní událostí porodu
 • s mateřstvím není možné disponovat → není možné se ho zříci (problémy typu utajené porody, surogační mateřství, Babyboxy)

Určování otcovství

V zákoně o rodině tradičně 3 domněnky, v novém obč.zákoníku vice ( záleží podle počítání)

Domněnky se chovají stejně, jako dědické skupiny → nejdřív se pokouším o první a když se to nepovede tak o druhou atd.

 1. Narodí-li se dítě v manželství, nebo do 300 dnů po jeho zániku, anebo po té, co byl manžel matky prohlášen za nezvěstného,má se za to, že otcem je manžel matky ⇒ zápis do matriky má pouze deklaratorní charakter
  • jen do 300 dnů, co byl prohlášen za nezvěstného
  • pokud se to otci nelíbí → postupuje se podle ustanovení o popření (určení rodičovství do § 784, popření rodičovství § 775 an.)
   • § 777 → „gruppensex“ → prohlášení 3 osob v řízení o rozvod před soudem
 2. souhlasné prohlášení → § 779 → činí se před matrikou nebo před soudem
  • pokud matka trpí duševní poruchou nebo je její prohlášení spojeno s těžko překonatelnou překážkou = určení otcovství podle 2. domněnky NENÍ možné
  • na souhlasné prohlášení se použijí obecná ustanovení o právním jednání → neplatnosti se lze dovolat pouze ve lhůtě pro popření otcovství
  • ale → § 551 → o právní jednání nejde, chybí-li vůle = jde o zdánlivost, jenže zde se hovoří o neplatnosti
 3. § 778 Umělé oplodnění → otcem je muž, který dal souhlas k oplodnění
 4. § 783 → možnost navrhnout, aby otcovství určil soud (tuto možnost má matka, dítě i muž)
  • rozhodná doba je soulož → 300 dní před porodem, 180/160 po souloži a před porodem
  • ledaže jeho závažné okolnosti to vylučují → na obranu muže → zároveň popření a určení otcovství (DNA)
  • důkaz opaku = já jsem souložil → domněnka říká, že jsem otcem, ale vylučuji své otcovství (jsem neplodný)
  • protidůkazu → útočím na hypotézu → vylučuju nástup té hypotézy → zde: nesouložil jsem, protože jsem zde nebyl
  • jakmile se rozsudek stane pravomocným → již nelze žádným způsobem popírat otcovství, protože se jedná o res iudicata

Popírání otcovství

§785 a násl.

 • Manžel může popřít do 6 měsíců ode dne, kdy se dozvěděl o skutečnosti zakládající jeho pochybnost (nejpozději však do 6 let od narození dítěte)
 • Otcovství popírá vůči dítěti a matce (pokud oba nežijí, manžel toto právo nemá)
 • § 793: tam, kde je dnes soud, bylo dřív Nejvyšší státní zastupitelství + je zde dnes nová věta „Soud zpravidla současně pozastaví výkon rodičovské odpovědnosti.“ (kvůli vyvážení dětí do zahraničí)

Ústavní soud

 • ÚS 987/07 → jestli je možné udělovat pořádkové pokuty, aby muž došel na vyšetření, snaha o to, že nikdo nemůže podávat důkazy proti sám sobě → ÚS řekl, že je možné pokuty udělovat, aby na vyšetření došel
 • PL. ÚS 15/09 → týká se popírání otcovství → vychází se z toho, že když někdo popírá otcovství druhou domněnkou (§ 790) tak věděl, co činí → do 6 měsíců ode dne, kdy se dozvěděl, že se jeho manželce narodilo dítě → ÚS řekl, že nelze po muži chtít, aby preventivně během prvních 6 měsíců dítěte se věnoval zjišťování, jestli je, nebo není dítě jeho → ÚS řekl, že počátek běhu lhůty nelze vázat na vědomost o narození, ale na vědomost o skutečnostech, které zakládají pochybnost o mém otcovství

Mezinárodní dokumenty

čl. 7 odst. 1 Úmluvy o právech dítěte = právo znát svůj genetický původ

 • otázka spojená s Babyboxy → nejde právo znát svůj genetický průvod absolutizovat

čl. 8 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základní svobod = ochrana rodinného práva

 • k tomuto se obrací otcové, kteří po x letech zjistí, že to dítě není jejich
 • často se pak směřuje k Evropskému soudu pro lidská práva:

a) neshledal porušení čl. 8 v případech, kdy otec určený podle práva od narození dítěte věděl, že biologicky od něj nepochází (nebo měl o svém otcovství pochybnosti); Yildrim proti Rakousku, Rasmusssen proti Dánsku, Kňákal proti ČR

b) shledal porušení čl. 8 v případech, kdy se otec o skutečnostech nasvědčujících tomu, že otcem není, dozvěděl až po uplynutí popěrné lhůty a neměl k dispozici účinný prostředek nápravy (Shofman proti Rusku, Mizzi proti Itálii, Paulík proti Slovensku)

Zdroje

 • NOZ
 • seminář
 • PVP Právní ochrana dítěte

Navigace

Sada A
1. Pojem a funkce závazkového práva | 2. Závazkové právo smluvní | 3. Závazkové právo deliktní | 4. Pojem závazkového právního poměru | 5. Obligační (závazková) práva a povinnosti z právních jednání | 6. Obligační (závazková) práva a povinnosti z protiprávních jednání | 7. Dílčí závazky | 8. Solidární závazky | 9. Nedílné závazky | 10. Práva a povinnosti ze smluv ve prospěch třetího | 11. Předmět závazků | 12. Obsah závazků (včetně naturálních závazků) | 13. Druhy závazků (třídění) | 14. Smlouva o smlouvě budoucí | 15. Smlouvy konsensuální a reálné | 16. Smlouvy formální a neformální, synallagmatické a asynallagmatické, smlouvy kausální a abstraktní | 17. Práva z vadného plnění (odpovědnost za vady) - obecně | 18. Změna závazků (obecně) | 19. Změna v subjektech závazku (obecně) | 20. Postoupení pohledávky | 21. Postoupení smlouvy | 22. Změna v obsahu závazku | 23. Prodlení dlužníka | 24. Prodlení věřitele | 25. Zajištění a utvrzení závazků (obecně) | 26. Smluvní pokuta | 27. Ručení | 28. Finanční záruka | 29. Zajištění závazků převodem práva | 30. Jistota. Uznání dluhu | 31. Zánik závazků (obecně) | 32. Splnění | 33. Započtení | 34. Odstoupení od smlouvy | 35. Zánik závazku dohodou | 36. Smrt dlužníka nebo věřitele | 37. Nemožnost plnění | 38. Splynutí | 39. Prevence škod v občanském právu | 40. Druhy odpovědnosti v občanském právu | 41. Předpoklady vzniku odpovědnosti za škodu | 42. Subjekty odpovědnosti za škodu, společná odpovědnost, spoluúčast poškozeného | 43. Rozsah a způsob náhrady škody | 44. Vztah odpovědnosti za škodu a odpovědnosti za vady | 45. Povinnost nahradit škodu (jednotlivé případy)

Sada B

1. Darování | 2. Koupě a směna | 3. Vedlejší ujednání při kupní smlouvě | 4. Výprosa. Výpůjčka. | 5. Nájem (obecně) | 6. Nájem bytu | 7. Pacht | 8. Zápůjčka; úvěr | 9. Závazky ze schovacích smluv | 10. Závazky ze smluv příkazního typu | 11. Zájezd | 12. Závazky ze smluv o přepravě | 13. Dílo | 14. Péče o zdraví | 15. Účet, jednorázový vklad, akreditiv | 16. Závazky ze zaopatřovacích smluv | 17. Společnost; tichá společnost | 18. Pojištění | 19. Sázka, hra, los | 20. Předpoklady dědění | 21. Pořízení pro případ smrti (obecně) | 22. Závěť (dovětek, náhradnictví, forma, zrušení) | 23. Svěřenské nástupnictví | 24. Vedlejší doložky v závěti | 25. Dědická smlouva | 26. Odkaz | 27. Zákonná posloupnost | 28. Nepominutelný dědic a jeho ochrana. Povinný díl | 29. Přechod pozůstalosti na dědice. Výhrada soupisu | 30. Prameny rodinného práva, jeho postavení v právu soukromém a vztah k právu veřejnému | 31. Uzavření manželství, zejména formy | 32. Vznik manželství: prohlášení, proces vzniku (sňatek) | 33. Překážky manželství | 34. Vady sňatečného projevu | 35. Zdánlivé manželství | 36. Neplatné manželství | 37. Rozvod manželství | 38. Právní ochrana nezletilého při rozvodu manželství | 39. Práva a povinnosti rodičů k dětem, zejména podstata a pojem rodičovské odpovědnosti | 40. Nositelé (subjekty) rodičovských a obdobných práv a povinností vůči nezletilým | 41. Osvojení | 42. Pěstounská péče (základní rozdíly oproti osvojení) | 43. Poručenství a opatrovnictví | 44. Opatření státních orgánů zasahujících do výkonu rodičovské zodpovědnosti | 45. Správa jmění nezletilého | 46. Zastoupení nezletilého | 47. Určování rodičovství (obecně) | 48. Určování otcovství | 49. Výživné (obecné otázky) | 50. Výživné pro nezletilé dítě | 51. Výživné mezi rodiči a dětmi | 52. Výživné mezi manžely a rozvedenými manžely

Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code