Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


41 B - Osvojení

OZ 89/2012 - § 794 - § 854

Osvojení - § 794 = přijetí cizí osoby za vlastní

 • osvojení nezletilého musí být vždy v souladu s jeho zájmy – rozhoduje o něm vždy soud na základě návrhu osoby, která ho chce osvojit
 • osvojení zletilého rozhodne soud na návrh osoby, která chce zletilého osvojit a ke kterému se připojil zletilý, který má být osvojen
 • k návrhu na osvojení dítěte z ciziny nebo do ciziny připojí navrhovatel rozhodnutí příslušného orgánu veřejné moci o souhlasu s osvojením

Osvojitel

 • může být pouze zletilá a svéprávná osoba, zaručuje-li svými osobními vlastnostmi a způsobem života, jakož i důvody a pohnutkami, které jí vedou k osvojení, že bude pro osvojované dítě dobrým rodičem (§ 799)
 • jeho zdravotní stav ho nesmí omezovat v péči o dítě podstatným způsobem
 • Osvojiteli mohou stát manželé nebo jeden z manželů. Výjimečně může osvojit i jiná osoba; v tom případě soud též rozhodne o tom, že se z matriky vypouští zápis o druhém rodiči.
  • osvojit dítě tedy mohou v ČR pouze manželé – nikoliv dlouhodobí heterosexuální partneři ani registrovaní partneři (i když registrované partnerství je statusový svazek) → v tomto se liší česká úprava od znění evropské Úmluvy o právech dítěte
  • na základě rozhodnutí soudu o osvojení se osvojitel/osvojitelé, zapíší do matriky jako rodič/rodiče dítěte (§ 797)
 • Osvojuje-li osoba, která je rodičem, soud zhodnotí, není-li osvojení v zásadním rozporu se zájmy dětí osvojitele;
  • majetkové zájmy nejsou pro posouzení rozhodující (§ 801)

Osvojení – osvojit lze nezletilé dítě, které nenabylo plné svéprávnosti (§ 802)

 • mezi osvojitelem a osvojovaným dítětem musí být přiměřený věkový rozdíl – min. 16 let
  • výjimečně menší – musí souhlasit opatrovník a osvojení musí být v zájmu dítěte
 • vyloučeno mezi osobami příbuznými v přímé linii a mezi sourozenci (§ 804)
  • to neplatí v případě náhradního mateřství - výjimka ve prospěch náhradního mateřství (cca 20 případů ročně)
  • OZ 1964 náhradní mateřství vůbec neznal

Souhlas s osvojením (§ 805 – 822)

 • nutný u dítěte, rodičů a osvojitele nebo osob oprávněných dát souhlas za rodiče, popř. manžela osvojitele

1) Dítě (§ 806 – 807)

 • předpokládá se, že každé dítě bude dávat souhlas - rozlišuje se věk pod/nad 12 let
  • nad 12 let je třeba vždy osobního souhlasu dítěte – ledaže je to v rozporu s jeho zájmy nebo dítě není schopno posoudit důsledky souhlasu
  • pod 12 let – jeho jménem dává souhlas opatrovník (zpravidla orgán sociálně-právní ochrany dětí)
  • je-li to možné, soud vyslechne i osvojované dítě a vezme na jeho vyjádření zřetel s ohledem na stupeň jeho duševního vývoje
 • soud je vázán vyšetřovací zásadou a musí zkoumat, jestli je osvojení v zájmu dítěte = i v případě, že dítě s osvojením nesouhlasí
 • soud řádně dítě poučí o účelu, obsahu a důsledcích souhlasu  může svůj souhlas odvolat až do nabytí právní moci rozhodnutí

2) Rodič (§ 809 – 822)

 • souhlas formou osobního prohlášením vůči soudu – musí splňovat obecné náležitosti právního jednání
 • soud rodiče poučí o důsledcích souhlasu a podstatě osvojení
 • souhlasu je třeba i u rodičů, kteří nenabyli plné svéprávnosti – rodič mladší 16 let nemůže dát souhlas k osvojení
  • !!! NELZE, aby za rodiče bez plné svéprávnosti v této věci jednal opatrovník
 • rodič se soudně omezenou svéprávností – může jednat jen v rozsahu, ve kterém svéprávnost omezena nebyla
 • matka – může dát souhlas nejdříve za 6 týdnů po narození dítěte; otec – i dříve, ale až po narození
  • pokud byl dán dříve, nepřihlíží se k němu = zdánlivé právní jednání
 • § 814 – blanketový souhlas s osvojením – v době jeho udělení není jasné, kdo bude osvojitelem
 • pokud byl dán s určením pro určitou osobu osvojitele a ten vezme návrh zpět/zamítnut – pozbývá platnosti
 • souhlas pozbude platnosti vždy, pokud od jeho udělení nedojde k osvojení do 6 let
 • odvolání souhlasu (§ 817)
  • do 3 měsíců
  • i po uplynutí 3 měsíců, pokud
   • dítě nebylo předáno do péče osvojitele před osvojením
   • má-li být dítě podle soudního rozhodnutí vydaného na návrh rodičů vydáno tím, komu bylo svěřeno do péče, protože je v jeho zájmu, aby bylo se svými rodiči
 • souhlasu NENÍ TŘEBA pokud:
  • rodič, který nemá zjevně o dítě zájem = neprojevuje-li soustavně o dítě opravdový zájem – min. 3 měsíce od posledního projeveného opravdového zájmu (detaily viz. § 819 a 820)
  • rodič zbaven rodičovské odpovědnosti i práva dát souhlas k osvojení – obojí je výslovně uvedeno v soudním rozhodnutí (§ 873)
  • není schopen projevit svou vůli nebo rozpoznat následky svého jednání
  • zdržuje se na neznámém místě a toto místo se navzdory potřebné pečlivosti nepodaří zjistit
 • pokud jsou skutečnosti bez potřeby souhlasu dány u obou rodičů – vyžaduje se souhlas poručníka nebo opatrovníka (jmenovaný soudem) – platí i pro oba zemřelé rodiče a neurčené rodičovství (pozn. Poručenství a jiné formy péče o dítě - § 928 – 942; Opatrovnictví – § 943 – 947)
 • o potřebnosti souhlasu rodičů s osvojením rozhoduje soud ve zvláštním řízení – pokud rozhodne, že ho není třeba, jmenuje pro tento účel opatrovníka, jehož souhlas je k osvojení třeba (§ 821)
 • pokud není nutný souhlas rodičů, nelze o osvojení kladně rozhodnout pokud:
  • někdo z blízkých příbuzných, který je ochoten a schopen o dítě pečovat, podá návrh soudu v tomto smyslu – soud ho svěří do jeho péče, pokud je to v souladu se zájmy dítěte a je zjevné, že tato osoba je schopná o dítě pečovat (§ 822)

3) Osvojitel

 • projevuje svůj souhlas podáním návrhu
 • manžel/ka osvojitele - bude zkoumán jeho postoj a důvody, proč nedal souhlas s osvojením a neosvojuje společně s manželem

Péče před osvojením (§ 823 – 831)

 • vždy rozdíl mezi svěřením dítěte do péče (krátkodobý pěstoun - např. matka v nemocnici, o dítě dočasně pečuje např. babička) vs předání dítěte do péče - § 824 - nemá žádná pěstounská práva - má jen pečovat o osobu dítěte a vše dělá na své náklady
  • o obojím vždy rozhoduje soud - dítě lze svěřit jen se souhlasem soudu!!!
 • Ihned po udělení souhlasu obou rodičů s osvojením je možné předat osvojované dítě do péče osvojitele (s jeho souhlasem) – pokud souhlasí oba rodiče, lze i dříve (podle zdrav. stavu dítěte)  rodič o předání dítěte musí informovat orgán sociálně-pr. ochrany dětí (§ 823)
 • péče před uplynutím 3 měsíců od souhlasu k osvojení (=lhůty, po kterou lze souhlas odvolat) není péčí před osvojením – pouze povinnost o dítě pečovat a chránit je – o této péči rozhodne soud
 • po uplynutí 3 měsíců od souhlasu
  • pozastavení výkonu práv a povinností rodičovské odpovědnosti soud dítěti jmenuje poručníka (orgán sociálně-pr. ochrany dětí) - § 825
  • osvojované dítě může být předáno osvojiteli do péče před osvojením - o tom rozhodne soud na návrh osvojitele (před rozhodnutím prošetří vzájemnou vhodnost dítěte a osvojitele – detaily viz. § 827)
  • pokud bylo dítě již dříve předáno do péče osvojitele, jeho další péče se považuje za péči před osvojením (není pro ně nutné další rozhodnutí orgánu veřejné moci)
 • před rozhodnutím o osvojení – dítě je v péči osvojitele na jeho náklady a ten má povinnosti a práva osoby, do jejíž péče je dítě svěřeno dle § 953-957 (=svěření dítěte do péče jiné osoby)
  • péče osvojitele o osvojované dítě před osvojením trvá dostatečně dlouho pro zjištění, že se mezi nimi vytvořil vztah, jaký je smyslem a cílem osvojení – minimální trvání této péče je 6 měsíců (po tuto dobu je pozastavena vyživovací povinnost jiné osoby k dítěti)
 • o osvojení nelze rozhodnout, pokud:
  • muž, který tvrdí, že je otcem osvojovaného dítěte – nejprve musí být rozhodnuto o návrhu na určení otcovství (§ 830)
  • podá osoba, která tvrdí, že je blízkým příbuzným dítěte, návrh na svěření dítěte do péče jiné osoby podle § 953 (§ 831)

Následky osvojení (§ 832 – 836)

 • dítě osvojené manžely nebo manželem svého rodiče = má postavení společného dítěte manželů (jinak má postavení dítěte osvojitele)
 • zaniká příbuzenský poměr osvojence a původní rodiny i práva a povinnosti z toho plynoucí (platí i pro opatrovníka, příp. poručníka) → vzniká příbuzenský poměr k rodině osvojitele (§ 771)
 • pokud je osvojitel manželem jednoho z rodičů osvojence – osvojení se nedotýká příbuzenského poměru mezi osvojencem a tímto rodičem (včetně jeho příbuzných) - § 833
 • osvojeno dítě, které je rodičem → účinky osvojení se vztahují i na jeho dítě
 • příjmení osvojence
  • příjmení osvojitele
  • společný osvojenec manželů – příjmení, které bylo určeno pro jejich děti při uzavření manželství
  • pokud osvojenec, který má právo se k tomu vyslovit, nesouhlasí se změnou
   • soud rozhodne, že bude ke svému příjmení připojovat příjmení osvojitele
 • osvojitel je povinen informovat osvojence o osvojení jakmile to bude vhodné, nejpozději do zahájení školní docházky - § 836

Utajení osvojení (§ 837 – 838)

 • soud může na návrh osvojitele nebo osvojence rozhodnout, že osvojení a jeho okolnosti mají být utajeny před rodinou původu dítěte (obdobně i pro utajení pokrevního rodiče a jeho souhlasu k osvojení)
  • soud ale může rozhodnout o jejich odtajnění, pokud to odůvodňuje závažná situace ohrožující osvojené dítě na životě nebo na zdraví (§ 837)
 • jakmile osvojenec nabude svéprávnosti – vznikne mu právo seznámit se s obsahem spisu (řízení o osvojení) - § 838

Dohled nad úspěšností osvojení (§839)

 • orgán sociálně-právní ochrany dětí osvojitelům zpravidla poskytuje poradenství a služby spojené s péčí o osvojence – bez ohledu na to, jestli byl dohled nad úspěšností uložen
 • pokud to odůvodňují okolnosti případu, nařídí soud i bez návrhu dohled nad osvojitelem a osvojencem na dobu nezbytně nutnou (určí její délku)

Zrušení osvojení (§ 840 – 842)

 • jsou-li proto důležité důvody, soud osvojení na návrh osvojitele nebo osvojence zruší – pokud podá návrh jen jeden z nich, druhý se může připojit
 • osvojení NELZE ZRUŠIT po uplynutí 3 let od rozhodnutí o osvojení
  • to neplatí pouze v případě, že osvojení je v rozporu se zákonem (§ 840 odst. 2 – rozpor s ústavním pořádkem)
 • zrušením zaniká poměr vzniklý osvojením i práva a povinnosti z něho plynoucí = obnovuje se předchozí příbuzenský poměr
 • majetková práva a povinnosti osvojence vzniklé před zrušením nejsou zrušením dotčeny
 • příjmení osvojence – stejné jako před osvojením (pokud neprohlásí, že si ponechá stávající)

Opětovné osvojení osvojence (§ 843 – 845)

 • může být znovu osvojen jen pokud:
  • bylo dřívější osvojení zrušeno
  • má být osvojen pozdějším manželem osvojitele poté, co předchozí manžel (společný osvojitel) zemřel
  • zemřel ten, kdo byl jediným osvojitelem nebo ti, kdo byli společnými osvojiteli
 • soud může na návrh osvojitele rozhodnout o nezrušitelnosti osvojení i před uplynutím doby 3 let, pokud je to v souladu se zájmy dítěte
  • nezrušitelné osvojení nebrání tomu, aby byl osvojenec opětovně osvojen (§ 845)

Osvojení ZLETILÉHO (§ 846 – 854)

 • zletilého lze osvojit, pokud to není v rozporu s dobrými mravy (§ 846)
 • osvojení, které je obdobou osvojení nezletilého (§ 847):
  • přirozený sourozenec osvojovaného byl osvojen týmž osvojitelem
  • v době podání návrhu na osvojení byl osvojovaný nezletilý
  • osvojitel pečoval o osvojovaného jako o vlastního již v době jeho nezletilosti
  • osvojitel hodlá osvojit dítě svého manžela
  • ⇒ nelze osvojit, pokud je to v rozporu s odůvodněným zájmem pokrevních rodičů
  • ⇒ použijí se obdobně ustanovení o osvojení nezletilého (s výjimkou § 838 a 839)
 • osvojení, které není obdobou osvojení nezletilého (§ 848 -849) = neúplné osvojení:
  • výjimečně z důvodů hodných zvláštního zřetele, pokud to není na újmu potomkům osvojitele nebo osvojovaného a je to přínosné pro oba nebo alespoň pro jednoho z nich
  • ustanovení o osvojení nezletilého se použijí přiměřeně
  • příbuzenský poměr NEVZNIKÁ osvojenci a jeho potomkům vůči členům rodiny osvojitele
  • majetková právanevznikají osvojenci vůči členům osvojitelovy rodiny ani osvojiteli vůči osvojenci a jeho potomkům (§ 849)
  • osvojenec a jeho potomci nepozbývají osvojením práv ve vlastní rodině

Společná ustanovení pro osvojení zletilého (§ 850 – 854):

 • není-li osvojovaný plně svéprávnýjedná za něj zákonný zástupce nebo opatrovník (soudem určený)
 • trvá-li manželství osvojovaného – může být osvojen jen se souhlasem manžela
  • pokud ten nemůže dát souhlas (není plně svéprávný, souhlas nelze získat) – soud posuzuje, jestli osvojení není v rozporu s oprávněnými zájmy tohoto manžela (popř. dalších členů rodiny)
 • příjmení – osvojení na příjmení osvojovaného nemá vliv (pokud souhlasí osvojitel, může si jeho jméno připojit ke stávajícímu; pokud má manžela, ten s tím musí také souhlasit)
 • osvojení má právní následky pro osvojence a jeho potomky, kteří se narodili později (pro dříve narozené jen pokud dali k osvojení souhlas)
 • vyživovací povinnost osvojence vůči jeho předkům a potomkům – trvá jen tehdy a v té míře, pokud jiné osoby s vyživovací povinností nejsou nebo nejsou schopné tuto povinnost plnit
 • právo osvojence vůči svým předkům nebo potomkům – jen tehdy a v té míře, pokud není osvojitel dostát své vyživovací povinnosti
 • dědictví – osvojenec dědí po osvojiteli v první zákonné třídě dědiců, ALE nevstupuje v dědické právo osvojitele vůči jiným osobám

Zdroje

 • OZ 89/2012
 • PVP-Právní ochrana dítěte 2014, konzultace

Navigace

Sada A
1. Pojem a funkce závazkového práva | 2. Závazkové právo smluvní | 3. Závazkové právo deliktní | 4. Pojem závazkového právního poměru | 5. Obligační (závazková) práva a povinnosti z právních jednání | 6. Obligační (závazková) práva a povinnosti z protiprávních jednání | 7. Dílčí závazky | 8. Solidární závazky | 9. Nedílné závazky | 10. Práva a povinnosti ze smluv ve prospěch třetího | 11. Předmět závazků | 12. Obsah závazků (včetně naturálních závazků) | 13. Druhy závazků (třídění) | 14. Smlouva o smlouvě budoucí | 15. Smlouvy konsensuální a reálné | 16. Smlouvy formální a neformální, synallagmatické a asynallagmatické, smlouvy kausální a abstraktní | 17. Práva z vadného plnění (odpovědnost za vady) - obecně | 18. Změna závazků (obecně) | 19. Změna v subjektech závazku (obecně) | 20. Postoupení pohledávky | 21. Postoupení smlouvy | 22. Změna v obsahu závazku | 23. Prodlení dlužníka | 24. Prodlení věřitele | 25. Zajištění a utvrzení závazků (obecně) | 26. Smluvní pokuta | 27. Ručení | 28. Finanční záruka | 29. Zajištění závazků převodem práva | 30. Jistota. Uznání dluhu | 31. Zánik závazků (obecně) | 32. Splnění | 33. Započtení | 34. Odstoupení od smlouvy | 35. Zánik závazku dohodou | 36. Smrt dlužníka nebo věřitele | 37. Nemožnost plnění | 38. Splynutí | 39. Prevence škod v občanském právu | 40. Druhy odpovědnosti v občanském právu | 41. Předpoklady vzniku odpovědnosti za škodu | 42. Subjekty odpovědnosti za škodu, společná odpovědnost, spoluúčast poškozeného | 43. Rozsah a způsob náhrady škody | 44. Vztah odpovědnosti za škodu a odpovědnosti za vady | 45. Povinnost nahradit škodu (jednotlivé případy)

Sada B

1. Darování | 2. Koupě a směna | 3. Vedlejší ujednání při kupní smlouvě | 4. Výprosa. Výpůjčka. | 5. Nájem (obecně) | 6. Nájem bytu | 7. Pacht | 8. Zápůjčka; úvěr | 9. Závazky ze schovacích smluv | 10. Závazky ze smluv příkazního typu | 11. Zájezd | 12. Závazky ze smluv o přepravě | 13. Dílo | 14. Péče o zdraví | 15. Účet, jednorázový vklad, akreditiv | 16. Závazky ze zaopatřovacích smluv | 17. Společnost; tichá společnost | 18. Pojištění | 19. Sázka, hra, los | 20. Předpoklady dědění | 21. Pořízení pro případ smrti (obecně) | 22. Závěť (dovětek, náhradnictví, forma, zrušení) | 23. Svěřenské nástupnictví | 24. Vedlejší doložky v závěti | 25. Dědická smlouva | 26. Odkaz | 27. Zákonná posloupnost | 28. Nepominutelný dědic a jeho ochrana. Povinný díl | 29. Přechod pozůstalosti na dědice. Výhrada soupisu | 30. Prameny rodinného práva, jeho postavení v právu soukromém a vztah k právu veřejnému | 31. Uzavření manželství, zejména formy | 32. Vznik manželství: prohlášení, proces vzniku (sňatek) | 33. Překážky manželství | 34. Vady sňatečného projevu | 35. Zdánlivé manželství | 36. Neplatné manželství | 37. Rozvod manželství | 38. Právní ochrana nezletilého při rozvodu manželství | 39. Práva a povinnosti rodičů k dětem, zejména podstata a pojem rodičovské odpovědnosti | 40. Nositelé (subjekty) rodičovských a obdobných práv a povinností vůči nezletilým | 41. Osvojení | 42. Pěstounská péče (základní rozdíly oproti osvojení) | 43. Poručenství a opatrovnictví | 44. Opatření státních orgánů zasahujících do výkonu rodičovské zodpovědnosti | 45. Správa jmění nezletilého | 46. Zastoupení nezletilého | 47. Určování rodičovství (obecně) | 48. Určování otcovství | 49. Výživné (obecné otázky) | 50. Výživné pro nezletilé dítě | 51. Výživné mezi rodiči a dětmi | 52. Výživné mezi manžely a rozvedenými manžely

Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code