Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


47. Určování rodičovství (obecně)

 • První historicky doložený soud o určení rodičovství byl soud krále Šalamouna.
 • V římském právu platily dvě domněnky: “Matka je vždy jistá, otec nejistý” a “Otcem dítěte je ten, kdo uzavřel s matkou sňatek.”
 • Code de civil (1804) → k založení právního vztahu se vyžaduje volní akt (a to platí i o mateřství) → projevení vůle „já jsem matka“ (pátrání po otci je zakázáno)
 • ABGB (1811) → přirozenoprávní model (dítě má právo znát rodiče)

Rodičovství se dá chápat ve dvou rovinách:

 1. jako poměr (vztah) mezi dítětem a jeho rodiči
 2. jako stav osoby, který je charakteristický tím, že tato osoba je subjektem rodičovského vztahu k určitému dítěti

Rodičovství se pak rozpadá na:

 • mateřství = vztah mezi dítětem a jeho matkou, respektive stav, kdy žena je subjektem rodičovského vztahu
 • otcovství = vztah mezi dítětem a jeho otcem, respektive vztah, kdy je muž subjektem rodičovského vztahu → o tomhle by neměla panovat nejistota, proto by k určení mělo dojít rychle a jasně

Pojmy (obecně)

příbuzenství = § 771 → je to vztah osob založený na pokrevním poutu, nebo vzniklý osvojením.

pokrevní pouto =

 1. jedna pochází od druhé (předkové – ascendenti a potomci – descendenti) → příbuzenství v přímé linii - linie může být sestupná (hledím k potomkům) a vzestupná (hledím k předkům) (§ 772/1)
 2. jedna od druhé sice přímo nepochází, ale osoby mají společného předka = příbuzenství v pobočné linii příbuzenství = vztah osob založený na pokrevním poutu (§ 772/2)

- určují se stupně příbuzenství → počítá se dle počtu porodů, který zprostředkovává vztah mezi dotyčnými osobami (bratr a sestra = druhý stupeň pobočné linie) (§ 773)

švagrovství v OZ

 • § 774 → vztah mezi jedním manželem a příbuzným druhého manžela není to ale vztah příbuzných k příbuzným druhého manžela
 • zanikne-li manželství smrtí jednoho z manželů, švagrovství tím nezaniká a contrario → zanikne-li manželství rozvodem → švagrovství zaniká!!!
 • vyvratitelná domněnka (§22,1 OZ), že sešvagřené osoby jsou osoby blízké

Tři roviny rodičovství

 • biologická → otázka, kdo jsou rodiče dítěte podle biologických zákonitostí reprodukce lidského rodu
 • sociální → určujeme, který muž/která žena hrají vůči dítěti sociální roli rodičů → vychovávají dítě, trvale o ně pečují jako o vlastní (bez ohledu na biologickou rovinu)
 • právní → kterou ženu/kterého muže určuje jako rodiče právní norma → který konkrétní muž/žena jsou nositeli povinností a práv, které právní řád s právním rodičovstvím spojuje
 • (případně psychologická → ten, kdo se ve své mysli cítí být rodičem - my ji zařazujeme do roviny sociální (psychologická se objevuje v angloamerické právní kultuře)

Biologická a sociální rovina se vždy nemusí překrývat. Právo bere za svou rovinu biologickou, ale existují výjimky, např. osvojení, které vychází ze sociální roviny (mělo by se zde vytvořit sociální pouto)

Metody zjišťování rodičovství z biologické stránky

 1. gynekologie → ve které části těhotenství se dítě narodilo
 2. sexuologie → zda jsou vyšetřované osoby vůbec plodné
 3. hematologie → krevní zkoušky → starší metoda, fungovala dříve, než se dělaly analýzy DNA → závěr byl pouze pravděpodobnostní (ne zcela průkazná metoda)
 4. lidská genetika → analýza podobnosti dědičných znaků
 • antropologická analýza → srovnávání vnějších znaků → srovnávání tvaru ušních boltců, struktura duhovky, … (historická metoda)
 • rozbor DNA → nová metoda, dnes už běžná (u nás první posudek v r. 1992)
 • dva výsledky:
 1. otcovství je zcela vyloučené → pak není co řešit
 2. otcovství vyloučit nelze → pokud tento závěr → nastupuje druhá fáze, kde se zjišťuje, na kolik je otcovství tohoto muže pravděpodobné
 • Hummelova stupnice: nad 99,75% = otcovství prakticky prokázané, ale → svět je malý a náhoda je blbec → otcem je jednovaječné dvojče (ty mají stejné DNA)

Zdroje

NOZ, seminář PVP Právní ochrana dítěte

Navigace

Sada A
1. Pojem a funkce závazkového práva | 2. Závazkové právo smluvní | 3. Závazkové právo deliktní | 4. Pojem závazkového právního poměru | 5. Obligační (závazková) práva a povinnosti z právních jednání | 6. Obligační (závazková) práva a povinnosti z protiprávních jednání | 7. Dílčí závazky | 8. Solidární závazky | 9. Nedílné závazky | 10. Práva a povinnosti ze smluv ve prospěch třetího | 11. Předmět závazků | 12. Obsah závazků (včetně naturálních závazků) | 13. Druhy závazků (třídění) | 14. Smlouva o smlouvě budoucí | 15. Smlouvy konsensuální a reálné | 16. Smlouvy formální a neformální, synallagmatické a asynallagmatické, smlouvy kausální a abstraktní | 17. Práva z vadného plnění (odpovědnost za vady) - obecně | 18. Změna závazků (obecně) | 19. Změna v subjektech závazku (obecně) | 20. Postoupení pohledávky | 21. Postoupení smlouvy | 22. Změna v obsahu závazku | 23. Prodlení dlužníka | 24. Prodlení věřitele | 25. Zajištění a utvrzení závazků (obecně) | 26. Smluvní pokuta | 27. Ručení | 28. Finanční záruka | 29. Zajištění závazků převodem práva | 30. Jistota. Uznání dluhu | 31. Zánik závazků (obecně) | 32. Splnění | 33. Započtení | 34. Odstoupení od smlouvy | 35. Zánik závazku dohodou | 36. Smrt dlužníka nebo věřitele | 37. Nemožnost plnění | 38. Splynutí | 39. Prevence škod v občanském právu | 40. Druhy odpovědnosti v občanském právu | 41. Předpoklady vzniku odpovědnosti za škodu | 42. Subjekty odpovědnosti za škodu, společná odpovědnost, spoluúčast poškozeného | 43. Rozsah a způsob náhrady škody | 44. Vztah odpovědnosti za škodu a odpovědnosti za vady | 45. Povinnost nahradit škodu (jednotlivé případy)

Sada B

1. Darování | 2. Koupě a směna | 3. Vedlejší ujednání při kupní smlouvě | 4. Výprosa. Výpůjčka. | 5. Nájem (obecně) | 6. Nájem bytu | 7. Pacht | 8. Zápůjčka; úvěr | 9. Závazky ze schovacích smluv | 10. Závazky ze smluv příkazního typu | 11. Zájezd | 12. Závazky ze smluv o přepravě | 13. Dílo | 14. Péče o zdraví | 15. Účet, jednorázový vklad, akreditiv | 16. Závazky ze zaopatřovacích smluv | 17. Společnost; tichá společnost | 18. Pojištění | 19. Sázka, hra, los | 20. Předpoklady dědění | 21. Pořízení pro případ smrti (obecně) | 22. Závěť (dovětek, náhradnictví, forma, zrušení) | 23. Svěřenské nástupnictví | 24. Vedlejší doložky v závěti | 25. Dědická smlouva | 26. Odkaz | 27. Zákonná posloupnost | 28. Nepominutelný dědic a jeho ochrana. Povinný díl | 29. Přechod pozůstalosti na dědice. Výhrada soupisu | 30. Prameny rodinného práva, jeho postavení v právu soukromém a vztah k právu veřejnému | 31. Uzavření manželství, zejména formy | 32. Vznik manželství: prohlášení, proces vzniku (sňatek) | 33. Překážky manželství | 34. Vady sňatečného projevu | 35. Zdánlivé manželství | 36. Neplatné manželství | 37. Rozvod manželství | 38. Právní ochrana nezletilého při rozvodu manželství | 39. Práva a povinnosti rodičů k dětem, zejména podstata a pojem rodičovské odpovědnosti | 40. Nositelé (subjekty) rodičovských a obdobných práv a povinností vůči nezletilým | 41. Osvojení | 42. Pěstounská péče (základní rozdíly oproti osvojení) | 43. Poručenství a opatrovnictví | 44. Opatření státních orgánů zasahujících do výkonu rodičovské zodpovědnosti | 45. Správa jmění nezletilého | 46. Zastoupení nezletilého | 47. Určování rodičovství (obecně) | 48. Určování otcovství | 49. Výživné (obecné otázky) | 50. Výživné pro nezletilé dítě | 51. Výživné mezi rodiči a dětmi | 52. Výživné mezi manžely a rozvedenými manžely

Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code