Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


45. Správa jmění nezletilého

OZ §§ 896 – 905, 928 - 952

Obecně o jmění dítěte

Jmění je souhrn majetku (vše, co osobě patří) a dluhů - § 495.

Dítě může vykonávat svá majetková práva a povinnosti v míře přiměřené své rozumové a volní vyspělosti. V ostatních záležitostech za ně jednají zákonní zástupci. Do 1. 1. 2014 upravoval tuto problematiku zákon o rodině (§§ 37a – 37b). OZ přebírá, ale zároveň podrobněji konkretizuje starou úpravu.

Správa jmění rodiči (zákonnými zástupci)

OZ §§ 896 - 905

Zákonnými zástupci dítěte jsou jeho rodiče - § 892

Rodiče mají povinnost pečovat o jmění dítěte s péčí řádného hospodáře, především bezpečně nakládat s peněžními prostředky, které nebudou bezprostředně zapotřebí k úhradě výdajů souvisejících s majetkem dítěte (např. neinvestovat je příliš rizikově). V případě porušení povinnosti při správě jmění mají rodiče solidární odpovědnost za škodu - § 896.

§ 897 - „Nedohodnou-li se rodiče o podstatných věcech při péči o jmění dítěte, rozhodne na návrh rodiče soud.“

§ 898/1 – „K právnímu jednání, které se týká existujícího i budoucího jmění dítěte nebo jednotlivé součásti tohoto jmění, potřebují rodiče souhlas soudu, ledaže se jedná o běžné záležitosti, nebo o záležitosti sice výjimečné, ale týkající se zanedbatelné majetkové hodnoty.“

 • Zákon dále demonstrativně vyjmenovává, o jaké případy jde (např. nabytí nemovitosti, zatížení majetku, nabytí daru velké hodnoty apod.)
 • Právní jednání rodiče bez potřebného souhlasu soudu je nicotné.

§ 899 – „Co rodiče získají použitím majetku dítěte, nabývá dítě.“

 • Zisk z majetku dítěte se použije primárně k výživě dítěte, teprve poté jej mohou použít rodiče k vlastní výživě, popř. sourozence, pokud žijí s dítětem v rodinné domácnosti - § 900/1

§ 901/1 – „Povinnost a právo rodiče pečovat o jmění dítěte zaniká prohlášením úpadku na majetek rodiče. Není-li tu druhý rodič, který by mohl pečovat o jmění dítěte, soud jmenuje i bez návrhu opatrovníka pro správu jmění dítěte.“

 • Nová úprava, uplynutím 3 let od zrušení konkurzu může soud omezení zrušit.
 • Jakmile nabyde dítě plné svéprávnosti, odevzdají mu rodiče jmění. Pokud jim vznikly při správě náklady, mohou požadovat jejich náhradu - § 902
 • Nově mohou rodiče požadovat při správě jmění přiměřenou odměnu, pokud je správa značně obtížná - § 903

§ 904 – „Předání a převzetí jmění nemá vliv na odpovědnost rodičů za správu jmění dítěte.“

 • Pokud si rodiče při správě nepočínali jako řádní hospodáři, jsou za své jednání odpovědní, i když už jmění předali zletilému dítěti

Správa jmění poručníkem

OZ §§ 928 – 942

§ 928/1 – „Není-li tu žádný z rodičů, který má a vůči svému dítěti vykonává rodičovskou odpovědnost v plném rozsahu, soud jmenuje dítěti poručníka.“

§ 928/2 – „Poručník má vůči dítěti zásadně všechny povinnosti a práva jako rodič, ale nemá k dítěti vyživovací povinnost. S ohledem na osobu poručníka nebo poměry dítěte, jakož i s ohledem na to, z jakého důvodu rodiče nemají všechny povinnosti a práva, může být výjimečně okruh povinností a práv poručníka vymezen jinak.“

 • Do doby než je soudem jmenován poručník, vykonává poručenství veřejný poručník – OSPOD
 • Poručník je za výkon své funkce odpovědný soudu.

§ 941/1 – „Je-li poručníkem člověk, který o dítě osobně pečuje, a péče o jmění dítěte je značně obtížná, zejména pro rozsáhlost či rozmanitost majetkového souboru, může poručník navrhnout, aby soud jmenoval pro správu jmění dítěte opatrovníka; součástí návrhu je soupis jmění dítěte ke dni podání návrhu.“

Po skončení výkonu funkce poručníka, postoupí poručník soudu bez zbytečného odkladu (nejpozději do 6 měsíců) všechno, co měl z důvodu funkce u sebe a předloží závěrečnou zprávu a účet. Zemře-li poručník, učiní tak dědic, není-li jej, tak každý, kdo měl k těmto věcem přístup. - § 938 (Totéž platí i pro opatrovníka pro správu jmění)

Správa jmění opatrovníkem

OZ §§ 943 – 947

§ 943 – „Soud jmenuje dítěti opatrovníka, hrozí-li střet zájmů dítěte na straně jedné a jiné osoby na straně druhé (kolizní opatrovník), nehájí-li zákonný zástupce dostatečně zájmy dítěte, nebo je-li toho v zájmu dítěte zapotřebí z jiného důvodu, anebo stanoví-li tak zákon (např. dle § 941/1). Jmenovaný opatrovník má právo podat návrh na zahájení řízení vždy, je-li z hlediska zájmu dítěte zapotřebí, aby soud nebo jiný orgán veřejné moci v záležitosti dítěte rozhodl.“

Správa jmění opatrovníkem pro správu jmění

OZ §§ 948 – 952

Jmenován soudem v případě, že by mohly být ohroženy zájmy dítěte - § 905/1 (Zejména případy střetu zájmů dítěte a rodiče.)

§ 949 - „Opatrovník pro správu jmění postupuje při výkonu své funkce s péčí řádného hospodáře a nesmí podstupovat nepřiměřená rizika.“

§ 950/1 – „Opatrovník pro správu jmění odpovídá za řádné plnění své funkce soudu a podléhá jeho stálému dozoru.“

 • Platí obdobně ustanovení o správě jmění rodiči. Opatrovník pro správu jmění navíc pravidelně předkládá soudu zprávy a účty za dobu, kterou soud stanoví (ne delší než 1 rok).
 • Opatrovník pro správu jmění má právo na úhradu nutných i potřebných nákladů, popř. na přiměřenou odměnu, pokud je správa jmění značně obtížná - § 951

Příslušnost soudu

§ 467/1 ZŘS – „Pro řízení je příslušný obecný (okresní) soud nezletilého dítěte.“

§ 467/2 ZŘS – „Není-li příslušný soud znám nebo nemůže-li včas zakročit, zakročí soud, v jehož obvodu se nezletilý zdržuje. Jakmile však je to možné, postoupí věc soudu příslušnému.“

Zdroje

 • Zákon č. 89/2012 Sb. občanský zákoník
 • Zákon 292/2013 Sb. o zvláštních řízeních soudních
 • Bělohlávek, A. J. a kol.: Nový občanský zákoník – srovnání dosavadní a nové občanskoprávní úpravy, Aleš Čeněk, 2012

Navigace

Sada A
1. Pojem a funkce závazkového práva | 2. Závazkové právo smluvní | 3. Závazkové právo deliktní | 4. Pojem závazkového právního poměru | 5. Obligační (závazková) práva a povinnosti z právních jednání | 6. Obligační (závazková) práva a povinnosti z protiprávních jednání | 7. Dílčí závazky | 8. Solidární závazky | 9. Nedílné závazky | 10. Práva a povinnosti ze smluv ve prospěch třetího | 11. Předmět závazků | 12. Obsah závazků (včetně naturálních závazků) | 13. Druhy závazků (třídění) | 14. Smlouva o smlouvě budoucí | 15. Smlouvy konsensuální a reálné | 16. Smlouvy formální a neformální, synallagmatické a asynallagmatické, smlouvy kausální a abstraktní | 17. Práva z vadného plnění (odpovědnost za vady) - obecně | 18. Změna závazků (obecně) | 19. Změna v subjektech závazku (obecně) | 20. Postoupení pohledávky | 21. Postoupení smlouvy | 22. Změna v obsahu závazku | 23. Prodlení dlužníka | 24. Prodlení věřitele | 25. Zajištění a utvrzení závazků (obecně) | 26. Smluvní pokuta | 27. Ručení | 28. Finanční záruka | 29. Zajištění závazků převodem práva | 30. Jistota. Uznání dluhu | 31. Zánik závazků (obecně) | 32. Splnění | 33. Započtení | 34. Odstoupení od smlouvy | 35. Zánik závazku dohodou | 36. Smrt dlužníka nebo věřitele | 37. Nemožnost plnění | 38. Splynutí | 39. Prevence škod v občanském právu | 40. Druhy odpovědnosti v občanském právu | 41. Předpoklady vzniku odpovědnosti za škodu | 42. Subjekty odpovědnosti za škodu, společná odpovědnost, spoluúčast poškozeného | 43. Rozsah a způsob náhrady škody | 44. Vztah odpovědnosti za škodu a odpovědnosti za vady | 45. Povinnost nahradit škodu (jednotlivé případy)

Sada B

1. Darování | 2. Koupě a směna | 3. Vedlejší ujednání při kupní smlouvě | 4. Výprosa. Výpůjčka. | 5. Nájem (obecně) | 6. Nájem bytu | 7. Pacht | 8. Zápůjčka; úvěr | 9. Závazky ze schovacích smluv | 10. Závazky ze smluv příkazního typu | 11. Zájezd | 12. Závazky ze smluv o přepravě | 13. Dílo | 14. Péče o zdraví | 15. Účet, jednorázový vklad, akreditiv | 16. Závazky ze zaopatřovacích smluv | 17. Společnost; tichá společnost | 18. Pojištění | 19. Sázka, hra, los | 20. Předpoklady dědění | 21. Pořízení pro případ smrti (obecně) | 22. Závěť (dovětek, náhradnictví, forma, zrušení) | 23. Svěřenské nástupnictví | 24. Vedlejší doložky v závěti | 25. Dědická smlouva | 26. Odkaz | 27. Zákonná posloupnost | 28. Nepominutelný dědic a jeho ochrana. Povinný díl | 29. Přechod pozůstalosti na dědice. Výhrada soupisu | 30. Prameny rodinného práva, jeho postavení v právu soukromém a vztah k právu veřejnému | 31. Uzavření manželství, zejména formy | 32. Vznik manželství: prohlášení, proces vzniku (sňatek) | 33. Překážky manželství | 34. Vady sňatečného projevu | 35. Zdánlivé manželství | 36. Neplatné manželství | 37. Rozvod manželství | 38. Právní ochrana nezletilého při rozvodu manželství | 39. Práva a povinnosti rodičů k dětem, zejména podstata a pojem rodičovské odpovědnosti | 40. Nositelé (subjekty) rodičovských a obdobných práv a povinností vůči nezletilým | 41. Osvojení | 42. Pěstounská péče (základní rozdíly oproti osvojení) | 43. Poručenství a opatrovnictví | 44. Opatření státních orgánů zasahujících do výkonu rodičovské zodpovědnosti | 45. Správa jmění nezletilého | 46. Zastoupení nezletilého | 47. Určování rodičovství (obecně) | 48. Určování otcovství | 49. Výživné (obecné otázky) | 50. Výživné pro nezletilé dítě | 51. Výživné mezi rodiči a dětmi | 52. Výživné mezi manžely a rozvedenými manžely

Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code