Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


B 46. Zastoupení nezletilého

Svéprávnost nezletilého

Dítě jako každá lidská bytost má právní osobnost již od svého narození (způsobilost být nositelem práv a povinností). Schopnost dítěte uvědomovat si svá práva a vykonávat je se však postupně vyvíjí. Z tohoto důvodu mají pouze částečnou svéprávnost (způsobilost pro sebe vlastním jednáním nabývat práva a zavazovat se k povinnostem). Rozsah svéprávnosti se přitom postupně rozvíjí s věkem a rozumovou a volní vyspělostí dítěte. Završena je nabytím plné svéprávnosti (typicky zletilostí).

V situacích, kdy dítě (nezletilý) nemůže samostatně jednat pro nedostatek vlastní svéprávnosti, musí být pro realizaci daného právního jednání zastoupeno. Typicky jej zastupují rodiče jakožto zákonní zástupci. Nejde však o jediný možný druh zastoupení.

Zastoupení

Obecná úprava § 436 a násl.

Zástupcem je ten, kdo právně jedná za jinou osobu. Bez ohledu na účel zastoupení, jedná zástupce vždy:

  • za jinou osobu (tj. zastoupeného)
  • jejím jménem
  • na její účet
  • a projevuje při tom svou vlastní vůli!

Pokud není z jednání osoby zřejmé, zda jedná jako zástupce ⇒ nevyvratitelná domněnka, že jedná sám za sebe (pro sebe, ve svém zájmu).

Střet zájmů (zástupce x zastoupený) řeší § 437. Zákon zná výjimky z této zásady - např. právě pro zastoupení nezletilého zákonnými zástupci - § 892 (viz níže).

Zástupcem nemůže být osoba, která není dostatečně svéprávná (pro dané právní jednání).

Zástupce je povinen jednat osobně, výjimečně se může nechat zastoupit substitutem - § 438. Zástupce pak odpovídá za řádný výběr takového substituta. Speciální úprava pro zastoupení nezletilého je § 894 (viz níže).

Zákonné zastoupení

Rozlišujeme druhy zastoupení podle kauzy: smluvní (na základě dohody) a zákonné (vyplývá přímo ze zákona). Zák. zast. je upraveno v § 457 a násl.

Sleduje ochranu zájmů zastoupeného a naplňování jeho práv. Zpravidla jde o jednání ve věcech majetkových, s výjimkou (§ 458)pořízení pro případ smrti (včetně odvolání takového jednání). Z osobních záležitostí je výslovně vyloučeno jednání zákonného zástupce ohledně vzniku a zániku manželství (resp. reg. partnerství) a výkonu rodičovských povinností a práv. Z povahy většiny osobnostních práv jsou ale zástupci omezeni i nad rámec tohoto ustanovení (např. výkon manželských osobnostních práv, statusová práva). Mohou ale jednat v záležitostech ochrany osobnostních práv.

Z. zástupce zastoupenému nesmí odejmout věc zvláštní obliby (např. medvídek, bez kterého dítě nemůže usnout).

Při střetu zájmů nebo i jeho hrozbě (!) - mezi zástupcem a zastoupeným, nebo i zastoupenými týmž zástupcem - zástupce nemůže jednat a soud ustanoví tzv. kolizního opatrovníka - § 460.

Zákonnému zástupci nenáleží odměna za zastoupení. To neplatí, pokud spravuje zastoupenému jmění - § 462.

Zákonné zastoupení nezletilého

Ze všech případů zákonného zastoupení jsou pouze zákonní zástupci nezletilého standardně označováni jako „zákonní zástupci“! Konkrétně jde o rodiče, případně poručníka.

Rodiče právně zastupují dítě v rámci rodičovské odpovědnosti (viz otázka B 39). Nikdo jiný vůči dítěti rodičovskou odpovědnost nemá! (ani poručník, ani opatrovník, ani pěstoun)

Úprava systematicky v rámci pododdílu o rodičovské odpovědnosti (§ 865), konkrétně § 892 a násl.

Zastupovat dítě v jednáních, ke kterým dítě není způsobilé, je jejich povinností - § 892. Z této povinnosti jsou vyloučeny „významné záležitosti“ - podle § 877 to jsou (demonstrativně) nikoli běžné zdravotní zákroky, určení místa bydliště a volba vzdělání nebo pracovního umístění dítěte. Rodiče zastupují dítě společně + vyvratitelná domněnka, že když jedná jen jeden z rodičů vůči třetí osobě v dobré víře, jedná se souhlasem druhého.

Důvodem k vyloučení zastoupení rodičem (v souladu s § 460 - viz výše) je i střet zájmů mezi jeho dětmi navzájem - § 892.

Když se rodiče nedohodnou, který dítě při právním jednání zastoupí, rozhodne o zastoupení soud na návrh rodiče - § 893.

Rodiče mohou pro vyřízení záležitosti dítěte určit substituta (smlouvou o zastoupení) - „osobu s odbornými znalostmi/jinou vhodnou osobu“ + pak odpovídají za její řádný výběr (podle § 438 viz výše) - § 894/1.

Právní jednání „otce“ (kde jedná jako zákonný zástupce), jehož otcovství bylo popřeno, zůstanou zachována - § 895

Zastoupení poručníkem: viz otázka B 43.

Jiné typy zastoupení nezletilého

Dítě může uzavřít smlouvu o zastoupení - taková smlouva by ale neměla vliv na zákonné zastoupení rodiči. Pokud by se takovýto smluvní zástupce nemohl na něčem shodnout s rodiči, rozhodne namísto nich soud v souladu se zájmem dítěte - § 894/1,2.

Zástupcem nezletilého je i opatrovník. Nejedná se ale o zákonné zastoupení!!! Právním důvodem zastoupení je v tomto případě také rozhodnutí soudu (kterým je jmenován). Lze to také dovodit z dikce zákona - § 457 a násl. (včetně nadpisu) hovoří o „zákonném zastoupení a opatrovnictví“. Podrobněji viz otázka B 43.

Pěstounství: otázka B 42


Zdroje:

  • Učebnice OPH 1 (Dvořák, Švestka, Zuklínová a kol.; 2013)
  • Aktuální problémy rodinněprávní regulace: rodičovství, výchova a výživa nezletilého (Šínová, Šmíd, Juráš a kol.; 2013)
  • Přednáška OPH IV 8. 4. 2014

Navigace

Sada A
1. Pojem a funkce závazkového práva | 2. Závazkové právo smluvní | 3. Závazkové právo deliktní | 4. Pojem závazkového právního poměru | 5. Obligační (závazková) práva a povinnosti z právních jednání | 6. Obligační (závazková) práva a povinnosti z protiprávních jednání | 7. Dílčí závazky | 8. Solidární závazky | 9. Nedílné závazky | 10. Práva a povinnosti ze smluv ve prospěch třetího | 11. Předmět závazků | 12. Obsah závazků (včetně naturálních závazků) | 13. Druhy závazků (třídění) | 14. Smlouva o smlouvě budoucí | 15. Smlouvy konsensuální a reálné | 16. Smlouvy formální a neformální, synallagmatické a asynallagmatické, smlouvy kausální a abstraktní | 17. Práva z vadného plnění (odpovědnost za vady) - obecně | 18. Změna závazků (obecně) | 19. Změna v subjektech závazku (obecně) | 20. Postoupení pohledávky | 21. Postoupení smlouvy | 22. Změna v obsahu závazku | 23. Prodlení dlužníka | 24. Prodlení věřitele | 25. Zajištění a utvrzení závazků (obecně) | 26. Smluvní pokuta | 27. Ručení | 28. Finanční záruka | 29. Zajištění závazků převodem práva | 30. Jistota. Uznání dluhu | 31. Zánik závazků (obecně) | 32. Splnění | 33. Započtení | 34. Odstoupení od smlouvy | 35. Zánik závazku dohodou | 36. Smrt dlužníka nebo věřitele | 37. Nemožnost plnění | 38. Splynutí | 39. Prevence škod v občanském právu | 40. Druhy odpovědnosti v občanském právu | 41. Předpoklady vzniku odpovědnosti za škodu | 42. Subjekty odpovědnosti za škodu, společná odpovědnost, spoluúčast poškozeného | 43. Rozsah a způsob náhrady škody | 44. Vztah odpovědnosti za škodu a odpovědnosti za vady | 45. Povinnost nahradit škodu (jednotlivé případy)

Sada B

1. Darování | 2. Koupě a směna | 3. Vedlejší ujednání při kupní smlouvě | 4. Výprosa. Výpůjčka. | 5. Nájem (obecně) | 6. Nájem bytu | 7. Pacht | 8. Zápůjčka; úvěr | 9. Závazky ze schovacích smluv | 10. Závazky ze smluv příkazního typu | 11. Zájezd | 12. Závazky ze smluv o přepravě | 13. Dílo | 14. Péče o zdraví | 15. Účet, jednorázový vklad, akreditiv | 16. Závazky ze zaopatřovacích smluv | 17. Společnost; tichá společnost | 18. Pojištění | 19. Sázka, hra, los | 20. Předpoklady dědění | 21. Pořízení pro případ smrti (obecně) | 22. Závěť (dovětek, náhradnictví, forma, zrušení) | 23. Svěřenské nástupnictví | 24. Vedlejší doložky v závěti | 25. Dědická smlouva | 26. Odkaz | 27. Zákonná posloupnost | 28. Nepominutelný dědic a jeho ochrana. Povinný díl | 29. Přechod pozůstalosti na dědice. Výhrada soupisu | 30. Prameny rodinného práva, jeho postavení v právu soukromém a vztah k právu veřejnému | 31. Uzavření manželství, zejména formy | 32. Vznik manželství: prohlášení, proces vzniku (sňatek) | 33. Překážky manželství | 34. Vady sňatečného projevu | 35. Zdánlivé manželství | 36. Neplatné manželství | 37. Rozvod manželství | 38. Právní ochrana nezletilého při rozvodu manželství | 39. Práva a povinnosti rodičů k dětem, zejména podstata a pojem rodičovské odpovědnosti | 40. Nositelé (subjekty) rodičovských a obdobných práv a povinností vůči nezletilým | 41. Osvojení | 42. Pěstounská péče (základní rozdíly oproti osvojení) | 43. Poručenství a opatrovnictví | 44. Opatření státních orgánů zasahujících do výkonu rodičovské zodpovědnosti | 45. Správa jmění nezletilého | 46. Zastoupení nezletilého | 47. Určování rodičovství (obecně) | 48. Určování otcovství | 49. Výživné (obecné otázky) | 50. Výživné pro nezletilé dítě | 51. Výživné mezi rodiči a dětmi | 52. Výživné mezi manžely a rozvedenými manžely

Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code