Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


40. Nositelé (subjekty) rodičovských a obdobných práv a povinností vůči nezletilým

 • každý rodič má RO, má RO = nese RO
 • výkon RO (nemusí mít RO, aby ji mohl vykonávat)
 • pouze rodič má RO, poručník ji jen vykonává
 • soud smí omezit nebo zbavit RO (viz otazka-b-44)

Oba rodiče plně svéprávní

 • rodičovské povinnosti a práva vznikají přímo ze zákona
 • rodičovská odpovědnost náleží oběma rodičům za předpokladu, že splňují všechny podmínky stanovené zákonem pro to, aby jejími nositeli mohli být, a pokud soud neučinil opatření, kterým by je rodičovských povinností a práv zbavil nebo jejich výkon omezil či jinak upravil
 • jsou zákonnými zástupci dítěte tehdy, jestliže jsou nositeli rodičovské odpovědnosti

Pouze jeden rodič

 • §878 (1) NOZ
 • v případech, že 1) druhý rodič není (právně nebo fakticky), 2) druhý rodič nemá RO, 3) druhý rodič pozastavený výkon RO, 4) druhý rodič omezenou RO nebo omezený výkon RO

Nezletilý rodič starší 16 let

 • §868(1) NOZ
 • výkon RO je pozastaven, dokud nenabude plnou svéprávnost (má RO, ale nemůže ji vykonávat)
 • nemůže dítě zastupovat a spravovat jeho majetek
 • smí ho vzít k lékaři, do školky, apod. – mí RO v rozsahu péče o osobu dítěte, ledaže výjimečně jí byl zbaven

Rodič, jehož svéprávnost byla omezena

 • §868(2) NOZ
 • výkon RO pozastaven po dobu omezení svéprávnosti, ledaže soud nerozhodne jinak (soud zachovává výkon povinnosti a práva péče o dítě a osobního styku s dítětem)

Poručník

 • není-li rodič nesoucí a vykonávající RO v plném rozsahu, soud jmenuje dítěti poručníka
 • poručník vykonává zásadně všechna práva a povinnosti jako rodič
 • každé rozhodnutí poručníka v nikoliv běžné záležitosti dítěte musí být schváleno soudem
 • institut náhradní péče o dítě v právní oblasti
 • poručník stojí na místě rodiče
 • poručník FO nebo orgán veřejné moci (OSPOD), viz B 43. Poručenství a opatrovnictví

Osvojitelé

 • osvojitelé jsou staveni na roveň rodičů, pokud jde o rodičovskou odpovědnost §832 (2) NOZ

Ostatní osoby

Ostatní osoby mají jednotlivé povinnosti a práva vůči dítěti, jsou tu vždy vedle rodiče nebo poručníka.

pěstoun

jiná FO = pečující osoba při svěření dítěte do péče jiné osoby

 • obvykle příbuzný dítěte
 • nemůže-li o dítě pečovat rodič nebo poručník (subjektivní nebo objektivní důvody, typicky nemoc, pracovní cesta, …), může soud dítě svěřit do péče jiné osobě
 • tato péče nenahrazuje pěstounskou péči, předpěstounskou péči ani osvojení, má přednost před ústavní výchovou
 • péče subsidiární k péči rodičů, krátkodobé
 • obsahem je především osobní péče o dítě, povinnosti a práva pečující osoby vymezí soud (jinak obdobně jako u pěstounství)
 • oznamovací povinnost ohledně přijetí cizího dítěte do vlastní péče
 • rodiče zůstávají zákonnými zástupci svého dítěte, mají právo se s ním stýkat a také právo požadovat své dítě zpět do své péče.
 • pečující osoba má právo vymáhat výživné od rodičů

opatrovník

 • právní zastoupení dítěte, vzniká rozhodnutím soudu
 • kolizní opatrovník = ustanoven pro případy, kdy by mohlo dojít ke střetu zájmů mezi dítětem a rodiči, mezi dětmi týchž rodičů nebo mezi poručníkem a poručencem (např. opatrovník pro děti během rozvodu, obvykle OSPOD)
 • opatrovník jmění dítěte = opatrovníka ustanoví soud pro zvýšenou ochranu jmění dítěte v odůvodněných případech, kdy by majetkové zájmy dítěte mohly být ohroženy

Zdroje

 • zákon
 • důvodová zpráva
 • seminář doc. Hendrychové

Navigace

Sada A
1. Pojem a funkce závazkového práva | 2. Závazkové právo smluvní | 3. Závazkové právo deliktní | 4. Pojem závazkového právního poměru | 5. Obligační (závazková) práva a povinnosti z právních jednání | 6. Obligační (závazková) práva a povinnosti z protiprávních jednání | 7. Dílčí závazky | 8. Solidární závazky | 9. Nedílné závazky | 10. Práva a povinnosti ze smluv ve prospěch třetího | 11. Předmět závazků | 12. Obsah závazků (včetně naturálních závazků) | 13. Druhy závazků (třídění) | 14. Smlouva o smlouvě budoucí | 15. Smlouvy konsensuální a reálné | 16. Smlouvy formální a neformální, synallagmatické a asynallagmatické, smlouvy kausální a abstraktní | 17. Práva z vadného plnění (odpovědnost za vady) - obecně | 18. Změna závazků (obecně) | 19. Změna v subjektech závazku (obecně) | 20. Postoupení pohledávky | 21. Postoupení smlouvy | 22. Změna v obsahu závazku | 23. Prodlení dlužníka | 24. Prodlení věřitele | 25. Zajištění a utvrzení závazků (obecně) | 26. Smluvní pokuta | 27. Ručení | 28. Finanční záruka | 29. Zajištění závazků převodem práva | 30. Jistota. Uznání dluhu | 31. Zánik závazků (obecně) | 32. Splnění | 33. Započtení | 34. Odstoupení od smlouvy | 35. Zánik závazku dohodou | 36. Smrt dlužníka nebo věřitele | 37. Nemožnost plnění | 38. Splynutí | 39. Prevence škod v občanském právu | 40. Druhy odpovědnosti v občanském právu | 41. Předpoklady vzniku odpovědnosti za škodu | 42. Subjekty odpovědnosti za škodu, společná odpovědnost, spoluúčast poškozeného | 43. Rozsah a způsob náhrady škody | 44. Vztah odpovědnosti za škodu a odpovědnosti za vady | 45. Povinnost nahradit škodu (jednotlivé případy)

Sada B

1. Darování | 2. Koupě a směna | 3. Vedlejší ujednání při kupní smlouvě | 4. Výprosa. Výpůjčka. | 5. Nájem (obecně) | 6. Nájem bytu | 7. Pacht | 8. Zápůjčka; úvěr | 9. Závazky ze schovacích smluv | 10. Závazky ze smluv příkazního typu | 11. Zájezd | 12. Závazky ze smluv o přepravě | 13. Dílo | 14. Péče o zdraví | 15. Účet, jednorázový vklad, akreditiv | 16. Závazky ze zaopatřovacích smluv | 17. Společnost; tichá společnost | 18. Pojištění | 19. Sázka, hra, los | 20. Předpoklady dědění | 21. Pořízení pro případ smrti (obecně) | 22. Závěť (dovětek, náhradnictví, forma, zrušení) | 23. Svěřenské nástupnictví | 24. Vedlejší doložky v závěti | 25. Dědická smlouva | 26. Odkaz | 27. Zákonná posloupnost | 28. Nepominutelný dědic a jeho ochrana. Povinný díl | 29. Přechod pozůstalosti na dědice. Výhrada soupisu | 30. Prameny rodinného práva, jeho postavení v právu soukromém a vztah k právu veřejnému | 31. Uzavření manželství, zejména formy | 32. Vznik manželství: prohlášení, proces vzniku (sňatek) | 33. Překážky manželství | 34. Vady sňatečného projevu | 35. Zdánlivé manželství | 36. Neplatné manželství | 37. Rozvod manželství | 38. Právní ochrana nezletilého při rozvodu manželství | 39. Práva a povinnosti rodičů k dětem, zejména podstata a pojem rodičovské odpovědnosti | 40. Nositelé (subjekty) rodičovských a obdobných práv a povinností vůči nezletilým | 41. Osvojení | 42. Pěstounská péče (základní rozdíly oproti osvojení) | 43. Poručenství a opatrovnictví | 44. Opatření státních orgánů zasahujících do výkonu rodičovské zodpovědnosti | 45. Správa jmění nezletilého | 46. Zastoupení nezletilého | 47. Určování rodičovství (obecně) | 48. Určování otcovství | 49. Výživné (obecné otázky) | 50. Výživné pro nezletilé dítě | 51. Výživné mezi rodiči a dětmi | 52. Výživné mezi manžely a rozvedenými manžely

Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code