Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


44. Opatření státních orgánů zasahujících do výkonu rodičovské zodpovědnosti

Právní úprava:

Ústavní předpisy:
Listina základních práv a svobod – zejména čl. 32/4 – „Péče o děti a jejich výchova je právem rodičů; děti mají právo na rodičovskou výchovu a péči. Práva rodičů mohou být omezena a nezletilé děti mohou být od rodičů odloučeny proti jejich vůli jen rozhodnutím soudu na základě zákona.“

Mezinárodní smlouvy:
Úmluva o právech dítěte – postavena na 4 základních bodech (survival, development, protection, participation), přijata všemi státy kromě USA a Somálska
vždy aplikovat příslušnou právní úpravu s ohledem na „Úmluvu“:
* zájem dítěte musí být předním hlediskem při jakékoliv činnosti týkající se dětí
* respekt státu k odpovědnosti, právům a povinnostem rodičů
* oddělení od rodičů proti jejich vůli jen, je-li to v zájmu dítěte (z judikatury ÚS např. nedostatečné bytové poměry nemohou být jediným důvodem umístění dítěte do ústavní péče)
* právo styku dítěte s oběma rodiči s výjimkou případů, kdy je zjevné, že mu to škodí (styk přímý – osobní a něpřímý – mobil …)
* participace dítěte (čl.12 Úmluvy)
* společná odpovědnost obou rodičů za výchovu dítěte (čl.18 Úmluvy)

čl.3 odst.1: „Zájem dítěte musí být předním hlediskem při jakékoli činnosti týkající se dětí, ať už uskutečňované veřejnými nebo soukromými zařízeními sociální péče, soudy, správními nebo zákonodárnými orgány.“
čl.9 odst.1: „Státy … zajistí, aby dítě nemohlo být odděleno od svých rodičů proti jejich vůli, ledaže příslušné úřady na základě soudního rozhodnutí a v souladu s platným právem a v příslušném řízení určí, že takové oddělení je potřebné v zájmu dítěte …“
čl.9 odst.3: „Státy … uznávají právo dítěte odděleného od jednoho nebo obou rodičů udržovat pravidelné osobní kontakty s oběma rodiči, ledaže by to bylo v rozporu se zájmy dítěte.
čl.12 odst.1: „Státy … zabezpečují dítěti, které je schopno formulovat své vlastní názory, právo tyto názory svobodně vyjadřovat ve všech záležitostech, které se jej dotýkají, přičemž se názorům dítěte musí věnovat patřičná pozornost odpovídající jeho věku a úrovni.“ odst.2: „Za tímto účelem se dítěti zejména poskytuje možnost, aby bylo vyslyšeno v každém soudním nebo správním řízení, které se jej dotýká, a to buď přímo, nebo prostřednictvím zástupce

zákonná úprava:
zákon č.89/2012 Sb., občanský zákoník (§§ 865 a násl.)
zákon č.292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních (zejména §§ 452 a násl.)
zákon č.99/1963 Sb., občanský soudní řád
zákon č.350/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí
zákon č.109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních

Právní ochrana nezletilého:
- soudy
- orgány sociálně-právní ochrany: ministerstvo práce a sociálních věcí, Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí, krajské úřady, krajské pobočky Úřadu práce, obecní úřady obcí s rozšířenou působností, obecní úřady a újezdní úřady, (sociálně-právní ochranu dále zajišťují obce a kraje v samostatné působnosti, komise pro sociálně-právní ochranu dětí a další „pověřené osoby“)

Zásahy do rodičovské odpovědnosti:
k rodičovské odpovědnosti (podstata a pojem) viz. otázka B 39
rodiče a děti mají vůči sobě navzájem povinnosti a práva, rodičovská odpovědnost zahrnuje povinnosti a práva rodičů spočívající v péči o dítě a zahrnující zejména:
- péči o jeho zdraví
- jeho tělesný, citový, rozumový a mravní vývoj
- ochranu dítěte
- udržování osobního styku s dítětem
- zajišťování jeho výchovy a vzdělávání
- určení místa jeho bydliště
- jeho zastupování a spravování jeho jmění
rodičovská odpovědnost náleží stejně oběma rodičům

Trvání a rozsah rodičovské odpovědnosti může změnit pouze soud. (§ 858 o.z.) Pro rozhodnutí soudu týkající se rozsahu rodičovské odpovědnosti (nebo způsobu a rozsahu, v jakém ji mají rodiče vykonávat) jsou určující zájmy dítěte. Dítěti je před rozhodnutím potřeba poskytnout potřebné informace (soudem), aby si mohlo utvořit vlastní názor a mělo by dostat prostor tento názor vyjádřit. Není-li dítě schopno informace náležitě přijmout, vytvořit si vlastní názor nebo jej sdělit, vyslechne soud toho, kdo je schopen hájit zájmy dítěte. O dítěti, které je starší dvanácti let se má zato, že je schopno informace přijmout, vytvořit si vlastní názor a tento sdělit.

Rozhoduje-li soud o omezení svéprávnosti rodiče, rozhodne vždy zároveň o jeho rodičovské odpovědnosti.

Pozastavení výkonu rodičovské odpovědnosti:
- výkon rodičovské odpovědnosti nezletilého rodiče, který nebyl emancipován (např. uzavřením manželství), je pozastaven do doby, než nabude plné svéprávnosti, to neplatí pro výkon povinnosti a práva péče o dítě (i zde může ovšem dojít rozhodnutím soudu vzhledem k osobě rodiče k pozastavení do doby, kdy rodič nabude plné svéprávnosti)
- výkon rodičovské odpovědnosti rodiče, jehož svéprávnost byla v této oblasti omezena je pozastaven, soud může rozhodnout, že se rodiči zachová výkon povinnosti a práva péče o dítě a osobního styku s dítětem
- soud může pozastavit výkon rodičovské odpovědnosti, brání-li rodiči v jejím výkonu závažná okolnost a lze se domnívat, že je to v zájmu dítěte

Omezení rodičovské odpovědnosti nebo omezení výkonu rodičovské odpovědnosti:
- soud může rodičovskou odpovědnost nebo její výkon omezit a stanoví rozsah tohoto omezení, nevykonává-li rodič svou rodičovskou odpovědnost řádně a současně to vyžaduje zájem dítěte

Zbavení rodičovské odpovědnosti:
- soud zbaví rodiče rodičovské odpovědnosti, zneužívá-li rodič svoji rodičovskou odpovědnost nebo její výkon anebo ji nebo její výkon závažným způsobem zanedbává
- soud posoudí, zda nejsou dány důvody pro zbavení rodiče rodičovské odpovědnosti: spáchal-li rodič proti svému dítěti úmyslný trestný čin, použil-li dítě (které není trestně odpovědné) ke spáchání trestného činu, nebo spáchal-li rodič trestný čin jako spolupachatel, návodce, pomocník či organizátor trestného činu spáchaného jeho dítětem
- současně se zbavením rodiče rodičovské odpovědnosti může soud rozhodnout, že zbavuje rodiče všech nebo některých povinností a práv dle § 856 o.z. (práv a povinností rodičů vztahujících se k osobnosti dítěte a práv a povinností osobní povahy), jmenovitě zejména dát souhlas s osvojením

Při omezení rodičovské odpovědnosti soud vždy posoudí, zda je s ohledem na zájem dítěte nezbytné omezit právo osobního styku rodiče s dítětem, naproti tomu v případě zbavení rodičovské odpovědnosti zůstane právo osobního styku rodiče s dítětem zachováno jen v takovém případě, že o tomto zachování soud rozhodne (s přihlédnutím k zájmu dítěte).
Pozastavení rodičovské odpovědnosti nemá vliv na plnění vyživovací povinnosti k dítěti (§ 869 odst.2 o.z.), zbavení rodiče rodičovské odpovědnosti nebo její omezení rovněž nemá vliv na jeho vyživovací povinnost k dítěti (§ 874 o.z.).
Řízení ve věcech rodičovské odpovědnosti je upraveno §§ 466 a násl. (řízení ve věcech péče soudu o nezletilé) zákona č.292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních

Rozhodnutí soudu ve věci, která je pro dítě významná (§ 877 o.z.): nedohodnou-li se rodiče v záležitosti pro dítě významné zejména se zřetelem k jeho zájmu (volba vzdělání, určení bydliště, nikoli běžné léčebné zákroky apod.), rozhodne na návrh rodiče soud, stejně tak rozhodne v případě, že jeden rodič vyloučí druhého z rozhodování o takové záležitosti dítěte.

Předběžná úprava poměrů dítěte:
§ 924 o.z.: ocitne-li se dítě ve stavu nedostatku řádné péče (bez ohledu, je-li osoby, která má právo o dítě pečovat), anebo je-li narušen nebo vážně ohrožen život dítěte, jeho normální vývoj nebo jiný důležitý zájem –> soud na nezbytně nutnou dobu předběžně upraví poměry dítěte
Řízení se koná podle §§ 452 a násl. zákona č.292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních:
- soud nařídí, aby dítě bylo umístěno ve vhodném prostředí, které v usnesení označí
- předběžné opatření může soud nařídit jen na návrh orgánu sociálně-právní ochrany dětí, náležitosti návrhu na předběžné opatření upravuje § 454 odst.2 (mimo jiné musí obsahovat jméno nezletilého, jména , povolání a bydliště ostatních účastníků, vylíčení rozhodujících skutečností a jméno osoby, které má být dítě předáno do péče) - neobsahuje-li návrh všechny náležitosti a soud pro tyto vady nemůže rozhodnout, návrh odmítne
- soud rozhoduje o návrhu na předběžné opatření bezodkladně, nejpozději však do 24 hodin od jeho podání
- rozhodnutí, kterým soud návrhu vyhověl, je vykonatelné vydáním, jeho výrok je závazný pro každého, účastníkům se doručuje rozhodnutí až při jeho výkonu (nepřítomným se doručuje dodatečně společně s vyrozuměním o provedení jeho výkonu)
- předběžné opatření trvá po dobu jednoho měsíce od jeho vykonatelnosti (3 měsíce v případě svěření dítěte do pěstounské péče na přechodnou dobu podle § 452 odst.2 věta druhá zákona 292/2013 Sb.), bylo-li ve věci samé zahájeno řízení, je možné předběžné opatření prodloužit vždy maximálně na dobu 1 měsíce s tím, že celková délka trvání předběžného opatření je nejvýše 6 měsíců od jeho vykonatelnosti (lze výjimečně prodloužit, nebylo-li možné z vážných důvodů a objektivních příčin v dané době skončit důkazní řízení ve věci samé)
- rodiče, orgán sociálně-právní ochrany dětí a opatrovník mohou podat kdykoliv návrh na zrušení předběžného opatření, soud je povinen o něm rozhodnout bezodkladně, nejpozději do 7 dnů (opakovaný návrh bez tvrzení nových důvodů může oprávněná osoba opakovat až po 14 dnech od právní moci rozhodnutí)
- odvolání - soud prvního stupně může změnit sám usnesení o předběžném opatření, pokud odvolání v plném rozsahu vyhoví, jinak předloží věc odvolacímu soudu nejpozději do 15 dnů od podání odvolání, odvolací soud rozhodne do 7 dnů od předložení věci

Navigace

Sada A
1. Pojem a funkce závazkového práva | 2. Závazkové právo smluvní | 3. Závazkové právo deliktní | 4. Pojem závazkového právního poměru | 5. Obligační (závazková) práva a povinnosti z právních jednání | 6. Obligační (závazková) práva a povinnosti z protiprávních jednání | 7. Dílčí závazky | 8. Solidární závazky | 9. Nedílné závazky | 10. Práva a povinnosti ze smluv ve prospěch třetího | 11. Předmět závazků | 12. Obsah závazků (včetně naturálních závazků) | 13. Druhy závazků (třídění) | 14. Smlouva o smlouvě budoucí | 15. Smlouvy konsensuální a reálné | 16. Smlouvy formální a neformální, synallagmatické a asynallagmatické, smlouvy kausální a abstraktní | 17. Práva z vadného plnění (odpovědnost za vady) - obecně | 18. Změna závazků (obecně) | 19. Změna v subjektech závazku (obecně) | 20. Postoupení pohledávky | 21. Postoupení smlouvy | 22. Změna v obsahu závazku | 23. Prodlení dlužníka | 24. Prodlení věřitele | 25. Zajištění a utvrzení závazků (obecně) | 26. Smluvní pokuta | 27. Ručení | 28. Finanční záruka | 29. Zajištění závazků převodem práva | 30. Jistota. Uznání dluhu | 31. Zánik závazků (obecně) | 32. Splnění | 33. Započtení | 34. Odstoupení od smlouvy | 35. Zánik závazku dohodou | 36. Smrt dlužníka nebo věřitele | 37. Nemožnost plnění | 38. Splynutí | 39. Prevence škod v občanském právu | 40. Druhy odpovědnosti v občanském právu | 41. Předpoklady vzniku odpovědnosti za škodu | 42. Subjekty odpovědnosti za škodu, společná odpovědnost, spoluúčast poškozeného | 43. Rozsah a způsob náhrady škody | 44. Vztah odpovědnosti za škodu a odpovědnosti za vady | 45. Povinnost nahradit škodu (jednotlivé případy)

Sada B

1. Darování | 2. Koupě a směna | 3. Vedlejší ujednání při kupní smlouvě | 4. Výprosa. Výpůjčka. | 5. Nájem (obecně) | 6. Nájem bytu | 7. Pacht | 8. Zápůjčka; úvěr | 9. Závazky ze schovacích smluv | 10. Závazky ze smluv příkazního typu | 11. Zájezd | 12. Závazky ze smluv o přepravě | 13. Dílo | 14. Péče o zdraví | 15. Účet, jednorázový vklad, akreditiv | 16. Závazky ze zaopatřovacích smluv | 17. Společnost; tichá společnost | 18. Pojištění | 19. Sázka, hra, los | 20. Předpoklady dědění | 21. Pořízení pro případ smrti (obecně) | 22. Závěť (dovětek, náhradnictví, forma, zrušení) | 23. Svěřenské nástupnictví | 24. Vedlejší doložky v závěti | 25. Dědická smlouva | 26. Odkaz | 27. Zákonná posloupnost | 28. Nepominutelný dědic a jeho ochrana. Povinný díl | 29. Přechod pozůstalosti na dědice. Výhrada soupisu | 30. Prameny rodinného práva, jeho postavení v právu soukromém a vztah k právu veřejnému | 31. Uzavření manželství, zejména formy | 32. Vznik manželství: prohlášení, proces vzniku (sňatek) | 33. Překážky manželství | 34. Vady sňatečného projevu | 35. Zdánlivé manželství | 36. Neplatné manželství | 37. Rozvod manželství | 38. Právní ochrana nezletilého při rozvodu manželství | 39. Práva a povinnosti rodičů k dětem, zejména podstata a pojem rodičovské odpovědnosti | 40. Nositelé (subjekty) rodičovských a obdobných práv a povinností vůči nezletilým | 41. Osvojení | 42. Pěstounská péče (základní rozdíly oproti osvojení) | 43. Poručenství a opatrovnictví | 44. Opatření státních orgánů zasahujících do výkonu rodičovské zodpovědnosti | 45. Správa jmění nezletilého | 46. Zastoupení nezletilého | 47. Určování rodičovství (obecně) | 48. Určování otcovství | 49. Výživné (obecné otázky) | 50. Výživné pro nezletilé dítě | 51. Výživné mezi rodiči a dětmi | 52. Výživné mezi manžely a rozvedenými manžely

Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code