Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


42 B - Pěstounská péče (základní rozdíly oproti osvojení)

Pěstounská péče (§ 958 – 961)

 • pokud o dítě nemůže osobně pečovat žádný z rodičů ani poručník – soud může dítě svěřit do osobní péče pěstounovi
 • přednost před péčí o dítě v ústavní výchově
 • soud může svěřit dítě do pěstounské péče i na přechodnou dobu (podrobnosti stanoví jiný zákon – § 452 a § 459 z. 292/2013 - ZŘS)
 • na dobu, po kterou trvá překážka bránící rodičům v osobní péči o dítě (§ 959) → rodič může požadovat dítě zpět do své osobní péče - soud návrhu vyhoví, pokud je to v souladu se zájmy dítěte
 • rodiče:
  • mají vůči dítěti povinnosti a práva vyplývající z rodičovské odpovědnosti - s výjimkou práv a povinností, které zákon stanoví pěstounovi
  • mají právo se s dítětem osobně a pravidelně stýkat i právo na informace o dítěti (ledaže soud z důvodů hodných zvláštního zřetele rozhodne jinak)
  • svěření dítěte do pěstounské péče nemá vliv na trvání vyživovací povinnosti rodičů k dítěti (soud stanová rozsah výživného)
 • § 961 odst.2 - náleží‐li dítěti příspěvek na úhradu jeho potřeb podle jiného zákona (359/1999 o sociálně-právní ochraně dětí), přechází právo dítěte na stát
  • pokud je výživné vyšší než příspěvek = rozdíl náleží dítěti
  • soud rozhodne o způsobu platby a o hospodaření s výživným

Pěstoun (§ 962 – 967)

 • kdo se má stát pěstounem, musí
  • skýtat záruky řádné péče
  • mít bydliště na území České republiky
  • musí souhlasit se svěřením dítěte do pěstounské péče (§ 962)
 • ujala‐li se osobní péče o dítě osoba příbuzná nebo dítěti blízká - dá jí soud přednost před jinou osobou (ledaže to není v souladu se zájmy dítěte)
 • soud může dítě svěřit zájemcům o pěstounskou péči do předpěstounské péče
  • délku stanoví se zřetelem k okolnostem případu
  • nad průběhem a úspěšností předpěstounské péče vykonává dohled
 • možná společná pěstounská péče – pokud jsou pěstouni manželé
  • pokud probíhá rozvod společných pěstounů, o rozvodu se nerozhodne dříve, dokud nebudou upraveny povinnosti a práva pěstounů pro dobu rozvodu
  • rozvodem společná pěstounská péče zaniká (§ 964)
  • pokud 1 ze společných pěstounů zemře, dítě zůstává v péči pozůstalého manžela
 • pěstounská péče jen jednoho z manželů
  • jen se souhlasem druhého manžela
  • souhlas není potřeba, pokud druhý z manželů není plně svéprávný nebo je‐li opatření jeho souhlasu spojeno s těžko překonatelnou překážkou
  • na osobní péči o dítě v pěstounské péči se podílí i manžel pěstouna žijící v rodinné domácnosti
 • povinen a oprávněn o dítě osobně pečovat
 • vykonává přiměřeně povinnosti a práva rodičů
  • je povinen a oprávněně rozhodovat jen o běžných záležitostech dítěte, v těchto záležitostech dítě zastupovat a spravovat jeho jmění
 • má povinnost informovat rodiče dítěte o jeho podstatných záležitostech
 • další povinnosti a práva pěstouna stanoví soud, vyžadují‐li to okolnosti
 • má povinnost udržovat, rozvíjet a prohlubovat sounáležitost dítěte s jeho rodiči, dalšími příbuznými osobami dítěti blízkými
 • má povinnost umožnit styk rodičů s dítětem v pěstounské péči, ledaže soud stanoví jinak
 • zaniká nejpozději, nabude‐li dítě plné svéprávnosti, jinak jeho zletilostí (§ 970 OZ)

Pozn. Poručenství a opatrovnictví – ochrana zájmů dítěte pomocí zákonného zastoupení

 • Poručenství a jiné formy péče o dítě - § 928 – 942
 • Opatrovnictví – § 943 – 947
 • § 3022 – práva a povinnosti zákonného zástupce + opatrovnická rada
 • § 676 – překážky manželství

Dítě (§ 968 – 969)

 • svěřené do pěstounské péče pomáhá podle svých možností a schopností v pěstounově domácnosti
  • má‐li vlastní příjem, přispívá i na úhradu společných potřeb rodiny (§ 968)
 • dojde‐li k podstatné změně poměrů nebo k neshodě mezi rodiči a pěstounem v podstatné záležitosti týkající se dítěte může dítě, rodič nebo pěstoun navrhnout soudu změnu práv a povinností, zrušení pěstounské péče, nebo jiné rozhodnutí (+ § 475 ZŘS).

Základní rozdíly osvojení vs. pěstounská péče

Zdroje

 • OZ 89/2012
 • ZŘS 292/2013
 • 359/1999 o sociálně-právní ochraně dětí
 • PVP Právní ochrana dítěte 2014 + konzultace

Navigace

Sada A
1. Pojem a funkce závazkového práva | 2. Závazkové právo smluvní | 3. Závazkové právo deliktní | 4. Pojem závazkového právního poměru | 5. Obligační (závazková) práva a povinnosti z právních jednání | 6. Obligační (závazková) práva a povinnosti z protiprávních jednání | 7. Dílčí závazky | 8. Solidární závazky | 9. Nedílné závazky | 10. Práva a povinnosti ze smluv ve prospěch třetího | 11. Předmět závazků | 12. Obsah závazků (včetně naturálních závazků) | 13. Druhy závazků (třídění) | 14. Smlouva o smlouvě budoucí | 15. Smlouvy konsensuální a reálné | 16. Smlouvy formální a neformální, synallagmatické a asynallagmatické, smlouvy kausální a abstraktní | 17. Práva z vadného plnění (odpovědnost za vady) - obecně | 18. Změna závazků (obecně) | 19. Změna v subjektech závazku (obecně) | 20. Postoupení pohledávky | 21. Postoupení smlouvy | 22. Změna v obsahu závazku | 23. Prodlení dlužníka | 24. Prodlení věřitele | 25. Zajištění a utvrzení závazků (obecně) | 26. Smluvní pokuta | 27. Ručení | 28. Finanční záruka | 29. Zajištění závazků převodem práva | 30. Jistota. Uznání dluhu | 31. Zánik závazků (obecně) | 32. Splnění | 33. Započtení | 34. Odstoupení od smlouvy | 35. Zánik závazku dohodou | 36. Smrt dlužníka nebo věřitele | 37. Nemožnost plnění | 38. Splynutí | 39. Prevence škod v občanském právu | 40. Druhy odpovědnosti v občanském právu | 41. Předpoklady vzniku odpovědnosti za škodu | 42. Subjekty odpovědnosti za škodu, společná odpovědnost, spoluúčast poškozeného | 43. Rozsah a způsob náhrady škody | 44. Vztah odpovědnosti za škodu a odpovědnosti za vady | 45. Povinnost nahradit škodu (jednotlivé případy)

Sada B

1. Darování | 2. Koupě a směna | 3. Vedlejší ujednání při kupní smlouvě | 4. Výprosa. Výpůjčka. | 5. Nájem (obecně) | 6. Nájem bytu | 7. Pacht | 8. Zápůjčka; úvěr | 9. Závazky ze schovacích smluv | 10. Závazky ze smluv příkazního typu | 11. Zájezd | 12. Závazky ze smluv o přepravě | 13. Dílo | 14. Péče o zdraví | 15. Účet, jednorázový vklad, akreditiv | 16. Závazky ze zaopatřovacích smluv | 17. Společnost; tichá společnost | 18. Pojištění | 19. Sázka, hra, los | 20. Předpoklady dědění | 21. Pořízení pro případ smrti (obecně) | 22. Závěť (dovětek, náhradnictví, forma, zrušení) | 23. Svěřenské nástupnictví | 24. Vedlejší doložky v závěti | 25. Dědická smlouva | 26. Odkaz | 27. Zákonná posloupnost | 28. Nepominutelný dědic a jeho ochrana. Povinný díl | 29. Přechod pozůstalosti na dědice. Výhrada soupisu | 30. Prameny rodinného práva, jeho postavení v právu soukromém a vztah k právu veřejnému | 31. Uzavření manželství, zejména formy | 32. Vznik manželství: prohlášení, proces vzniku (sňatek) | 33. Překážky manželství | 34. Vady sňatečného projevu | 35. Zdánlivé manželství | 36. Neplatné manželství | 37. Rozvod manželství | 38. Právní ochrana nezletilého při rozvodu manželství | 39. Práva a povinnosti rodičů k dětem, zejména podstata a pojem rodičovské odpovědnosti | 40. Nositelé (subjekty) rodičovských a obdobných práv a povinností vůči nezletilým | 41. Osvojení | 42. Pěstounská péče (základní rozdíly oproti osvojení) | 43. Poručenství a opatrovnictví | 44. Opatření státních orgánů zasahujících do výkonu rodičovské zodpovědnosti | 45. Správa jmění nezletilého | 46. Zastoupení nezletilého | 47. Určování rodičovství (obecně) | 48. Určování otcovství | 49. Výživné (obecné otázky) | 50. Výživné pro nezletilé dítě | 51. Výživné mezi rodiči a dětmi | 52. Výživné mezi manžely a rozvedenými manžely

Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code